Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21458

Hankkeen nimi: Kiertoon

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 28.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Rouvasväenyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171479-3

Jakeluosoite: Piispankatu 8

Puhelinnumero: 044 731 8000

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.muotoiluakatemia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eija Tanninen-Komulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.tanninen-komulainen(at)designkuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 731 8000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiertoon-hankkeessa laitamme hyvän kiertämään. Hyvä on kuin lahja, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme ja yhteisöä jossa elämme. Haluamme olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia muotoilun, käsityön ja muotoiluajattelun keinoilla. Kiertoon hankkeen suunnittelutyötä ohjaa kestävä kehitys ja kiertotalousajattelu. Hankkeessa kehitetään syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja heidän ohjaajilleen suunnattua palvelumallia. Hankkeessa syrjäytymisuhan alla olevat nuoret tekevät asiakastyön yhdessä muotoilijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. Asiakastyö suunnitellaan kierrätysmateriaaleista. Hanke parantaa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten elämänhallintaa- ja laatua. Nuoret oppivat muotoilutyön tekemisen oikeassa, vastuullisessa, asiakastyössä muotoilijoiden ja alan muiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on antaa kohderyhmän nuorille taitoja ja tietoa, joiden avulla he voivat hakea alan opiskelupaikkaa, harjoittelupaikkaa tai ohjaa heitä muotoilun ja käsityön harrastuksen pariin. Toivotuimmassa tapauksessa nuori löytää muotoilun ja käsityön toimialalta harjoittelu- tai työpaikan.
Hanke toteutetaan monissa työpajoissa. Hankkeessa mukana olevat nuoret ja heidän ohjaajansa oppivat kiertotalousajattelua, tuotesuunnittelua, muotoiluajattelua, ongelmanratkaisua, ideointia ja tuotteen valmistusta. Työpajoissa on mukana myös eri alojen asiantuntijoita, jotka tukevat työn toteuttamista ja työskentelevät nuorten kanssa. Työpajoissa nuoret oppivat uusia asioita ja työn tekemisen taitoja sekä vastuuta.
Työpajatyöskentely vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta. Tämä vaikuttaa nuorten elämänhallinnan vahvistumiseen. Hankkeen toiminnot suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat onnistumisen kokemuksia ja tuottavat iloa osallistujille. Onnistuminen luo motivaatiota joka puolestaan vaikuttaa työhön sitoutumiseen ja yhteenkuuluvuuteen.
Työpajojen keskeisenä tausta-ajatuksena on tuoda esiin se, että luovuus on osa meidän jokaisen ajattelua ja osaamista. Työpajoissa haluamme nostaa esiin nuorten piilevän osaamisen ja auttaa sen muotoilijoiden ohjaamana ja asiantuntijoiden tukemana suunnitteluprosessissa. Samalla haluamme motivoida nuoria käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti. Teemme luovuuden ja tiedon näkyväksi. Tuemme työskentelyä kannustamalla aktiivisesti sekä antamalla myönteistä palautetta tehdystä työstä. Tavoite on aktivoida nuoria ja edistää onnistumisen tunnetta suunnittelu- ja valmistustyössä. On havaittu, että kun onnistut työssäsi, kasvaa työn imu automaattisesti, minkä avulla vahvistetaan ihmisen elämänhallintaa.
Työpajoissa vahvistetaan nuoren elämänhallinnan, itsetunnon ja luovan ongelmanratkaisun lisäksi myös pääyhteistyökumppanin (Kuopion kaupungin nuorisopalvelun ja Tukeva työvalmennussäätiön) työpajaosaamista. Koulutamme yhteistyökumppanin ohjaajia ja työntekijöitä muotoiluajatteluun perustuvan osallistavan työpajatoiminnan toteuttamiseen. Tavoitteena on, että yhteistyökumppanilla on jatkossa valmiudet toteuttaa itsenäisesti vastaavia työpajoja osana omaa toimintaansa.
Kiertoon-hankkeella Kuopion Rouvasväenyhdistys haluaa jatkaa jo 1860 luvulla alkanutta tehtäväänsä syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten elämänlaadun ja -hallinnan parantamisessa. Tavoitteena on lisätä hankkeessa mukana olevien nuorten mahdollisuutta tulla näkyväksi osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa muotoilun menetelmien ja keinojen avulla.
Hankkeesta syntyy toimintamalli syrjäytymisuhan alla olevien nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien lisäämiseksi sekä uusi toimintamalli jota syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ohjaajat voivat hyödyntää jatkossa työssään sekä kierrätysmateriaaleista suunniteltu asiakastyö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat pääyhteistyökumppanina (Kuopion kaupungin nuorisopalvelu ja Tukeva työvalmennus) toimivan organisaation syrjäytymisuhanvaarassa olevat nuoret ohjaajineen. Haluamme tukea hankkeellamme nuorten integroitumista yhteiskuntaan ja yhteisöön sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja luottamusta omaan osaamiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuopion kaupunki ja sen palvelualueet sekä kolmannen sektorin järjestöt.
Kolmannella sektorilla toimivat yhdistykset ja järjestöt sekä yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 220

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 48

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tueksi on selvitetty muotoilun, käsityön ja muotoiluajattelun merkityksestä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Edellisillä on välillistä ja suoraa vaikuttavuutta sukupuolten tasa-arvoon, yhteisöllisyyden edistämiseen sekä yhteenkuuluvuuden vahvistumiseen. Tämä ilmeni esimerkiksi Pallo Haltuun hankkeessa. Muotoiluajattelun ja luovaan toimintaan perustuvat työpajat ovat sukupuolineutraaleja tapoja osallistaa eri taustoista tulevat ihmiset yhteisen ongelman ratkaisuun.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan lähtökohtaisesti sukupuolinäkökulma ja toiminta sekä työpajojen suunnittelu ja toteuttaminen on sukupuolineutraalia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali hanke ja kaikki toiminta perustuu tasa-arvolle ja kaikkien ihmisten mahdollisuudelle osallistua toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Hankkeessa tuodaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemoja ihmisten arkeen matalan kynnyksen toimintatapojen ja käytännönläheisten esimerkkien avulla. Hankkeessa on myös ympäristöpedagoginen ulottuvuus. Hankkeen toiminnot eivät vaikuta luonnonvarojen käyttöön. Työpajoissa otetaan huomion kiertotalous ja kierrätysmateriaalit-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hanke noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja hankkeen työpajoissa käytetään kierrätysmateriaaleja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminnot eivät vaikuta luontoon tai sen monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta vesiin tai maaperään eikä myöskään se vaikuta ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole liittymäkohtaa Natura-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hanke on kiertotaloushanke ja hankkeessa käytettävät materiaalit ovat kierrätysmateriaaleja. Hankkeessa ei synny normaalin kotitalousjätteen lisäksi muuta jätettä. Jätteet kierrätetään asianmukaisesti ja sitä valvotaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvan energian käyttöön. Hankkeessa uusiutuvan energian käyttöä kiertotalouden ja ympäristöpedagogian näkökulmasta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen toteuttamisessa käytetään paikallisia toimijoita. Hankkeen avulla pyritään lisäämään muotoilun ja käsityön aloilla toimivien ihmisten työmahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään aineettomia lopputuloksia, esimerkiksi koulutusmalli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen suorat vaikutukset liikkumiseen ja logistiikkaan ovat vähäiset. Toiminnot tapahtuvat Kuopion keskusta-alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen keskeinen tavoite on tukea syrjäytymisuhanalla olevien ihmisten elämänhallintaa ja hyvinvointia. Hankkeen avulla tuetaan ihmisten itsetunnon kehittymistä sekä yhteiskuntaan integroitumista.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on edistää syrjäytymisuhanvaarassa olevien hyvinvointia ja elämänhallintaa aktivoivien työpajojen avulla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa sovelletaan muotoiluun, käsityöhön ja muotoiluajatteluun perustuvaa toimintamallia yhteiskunnallisesti merkittävän kysymyksen ratkaisemisessa. Tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja sen merkitystä osana kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 9 7
Hankkeessa painotetaan ympäristön merkitystä. Hankkeessa keskitytään kiertotalouteen, kestävään kehitykseen sekä kierrätysmateriaalien käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kiertoon oli Kuopion Rouvasväenyhdistyksen koordinoima hanke, joka toteutettiin 1.10.2018 - 28.6.2019 välisenä aikana Kuopiossa. Hankkeelle rahoituksen myönsivät Kuopion kaupunki, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Kuopion Rouvasväenyhdistys sekä Lions Ckub Kuopio Canth. Pääyhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Tukeva-säätiö sr sekä Kuopion kaupungin markkinointiyksikkö.

Hanke toteutettiin osallistaen Tukevan nuoria tuotesuunnitteluun työpajojen avulla talven ja kevään 2019 aikana. Hankkeessa Tukevan nuoret suunnittelivat muotoilijoiden ja alan ammattilaisten opastamana kierrätysmateriaaleista valmistettavan sisustuksellisen ja leikkisän Kuopio-palikat -liikelahjan Kuopion kaupungin markkinointiyksikölle. Työpajoissa nostettiin esiin nuorten piilevää osaamista ja motivoitiin heitä oppimaan uutta sekä käyttämään omaa osaamistaan laaja-alaisesti. Muotoiluajattelun ja muotoilun eri menetelmien lisäksi nuoret oppivat ryhmä-, projekti- ja asiakastyöskentelytaitoja. Suunnittelun ohessa nuorille annettiin tietoutta muotoilu- ja käsityöalojen opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksista. Työpajoihin osallistuneet pääyhteistyökumppani Tukevan ohjaajat saivat myös vahvistusta tuotesuunnitteluprosessista omaan työpajaosaamiseen. Suunnittelutyötä ohjasi kestävä kehitys ja kiertotalousajattelu.

Hankkeen aikana kehitettiin työpajamalli, jonka tavoitteena on tukea kolmannen sektorin järjestöjen ja yhdistysten toimintaa muotoilun, käsityön ja muotoiluajattelun työpajojen avulla. Työpajamallin toivotaan palvelevan kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan mallia muotoiluprosessin läpi viemiseen omassa toiminnassaan. Mallia voi toteuttaa kokonaisuutena soveltaen omaan toimintaan sopivaksi tai hyödyntää vain osia prosessin vaiheista sekä hyödyntää ohessa materiaalipankista löytyvää käytännön tietoa. Kaikille ilmainen ja avoin työpajamalli löytyy hankkeen verkkosivuilta ja sen toivotaan inspiroivan osallistavien työpajojen ja projektien toteuttamiseen Kuopiossa ja muualla.

Lisäksi hankkeen aikana muotoutui kiertotaloutta hyödyntävä koulutusmalli muotoilijoille ja luovan alan ammattilaisille, jotka haluavat lisäkoulutuksen myötä laajentaa työmahdollisuuksiaan ja toimia vastaavissa projekteissa sosiaalisen vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn puolesta. Kuopion Muotoiluakatemian tavoitteena on hakea koulutusmallin pilotointiin rahoitusta.