Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21459

Hankkeen nimi: Pienyrittäjien hallitusvalmiuksien vahvistaminen Pohjois-Karjalassa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Misaks Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1537471-8

Jakeluosoite: Kirjapolku 4 A 17

Puhelinnumero: 0407261242

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Juha Juvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.juvonen(at)meili.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407261242

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hakija on todennut, että pienten yrityksen hallitustyöskentelyn puute ei johdu niinkään kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta vaan kyse on pikemminkin pienyritysten halukkuuden ja koetun kyvykkyyden puutteesta. Pienyrittäjien hallitusvalmiuksien vahvistaminen Pohjois-Karjalassa – hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoiskarjalaisten pienyrittäjien valmiuksia aloittaa hallitustyöskentely. Tavoitteeseen tähdätään vahvistamalla pienyrittäjien kyvykkyyttä hallitustyöskentelyyn erilaisten työkalujen avulla ja halukkuutta ottaa ulkopuolinen jäsen mukaan hallitukseen coaching-menetelmällä toteutettujen kehityskeskusteluiden avulla.

Hankkeessa toteutettavien tehtävien avulla luodaan työkalut joilla helpotetaan hallitustyöskentelyä ja sen aloittamista. Lisäksi luodaan sekä pilotoidaan valmennusohjelma, jonka avulla pienyritysten hallitustyötä kehitetään.

Tämän hankkeen kohderyhmää ovat pohjoiskarjalaiset, kehittymishaluiset pienyritykset joilla on vakiintunutta liiketoimintaa. Hankkeella halutaan kehittää pienten yritysten liiketoimintaa hallitustyöskentelyä parantamalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Aiemmin toteutettujen hakkeiden kohderyhmiksi ovat valikoituneet suuremmat yritykset. Tämän hankkeen kohderyhmää ovat pohjoiskarjalaiset, kehittymishaluiset pienyritykset joilla on vakiintunutta liiketoimintaa. Hankkeella halutaan kehittää pienten yritysten liiketoimintaa hallitustyöskentelyä parantamalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke synnyttää kuntakohtaista tietoa yritysten hallitustyöskentelyn aktiivisuudesta Pohjois-Karjalassa. Tieto auttaa jatkossa kuntia kohdentamaan elinkeinoelämän kehittämistä.

Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat kaikki, kehittymysihaluiset, hallitustyöskentelyn aloittamisesta kiinnostuneet pienyritykset Suomessa. Hankkeessa tapahtuvan pilotoinnin jälkeen valmennutyön mallia voidaan alkaa touteuttaa myös Pohjois-Karjalan ulkopuolella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 972

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 971

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 972

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 971

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Juuka, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tarkastaellaan yrityksiä niiden toiminnan, ei omistajan tai hallituksen sukupuoliroolien näkökulmasta. Kohdeyritysten valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota naisyrittäjien mukaansaamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tarkastaellaan yrityksiä niiden toiminnan, ei omistajan tai hallituksen sukupuoliroolien näkökulmasta. Naisyrittäjyyden erityispiirteet on huomioitu ja erityisesti mukaan tuleviin asiantuntijoihin pyritään hakemaan molempien sukupuolten edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoiskarjalaisten pienyrittäjien valmiuksia aloittaa hallitustyöskentely.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeen tavoitteena on tukea pohjoiskarjalaisten yritysten kasvua ja kehitystä hallitustyöskentelyn kehittämisen avulla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 3
Hankkeessa kehitetään yleistä työskentelymenetelmää pienyritysten hallitustyön aktivoimiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Hankkeella pyritään luomaan tasa-arvoa yrittäjille yrityskoosta riippumatta. Erityinen huomio kohdentuu pienyrityksiin, jotka usein jäävät kehitystoimien ulkopuolelle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pienyrittäjien hallitusvalmiuksien vahvistaminen Pohjois-Karjalassa – hankkeen tavoitteena oli vahvistaa pohjoiskarjalaisten pienyrittäjien valmiuksia aloittaa hallitustyöskentely. Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin pienyritysten hallitusvalmiuksien parantamiseen tähtäävä valmennusmalli. Hankkeen aikana toteutettavat tehtävät jakautuivat kahteen osa-alueeseen, valmennuksen suunnitteluun ja valmennuksen toteutukseen (pilotointiin).

Hankkeen kohderyhmää olivat pohjoiskarjalaiset, kehittymishaluiset pienyritykset, joilla on vakiintunutta liiketoimintaa. Hankkeen aikana kontaktoitiin joukko kohderyhmään kuuluvia yrityksiä, joiden joukosta Hyvä hallitus -pilottivalmennukseen valikoitui mukaan kuusi yritystä.

Kerätyn palautteen mukaan osallistujat kokivat valmennuksen hyödyllisenä oman liiketoiminnan ja hallitustyön kehittymisen kannalta. Palautteiden ja valmennettavien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan havaita, että hankkeelle asetettu tavoite vahvistaa pohjoiskarjalaisten pienyrittäjien valmiuksia aloittaa hallitustyöskentely toteutui hyvin, sillä viisi kuudesta osallistujasta oli valmis sitoutumaan oman hallitustyöskentelyn aloittamiseen ja ulkopuolisen hallituksen jäsenen hankkimiseen.

Hankkeen jälkeen valmennusmallin kehittämistä jatketaan saadun palautteen pohjalta. Tarkoituksenamme on luoda valmennuksesta helposti skaalattava palvelumalli.