Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21462

Hankkeen nimi: Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Kamau

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.kamau(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406247952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-kontekstiin tuomalla lisäarvoa jo olemassa oleviin ratkaisuihin.
Edellä kuvattuun pohjautuen tämän hankkeen tavoitteeksi on asetettu kehitysvammaisten asiakkaiden elinpiirissä saatavilla olevien ja heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan ja valinnan vapauttaan lisäävien elementtien tunnistaminen ja palveluiden muotoilu yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena on sisällyttää ne osaksi Soiten kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa. Keski-Pohjanmaalla aktiivinen paikallislähtöinen kehittäminen tukee etenkin maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistaa kansalaisten osallistumisen elinympäristönsä kehittämiseen.

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointitoimintoja arkeen. Tämä lisää asiakkaiden mahdollisuuksia integroitua osaksi paikallisyhteisöä ja tunnistaa omaa työelämäpotentiaalia. Kokeilujen kautta asiakkaat tulevat tietoisemmaksi mahdollisuuksista vaikuttaa päivä- ja/tai työtoimintansa sisältöön ja ympäristöönsä. Asiakkaat kykenevät tekemään valintoja, kehittävät sosiaalisia valmiuksia ja oppivat uutta. Kokeilujen kautta opitaan tuottamaan palvelua, joka kehittää asiakkaan osallisuutta ja toimintakykyä sekä tunnistetaan millainen osallistuminen lisää osallisuutta. Tekemisen kautta kohderyhmän henkilön käsitys itsestä aktiivisena aloitteentekijänä vahvistuu.
Kehitettävän Green Care-yhteistoimintamallin on tarkoitus olla aktivoiva ja voimaannuttava vaihtoehto asiakkaille. Tarkoituksena on kehittää malli, jota voidaan soveltaa muihin asiakasryhmiin. (esim. mielenterveyskuntoutujat). Heti hankkeen alkuvaiheessa muodostetaan kehittämistyön tueksi asiakkaista, yrittäjistä, sekä Soite:n ja koulutusorganisaatioiden edustajista koostuva kehittämisryhmä.

Osatavoitteet:
a) Edesautetaan asiakkaiden osallisuutta ja vahvistetaan heidän valmiuksiaan tehdä valintoja. Hankkeessa pyritään tunnistamaan kehitysvammaisten asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja valinnan vapautta lisääviä elementtejä.
b) Asiakkaiden ja Green Care-palveluiden tuottajien vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Asiakkaiden ohjaajat ja projektityöntekijöineen ovat välikäsinä, tulkkina edellä mainittujen välillä. Soiten henkilökunta tuntee asiakkaiden lähtökohdat ja valmiudet ja voi valmistaa yrittäjiä vastaanottamaan asiakkaat tarvittavalla tavalla, jotta itse Green Care-palvelua voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti.
c) Alan yrittäjiä vahvistetaan kohtaamaan Soite:n asiakkaiden puolelta tulevia toiveita ja näkemyksiä kyseessä olevasta palvelusta ja sen kehittämisestä.

Toimenpide 1. Yhteistoimintamallin kehittämistyö.
Toimenpide 2. Yhteistoimintamallin kokeilut.
a) Arjen toimintasisältöjen suunnittelu. Sisältää työpajoja ja tutustumiskäyntejä autenttisissa Green Care-toimintaympäristöissä.

b) Autenttisessa Green Care-toimintaympäristössä työskentely löytäen omia vahvuuksia (asiakkaat, ohjaajat, verkosto).

c) Arviointi (asiakkaat, ohjaajat, verkosto).

Toimenpide 3. Kehittämistyön tiedontuotantoa ja sen levittämistä tukeva työskentely. Tähän prosessiin sisältyy tiedontuotanto jatkuvan kehittämisen mallilla.
Hankkeessa tehtävää kehittämistyötä tuetaan eri toimijoiden osallisuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta vahvistavalla tiedontuotannolla.
Jatkuvan kehittämisen mallilla kuullaan toimijoita ja vastataan niihin tarpeisiin jotka syntyvät hankkeen aikana hankkeen resurssien puitteessa. Kaikilta hankkeen toimijoita ja osapuolilta kootaan tietoa tarpeista, kokemuksista, oppimisesta ja ongelmista, jotka ilmenevät hankkeen yhteydessä. Tiedon kokoamisessa hyödynnetään erilaisia ko. vaiheeseen soveltuvia menetelmiä ml. yksilö- ja ryhmähaastattelut, osallistuminen eri kehittäjäryhmien toimintaan, kaikille avoimet kehittämistyöpajat sekä havainnoiva osallistuminen liittyen hankkeessa toteutettavaan eri toimenpiteisiin. Tiedontuotanto ja konkreettinen kehittämistyö limittyvät ajallisesti toisiinsa koko hankkeen ajan tukien hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteiden tuloksena hankkeessa saadaan kokemus asiakkaiden toimijuudesta prosessin jokaisessa vaiheessa alkaen alkuideoinnista, toiminnan suunnittelusta ja loppuarvioinnista. Osallisuuden keskeiset peruslähtökodat mahdollistetaan pääkohderyhmälle. Asiakkaat saavat osallisuuden kokemuksen ollessaan itseään koskevan toiminnan yhteiskehittäjinä yhdessä verkoston kanssa, myönteiset osallisuuden kokemukset, kuten esim. onnistumisen kokemukset herättävät yhteisyyden ja voimaantumisen tunteen. Kokeilujen kautta asiakkaat tulevat tietoisemmaksi mahdollisuuksista vaikuttaa päivä- ja/tai työtoimintansa sisältöön ja ympäristöönsä. Asiakkaat kykenevät tekemään valintoja, kehittävät sosiaalisia valmiuksia, kehittävät toimintakykyä ja oppivat uutta.
Verkosto saa tietoa kehitysvammaisista asiakkaina ja toimijoina.
Saadaan dokumentoitua Green Care-palvelutoiminnan sisältöä, jossa asiakas on ollut kehittäjänä.
Ohjaajat ja palvelujen tuottajat saavat tietoa siitä mitkä ovat ne keskeiset elementit, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta ja miten tuoda tieto asiakkaalle toimintaympäristövaihtoehdoista (vertaa toimintakeskus versus Green Care-toiminta).

Tuloksena saadaan aikaan vaihtoehto toimintakeskuksissa tapahtuvalle päivä- ja työtoiminnalle.
Yksi kokeiltu yhteistoimintamalli.
Osataan hyödyntää asiakkaan osallisuutta tukevia menetelmiä yhteiskehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohdeasiakasryhmä on kehitysvammaiset työ- ja päivätoiminnassa olevat asiakkaat, joiden toimintakyky ja kognitiivinen osaaminen vaihtelevat suuresti.

Soiten kehitysvammaisten kanssa päivä- ja työtoiminnassa toimivat työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kehitysvammaisten asiakkaiden omaiset, muut kehitysvammaisten kanssa toimivat työntekijät, kokeilualustana toimivat maatilojen työntekijät (vähintään n. 4-6 mikroyrittäjää), kehitysvammatyön ja maaseudunkehittämistyöhön liittyvät yhdistykset ja järjestöt, hankkeen koulutusorganisaatioiden pedagogit ja opiskelijat.Yrittäjiin ei synny eikä kohdistu kustannuksia hankkeessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 227

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 217 812

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 321 636

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 290 416

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Veteli, Lestijärvi, Toholampi, Perho, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Halsua

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolijakauma työ-ja päivätoiminnassa toimintakeskukset miehet naiset yhteensä 90 90 180
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kannustetaan soveltamaan osaamista uusille aloille, myös perinteiset mies ja naisnäkökulmat ylittäen. Hankesuunnitelmavaiheessa asiakaskysely on toteutettu sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaan muutoin tasa-arvon edistäminen heikompiosaisten valinnanmahdolllisuuksien kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Asiakaskunnan, kehitysvammaisten tietoa luonnonvarojen käytön kestävyydestä lisätään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeessa pyritään löytämään lähipalveluita
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hankkeen tiedottamisessa ja verkostojen yhteydenpidossa hyödynntetään digitaalisia materiaaleja mahdollisismman paljon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeessa lisätään palveluiden kehittämisen osaamista toiminta-alueella vahvalla eri organisaatioiden yhteistyöllä yhdessä yrittäjien ja asiakkaiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Olemassaolevien palveluiden jatkokehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Lähipalveluiden hyödyntäminen paikkaperustaisesti on hankkeessa yhtenä lähtökohtana
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa toteutetaan Green Care toiminnan kautta asiakkaan sosiaalisen elinpiirin laajentamista, yhteisöllisyyttä. Green Care- toiminta vaikuttaa myönteisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Parantaa mahdollisuuksia olla osa yhteisöä aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Green Care- toiminnassa vuorovaikutteisuus kiinnittää yksilön yhteisöön ja voi tuoda hyväksynnän tunteen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Kehitysvammaisella yhtäläinen mahdollisuus suunnitella ja valita omaan arkeen liittyviä
Kulttuuriympäristö 8 8
Green Care -toiminta tapahtuu luonto- ja kulttuuriympäristössä
Ympäristöosaaminen 9 9
Green Care-toiminnan kautta asiakkaiden, ohjaajien ja yrittäjien tieto ja osaaminen ympäristöstä lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä.

Hankkeessa kehitettiin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän vammaispalveluihin Green Care -työtoimintamalli, jota on sovellettu myös sosiaalisessa kuntoutuksessa. Green Care -työtoimintaa on kehitetty yhteistyössä kehitysvammaisten asiakkaiden, päivä- ja työtoiminnan ohjaajien ja palveluntuottajien kanssa. Kehitysvammaiset työtoiminnan asiakkaat pääsevät tutustumaan Green Care -työtoiminnan mahdollisuuksiin alueellaan ja halutessaan voivat aloittaa työtoiminnan Green Care -tilalla, perinteisen toimintakeskustyöskentelyn sijaan tai sen rinnalla.

Green Care -toimintoja on kokeiltu myös osana toimintakeskusten toimintaa, jolloin päivätoiminnan asiakkaat ovat päässeet kokeilemaan erilaisia toimintoja ja tutustumaan erilaisiin luonto- ja maatilakohteisiin.

Uudenlaisen toiminnan kehittäminen on lisännyt kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työtoimintaan ja sen sisältöihin. Palveluntuottajat ja projektin henkilöstö ovat miettineet ja kokeilleet keinoja, joilla voidaan tukea kehitysvammaisen henkilön mahdollisuuksia tehdä valintoja ja päätöksiä omaan työhönsä liittyen.

Hankkeen aikana Green Care -työtoimintaa on tarjottu maatiloilla ja tiloilla tapahtuvan työskentelyn on havaittu edistävän kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ja hyvinvointia, parantaen mm. tasapainoa, liikkuvuutta ja unen laatua, mutta toisaalta myös tukevan aktiivisen toimijan roolia ja parantavan itsetuntoa. Asiakkailta on myös kerätty säännöllisesti palautetta Green Care -työtoiminnasta ja sen perusteella toiminta on ollut pidettyä.

Hankkeessa on myös tarjottu tietoa osallisuudesta ja tuetusta päätöksenteosta vammaispalvelujen työntekijöille. Videoluentojen ja niihin liittyvien tehtävien avulla syvennettiin osaamista ja tarjottiin erilaisia työkaluja mm. asiakkaiden mielipiteen selvittämiseen ja asiakkaiden omien valintojen tukemiseen. Videoluennot tarjottiin kaikille Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten, kehitysvammapalveluiden työntekijöille ja esimiehille.

Hankkeen päättyessä Green Care -työtoimintaan osallistuu säännöllisesti 45 asiakasta Keski-Pohjanmaan alueella, Green Care -työtoiminta jää pysyvästi Soiten palveluvalikoimaan ja toimintakeskuksista on valmennettu Green Care -vastuuohjaajat, jotka jatkavat toimintaan liittyvien tehtävien hoitamista sekä uusien asiakkaiden tutustuttamista Green Careen.