Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21463

Hankkeen nimi: Time4Help Suomi: palvelukehittäminen - naisjohtajuus - yrittäjyys

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 0408344217

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Gustafsson-Pesonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.gustafsson-pesonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408344217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Time4Help Suomi -hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä. Tavoitteena on tukea yrittäjänä tai johtavassa asemassa olevien 45-65-vuotiaiden naisten kansainvälistymistä, uusien ratkaisujen yhteiskehittämistä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti työllistävillä aloilla yrittäjinä ja johtajina toimivat tai kansainvälistymisestä, yrittäjyydestä tai johtajuudesta kiinnostuneet yli 45-vuotiaat naiset.

Hanke tukee 45-65-vuotiaiden naisten urakehitystä, johtajuutta, yrittäjyyttä ja työhyvinvointia nopeasti muuttuvassa työelämässä kehittämällä, testaamalla ja toteuttamalla uusia ratkaisuja naisten urapolkujen ja osaamisen edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea kohderyhmän naisten osaamista ja johtajuutta erityisesti liittyen työnantaja-yrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan Etelä-Savossa kansainvälisesti suuntautunut johtajuus-, yrittäjyys- ja palveluliiketoiminnan valmennuskokonaisuus 45-65-vuotiaille naisille oman osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Lisäksi hankkeessa testataan Etelä-Savoon soveltuvasti kansainvälisten partnerien kanssa yhteistyössä kehitettävää Time4Help-mallia osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen välineeksi. Hanke on osa avointa kansainvälistä foorumia keskeisten EU partnereiden kanssa (mm. Puola, Espanja, Belgia ja mukaan myöhemmin tuleva(t) mahdolliset muut EU maat). Foorumi kokoaa yhteen tähän aiheeseen sitoutuneet toimijat. Hanke tukee kansainvälisen yhteistyön kautta naisjohtajien ja -yrittäjien kansainvälistymistä. Hanke yhdistää naiset Suomessa ja kansainvälisesti jakamaan parhaita käytäntöjä ja mentoroimaan toisiaan.

Hankkeen toimenpiteiden avulla lievennetään sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä. Naiset ovat perinteisesti olleet aliedustettuina johtajina ja yrittäjinä ja heidän osaamistaan on hyödynnetty erityisen heikosti aloilla, joilla kehitetään ja sovelletaan innovaatioita. Yli 45-vuotiaiden naisten johtajuus-, yrittäjyys- ja palveluliiketoiminnan osaamisen merkitys korostuu yhteiskunnan taloudellisen kehityksen kannalta tulevaisuudessa. Palveluliiketoiminnan kasvu luo naisille uusia mahdollisuuksia johtajuuteen, työnantaja-yrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen.

Eurooppalaisessa partneriverkostossa on Pienyrityskeskuksen lisäksi mukana Dobre Kadry Puolasta, Acción Contra El Hambre Espanjasta ja Odisee Higher Institute for Family Studies Belgiasta. Myös muutaman muun EU maan kanssa on käyty neuvotteluja mm. Viro, Latvia, Ruotsi, Tanska. Yhteistyö sai alkunsa maaliskuussa 2018 eurooppalaisessa ESF Transnational co-operation, Partner Search Forum-tilaisuudessa, jossa partnerit kiinnostuivat esittämästämme ideasta. Kansainväliset partnerimme keskittyvät hankkeissaan ns. voileipäsukupolven työssä jaksamisen ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteisiin, joten kansainvälisellä yhteistyöllä tuotetaan lisäarvoa erityisesti työelämän laatua ja työurien pidentämistä kehittävään toimintaan.

Time4Help Suomi -hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan naisten tasa-arvoisuutta ja lievennetään sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä sekä erityisesti 45-65-vuotiaiden naisten johtamien yritysten tai yksiköiden kilpailukyvyn paranemista kaikilla toimialoilla Etelä-Savossa. Sitä kautta hanke tukee rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus tavoitteita sekä erityistavoitetta 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen.

Avainsanat: yli 45-vuotiaat naiset, osaaminen, naisjohtajuus, naisyrittäjyys, työhyvinvointi, työurien vahvistaminen ja pidentäminen, palveluliiketoiminta, palvelumuotoilu, innovaatiot, kansainvälinen yhteistyö

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:

Yli 45-vuotiaat naiset:
- yrittäjinä toimivat naiset
- johtajina, esimiehinä tai muussa työssä olevat naiset

Hankkeessa ei ole toimialarajoitteita.


Hankkeen valmisteluvaiheessa ideaan ja valmennukseen on kiinnostusta osoittanut 10 toimijaa. Lista liitteenä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
Koulutus- ja neuvontaorganisaatiot, työnantajat ja yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja kuntayhtymät, sosiaalipartnerit ja muut toimintaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset.

Välillistä kohderyhmää ovat myös opiskelijat ja yli 30-vuotiaat naiset, jotka tarvitsevat päivitystä omassa osaamisessaan hankkeen teemoista (yrittäjyys, johtaminen, palvelumuotoilu ja palveluliiketoiminta, kansainvälisyys, jaksaminen ja tasapaino työn ja perheen välillä).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 025

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 194

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 699

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 204 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Enonkoski, Mäntyharju, Sulkava, Rantasalmi, Pertunmaa, Heinävesi, Juva, Savonlinna, Joroinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteillä lievennetään sukupuolien välistä eriytymistä tyäelämässä: naiset ovat aliedustettuja johtajien ja yrittäjien määrässä Suomessa ja kansainvälisesti. Erityisen heikosti naisten osaamista hyödynnetään aloilla, joilla kehitetän ja sovelletaan innovaatioita. Palkkakehityksessä EU-aluleella naiset ansaitsevat noin 16% vähemmän kuin miehet. Tasa-arvon edistämiseen tulee panostaa, sillä naiset ovat tunnollisia, joten usein he eivät hyödynnä ilman kannustusta osaamistaan. Naiset ovat tutkimusten mukaan parempia johtajia empaatisten kykyjensä vuoksi. Työelämän tasa-arvoa ei koskaan tueta liikaa, joten naisten tukemista työurilla tulee tehdä määrätietoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminta ja tavoiteltavat tulokset palvelevat kokonaisuudessaan valtavirtaistamista. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä naisten yrittäjyyden / johtamisen potentiaalista ja erityistarpeista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen toiminta ja tavoiteltavat tulokset palvelevat kokonaisuudessaan sukupuolinäkökulman huomioimista ja edistämistä naisyrittäjyyden näkökulmasta. T Hankkeen päätavoite on tukea 45-65-vuotiaiden naisten osaamista, johtajuutta ja yrittäjyyttä erityisesti työnantaja-yrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen liittyen sekä Etelä-Savossa että eurooppalaisessa kumppaniverkostossa. Osaamisen kehittäminen ja verkostojen vahvistaminen tukevat naisten urakehitystä ja siten sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toiminta on luonnonvarojen käytön kannalta neutraalia, hankkessa korostuvat aineettomat elementit. On kuitenkin todettu, että naisten perustamat yritykset ovat keskimäärin tietoisempia eettistä, arvopohjaisista ja kestävään kehitykseen perustuvista näkökulmista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toiminta on ilmastoriskien kannalta melko neutraali. Naisyrittäjyyden painotus esim. yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tukee ekologisten näkökulmien edistämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän. Hankkeen toiminta on luonnon monimuotoisuuden kannalta melko neutraali. Hankkeen tavoittelemat arvot, eettisyys tukevat ympäristöystävällistä ajattelua. Tätä tukevat myös naisyrittäjyyden tunnusmerkit.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen teeman vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän. Hankkeen toiminta on luonnon näkökohdan kannalta suoraan melko neutraali. Hankkeen tavoittelemat arvot, eettisyys tukevat ympäristöystävällistä ajattelua. Tätä tukevat myös naisyrittäjyyden tunnusmerkit.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen teeman vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hanketta toteutetaan vähäisin materiaalein ja jätteitä minimoiden. Hankkeen materiaalit ja tulokset julkaistaan pääosin digitaalisessa muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kestävä kehitys ja uusiutuvat energialähteet ovat Suomen potentiaalisia tulevia kilpailukykytekijöitä, myös liiketaloudellisesti tarkasteltuna. Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 8
Hankkeen tavoitteena on edistää naisten urapolkuja ja työllisyyttä vahvistamalla osaamista. Tämän oletetaan näkyvän työllistymisenä tai työpaikkojen säilymisenä nyt ja myöhemmin. Uskomme kolmi-, neli- tai vaikka viisikantaiseen työskentelyyn, jossa kehitystä viedään eteenpäin oppilaitosten, alueiden, yritysten ja yhdistysten yhteistyönä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 5
Aineeton arvonluonti on yhä keskeisemmin läsnä joka paikassa. Yksilö, yhteisö, järjestö, julkinen sektori tai elinkeinotoiminta. Innovaatioihin ja digitaalisuuteen liittyvä osaaminen ja palvelujen kehittäminen ovat horisontaalinen osa hanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeeseen liittyvä liikkuminen pyritään tekemään julkisilla kulkuvälineillä tai korvaamaan sähköisillä yhteyksillä silloin, kun se on järkevää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeen ydintavoitteena on naisten osaamisen, hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja itsetuntemuksen kautta edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä työn ja yksityiselämän tasapainoa. Hankkeen valmennukset ja muut tukitoimenpiteet parantavat tiedon saatavuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Hankkeen toiminta ja tulokset kokonaisuudessan pyrkivät edistämään tasa-arvoa ja lieventämään sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Hankkeen toiminta ja tulokset kokonaisuudessan pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen luonteen vuoksi toimet eivät kohdistu suoraan tähän. Hankkeessa on taustalla itsetuntemus ja oman identiteetin tunnistaminen ja tasa-arvon lisääminen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen luonteen vuoksi toimet eivät kohdistu suoraan tähän. Näkökohta pyritään sisällyttämään viestintään yhtenä keskeisenä kestävän yrittäjyyden ja johtamisen näkökohtana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Time4Help Suomi: palvelukehittäminen - naisjohtajuus - yrittäjyys -hankkeen toimenpiteillä tuettiin naisten urakehitystä, johtajuutta ja yrittäjyyttä digitalisoituvassa työelämässä. Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin Etelä-Savossa digi- ja palveluliiketoiminnan valmennuskokonaisuus 45-65-vuotiaille naisille oman osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen. Hanke järjesti jatkuvan haun naisryhmille, jotka halusivat kehittää itseään. Ryhmiin kuului naisia, jotka olivat kiinnostuneita uransa kehittämisestä ja joilla on samantyyppiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Ryhmän tarpeiden pohjalta järjestettiin kyseisen ryhmän tarpeita vastaava koulutusohjelma. Suosittuja teemoja olivat vertaiskeskustelut naisten urakehityksestä ja työhyvinvoinnista sekä palveluiden yhteiskehittämisestä ja verkostoitumisen tukemisesta. Hankkeessa toteutettiin viisi ryhmää, joissa oli 5-7 naista.

Hanke toteutettiin kansainvälisessä yhteistyössä, jossa olivat mukana Dobre Kadry Puolasta, Acción Contra El Hambre Espanjasta ja Odisee Higher Institute for Family Studies Belgiasta. Verkoston kanssa yhteistyössä tuotettiin julkaisu Working Women in the Sandwich Generation: Theories, tools and recommendations for supporting women’s working lives. Emerald Publishing.
Puristaako voileipä? -julkaisussa esitellään voileipäsukupolven haasteita ja ratkaisuja https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-379-2
Hankkeessa tuotettuihin suomen- ja englanninkielisiin artikkeleihin, blogeihin ja podcasteihin voi tutustua täällä: ttps://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/time4help-suomi-palvelukehittaminen-naisjohtajuus-yrittajyys/