Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21464

Hankkeen nimi: Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215204-0

Jakeluosoite: Toinen Linja 17

Puhelinnumero: 07532451

Postinumero: 00531

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.mll.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jenni Helenius

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: nuorisotyön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.helenius(at)mll.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0753245420

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

WAU ry, 2240020-8
Nuorten Akatemia ry, 0995462-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TIIVISTELMÄ

TAVOITTEET. Hankkeen päämääränä on parantaa nuorten (työ)elämän taitoja projektimaisella vapaaehtoistoiminnalla VALMA- opinnoissa ja toisen asteen ammattiopinnoissa.
Tavoitteet:
1) Nuoret saavat kokemuksia tiimityöstä, projektityöskentelystä sekä työelämäyhteistyöstä.
2)Nuoret tutustuvat vapaaehtoistoimintaan ja sen mahdollisuuksiin nonformaalin oppimisen ympäristönä.
3)Projektiopintoihin osallistuessaan nuoret saavat osaamista kehittämisprojektinsa teema-alueista, kuten lapsiryhmän ohjaamisesta tai mediatuotosten tekemisestä.
4) Tavoittaa harrastustoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, joille tarjotaan projektin toteuttamisen kautta kontakteja mm. harrastustoimintaan, yhdistyksiin tai urheiluseuroihin.
5) Tuottaa oppilaitosten sekä yhdistysten, kulttuurialan toimijoiden ja liikunta- ja urheiluseurojen yhteistyöhön malli ja materiaalit, joiden avulla oppilaitoksen ulkopuolella hankittua osaamista voidaan paremmin tunnistaa ja oppimisprojekteja toteuttaa yhteistyössä.

TOIMENPITEET. Meidän projekti! -hankkeessa (2018-2020) kehitetään VALMA-opintoihin ja toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu vapaaehtoistyön ja projektioppimisen kurssi. Kurssilla opiskelijoita valmennetaan tiimi- ja projektityön taitoihin sekä vapaaehtoistoimintaan. Kurssin aikana nuoret toteuttavat paikallisen vapaaehtoisprojektin tai osallistuvat vapaaehtoistoimintaan verkon kautta (MLL Nuortennetti -toiminta). Oppilaitoksessa opintojakso voidaan toteuttaa eri tavoin, nivoa esimerkiksi projektiopintoihin ja kohdentaa valitulle joukolle opiskelijoita.

TULOKSET.
Toimintaan osallistuvat nuoret saavat toteutuvissa projekteissa kokemuksia siitä, että omalla tekemisellä on merkitystä ja että omalla toiminnallaan voi yhdessä muiden kanssa vaikuttaa oman lähiympäristön ihmisten hyvinvointiin. Monelle osallistuvalle nuorelle projekti on ensimmäinen kokemus vapaaehtoistoiminnasta. Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta mahdollistaa auttamisen ja osallisuuden kokemukset myös niille nuorille, jotka eivät koe kasvokkaista yhteisöllisyyttä omakseen. Lisäksi nuoret löytävät toiminnasta heitä kiinnostavia tapoja toimia ja uusia kiinnostuksen kohteita. Pitkällä aikavälillä toiminnan on tarkoitus vahvistaa juuri niiden nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota, joille on taustansa tai muun syyn takia kertynyt riskitekijöitä opintojen keskeyttämiseen tai sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Oppilaitokset ja opettajat saavat käyttöönsä opetuskokonaisuuden vapaaehtoisprojektien hyödyntämiseen osana opetustaan. Oppilaitoksiin syntyy uusi toimintamuoto oppilaitosten monialaiseen yhteistyöhön nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Opettajien halu ja osaaminen vapaaehtoisprojektien ohjaamiseen lisääntyy. Pitkällä aikavälillä toiminta vahvistaa myös oppilaitoksen verkostoja ja yhteistoimintaa alueen liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotoimijoiden kanssa.

Kolmannen sektorin toimijat omaksuvat uusia tapoja osallistaa nuoria toimintaansa projektien ja oppilaitosyhteistyön kautta. Konkreettisena tuotoksena he saavat toimintamallin ja ohjeistuksen vapaaehtoisprojektin toteuttamiseen oppilaitoksen kanssa. Hanke tukee toimijoita myös nonformaalin oppimisen tunnistamisessa sekä nuorten kutsumisessa mukaan harrastus- tai vapaaehtoistoimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

KOHDERYHMÄ I. VALMA-opiskelijat, toisen asteen opiskelijat, kymppiluokkien oppilaat.

Hankkeessa on tarkoitus tavoittaa erityisesti seuraavien seikkojen vuoksi vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria:
1) nuori on harvoin kokenut onnistuneensa opinnoissa,
2) nuori kokee itsensä yksinäiseksi,
3) nuori kokee tulleensa kiusatuksi,
4) nuorella on paljon poissaoloja,
5) nuoren opinnot eivät etene toivotulla tavalla.

Heitä kuitenkin halutaan kohdata osana yhteisöä, eli opiskelijaryhmää. Ryhmän vuorovaikutustaitojen tukemisen oletetaan tukevan myös niitä oppilaita, jotka jäävät ryhmässä yksin. Kokemus yhteisössä osallisena olemisesta tukee nuorta, joka on edellä kuvatuissa vaikeissa tilanteissa. Siksi oppilaiden keskinäisten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja toisaalta käytännön projektien toteuttamisvalmiuksien opettaminen tukee kaikkien oppilaiden, mutta erityisesti yksinäisten tai harvoin onnistumisia kokeneiden kiinnittymistä kouluyhteisöön, projektin työryhmään ja sen tavoitteisiin.

Lisäksi epäonnistumisia kokeneen, epävarmuutta kokevan tai heikon kielitaidon omaavan nuoren on helpompi lähteä uusiin toimintapaikkoihin tutun ja reippaan kaverin kanssa. Projekteilla pyritään tuottamaan onnistumisen kokemus, jossa opiskelija ymmärtää, että onnistumiset tapahtuvat usein yhteistyössä ja se vaatii myönteistä vuorovaikutusta muiden kanssa. Hankkeen työntekijät suunnittelevat yhdessä oppilaitoksen kanssa, mitkä oppilasryhmät ja ketkä oppilaat hyötyisivät MEIDÄN PROJEKTIsta eniten, ja kurssit kohdennetaan erityisesti heille.

KOHDERYHMÄ II. Em. Opiskelijoiden opettajat, joille tarjotaan koulutusta nuorten projektien ohjaamiseen ja materiaalia projektikurssien toteuttamiseen.

KOHDERYHMÄ III. Kolmannen sektorin toimijat, joille tarjoutuu mahdollisuus kehittää osaamistaan nuorten vapaaehtoisprojektien ohjaamisessa, ja tarjoamisessa yli 15-vuotiaille nuorille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ne nuoret, joilla ei ole vaikeuksia opinnoissa etenemisessä, kielitaidossa, harrastusten puuttumisessa, yksinäisyyden tai kiusatuksi tulemisen kokemuksissa. Heitä muistutetaan turvallisen ryhmän merkityksestä sille, että kaikkien on hyvä olla ja toimia, kun yhdessä huolehditaan hyväksyvästä ja kannustavasta ilmapiiristä sekä annetaan muille myönteistä palautetta.

Toimintapaikat, joissa nuoret toteuttavat projektejaan, sekä niissä asioivat lapset, nuoret ja perheet (toimipaikoista riippuen mahdollisesti myös vanhukset), joille projekteilla tuotetaan tekemistä tai mediasisältöjä.

Muut oppilaitokset, joille välitetään tietoa hankkeen tuloksista ja toimintamalleista.

Muut yhdistykset ja seurat, joille välitetään tietoa hankkeen tuloksista ja toimintamalleista.

Hankkeeseen mukaan ovat tulossa oppilaitoksista Gradia (Jämsän yksikkö), Omnia (pääkaupunkiseutu), Salpaus (Lahti), Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli), Stadin ammattiopisto (Helsinki)ja Tredu (Tampere). Tässä muutoshakemuksessa ilmoitetaan myös seitsemännestä oppilaitoksesta, joka on Varia (Vantaa).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 333 759

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 309 727

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 333 759

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 309 727

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 280

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun yhteydessä havaittiin, että erityisesti pojat kaipaavat tukea ammatillisessa kasvussa sekä kiinnostavan opiskelupaikan löytymisessä. Kuitenkin tukea tarvitsevat niin tytöt kuin pojatkin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Emme painota hankkeen toiminnaassa sukupuolinäkökulmaa, mutta valmistaudumme huomioimaan sukupuolisensitiivisyyden hankkeen toteutuksessa. Hankkeeseen osallistuvissa oppilasryhmissä on niin tyttöjä, poikia kuin muunsukupuolisiakin. Hankkeessa voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös sukupuolisensitiivisiä ryhmiä, erityisesti maahanmuuttajien parissa. Toisaalta muunsukupuolisten osallistuminen tehdään mahdollisimman esteettömäksi siten, että ei lähtökohtaisesti ja ulkopuolelta jaotella osallistujia tyttöihin ja poikiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päämääränä on yhteiskunnallinen tasa-arvo. Eli myös heikommassa asemassa olevat nuoret pääsevät osaksi yhteiskuntaa ja kokevat toteuttavansa mielekästä toimintaa itselleen sekä vapaaehtoistoiminnan kohteelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ja nuorten projekteissa pyritään toimimaan ekologisesti, mutta toiminnan ei voi sanoa vaikuttavan juurikaan ekologiseen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Nuorten vapaaehtoisprojektit kannustavat nuoria sisäiseen yrittäjyyteen. Tällä on suoria vaikutuksia elinkeinoranteeseen ja vielä enemmän välillisiä vaikutuksia: työnantajat saavat motivoituneempia ja koulutetumpia työntekijöitä. Paikallinen yhteistyö rakentaa kestävästi elinkeinorannetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke tähtää erityisesti kohderyhmänä olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Vaikutukset ovat suorat. Erityisesti vaikutusten odotetaan olevan erittäin merkittävät mukana oleville nuorille opiskelupaikan löytymisen sekä opintojen loppuun saamisen takia. Hankkeen kautta nuoret pääsevät kehittämään luovuuttaan, kokeilemaan erilaisia tapoja toimia ja he voivat löytää harrastus-ja vapaaehtoistoiminnan kautta harrastuksen. Toisten auttaminen on todettu vahvistavan mielen hyvinvointia ja terveyttä. Nuortenprojektien kautta myös lähiyhteisön jäsenten hyvinvointi paranee esim. nuorten ulkoiluttaessa vanhuksia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke tähtää erityisesti kohderyhmänä olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Vaikutukset ovat suorat. Erityisesti vaikutusten odotetaan olevan erittäin merkittävät mukana oleville nuorille opiskelupaikan löytymisen sekä opintojen loppuun saamisen takia. Tiimi- ja projektityötaitojen oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen edistävät heidän mahdollisuuksiaan tasa-arvoiseen osallistumiseen vertaisryhmissä ja yhteistyöprojekteissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Nuoret saavat projektityön ja vaikuttamisen taitoja sekä mahdollisuuksia kokeilla vapaaehtois- ja harrastustoimintaa.
Kulttuuriympäristö 7 6
Nuorten toteuttamat projektit rikastuttavat toimintapaikkoja ja niiden kulttuuria. Mediatuotokset verkkonuorisotyössä myös rakentavat nuorten omaa mediakulttuuria.
Ympäristöosaaminen 3 3
Projektien toteutuksessa kiinnitetään huomiota ekologisiin hankintoihin ja materiaalien kierrätykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Meidän projekti -Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hankkeen päämääränä oli parantaa nuorten (työ)elämän taitoja projektimaisella vapaaehtoistoiminnalla erityisesti VALMA- opinnoissa ja toisen asteen ammattiopinnoissa.

Hankkeessa toteutettiin erityisesti VALMA-opiskelijoille harrastus- ja vapaaehtoistyökokeiluja opetussuunnitelmaan nivotuilla, hankkeen järjestämillä kursseilla. Kursseja suunniteltaessa ja pilotoitaessa huomattiin pian, että yhdenlainen toteutus ei tue kaikkia VALMA-ryhmiä. Siksi pilotoitiin eri mittaisia kokonaisuuksia, hieman erilaisilla sisällöillä, oppilaitosten ja VALMA-ryhmien tarpeita huomioiden.

Hankkeen kehittämistoiminnassa painotettiin erityisesti nuorten myönteistä kohtaamista sekä nuorten mielipiteiden ja ideoiden kysymistä ja huomioimista. Nuorten omissa projekteissa pyrittiin myönteiseen ja rohkaisevaan palautteeseen sekä onnistumisen kokemusten mahdollistamiseen. Pilotointien jälkeen samoja menetelmiä käytettiin hankkeen materiaaleissa.

Hankkeen tavoitteena oli, että 1) Nuoret saavat kokemuksia tiimityöstä, projektityöskentelystä sekä työelämäyhteistyöstä, 2) Nuoret tutustuvat vapaaehtoistoimintaan ja sen mahdollisuuksiin nonformaalin oppimisen ympäristönä, 3)Projektiopintoihin osallistuessaan nuoret saavat osaamista kehittämisprojektinsa teema-alueista, 4) Tavoittaa harrastustoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, joille tarjotaan projektin toteuttamisen kautta kontakteja mm. harrastustoimintaan, yhdistyksiin tai urheiluseuroihin, 5) Tuottaa oppilaitosten sekä yhdistysten, kulttuurialan toimijoiden ja liikunta- ja urheiluseurojen yhteistyöhön malli ja materiaalit, joiden avulla oppilaitoksen ulkopuolella hankittua osaamista voidaan paremmin tunnistaa ja oppimisprojekteja toteuttaa yhteistyössä, 6) Kehittää hankkeeseen osallistuvien kolmannen sektorin toimijoiden, sekä nuorille toimintapaikkoja tarjoavien
kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden valmiuksia ohjata nuorten vapaaehtoistyöprojekteja.

TUOTOKSET JA TULOKSET

1. Vapaaehtoistoiminnan kurssit opiskelijoille (erityisesti VALMA) -opiskelijat. Yhteensä 22 kurssia.
2. Ammattilaisille 17 ohjaustapaamista.
3. Hankkeen koulutuksissa 319 osallistujaa (opiskelijat, oppilaitosten henkilökunta, toimintapaikkojen edustajat).
4. Neljä webinaaria ja niiden tallenteet ammattilaisille ja toimintapaikoille. 392 katsojaa.
5. Nettisivusto ja siellä olevat materiaalit 5970 kävijää.
6. Somemarkkinointi: 29 818 tavoitettua henkilöä.
7. Hankkeen tuotoksista ja materiaaleista kerrottu kuudessa hankkeen ulkopuolisessa webinaarissa ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

MATERIAALIT: https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/projektit-opetuksessa/
8. Meidän projekti! Opettajan materiaali.
9. Meidän projekti! Oppilaan materiaali.
10. Meidän projekti! Juliste toimintapaikoille (Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan)
11.ESR:n edellyttämä hankejuliste (Riikinkukko + ESR-logo)
12. Kirjaston kirjavinkit -lista
13. Kaksi videota nuorten kohtaamisesta + keskustelutehtävät.
14. Tehtäväkortti: Bingoruudukko toimintapaikoille: olemmeko valmiita ottamaan nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan?
15. 26 blogikirjoitusta, joilla kerrottiin hankkeen teemoista.

Palautteen perusteella kursseille osallistuneet opiskelijat ovat saaneet kokemuksen projektin toteuttamisesta ja voivat hyödyntää kokemuksiaan myöhemmin opiskelussa ja työelämässä. Oppilaitosten palautteen perusteella hankkeessa tuotettujen materiaalien avulla vapaaehtoistoiminnan kursseja on jatkossa helpompaa toteuttaa kuin ilman materiaaleja. Toimintapaikoista 80% olisi valmis ottamaan opiskelijoita uudelleenkin tekemään vapaaehtoisprojekteja.