Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21476

Hankkeen nimi: Luovuus+ rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Luovuus+ -kehittämishankkeen (S21454) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Oulu kasvukeskuksena houkuttelee paljon luovien alojen nuoria osaajia. Luoville aloille valmistuvien työllistymismahdollisuudet ovat kuitenkin heikot. Hankkeella edistetään nuorten työllistymistä luomalla matalan kynnyksen polkuja luovien alojen työelämäverkostoihin. Lisäksi voidaan tarjota alan koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan luovien alojen ammattilaisten verkostoissa. Hankkeessa vahvistetaan ja laajennetaan oululaisten luovien alojen toimintakenttää sekä valmiuksia työllistää nykyistä enemmän.

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat oululaiset nuoret, luovien alojen yhdistykset ja yritykset sekä oppilaitokset. Kohderyhmän nuoret voivat osallistua hankkeessa toteutettaviin valmennusohjelmiin sekä työkokeilujaksoihin luovien alojen yrityksissä tai yhdistyksissä.

Hankkeen tavoitteet:
1. 17-29 -vuotiaiden työllistymisvalmiuksien parantaminen luovilla aloilla
2. Luovien alojen yhdistysten ja yritysten tukityöllistämisosaamisen parantaminen
3. Oulun kaupungin sekä luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteisen verkoston vahvistaminen

Toimenpiteet on jaettu kolmeen eri työpakettiin.
1. Luovien alojen verkostotyö
2. Nuorten yksilölliset valmennusohjelmat
3. Työkokeilujaksot luovien alojen yhdistyksissä ja yrityksissä

Hankkeen tulokset:
1. Nuorten työllistymisvalmiudet paranevat
2. Luovien alojen yhdistysten ja yritysten työllistämisosaaminen parantuu
3. Oulun kaupungin sekä luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteinen verkosto vahvistuu

Kehittämishanke toteutetaan 01.01.2019-31.12.2021 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.05.2020), TEM:n uusimman ohjeistuksen mukaisesti. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun kaupunki (Sivistys- ja kulttuuripalvelut).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-