Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21477

Hankkeen nimi: Osaamista ja Osuvuutta yritysten palveluihin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 23

Puhelinnumero: 0440 567444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Haapakorva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haapakorva(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440567444

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osuvuutta ja Osaamista yritysten palveluihin – hankkeessa kehitetään maakuntaan yritysten julkisten palvelujen arkkitehtuuri joka tavoittaa asiakkaat oikea-aikaisesti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Tavoitteena on koulutuksen ja sparrausten avulla rakentaa malli joka osaa tunnistaa yritysten tarpeet. Samalla on tarkoitus paketoida rahoitus- ja palvelumalleja palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi pyritään löytämään uusia tapoja kommunikoida sekä yritysneuvojien välillä että yritysten kanssa saumattomasti ja avoimesti. Hankkeen tavoitteena on myös kirkastaa yrityksille palveluja tarjoavien tahojen yhteistä tahtotilaa tukemalla rahoitus- ja palveluosaamisen kehittämistä yhteisissä oppimisprosesseissa.

Toimenpiteinä on laadukkaat, räätälöidyt ja tarvelähtöisesti suunnitellut koulutustilaisuudet valikoiduille palveluntuottajille suunnattuna. Talentree vastuullisena koordinaattorina kokoaa ja kilpailuttaa hankkeen muut toimijat ja valitsee hinta-laatusuhteeltaan optimaaliset kumppanit hankkeen kokonaistavoite huomioon ottaen.

Lopputuloksena hankkeen päätyttyä yritysten julkinen palvelukulttuuri nousee uudelle tasolle sekä osaamisen että palvelumuotoilun osalta. Maakunta hyötyy tästä kehitystoimesta paremmin kohdennettujen yrityspalveluiden muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritysten kehittämis- ja rahoituspalveluja tarjoavat tahot ja henkilöt kunnissa, ELY-keskuksissa, TE-toimistossa, Business Finland -organisaatiossa, Uusyrityskeskuksissa ja myös yksityisissä yrityspalveluja tuottavissa yrityksissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki, jotka ovat tekemisissä nykyisten palveluorganisaatioiden kanssa. Välilliset kohderyhmät ovat myös kohdeorganisaatiot, jotka saavat ja käyttävät palveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 976

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 976

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Molemmat sukupuolet huomiodaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmat sukupuolet huomiodaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Molemmat sukupuolet huomiodaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeen kohderyhmä on tärkeässä asemassa paikallisen elinkeinorakenteen kannalta. Siksi osaamisen kehittäminen vaikuttaa suoraan tähän osa-alueeseen myönteisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja sekä suoraan että välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen kautta tunnistettavat uudet tavat palvella yrityksiä tuottavat myönteisiä hyötyjä sekä välittömien että välillisten vaikutusten kautta. Hankkeesta hyötyvät niin osallistujat kuin alueen yrityksetkin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Osaamisen kehittäminen tukee työhyvinvointia ja tuottavuutta (sujuvat työskentelyprosessit). Myös välillisiä hyötyjä voi olla, jos tunnistettavat uudet palvelumallit jalkautuvat laajemminkin käyttöön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei olennaisia vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-