Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21478

Hankkeen nimi: Menestyvä Pohjois-Savon startup -yhteisö

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion alueen kauppakamari- Kuopio region handelskammare ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276398-4

Jakeluosoite: Mikrokatu 1, Floor 14

Puhelinnumero: 0400861381

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiochamber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Hartikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kasvuyhteisöpäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.hartikainen(at)kuopiochamber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442303170

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten toimintaympäristö muuttuu koko ajan erityisesti digitalisoitumisen myötä verkottuneempaan ja monimutkaisempaan suuntaan. Yritykset toimivat ekosysteemissä, jossa kunkin yrityksen menestyminen on riippuvainen muiden yritysten ja niiden muodostaman koko ekosysteemin menestyksestä. Yritykset ovat siis riippuvaisia toisten yritysten menestymisestä, vaikka ne eivät olekaan välttämättä liikesuhteessa keskenään. Ekosysteemissä toimivan yrityksen tulee ottaa huomioon, miten se voi auttaa muiden yhtiöiden toimintaa ja miten se voi jakaa arvoa ekosysteemissään.

Startupyrityksillä on oma tärkeä roolinsa talousalueen menestyksen luomisessa. Kehittyvä, menestyvä ja toisiaan kannustava startupyhteisö varmistaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymisen sekä ekosysteemissä tarvittavien yhä moninaisempien palvelujen tuottamisen.

Hankkeen tärkeimpinä kohderyhminä ovat startup yritykset ja yritystä suunnittelevat tiimit. Tavoitteena on antaa Pohjois-Savon startup-yrityksille menestyksen avaimia oppimisen keinoin. Luodaan tapahtuma-alusta, joka mahdollistaa eri alojen startupien kohtaamisen ja yhdessä oppimisen rennossa ilmapiirissä. Hankkeen aikana varmistetaan, että startup löytää kaikkien tärkeiden alueellamme jo olemassa olevien palvelujen pariin. Toimintaa kehitetään yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa, korostaen startupeille tärkeitä liiketoiminnan osa-alueita. Osaamisen kehittäminen eri alueilla, monipuolinen verkostoituminen ja parhaiden käytäntöjen tutkiminen ovat hankkeen toimenpiteiden kivijalat. Yrityksen muutoskyky on keskiössä; miten toimia yrityksenä, kun toimintaympäristö muuttuu yrityksestä riippumattomasti jatkuvasti.

Startup-yhteisöä rakennetaan säännöllisesti ympäri vuoden järjestettävillä tapaamisilla, 5-8 kertaa / vuosi. Tapahtumat ovat rentoja, matalan kynnyksen tilaisuuksia, jossa verkostoituminen on helppoa. Tilaisuudet aktivoivat vähintään 10 yritystä / tiimiä / tilaisuus. Hankkeen aikana kohdataan vähintään 40 yritystä vuodessa. Tapahtumat ovat keskustelevia ja osallistavia; kehitetään toimintaympäristöä, benchmarkataan, tuodaan parhaita käytäntöjä Pohjois-Savoon sekä testataan ja kokeillaan toiminteita käytännössä. Tapaamiset luovat toimivan alustan verkostoitumiseen myös vakiintuneiden yritysten kanssa.

Startup-yhteisöä kannustetaan osallistumaan vuoden aikana aihealueen isompiin tapahtumiin, jotka toimivat tehokkaina oppimistapahtumina eli teoria muuttuu käytännöksi. Tahko Ski Lift Pitch tarjoaa tilaisuuden aitoon pitchaukseen eli sijoittajakohtaamisen. Sawosta Maailmalle -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden oppia yritysyhteistyötä jo vakiintuneen yrityksen kanssa.

Hankkeen ansiosta alueellamme on tiivis, vireä ja laadukas startupyhteisö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja auttaa yrityksiä menestymään. Alueen yritykset ovat rahoituskelpoisia ja tehokkaita pitchaamaan. Hankkeen aikana törmäytetään lukuisia yrityksiä voitollisesti yhteen ja saatetaan monta yritystä menestykseen. Alueemme on valtakunnallisesti kiinnostava lokaatio yrityksen perustamiselle.

Hankkeen aikana opitaan, missio on vahva, tulosten mukaan muokataan toteutusta mahdollisimman toimivaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Startup-yritykset ja yrityksen perustamista suunnittelevat tiimit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vakiintuneet yritykset, jotka toivovat törmäytystä pienempien yritysten kanssa. Sijoittajatahot. Yrityksille moninaisia palveluja tarjoavat tahot, kuten esimerkiksi rahoitusinstrumentit, markkinointi ja ohjelmistot. Oppilaitokset. Palvelujen tarjoajia / kouluttajia otetaan startuptapahtumiin puhumaan tarpeen mukaisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 205 144

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 190 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 144

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 201 215

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Keski-Suomi

Seutukunnat: Kuopion, Jyväskylän, Tampereen, Turun, Joensuun, Helsingin, Varkauden, Oulun, Ylä-Savon

Kunnat: Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Turku, Oulu, Tampere, Siilinjärvi, Varkaus, Helsinki, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 95

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysissa todettu, että toimintaympäristö ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat tasapuolisesti kohderyhmän käytettävissä sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole sukupuolinäkökulmasta toteutettava hanke. Hanke kohtelee hankkeeseen osallistuvia tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Startup-yritykset tuovat uusia ratkaisuja kestävään kehitykseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Hanke edistää uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Menestyvä Pohjois-Savon startup-yhteisö -hankkeen lähtökohtana oli yritysten alati muuttuva toimintaympäristö, jossa digitalisaation, verkottumisen ja ekosysteemilähtöisyyden merkitys korostui. Kehittyvä, menestyvä ja toisiaan kannustava startupyhteisö tunnistettiin keinoksi tukea uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä ja täydentää Kuopion alueen palvelutarjoomaa.

Menestyvä Pohjois-Savon startup-yhteisö -hankkeen keinoin maakuntaan juurrutettiin onnistuneesti aloittavien yritysten toimintakonsepti Startup Ski Academy – Hiihtokoulu. Ski Academy on vakiinnuttanut asemansa alueellisessa palvelutarjoomassa tarjoten aloitteleville startup-yrityksille sekä yritystä suunnitteleville tiimeille toimialariippumattoman verkostoitumis- ja vertaisoppimisalustan sekä paikan harjoitella sijoittajakohtaamista.

Hankkeen tulosten täysimääräisessä saavuttamisessa haasteen loi COVID-19-pandemia. Ski Academy -tilaisuuksien luonne muuttui merkittävästi kasvokkain järjestetyistä kohtaamisista etäkokouksina järjestettyihin tilaisuuksiin. Hanke kykeni saavuttamaan asetetut tavoitteet pandemiaan suhteutettaessa riittävän hyvin. COVID-19-pandemia kuitenkin vahvisti hankkeen lähtökohtaolettamusta siitä, että startup-toimintojen keskeinen arvo rakentuu vastaisuudessakin ihmisten välisiin aitoihin kohtaamisiin.

Hankkeen tulokset ovat vaikuttaneet myönteisesti alueen startup-toimintojen ja ekosysteemin kehittymiseen. Ski Academy -toiminta on juurtunut kiinteäksi osaksi alueen palvelutarjoomaa, mikä osaltaan edistää uusien yritysten perustamisaktiivisuutta ja kasvuyrityskulttuurin rakentumista myös tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana on tunnistettu Ski Academy -konseptin potentiaali paitsi startupien ja varhaisen vaiheen yritysten osaamisen kehittämisessä myös enenevästi osaajien ja yritysten kohtauttamisessa. Hankkeen päätyttyä Ski Academy kytketään osaksi laajempaa Ski Lift Pitch -kasvuyhteisökonseptia, joka on maakuntatasoisesti toimiva aluetoimijoiden muodostama kasvuyhteisö. SLP-kasvuyhteisöä koordinoi Kuopion alueen kauppakamari.