Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21480

Hankkeen nimi: KASVUA, TUOTTAVUUTTA JA KILPAILUKYKYÄ UUSILLA TAVOILLA JA MALLEILLA-selvitys ja pilotit

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.6.2018 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0451754-1

Jakeluosoite: Puijonkatu 30, 2. krs.

Puhelinnumero: 0207211400

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.hoffrenconsultancy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Hoffrén

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: administrator(at)hoffrenconsultansy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405120779

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monilla aloilla toiminnan kehittymisessä auttaa nk. välittäjäorganisaatiomalli. Välittäjäorganisaatiomalli auttaa erityisesti silloin, kun toimiala koostuu pääasiassa mikroyrityksistä. Esimerkkinä vaikkapa taksiliiketoiminta. Tällöin toimialan yritykset voivat keskittyä tekemään sitä, minkä osaavat eikä heidän tarvitse puuttua niihin asioihin, joita he eivät niin hyvin osaa, eikä se ole heidän vahvuusalueillaan.
Välittäjäorganisaatiomallia on tutkittu jonkin verran laajemmalla tasolla, mutta ei juurikaan paikallistasolla ja suhteessa mikroyritysvoittoisiin toimialoihin. Lisäksi on aloja, joissa välittäjäorganisaatiomallista ja verkostoitumisesta saattaisi olla alalla toimiville yrityksille selkeästi hyötyä, mutta sellaista ei ole alalla olemassa.
Projektin kohderyhmä on määritelty seuraavasti: Kasvua ja kansainvälistymistä hakevat, kilpailukyvyn kehittämisestä kiinnostuneet yritykset. Erityishuomio kiinnitetään niihin yrityksiin, jotka eivät perinteisesti ole olleet kohderyhmänä (mm. palveluyritykset) ja joiden kasvun ja tuottavuuden kehittämiseen sopisi esim. välittäjäorganisaatiomalli.
Projektin tavoitteet ovat seuraavat:
1. Auttaa mukana olevia yrityksiä saamaan liiketoimintaansa kasvua ja osaamisen kehittämistä.
2. Auttaa mukana olevia yrityksiä toimimaan tuottavammin.
3. Auttaa mukana olevia yrityksiä kehittämään kilpailukykyään.
4. Auttaa kehittämään uusia rakenteita yritysympäristössä, joka mahdollistaa kasvun.
5. Luoda ja testata uudenlainen verkostoitumiseen perustuva toimintamalli/t mikroyrityksiin ja laajemminkin hyödynnettäväksi.
Projektin toimenpiteet:
1. vaihe: Selvitys välittäjäorganisaatioista Pohjois-Savon alueella. Selvitetään, mitä välittäjäorganisaatioita alueella on ja mille toimialoille ne sijoittuvat. Lisäksi selvitetään välittäjäorganisaatioiden omistus, toimintakonseptit ja menestystekijät. Tehdään toimialatarkastelua ja analysoidaan välittäjäorganisaatioiden merkitystä ja mahdollisuuksia toimialalla. Selvitys laaditaan tilastoaineiston pohjalta ja haastattelemalla välittäjäorganisaatioita tms. Tehdyn selvityksen pohjalta kootaan yhteenveto ja johtopäätökset sekä jatkotoimenpidesuositukset. Selvityksen yhteydessä syntyy malli/t välittäjäorganisaation pilotoinnille tai olemassa olevien kehittämiselle. 1. vaihe toteutetaan ajalla 25.6.2018 – 31.10.2018.
2. vaihe: Haetaan mukaanotettavien yritysten ryhmä. Ko. mikroyritykset voivat olla joko välittäjäorganisaatioita tai yrityksiä, jotka hyötyisivät välittäjäorganisaatioista. Yrityskohtaisten tavoitteiden kartoittaminen ja pilottikohtaisten tavoiteohjelmien laatiminen. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti tuottavuuden, kilpailukyvyn ja verkostoitumisen kehittäminen kasvun lisäksi. Suunnitelmien pohjalta laaditaan toteuttamissuunnitelmat, joissa huomioidaan mahdolliset synergiat kehittämistarpeissa ja osaamisen kehittäminen. Toteutus hoidetaan työpaja- sekä ryhmäkonsultointimallilla. Toteutuksessa voidaan tehdä benchmarking selvityksiä, tarvittaessa tutustumisia/tutustumismatkoja sopiviin kohteisiin ja niiden pohjalta soveltaa malleja alueen yrityksiin. Välittäjäorganisaatiomalli edellyttää yrityksiltä nykyistä merkittävämpää yritysyhteistyötä ja verkostoitumista, jonka luomiseen ja syventämiseen myös paneudutaan. Toteutus 1.10.-30.11.2018.
3. vaihe: Toteutusvaihe
Toteutus tapahtuu edellisessä vaiheessa tehtyjen toteuttamissuunnitelmien mukaisesti. Ennen vaiheen aloittamista kaikki osallistuvat yritykset on sitoutettu hankkeeseen ja ne ovat hyväksyneet toteuttamissuunnitelmat. Kehittämisohjelmia voi olla useampaa yritystä koskevana tapauksessa, että päätetään perustaa uusi välittäjäorganisaatio. Kaikessa toteutuksessa huomioidaan osallistujaedun lisäksi markkinanäkökulma, jonka avulla varmistetaan välittäjäorganisaatioiden liiketoiminnalliset toimintaedellytykset. Tuloksena syntyy raportit kehittämissuunnitelmien toteuttamisesta ja tietysti malli/t. Käytännössä uusien verkostojen avulla osallistuville yrityksille luoda mahdollisuus päästä käsiksi sellaisiin töihin/liiketoimintaan, johon niillä itsekseen ei olisi mahdollista päästä. Hyviä esimerkkejä löytyy sekä kotimaasta että ulkomailta. Toteutus: 1.12.2018 -31.5.2019.
4. vaihe: Yhteenveto, jatkotoimenpiteiden ja suositusten suunnittelu ja loppuraportin laadinta. Projektin toteutuksesta ja tuloksista laaditaan projektiraportti, jossa kuvataan ja mallinnetaan välittäjäorganisaatioiden toiminta, hyödyt ja kehittämisehdotukset sekä kerrotaan suositukset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Toteutus: 1.6. – 30.6.2019.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvua ja kansainvälistymistä hakevat, kilpailukyvyn kehittämisestä kiinnostuneet pohjois-savolaiset pk-yritykset, joiden kasvun ja tuottavuuden kehittämiseen sopisi välittäjäorganisaatiomalli.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osallistuvien yritysten henkilöstö ja sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 775

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 775

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 775

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Sonkajärvi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Vesanto, Tuusniemi, Rautavaara, Kuopio, Kaavi, Suonenjoki, Pielavesi, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 12

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa tehdyn toimintaympäristöanalyysin perusteella on todettu hanke sukupuolineutraaliksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, koska molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali eikä sen päätavoite ole tasa-arvon edistäminen vaan osallistuvien yritysten kilpailukyvyn parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Paikallisen osaamisen yhdistäminen ja sitä kautta verkostoituminen ja synergian kasvattaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Paikallisen osaamisen yhdistäminen ja sitä kautta verkostoituminen ja synergian kasvattaminen. Välillinen vaikutus asiakkaille on se, että he saavat palvelua yhdestä paikasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Parantaa yrityksen osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla turvaten henkilöstön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Kaikkia osallistujia kohdellaan samanarvoisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä uusilla tavoilla ja malleilla –projekti selvitti millä alalla välitysorganisaatioita on Pohjois-Savossa ja toisaalta missä sitä kaivattaisiin. Selvityksessä kartoitettiin myös kansainvälisiä välitysorganisaatioita. Selvitys toteutettiin haastattelemalla kaupunkien ja kuntien kunnanjohtajia ja elinkeinoasiantuntijoita, kehitysyhtiöiden edustajia ja yrittäjiä.
Suoraan välittäjiksi todettuja yrityksiä on seuraavissa toimialaluokituksissa: agentuuritoiminta, taksiliikenne, arvopapereiden ja raaka-ainesopimusten välittäminen, vakuutusasiamiesten ja välittäjien toiminta, kiinteistönvälitys, ohjelmatoimistot ja manageripalvelut, työvoiman vuokraus, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta sekä varauspalvelut, messujen ja kongressien järjestäminen, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Kolme liikevaihdoltaan suurinta ovat agentuuritoiminta, työvoimanvuokraus sekä lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Välitystoimintaa on myös metsäsektorilla ja maataloudessa. Rakentamisessa sekä metalli- ja teknologiapuolella on aliurakointia. Lisäksi on osuuskuntamuotoista yhteistoimintaa.
Hankkeessa rakennettiin myös kaksi pilotointiryhmää. Kohderyhmänä olivat mikroyritykset ja pienyritykset, joiden kasvun ja tuottavuuden kehittämiseen sopisi välittäjäorganisaatiomalli ja joilla ei vielä ko. mallia ole käytössä. Pilotit käynnistettiin yrityksille, jotka vievät palveluja koteihin sekä maanrakennusalan yrittäjille. Molemmissa pilotoinneissa tärkeäksi tekijäksi nousi räätälöidyn digitaalisen alustan rakentaminen oman alan tarpeisiin sekä välittäjän järjestämä työvoimanvuokrauspalvelu. Pilotti I:ssa perustettiin uusi yritys, joka vastaa kotiin vietävien palvelujen välittämisestä. Pilotti II:ssa välitystoimintaa alkoi vetämään yritys, jolla jo on kokemusta ja osaamista logistiikka-alan työvoimanvuokrauksesta. Välittäjäorganisaatiomalli edellyttää yrityksiltä nykyistä merkittävämpää yritysyhteistyötä ja verkostoitumista, jonka luomiseen ja syventämiseen paneuduttiin työpajoissa. Työpajoissa onnistuttiin kehittämään alustojen tarjoamia palveluita yritysten tarpeisiin. Molemmissa piloteissa tärkeiksi tekijöiksi nousi vuokratyövoiman välittäminen ja sähköinen ajanvarausjärjestelmä, joka näyttää yritysten vapaan kapasiteetin. Alusta tarjoaa myös muita palveluja. Pilottialojen yrityksillä on erittäin matala kynnys lähteä mukaan alustalle, koska hei eivät maksa alustan käytöstä avausmaksua eikä kiinteä kuukausihintaa. Korvaus perustuu provisioon alustan kautta tehdystä myynnistä. Pilottien alustat saadaan toimintaan 2019 syksyn aikana ja talven aikana niitä markkinoidaan asiakkaille. Näin mukana olevat yritykset saavat lisäkanavan liikevaihdon kasvattamiselle ja lisänäkyvyyttä.
Hanke osoitti, että liiketoiminnan tehostamisessa ja yritysten verkostoitumisessa on digitaalisella alustalla iso merkitys. Luonnollisesti yritysten tulee järjestää jatkossakin yhteisiä tapaamisia ja miettiä lisää yhteistyökuvioita pärjätäkseen alan kilpailussa.