Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21481

Hankkeen nimi: Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0205303-4

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 03 6591600

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.kktavastia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Mäkirinta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelijaopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.makirinta(at)kktavastia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408696413

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Otavan Opisto, 0165116-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lähtökohtana on, että lukutaito, numerotaito sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat nyky-yhteiskunnan perustaitoja. Nämä taidot ovat edellytys täysipainoiselle työelämään osallistumiselle sekä perusta elinikäiselle oppimiselle. Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset maahanmuuttajat, joiden perustaitojen hallinta on heikkotasoista. Kohderyhmällä on vaikeuksia toimia täysipainoisesti esimerkiksi arjessa, opiskelussa ja työelämässä. Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä, koska kohderyhmän opiskelijoiden tavoitteena on toisen asteen koulutukseen siirtyminen tai suora työllistyminen opintojen päätyttyä. Pääosa luki-koulutuksen, peruskoulun ja kotoutumiskoulutuksen vailla ammattia olevista opiskelijoista suuntautuu ammatillisiin opintoihin. Vuoden 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan yli puolella ammatillisen koulutuksen suorittaneista aikuisista oli heikot ongelmanratkaisutaidot, joten juuri tämän kohderyhmän taitotason parantamiseen on syytä keskittyä ja suunnata voimavaroja.

Hanke edistää opettajien ja koulutusorganisaatioiden osaamista kehittämällä uusia opetusmenetelmiä ja käytänteitä aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa eri koulutusmuodoissa erityisenä kohteena oppimisessa tarvittavien perustaitojen vahvistaminen. Hanke kuuluu Taito-ohjelman piiriin ja siinä kehitetään koulutuksessa pysymiseen ja koulutukseen pääsemiseen kytkeytyviä valtakunnallisia toimintamalleja. Heikot perustaidot (luku-, numero- sekä tieto- ja viestintätekniset perustaidot) johtavat siihen, että vieraskielisten opiskelijoiden läpäisyaste ammatillisessa koulutuksessa on selvästi muita opiskelijoita matalampi. Perustaitoja vahvistava koulutus parantaa myös opiskelijoiden työllistämisedellytyksiä. Perustaidoissaan vahvistusta tarvitsevat ovat kehittämiskumppanin roolissa, heidän palautteensa muokkaa syntyviä rakenteita ja materiaaleja.

Projektin tavoitteet ja tulokset tiivistettynä ovat:
1) Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella - syntyy suositukset perusopetuksen järjestämiseen
2) Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen - opettajien täydennyskoulutusta ja työpari- ja verkostotyöskentelyn malleja
3) Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia - opettajien käyttöön tuleva avoin verkkomateriaali perustaitojen opettamisen tueksi
4) Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen - koulutuksen järjestäjien ymmärrys kasvaa perustaitoja vahvistavan koulutuksen järjestämisestä ja
osuudesta koulutusjärjestelmän kokonaisuudessa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Perustaidoiltaan heikkoja 16–65-vuotiaita on Suomessa paljon. Lukutaidossa on vakavia puutteita 11 prosentilla eli 370 000 henkilöllä. Numerotaidoissa heikkoja on vielä enemmän eli 450 000 henkilöä (13 %). Tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito on heikkoa 385 000 henkilöllä (11 %). Näiden lukujen lisäksi voidaan mainita, että lähes viidesosa eli 650 000 henkilöä ei ollut tehnyt tehtäviä tietokoneella.

Tämän hankkeen kohderyhmänä on yli 17-vuotiaat aikuiset maahanmuuttajat, joiden suunnitelmiin kuuluu joko ammatillinen koulutus tai siirtyminen työelämään. Hankkeeseen osallistuu Ammattiopisto Tavastian aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksessa, Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa, Otavan Opiston aikuisten perusopetuksessa kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on arviolta 155.

Tässä hankkeessa keskitytään kolmen eri kohderyhmän opiskelijoihin ja heidän oppimisvalmiuksien parantamiseen. Nämä ryhmät ovat: luku- ja kirjoitustaidottomat, alkuvaiheen opiskelijat aikuisten perusopetuksen alku– ja päättövaiheessa sekä kotoutumiskoulutuksen opiskelijat.

Toinen merkittävä kohderyhmä on oppilaitosten opetushenkilöstö, jolle järjestetään koulutusta ja jotka osallistuvat työparitoimintaan. Heitä arvioimme olevan noin 40.

Kolmanneksi kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät maahanmuuttajille koulutusta ja vastaavat koulutustarpeisiin omilla toiminta-alueillaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankeverkoston ulkopuoliset luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen asiantuntijat ja kolmannen sektorin toimijat. Valtakunnallisena hankkeena hanke tuottaa materiaalia avoimesti kaikkien koulutuksen asiantuntijoiden käyttöön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 834

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 398 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 198 445

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 195

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Perustaitojen vahvistamisen pedagogiikka kohdentuu on erityyppisille aikuisryhmille ja näissä ryhmissä on miehiä ja naisia, jotka tarvitsevat joiltain osin erilaisia pedagogisia ratkaisuja oppimisensa tueksi (esim kotiäidit, nuoret miehet, iäkkäät kotoutujat)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Pedagogisissa ratkaisuissa sukupuolinäkökulma ja eri kulttuuriset erityispiirteet sen suhteen otetaan huomioon ja malleja testataan erityyppisillä ryhmillä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on aikuisten perustaitojen vahvistaminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Verkkoympäristöjen käyttö säästää välillisesti ja välittömästi luonnonvaroja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Verkkoympäristöjen käyttö vähentää välillisesti ja ilmastonmuutoksen riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Kasvillisuuden, eliöiden ja luonnonmonimuotoisuus ovat opetuksen sisältöjä ja vaikutusta on välittömästi ja välillisesti
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Vaikutukset vesistöön, maaperään ja ilmaan ovat opetuksen sisältöjä ja vaikutusta on sekä välittömästi että välillisesti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Luonnonsuojelun kannalta vaikutusta on yleisellä tasolla ihmisten osaamistason noustessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Vaikutusta on lähinnä välillisesti, esim. kierrätys on yksi oppisisältö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Vaikutusta on lähinnä välillisesti, esim. uusiutuvat energianlähteet on yksi oppisisältö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Vaikutusta on välittömästi ja välillisesti; aikuisten perustaitojen vahvistaminen hyödyttää paikkakunnalla asuvien ihmisten inhimillisten resurssien saamista käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Vaikutusta on välittömästi ja välillisesti; aikuisten perustaitojen vahvistaminen hyödyttää paikkakunnalla asuvien ihmisten inhimillisten resurssien saamista käyttöön. Perustaitojen vahvistamista voidaan myös tuotteistaa erilaisilksi koulutuspalveluiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Avoimien verkkoympäristöjen käyttö vähentää turhaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Perustaitojen vahvistaminen ja koulutuksen tason nostaminen vahvistaa suoraan opiskelijoiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Perustaitojen vahvistaminen ja koulutuksen tason nostaminen vahvistaa koulutuksellisesti aliedustettujen ryhmien tasa-arvoisuutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Perustaitojen vahvistaminen ja koulutuksen tason nostaminen vahvistaa koulutuksellisesti aliedustettujen ryhmien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
Kulttuuriympäristö 3 3
Perustaitojen vahvistaminen ja koulutuksen tason nostaminen vahvistaa koulutuksellisesti oman kulttuuriympäristön arvostamista koulutussisältöjen kautta
Ympäristöosaaminen 4 4
Perustaitojen vahvistaminen ja koulutuksen tason nostaminen vahvistaa koulutuksellisesti ympäristönäkökulman arvostamista koulutussisältöjen kautta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-