Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21483

Hankkeen nimi: Kohtaantoa valmennuksella rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.11.2018 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSKELA TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä rinnakkaishanke sisältää Kohtaantoa valmennuksella kehittämishankkeen (S21415) työvoimapoliittiset toimet (varat palkkatukeen ja työvoimakoulutukseen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Vaikka Oulun seudun talous on hiljalleen elpymässä ja työllisyystilanne kohentumassa, vaikeimmin työllistyvien tilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisuja eikä tilanteeseen ole odotettavissa nopeita muutoksia. Yksi yleisimmistä haasteista on työn ja työvoiman kohtaanto. Ammattirakenteen muutos on keskeinen työmarkkinoiden kehitystrendi ja rutiininomaiset työtehtävät ovat katoamassa. Samaan aikaan kuitenkin syntyy uusia palvelu- ja asiantuntijatyöpaikkoja. Avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa toisiaan, mikä pahentaa työttömyyttä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja palveluja yritys- ja työnantajayhteistyön toteuttamiseksi sekä työvoimatarpeiden ja vapaana olevan työvoiman kohtauttamiseksi.

Maakuntauudistuksessa julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi esim. digitaalisia toimintatapoja uudistamalla. Digitalisoituminen lisää työmarkkinoilta ja palveluista syrjäytymistä etenkin niillä henkilöillä, joilla on osaamisvajeita esimerkiksi sähköisten asiointipalveluiden hallinnassa. Toisaalta uusilla digitaalisilla keinoilla palveluohjausta voidaan myös tehostaa ja palvelut voidaan muotoilla palvelutarvetta vastaaviksi, kun samalla huomioidaan työnhakijoiden tuen tarpeet.

Kehittämishanke lähestyy meneillään olevia sekä tulevia muutoksia erilaisin valmennuksellisin keinoin. Näitä toimenpiteitä toteutetaan kohtaannon edistämiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille. Hankkeen tavoitteena on:
1. Työn ja työvoiman kohtaannon edistäminen
2. Kunnallisten työllisyyspalveluiden kehittäminen vastaamaan maakunta-, sote- ja koulutusuudistuksia
3. Työelämän digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään ja hankitaan erilaisia valmennuksia työnhakijoille ja koordinoidaan niitä asiakaslähtöisesti luomalla valmennuksista mahdollisimman kestäviä polkuja kohti työmarkkinoita. Hankkeen tuloksena alueen kohtaanto-ongelmaan on löydetty uusia työkaluja ja toimintamalleja. Hankkeen aikana on valmistauduttu tuleviin ratkaisuihin maakunta-, sote- ja kasvupalveluita koskevissa uudistuksissa ja uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Digitalisaation mukana tuomat ratkaisut ovat kehittyneet muiden palveluiden rinnalla ja digitalisaation hyödyntämiseen liittyvä osaaminen on kehittynyt sekä työnhakijoiden, työnantajien että työllisyyspalveluita tuottavien organisaatioiden keskuudessa.

Kehittämishanke toteutetaan 1.10.2018-31.12.2020 välisenä aikana. Rinnakkaishanke päättyy jo 30.11.2020, mutta työvoimapoliittisten toimenpiteiden on päätyttävä siten, että palkkatukijaksojen on päätyttävä viimeistään 31.5.2020 ja työvoimakoulutussopimusten viimeistään 30.9.2020. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun kaupunki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 318 803

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 496 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 398 380

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-