Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21484

Hankkeen nimi: Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: +358 440 361 612

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kati Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmakoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.haverinen(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440 361 612

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa toteuttamissuunnitelma Mikkelin Memory Campuksen toimijoiden ja asiakkaiden digitointiosaamisen kehittämiselle sekä tietoa tulevasta työvoimatarpeesta. Hankkeella edistetään massadigitoinnin ja Varastokirjaston toimintojen sijoittumista Mikkeliin. Hankkeen toteuttajia ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Tavoitteena on luoda Memory Campuksesta kansainvälisesti merkittävä arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus. Memory Campus pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Memory Campus on yksi kolmesta Mikkelin kaupungin strategisista kehittämisalustoista EcoSairilan ja Kalevankankaan hyvinvointikampuksen lisäksi ja sen kehitystyötä koordinoi Miksei.

Hankkeen toimenpiteinä on tehdä digitoinnin osaajakartoitus ja työvoimatarpeen kartoitus sekä arvioida koulutustarvetta ja laatia koulutussuunnitelma tulevalle digitoinnin osaajakoulutukselle.

Hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin osaajien pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden turvaamisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella ei ole varsinaisia henkilöitä kohderyhminä, vaan hanke on koulutuksen suunnitteluhanke, jossa suunnitellaan koulutus varsinaisille kohderyhmille seuraavaa hanketta varten. Näitä voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vajaakuntoiset ja kaikki muut digitoinnin osaajan tai asiantuntijan koulutuksesta ja työstä kiinnostuneet henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä voidaan nähdä Mikkelin alueella olevat organisaatiot ja etenkin muistiorganisaatiot, joilla on tarvetta yhä kasvavalle digitoinnin osaamiselle niin suorittavalla kuin asiantuntijatasolla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 015

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 015

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 354

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 354

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mäntyharju, Mikkeli, Kangasniemi, Puumala, Hirvensalmi, Pertunmaa, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On arvioitu, että sukupuolella ei ole vaikutusta hankkeen toteutuksessa tai toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja tuleva hankkeessa suunniteltava koulutushanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Tavoitteena toimialalla on tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Tavoitteena toimialalla on tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Tavoitteena on toimialalla tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä. Osa digitoiduista materiaaleista hävitetään ympäristöystävällisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Hankkeen avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa suunnittelemalla osaajakoulutusta yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Arkistoja digitoidaan sähköisiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Hankkeessa suunnitellaan koulutusta, joka edistää koulutukseen osallistuvien työllisyyttä ja tätä kautta myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Koulutuksen suunnitteluhanke on sukupuolineutraali ja huomioi kaikki työntekijä-/työllistyjäryhmät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitoinnin osaajien koulutustarpeita selvitettiin Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa Euroopan sosiaalirahaston hankkeessa. Digitoijille ja digitoinnin asiantuntijoiden osaamis- ja koulutustarpeita selvitettiin ja heille suunniteltiin hankkeessa koulutukset, jotka ollaan valmiita toteuttamaan, kun päätös Kansallisarkiston massadigitointikeskuksen perustamisesta ja mahdollisesta sijoittumisesta Mikkeliin saadaan.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 2017 todettiin, että viranomaisten hallussa olevat arkistoitavat 40 vuotta nuoremmat paperiaineistot tulee digitoida vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarpeeseen Kansallisarkisto suunnittelee massadigitointikeskusta. Mikkeli sijoituspaikkana on ainutlaatuinen siellä toimivan arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskuksen, Memory Campuksen vuoksi.

Sijoittuessaan Mikkeliin massadigitointikeskus työllistäisi varastotyöntekijöitä, asiakirjojen valmistelijoita, digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita. Kansallisarkiston digitointiprojekti etenee vaiheittain. Alkuvuosina käsitellään helposti ja nopeasti digitoitavia aineistoja ja myöhempinä vuosina siirrytään enemmän valmistelua vaativiin sekä vaikeammin digitoitaviin aineistoihin. Tuotantomäärien ollessa alussa vähäisempiä, massadigitointikeskus työllistäisi muutamia kymmeniä ihmisiä. Tuotannon lisääntyessä kokonaistyöllistämismäärä voi olla jopa 80-100 henkilöä.

Kansallisarkiston lisäksi yhdistyksillä, järjestöillä ja kunnilla on tarvetta aineistojensa digitointiin. Digitointiprojektin aloittaminen vaatii osaajia ja rahaa. Paperisia asiakirjoja ja painettuja kirjoja digitoidaan, mutta paljon on vielä digitoimatta. Digitoinnin ammattilaisten ja asiantuntijoiden koulutuksille on olemassa selkeä ja kasvava tarve.

ELY-keskus, Etelä-Savon TE-toimisto ja muut paikalliset toimijat ovat valmiita tukemaan koulutusten toteutumista. Arvioitu koulutusten alkamisaika olisi syksyllä 2020. Aluksi digitoijien koulutukseen on suunniteltu otettavan 12-15 henkilöä ja asiantuntijoiden koulutukseen 10-15 henkilöä. Digitoijien koulutus on tarkoitettu sekä aloittelijoille että jo digitointityötä tehneille. Koulutukseen otettavat ovat pääasiassa työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Digitoinnin asiantuntijakoulutus on täydennyskoulutusta jo alalla toimiville arkistoalan ammattilaisille.