Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21486

Hankkeen nimi: fPlaza - Kestävää kasvua

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 27 21 030

Postinumero: 90140

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Terttu Hannele Savela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terttu.savela(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 91 33 526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

fPlaza (femalePlaza) - hankehakemus kohdistuu Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaun Työllisyys-teemaan ja Suomen Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3 ja sen erityistavoitteeseen 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

fPlaza-hankkeen päätavoitteena on lieventää sekä Suomessa että kumppanimaissa sukupuolenmukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen sekä edistää naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän liikkeenjohdollista osaamistaan.

Lisäksi yrittäjinä toimivia naisia kannustetaan yritystoiminnan kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan laajentamiseen myös perinteisten naisalojen ulkopuolelle. Yhteisten työpajojen ja osaamisen kehittämisen ja jakamisen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille tuotteille ja palveluille sekä löytää uusia markkinoita ja verkostoitua paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Kansainvälisen yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tunnistaa hankkeeseen osallistuvissa maissa aikaisemmin kehitettyjä hyviä toimintamalleja, kehittää niitä edelleen kansainvälisellä yhteistyöllä sosiaalisiksi innovaatioiksi ja levittää myös muiden jäsenmaiden käyttöön. Tavoitteena on lisätä kumppanimaiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten välistä kansainvälistä verkostoitumista ja vastavuoroista oppimista.

Yhteistyön tuloksena syntyy mm. neljä kansainvälistä, innovatiivista yrittäjyyden ja johtajuuden valmennusohjelmaa sekä ajanmukaisia koulutusmateriaaleja. Koulutuksiin osallistuville yrityksille ja organisaatioille hankkeen kansainvälisen ulottuvuuden tuoma lisäarvo merkitsee tilaisuutta aitoon kansainvälistymiseen, osaamisen jakamiseen, kansainväliseen verkostoitumiseen ja liikesuhteiden solmimiseen. Kansainvälinen yhteistyö lisää ymmärrystä yrittäjyyden haasteista myös kansainvälisellä tasolla ja laajentaa näkökulmia sekä luo rajat ylittäviä henkilö-, liike- ja organisaatiosuhteita.Hankkeella edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistetaan naisten asemaa yrittäjinä ja johtajina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa toteutetaan neljä erilaista ohjelmaa, jotka on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

1. fLeader: Naisyrittäjät ja työelämän murroksessa olevat naiset, jotka haluavat edistää mahdollisuuksiaan siirtyä eri alalle tai yrittäjiksi tai edistää omia uramahdollisuuksiaan digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäristössä. Kolme x 20 henkilön ryhmää, yhteensä 60 osallistujaa.
2. fGrowth: Kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat naisyrittäjät. Yrittäjiltä edellytetään, että yritystoiminta on jatkunut noin kaksi vuotta, yrittäjän omistusosuus yrityksestä on merkittävä, yritys on kasvuhakuinen ja -kykyinen. Yksi x 20 henkilön ryhmä.
3. fDesign: Kohderyhmä on sovittu yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa. Kohderyhmä perustuu yhteistyön aikana valittuun yhteiseen tarpeeseen (kuten yrittäjyyttä harkitsevat maahanmuuttajanaiset tai akateemiset maahanmuuttajanaiset, markkinoinnin ja erityisesti palvelumuotoiluosaaminen, digiosaaminen, sosiaalisen median käyttövalmiudet tai yritystoiminnan aloittaminen), joista teemaksi valikoitui markkinoinnin johtaminen ja palvelumuotoilu. Yksi x 20 henkilön ryhmä, yhteensä 20 osallistujaa.
4. fTravel: Matkailualan johtamisen ohjelma. Kohderyhmänä matkailualalla yrittäjänä toimivat naiset sekä matkailualan johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimivat naiset. Yksi x 20 hengen ryhmä.

Osallistujia yhteensä 120 naista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

fPlaza-hankkeen toiminta kohdistuu kumppanuusmaissa myös valmennusohjelmiin osallistuvien yritysten ja organisaatioiden henkilöstöön ja yhteistyöverkostoihin.

Tiedotustoiminnan kautta välillisenä kohderyhmänä ovat myös toteuttaja-ammattikorkeakoulun ja -yliopiston henkilöstö ja opiskelijat sekä suuri yleisö.

Välillinen kohderyhmä on myös kansainvälisten kumppanien organisaatiot ja niiden henkilöstö ja yhteistyöverkostot.

Hankkeessa toteutettava kansainvälinen koulutus- ja kehitystyö tuo mahdollisuuden levittää hankkeen kokemuksia ja tuloksia myös muihin EU:n jäsenmaihin.

Osapuolten yhteistyöverkostojen, kuten GRLI:n ja Jyväskylän yliopiston WeAll-hankkeen kautta toiminta ja tulokset näkyvät kansainvälisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 559 057

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 509 623

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 745 411

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 679 498

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Hailuoto, Oulu, Ii, Siikalatva, Alavieska, Utajärvi, Tyrnävä, Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Kempele, Lumijoki, Siikajoki, Muhos, Merijärvi, Taivalkoski, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Nivala, Haapajärvi, Kuusamo, Vaala, Pyhäntä, Liminka, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 85

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 95

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakemuksen kohdissa 5.1 ja 5.2 on tuotu esille hankkeen taustalla vaikuttavia tarpeita, jotka pohjautuvat toimintaympäristön analyysiin. Esimerkinomaisesti muutamia relevantteja asioita: 1. Suomessa naisten osuus yrittäjistä on selkeästi miesten vastaavaa lukua alhaisempi eli noin 33 %. Naisten osuutta yrittäjistä pyritäänkin nostamaan nykyisestä 40 %:iin. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli noin 255 000 yrittäjää, joista naisyrittäjiä oli 84 000. 2. Naiset päätyvät miehiä harvemmin johtotason tehtäviin. Naiset löytyvät edelleen todennäköisemmin pienten ja keskisuurten yritysten johdosta kuin suurista yrityksistä. Kansainväliset vertailut kertovat että naisjohtajien osuudessa olemme EU:n keskiarvon alapuolella, ja suurten yritysten huippujohdosta löytyy niin meiltä kuin muualtakin vain kourallinen naisia. 3. Naisten omistamat yritykset eivät ole usein kasvuhaluisia ja ne toimivat harvoin kansainvälisillä markkinoilla. Yrittäjistä noin 63 prosenttia toimii yksinyrittäjinä, ja naisyrittäjistä yksinyrittäjiä on lähes kolme neljäsosaa. 4. Naisten perustamat yritykset toimivat pääasiassa perinteisillä naisten aloilla: kaupassa, ravintola- ja matkailualalla, terveys—ja kauneuspalveluissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
fPlaza on kansainvälinen naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistävä hanke. Valtavirtaistaminen on huomioitu hankkeen toiminnassa mm. seuraavasti: - Sukupuolinäkökulma on mukana hankkeen julkilausutuissa tavoitteissa. - Hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa on ollut mukana Jyväskylän yliopiston asiantuntemusta yrittäjyydestä ja johtajuudesta sukupuolen näkökulmasta. Myös Oamkilla on pitkä kokemus naisyrittäjyyden ja –johtajuuden edistämishankkeista. Ohjausryhmässä on asiantuntemusta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta, mm. ohjausryhmän puheenjohtaja on pitkään tehnyt laajaa ja uraauurtavaa naisyrittäjyyden ja –johtajuuden tutkimusta Suomessa. Ohjausryhmän toimintaan osallistuu tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. - Koulutuksissa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia osallistujien keskustelulle, muilta oppimiselle ja kokemusten vaihdolle. - Osallistujien ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta luottamuksellinen ilmapiiri osallistujien kesken syntyy. Tutkimusten mukaan naisryhmissä sosiaalisen tuen merkitys on suuri. - Kouluttajia valittaessa kriteereinä on kouluttajan osaaminen ja sopivuus kohderyhmää ajatellen. Valintatilanteessa suositaan kuitenkin naisia, koska he toimivat myös roolimalleina osallistujille. - Verkostoitumisen lisäämiseksi kouluttajina ja casetapauksina käytetään koulutuksissa aikaisemmin osallistuneita naisyrittäjiä. He toimivat sekä roolimalleina että sparraajina. - Ohjelmissa on koulutusosio naisyrittäjyyden ja –johtajuuden tutkimuksesta sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla. Osion tavoitteena on tehdä sukupuolen vaikutus näkyväksi. - Hankkeen tuloksia seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti myös sukupuolinäkökulmasta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
fPlaza on tasa-arvohanke, jonka päätavoite on naisyrittäjyyden ja naisten johtajuuden edistäminen. Hankkeessa toteutetaan kaksi erilaista naisille suunnattua ohjelmakokonaisuutta, joiden tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa yrittäjinä ja johtajina. Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjiksi aikovat, yrittäjinä toimivat sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat naiset. Koska naiset toimivat pääasiassa naisvaltaisilla palvelualoilla, yritystoiminnan kehittyminen parantaa naisten työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia yleensäkin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hankkeen ohjelmissa koulutetaan kestävän kehityksen huomioimiseen yritystoiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Erityisesti hankkeen johtajuusohjelmassa huomioidaan yritystoiminnan vaikutuksia taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristölliseltä näkökulmalta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Erityisesti hankkeen johtajuusohjelmassa korostetaan kestävän kehityksen periaatteita yritystoiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen koko toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita. Erityisesti yrityksille suunnatussa kasvuohjelmassa tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia opintokokonaisuuksia yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus neutraali
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Tukee naisyrittäjien ja johtajien henkistä hyvinvointia vahvistamista heidän osaamistaan ja uskoa omiin kykyihin.
Tasa-arvon edistäminen 8 10
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhteistyö lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus neutraali.
Ympäristöosaaminen 7 8
Hankkeen molemmissa ohjelmissa korostetaan yritystoiminnan haitallisten vaikutusten minimoimista ympäristönäkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

fPlaza- kestävää kasvua on yhteishanke Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välillä- Hanke toteutettiin ajanjaksolla 1.11.2018 – 31.8.2022. Hanke kesti yhteensä 3 vuotta ja 10 kuukautta. Hankkeen päätavoitteena oli lieventää sekä Suomessa että kumppanimaissa sukupuolenmukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen sekä edistää naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän liikkeenjohdollista osaamistaan.
Hankkeen aikana kehitettiin ja toteutettiin neljä erilaista koulutusohjelmaa päätavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmat oli suunnattu yrittäjänä toimiville naisille ja asiantuntija- tai johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa toimiville naisille. Ohjelmien sisällöissä painotettiin johtamisvalmiuksien kehittämistä, vastuullista liiketoimintaan ja kansainvälisyyttä (fLeader), markkinoinnin johtamista ja palvelumuotoilua (fDesign), kokonaisvaltaista matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan johtamista ja liiketoiminnan kasvua (fTravel) ja yritysten kasvua ja kansainvälistymistä (fGrowth). Lisäksi koronan aiheuttaman liiketoimintatilanteen vuoksi tarjottiin täsmäkoulutus digitaaliseen liiketoimintaan ja nopeaan reagointiin muuttuneessa markkinassa (Rokotus).
Koulutusohjelmat käynnistyivät pääosin suunnitelman mukaan. Koulutusohjelmien käynnistymiseen ja toteutukseen vaikutti vallitseva pandemia tilanne siten, että suunniteltujen ohjelmien ajankohtaa ja sisältöjä sovellettiin hankkeen aikana vastaamaan parhaiten osallistujien tarpeisiin. Koulutuksiin osallistui yhteensä 121 yrittäjä-, asiantuntija- ja johtajanaista. Osallistujat ovat saaneet ohjelmista vertaistukea, rohkeutta ja valmiutta kehittyä vaativampiin tehtäviin sekä kasvattaa tai kehittää omaa organisaatiotaan ja liiketoimintaa. Hankkeen aikana osallistujien kesken on syntynyt uudenlaista yhteistyötä, uusia liikesuhteita ja uusia verkostoja myös kansainvälisesti, joita monet osallistujat pitävät yllä itseohjautuvasti ohjelman päättymisen jälkeen.
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä kahden kansainvälisen kumppanin kanssa. Espanjalaisen EOI Business Schoolin kanssa järjestettiin yhteisseminaareja ja intensiivisiä johtamisleirejä, joihin osallistui 26 EOI:n osallistujaa ja fLeader-ohjelman 38 osallistujaa. Koulutusyhteistyötä tehtiin lisäksi Fabrika 360 kanssa Sofiasta Bulgariasta. Kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön tuloksena opittiin eri maiden hyviä tasa-arvo ja koulutuskäytäntöjä, joita voitiin soveltaa omassa kohdemaassa, laadittiin yhteisiä koulutusohjelmia, sekä ohjelmiin osallistujille mahdollisuuksia vastavuoroiseen oppimiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamiseen.
Hankkeen aikana on hankeosapuolten Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välillä tehty korkeakoulurajat ylittävää hyvää yhteistyötä. Sen lisäksi hankkeessa on tehty käytännön yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja Business Oulun kanssa. Tämä yhteistyö on vahvistanut ohjelmien sisältöä.