Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21487

Hankkeen nimi: Kemin osaava verkosto

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210427-6

Jakeluosoite: Valtakatu 26

Puhelinnumero: 016-259111

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.kemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Alila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.alila(at)kemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5376261

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, 2109309-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kemin osaava verkosto -hankkeessa keskitytään siihen, (1) miten olemassa olevaa sekä uutta kerättävää osaamiskartoitusten aineistoa voidaan hyödyntää työttömän työnhakija-asiakkaan työllistämisessä ja miten voidaan tunnistaa työllistymiseen vaikuttavat osaamisen kapeikot ja pullonkaulat. (2) Osaamiskartoituksissa esille tullutta tietoa voidaan analysoida ja hyödyntää monin tavoin: henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen, organisaation kehittämiskohtien tunnistaminen, miten kartoitusta voitaisiin hyödyntää enemmän mikro- ja pk-yrityksissä, ennakointiaineistoa koulutusten suunnitteluun jne. Osaamisen kartoitus tehdään niin työnhakija-asiakkaalle kuin työnantajalle, jolloin tiedetään, minkälaista osaamista on jo olemassa, minkälaiselle osaamiselle on tarvetta, mitkä ovat työn osaamisvaatimukset, ammattitaito eli työsuorituksessa todentuva osaaminen ja työnhakijan kyvyt ja valmiudet eli kompetenssit. (3) Hankkeella voidaan myös ennakoida syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hanke tukee myös alueellista yhteistyötä, sillä hanketoimijoiden kesken kehitetään toimintamalli, jossa kunnan ja oppilaitoksen yhteistyötä työllisyydenhoidossa viedään kohti osaamisen hoitoa. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet rakentuvat tälle linjaukselle tuoden kaupungin ja oppilaitoksen palvelut lähelle pitkään työttömänä ollutta henkilöä. Kemin kaupungilla ja Ammattiopisto Lappialle on nykyisellään jo yhteistyötä, mutta systemaattinen toimintamalli työllisyydenhoidossa ja erityisesti osaamisen kehittämiseen perustuvissa palveluissa puuttuu.

Hankkeen kohderyhmänä ovat:

- pitkään työttömänä olleet kemiläiset työnhakijat, erityisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat
- muut hankkeen toiminnan kannalta merkittävät sidosryhmät, esim. työnantajat, ELY-keskus, TE-palvelut, yrittäjäjärjestöt

Hanke toteutetaan Kemin kaupungin (työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut) ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhteistyönä. Keskeiset toimenpiteet (työpaketit) ovat:

- Työpaketti 1 Osaamista lisäävät palvelut
- Työpaketti 2 Työelämän vaatimukset ja osaamisen kehittäminen
- Työpaketti 3 Toimintamallin kehittäminen
- Työpaketti 4 Hankkeen koordinointi ja tulosten levittäminen

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli Kemin kaupungin ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian välille, jolla pystytään tukemaan pitkään työttömänä työllistämismahdollisuuksia, parantamaan osaamista ja suuntamaan työllisyydenhoidon toimenpiteet kohti osaamisen lisäämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- pitkään työttömänä olleet kemiläiset työnhakijat, erityisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat
- muut hankkeen toiminnan kannalta merkittävät sidosryhmät, esim. työnantajat, ELY-keskus, TE-palvelut, yrittäjäjärjestöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Ammattiopisto Lappian opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 287 059

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 255 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 358 824

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 950

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kemissä työttömyys koskettaa miehiä enemmän kuin naisia. Tammikuun 2018 (Toimiala Online 2018) tilaston mukaan työttömistä 56 % oli miehiä ja 44 % naisia. Rakennetyöttömänä Kemissä oli 949 henkilöä (tammikuu 2018), joista miehiä 562. Rakennetyöttömyys koskettaa etenkin ikäluokkia 25-49-vuotiaat (444 henkilöä) ja yli 50-v. (412 henkilöä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016) ja koulutuksellista tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta sen tulokset lisäävät tasa-arvoa. Asiakkaan palvelutarve sukupuolen sijasta määrittää hankkeeseen mukaan pääsemisen ja toimenpiteet. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanketoiminta ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen toiminnoissa pyritään vähäiseen jätteiden määrään ja kierrätykseen. Kestävä kehitys huomioidaan hankinnoissa. Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Osaavan työvoiman saatavuus parantuu. Paikallista elinkeinorakennetta kehitetään myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytyksiä parantamalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Hankkeessa kehitetään aineetonta yhteistyötä (toimintamalli ja palvelupaketti). Hankkeessa toteutetaan osaamistarvekarvekartoituksia ja tehdään kehittämistoimintaa. Osaaminen lisääntyy ja osittain vaikuttaa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hanke toteutetaan pääasiassa Kemin kaupungin alueella, jossa välimatkat ovat lyhyet. Myös etäyhteyksiä esim. kokouksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Näin vähennetään liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hanke tukee sosiaalisesti kestävää kehitystä. Toimenpiteitä kohdistetaan työllisyyden edistämiseen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hanketoiminnassa ja tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa ja Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016). Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Yhdenvertaisuutta pyritään edistämään kohdentamalla toimia heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin (mm. pitkäaikaistyöttömät). Hanke lisää yhdenvertaisuutta lisäksi kulttuurista kestävyyttä, koska maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään.
Kulttuuriympäristö 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Ympäristöosaaminen 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset tulevat osaksi kaupungin strategiaa. Vuodelle 2018 painopisteiksi valittiin terveyttä ja hyvinvointia, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kemin osaava verkosto -hankkeessa keskityttiin, miten olemassa olevaa sekä uutta kerättävää osaamiskartoitusten aineistoa voidaan hyödyntää työttömän työnhakija-asiakkaan työllistämisessä ja miten voidaan tunnistaa työllistymiseen vaikuttavat osaamisen kapeikot ja pullonkaulat. Osaamiskartoituksissa esille tullutta tietoa hyödynnettiin monin tavoin: työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja kouluttautumiseen, henkilöstön kehittämiseen ja ennakointiaineistona koulutusten suunnitteluun. Osaamisen kartoitus tehtiin niin erityisesti työnantajille, mutta myös työnhakija-asiakkaille, jotta tiedettäisiin työelämän vaatimukset ja työnhakijoiden osaaminen. Hanketoimijoiden kesken on kehitetty toimintamalli, jossa kunnan ja oppilaitoksen yhteistyötä työllisyydenhoidossa on viety kohti osaamisen hoitoa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet:
- pitkään työttömänä olleet kemiläiset työnhakijat, erityisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat
- muut hankkeen toiminnan kannalta merkittävät sidosryhmät, esim. työnantajat, ELY-keskus, TE-palvelut, yrittäjäjärjestöt

Hanke on toteutettu Kemin kaupungin (työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut) ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhteistyönä. Keskeiset toimenpiteet ovat liittyneet osaamista lisääviin, palveluihin, työelämän vaatimuksiin ja osaamisen kehittämiseen, kunnan ja oppilaitoksen toimintamallin kehittämiseen sekä hankkeen koordinointiin ja tulosten levittämiseen. Hankkeen tuloksena on syntynyt toimintamalli Kemin kaupungin ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian välille, jolla pystytään tukemaan pitkään työttömänä olleiden työllistämismahdollisuuksia ja suuntamaan työllisyydenhoidon toimenpiteet kohti osaamisen lisäämistä. Toiminta on juurrutettu osaksi kaupungin ja Lapin TE-palveluiden yhteispalvelu Pointtia ja ammattiopiston oppimisympäristöjä.

Hanketoteuttajien yhteistyö on tuonut lisäarvoa ja tiivistänyt kaupungin ja ammattiopiston yhteistyötä työllisyydenhoidossa. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli, jossa kunta ja ammattiopisto tekevät systemaattisemmin yhteistyötä osana työllisyydenhoidon alustaa. Hankeaikana on muodostunut toimintatapa, jossa asiakas kohdataan yhdessä eikä pelkästään työttömän työnhakijan tai opiskelijan roolissa erikseen. Lisäksi hankkeen aikana on kehitetty sekä työnhakijoilta että työnantajilta saatavan tiedon vaikuttavuutta, mm. ammatillisessa koulutuksessa sekä esim. biotuotetehtaan investointiin liittyen työvoiman saatavuudessa. Kemi-Tornion alueella työllistävistä aloista ja alojen osaamisvaatimuksista on tehty osaamisprofiileja, jossa tarkemmin on kerrottu ammattien työtehtävistä, vaatimuksista ja koulutuksista. Osaamisprofiileja on tehty esim. ajoneuvonkuljettajasta, maanrakennuskoneenkuljettajasta ja puhdistuspalvelualalle. Profiileja on tehty kahdenlaisia: työnhakijoille ja opiskelijoille sekä työnhakijoiden ja opiskelijoiden kanssa työskenteleville.

Osaamiskartoitusten lisäksi hankkeessa on tehty työnetsintää ja muita yrityskäyntejä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja resurssien yhdistämiseksi yrityskäyntejä on tehty mm. TE-toimiston yrityspalveluiden, Työtä Kemissä!, Kemin Kohtaamo ja Kemi valmistautuu kasvuun -hankkeiden kanssa. Tietoja osaamisvaatimuksista, työpaikoista ja yritysten tilanteesta on jaettu mm. työllisyyspalvelujen ja elinkeinopalvelujen, TE-toimiston ja Merivan kanssa. Yrityskäyntejä on tehty yli 50. Kartoituksissa on kysytty laajasti työnantajan tilanne, tulevaisuuden suunnitelmat, työntekijöiden työtehtävät ja osaamisvaatimukset.

Lappialla on tehty yrityksistä saatujen tietojen jalkauttamista koulutusaloille, esim. logistiikka-alalla. Yritysyhteistyö on liittynyt moniosaajuuteen, alan imagoon, oppimisympäristöön, työnkiertoon ja muihin yhteistyömahdollisuuksiin. Lappia on toteuttanut työvoimakoulutuksia, joissa on vastattu työvoiman puutteeseen hyödyntäen mm. tämän hankkeen kokemuksia ja osaamiskartoituksia.

Hankkeen tavoite on ollut 100 asiakasta, 60 osaamiskartoitusta yrityksiin ja 4 työpajaa ammattiopistolla. Hankkeen päättymisvaiheessa asiakkaita on 108 (naisia 46), joista alle 30-vuotiaita 40 (naisia 14) ja yli 54-vuotiaita 18 (naisia 9). Hankkeen aikana työllistynyt on yrityksiin 25, yhdistyksiin 11, säätiöihin 4, kaupungille 17. Työkokeilussa on ollut 25 henkilöä ja opiskelemaan on lähtenyt 17, ml. työvoimakoulutukset, rekrykoulutukset, avoin ammattiopisto, amk-opinnot. Lupa- ja pätevyyskoulutuksia on hankittu 17 kpl. Oppisopimuksia on räätälöity eri tutkinnonosiin yhdistäen esim. liiketalouden ja turvallisuusalan tutkintoja. Hankkeen aikana on tullut 3 yrittäjää (osuuskunta, kevytyrittäjyys). Työnantaja- ja yrityskäyntejä on tehty 54, joista Lappian kanssa yhdessä osaamiskartoituksia 29 ja 8 kartoitusta tehty yhdessä Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri- Lapissa –hankkeen kanssa. Lisäksi työnantajakäyntien myötä opiskelemaan on lähtenyt yritysten henkilöstöä (oppisopimukset, JET-tutkinnot jne.)

Hanketoimintaan on vaikuttanut v. 2020 – 2021 aikana koronapandemia. Epidemia ja rajoitukset ovat vaikuttaneet vahvasti mm. asiakastyöhön, oppimisympäristöjen kartoittamiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen.