Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21488

Hankkeen nimi: Luontoa toimintaan yli rajojen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pia Rajaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.rajaniemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 649 5145

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luontoa toimintaan yli rajojen –hanke on kansainvälinen rinnakkaishanke Luontoa toimintaan –hankkeelle (ESR, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, 2018-2020), jossa kehitetään luontoon tukeutuvaa kuntoutusta ja nuorten työpajatoimintaa yhteistyössä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen kanssa. Luontoa toimintaan yli rajojen –hanke tekee yhteistyötä Ruotsissa toimivan, Salan kunnan hallinnoiman Green Rehab (Gröna Gången) –hankkeen kanssa tavoitteena oppia toistensa kehittämistä toimintamalleista ja hyödyntää niitä omassa kehittämistoiminnassa. Salan kunnan Green Rehab –hankkeessa tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien, pitkäaikaissairaiden ja -työttömien itsetuntoa ja yksilöllisiä mahdollisuuksia päästä lähemmäksi työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Luontoon tukeutuvat aktiviteetit ovat keskeisiä hankkeen toimintoja.

Yhteiseen kehittämiseen, kokemusten ja tietojen vaihtoon on tarvetta molemmilla osapuolilla. Luontoon tukeutuva kuntoutustoiminta on vielä kehittymässä olevaa toimintaa, joka kehittyäkseen vaatii tarkastelua monista eri näkökulmista. Eri maiden toimintamahdollisuudet ja toimintaympäristöt ovat erilaisia ja niihin perehtyminen avaa mahdollisuuksia yhteiseen toiminnan kehittämiseen ja uudenlaisten avausten kokeiluihin omassa maassa. Ruotsi ja Suomi ovat yhteiskunnallisesti kuitenkin saman tyyppisiä ja meillä on samanlaisia kuntoutuksellisia haasteita ratkaistavina. Luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan kehittäminen on laajentunut Lapin maakunnasta (Luontoa elämään hanke 2015-2017) Pohjois-Pohjanmaalle (Luontoa toimintaan –hanke 2018-2020) ja tällä hankkeella haetaan kansainvälistä kehittämiskumppanuutta rajan toiselta puolelta Ruotsista.

Hankkeen tavoitteena on osapuolten yhteinen oppiminen ja luontoon tukeutuvan hyvinvointitoiminnan osaamisen vahvistaminen kokemuksia ja tietoja vaihtamalla ja sen seurauksena palvelujen kehittyminen kuntoutujien toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumiseksi. Hankkeen järjestämillä benchmarkkausmatkoilla Salaan välitetään tietoa Luontoa toimintaan -hankkeessa luoduista toimintamalleista ja tutustutaan Green Rehab -hankkeen tuloksiin ja toimintamalleihin. Ruotsalaiset tutustuvat Oulun ja Pellon osatoteuttajien toimintaan käytännönläheisesti omilla bencmarkkausmatkoillaan. Kehittämistyöpajoissa kehitetään luontoon tukeutuvia, osallisuutta vahvistavia kuntoutustoiminnan malleja vuorovaikutuksessa yhteistyökumppanin kanssa soveltaen toisesta maasta saatuja tietoja ja hyviä käytäntöjä omiin toimintakäytäntöihin. Kehittämistyöpajat järjestetään ensimmäisten benchmarkkausmatkojen jälkeen tai niiden yhteydessä kummassakin maassa. Hankkeen tulokset julkaistaan Luontoa toimintaan –hankkeen päätösseminaarissa ja Ruotsissa järjestettävässä konferenssissa. Lisäksi hankkeen tulokset julkaistaan verkkojulkaisuna suomen ja ruotsin kielillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat kuntoutus- ja työpajatoimijat Luontoa toimintaan -hankkeesta Oulusta ja Pellosta sekä Salan kunnan Green Rehab -hankkeesta. Metsähallitus Luontoa toimintaan -hankkeen osatoteuttajana ja muut hankkeissa mukana olevat luontoympäristötoimijat molemmissa maissa kuuluvat varsinaiseen kohderyhmään. Luontoa toimintaan -hankkeen yhteistyökumppanit Seita-säätiö Sodankylästä, Nuorten ystävät ry:n Klubitalo Roihula Rovaniemeltä ja Sallan kylistä voimaa -hanke osallistuvat hankkeen toimintoihin omilla voimavaroillaan ja kustannuksillaan samaan tapaan kuin Luontoa toimintaan -hankkeeseen.


Päähankkeessa eli Luontoa toimintaan -hankkeessa kohderyhmässä ovat kuntoutuksen tarpeessa olevat eri ikäiset henkilöt, erityisesti miehet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä työpajanuoret, jotka osallistuvat Luontoa toimintaan -hankkeeseen.

Välillisiä kohderyhmiä voivat olla myös kuntoutus-, työpaja- ja luontoympäristötoimijat, jotka eivät ole mukana hankkeessa, mutta saavat kehitettyjä uusia luontotoimintamalleja ja käytäntöjä käyttöönsä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 832

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 686

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 608

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Oulun

Kunnat: Salla, Rovaniemi, Oulu, Pello, Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Luontoa toimintaan -hanketta on perusteltu tutkimustuloksilla, joiden mukaan miehillä on alhaisempi työ- ja toimintakyky sekä osallisuuden kokemus verrattuna naisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Luontoa toimintaan -hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma painottamalla miesten osallistumista hankkeeseen. Tässä hankkeessa tuodaan esille erityisesti tuloksia, jotka koskevat miesten toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumista luontotoiminnalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Miesten osallisuuden vahvistumisesta ja miehille sopivien työmenetelmien ja palvelujen kehittämisestä saatujen tulosten levittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, mutta tutustumismatkat toisten toimintaympäristöihin ja toimintaan ovat välttämättömiä. Käytännön toiminnassa ekologinen kestävyys vahvistuu kokemusten myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -1 0
Matkustaessa syntyy päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Välitetään tietoa luonnon monimuotoisuuden mahdollisuuksista luontoon tukeutuvassa kuntoutustoiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella on vain vähäinen vaikutus tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu hankkeen toiminta-alueeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Toiminnassa suositellaan kierrätystä ja luonnonmateriaalien kestävää käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei voida vaikuttaa tällä hankkeella.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Välitetään tietoa paikallisten elinkeinojen (metsänhoito, kalastus, matkailu, luonnontuotteiden keruu) käytöstä luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Levitetään tietoa aineettomista toimintamalleista ja kehitetään niitä ruotsalaisten yhteistyökumppanien kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka -2 2
Tutustumismatkat toisten toimintaympäristöihin tehdään autolla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella levitetään ja kehitetään luontoon perustuvia hyvinvointia tuottavia palveluita.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Levitetään tietoa siitä, miten miesten tasa-arvoa voidaan kehitetyillä palveluilla edistää.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella vahvistetaan pohjoisen luonnon ja kulttuurin merkitystä kuntoutustoiminnassa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä nauttimaan luonnosta ja kulttuurista.
Kulttuuriympäristö 3 3
Välitetään tietoa ja kokemuksia pohjoisen kulttuuriympäristön käytön mahdollisuuksista kuntoutuksessa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Vaihdetaan kokemuksia osallistujien ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden kehittymisestä hankkeen aikana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-