Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21489

Hankkeen nimi: Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Rautio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.rautio(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 531 5713

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon Yrittäjät ry, 0282861-0
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0600598-8
Savonlinnan Hankekehitys Oy, 0166906-4
Etelä-Savon Yrittäjät ry, 0282861-0
ProAgria Etelä-Savo ry, 0215848-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarve
PK-yritysten digitaidoissa on merkittäviä eroja ja puutteellisuuksia, joka asettaa toimijat heikompaan asemaan sekä estää näkemästä digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Kun koko liiketoimintaympäristö muuttuu kohti digitaalista aikakautta, on digitaitojen kehittämiselle tarvetta useimmilla yrityssektoreilla.

Etelä-Savossa on hieman alle 10 000 yritystä ja lähes 13 000 yritysten toimipaikkaa. Jopa 95 % alueen yrityksistä on pieniä, alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä. Pienten yritysten osuus on maan keskiarvoa suurempi. Digitaalisuuden riskit ja haasteet näyttävät kasautuvan pieniin yrityksiin. Useiden tutkimusten mukaan “suuri joukko PK-yrityksiä on vaarassa tipahtaa kehityksestä” – tällä hetkellä on siis olemassa merkittävä määrä yrityksiä, joiden digitaalisuuden aste on toistaiseksi riittävä, mutta joiden tuotteiden ja palvelujen haastajat voivat digiliiketoiminnan rajattomuuden ja skaalautuvuuden vuoksi tarjota hyvin lyhyessäkin ajassa korvaavia ratkaisuja. Ne yritykset, joilla valmiudet kohdata digitaalisuuden tuomat muutokset mm. asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, pärjäävät kilpailussa paremmin. Digitaalisen liiketoimintaympäristön ymmärtäminen avaa myös valtavasti mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen.

Etelä-Savossa on erityisen suuri tarve digitaaliselle osaamiselle väestökehityksen haasteiden edessä. On tärkeää, että jatkossa voidaan hyödyntää esimerkiksi paikkariippumattomuutta uusien osaajien rekrytoinnissa. Kaupankäynnin siirtyessä yhä enemmän verkkoon voidaan luoda kysyntää tuotteille ja palveluille oman maakunnan ja maan rajojen ulkopuolella.

Tavoite
Hankkeessa toteutetaan koulutusta ja kasvatetaan osaamista yrityslähtöisesti, alueen yritysten tarpeista käsin. PK-yritysten toimintamalleja päivitetään vastaamaan ja hyödyntämään nykyaikaisia toimintatapoja. Hankkeessa huomioidaan yrityksen johto, johtaminen sekä työntekijät tehokkaampien menetelmien ja uusien työkalujen löytämistä ja käyttöönottoa varten.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa maakunnallisesti PK-yrityksille tarjottava digitaalinen koulutus luomalla ja kokeilemalla uutta osaamiskartoitusmallia. Tunnistamalla yritysten lähtötaso voidaan jokaiselle yritykselle suunnitella omia tarpeita vastaava koulutuspolku.

Hankkeessa luodaan uutta kysyntälähtöistä digitaalista koulutusta maakunnan alueella. Koulutuksiin osallistuu vähintään 140-165 yritystä maakunnan alueelta. Koulutusten sisältöjä voidaan kohdentaa yrityksistä nousseiden tarpeiden mukaan.

Myös yritysneuvojen tieto- ja taitotasoa parannetaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Toimenpiteet
TP 1: PK-yritysten digitaalisuuden osaamiskartoitukset maakunnassa
TP 2: Maakunnallisen digivalmentajamallin perustaminen
TP 3: Alueen yritysneuvojien koulutus digitaaliseen toimintaympäristöön ja 2010-luvun uusiin liiketoimintamalleihin
TP 4: PK-yritysten digivalmiuksien parantaminen
TP 5: Digimarkkinointi ja videoiden hyödyntäminen
TP 6: Johda tiedolla
TP 7: Mestarikurssit
TP 8: Markkinointi, yritysten sitouttaminen ja tulosten levittäminen
TP 9: Hallinto

Tulokset
Osaamiskartoituksia 300
Koulutuksiin on osallistunut 140-165 yritystä
Koulutuksiin työpaketissa 4 on osallistunut 140 yritystä
Pilottiyrityksiä työpakettiin 5 on osallistunut 10
Pilottiyrityksiä työpakettiin 6 on osallistunut 65
Pilottiyrityksiä työpakettiin 7 on osallistunut 15
Yritykset ovat tehneet itsearvioinnit omasta tasostaan yrityskartoitusten yhteydessä sekä koulutuksen päätyttyä Yrityksiä on pystytty ohjaamaan eteenpäin
Yritykset ovat saaneet sertifiointeja omalta alaltaan Digimentoriverkosto on vakiinnutettu
Videoiden hyödyntämisopas on yritysten käytössä
Aiheesta on tehty opinnäytetöitä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Eteläsavolaiset PK-yritykset. Yritysneuvojat kunnissa ja ELYllä. Järjestöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen koulutusorganisaatiot, opettajat, opiskelijat, Leader-toimintaryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 313 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 268 213

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 712 971

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 652 678

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 160

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 197

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 197

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on pohdittu, miten sukupuolinäkökulma voidaan ottaa toteutuksessa huomioon. Hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdistaa monenlaisille yrityksille ja se soveltuu niin naisille kuin miehille, toimialasta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikilla sukupuolilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeen tavoitteena on elinkeinorakenteen kehittäminen ja uudistaminen digitalisaatioon panostamalla ja kouluttamalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Yrityksiä kannustetaan digitalisaation avulla kehittämään skaalautuvia aineettomia tuotteita markkinoille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Alueen ihmisten hyvinvoinnin edistäminen yritysten uudistumista tukemalla ja tuottavuutta kasvattamalla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin eteläsavolaisten yritysten digiosaamista. Yritysneuvojat tekivät 278 yrityksen kanssa osaamiskartoituksen, jolla kartoitettiin yrityksen osaamisen ja kehittämiskohteiden kautta yrityksen toiminnalle keskeiset osaamiskuilut. Tämän jälkeen yritykset pystyivät kehittämään osaamistaan hankkeen tarjoamilla koulutuksilla ja sparrauksella. Koulutuksia järjestettiin yritysten tarpeiden mukaan ja eri tasoisina (startti, hyödyntäjä, mestari). Kaikkien koulutusten tavoitteena oli vahvistaa yritysten liiketoimintaa. Maksullisten koulutusten lisäksi järjestettiin maksuttomia digi-infoja, jotka olivat kaikille avoimia.

Hankkeessa kehitettiin digisparrausmalli, jonka avulla opastettiin paikallisia yrityksiä kohti tavoitteellisempaa liiketoiminnan kehittämistä. Sparrauksessa jokaisen yrityksen kanssa sovittiin yksi ensisijainen kehittämistavoite ja sen onnistumista arvioitiin konkreettisilla mittareilla. Koulutuksiin osallistui 134 yritystä ja digisparraukseen 60 yritystä. Hankkeen aikana julkaistiin myös tärkeimmät opit sisältävä Pk-yrityksen digiopas.

Yritysten lisäksi hankkeessa koulutettiin yritysneuvojia ja päivitettiin heidän digiosaamistaan. Koulutuksiin osallistui 132 yritysneuvojaa.

Yritysten välistä yhteistyötä vahvistettiin digivalmentajamallilla. Alueen yrityksistä kerättiin digiosaajaverkosto, joka julkaistiin hankkeen verkkosivuilla. Näin ollen yritysten oli helppo etsiä sopivaa osaamista eri palveluntarjoajilta. Hankkeessa tuotettiin myös yhdeksälle yritykselle hiljaisen tiedon videot, joilla sisäistä tietoa voitiin siirtää esim. työntekijöille.

Käytännönläheiset koulutukset ja materiaalit sekä henkilökohtainen digisparraus saivat osallistujilta kiitettävää palautetta. Yrittäjien rohkeus digin hyödyntämiseen kasvoi ja ymmärrys eri asiakaskohderyhmien tarvitsemista digipalveluista ja -sisällöistä lisääntyi, jonka myötä syntyi uutta toimintaa yrityksissä. Tuen tarve ei ole kuitenkaan vähentynyt, vaan ennemminkin lisääntynyt, joten työ jatkuu Digiportaat 2.0 -hankkeessa entistä selkeämmillä yrityskohtaisilla kehittämissuunnitelmilla.