Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21492

Hankkeen nimi: Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Itsenäisyydenaukio 2

Puhelinnumero: 0295 022 601

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Popova

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.popova(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 022 753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin

Osaavan työvoiman saatavuusongelmat ovat yleistyneet lähes kaikilla toimialoilla ja lähes kaikilla alueilla, erityisesti kasvukeskuksissa. Suomi tarvitsee tulevina vuosina enemmän osaajia, kuin mitä Suomen oma väestöpopulaatio pystyy tarjoamaan. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuodelta 2018 linjaa, että Suomen tulee vahvistaa työperusteista maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien asettautumista sekä heidän asiantuntemuksensa kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY – keskukselle rahoituksen ESR – hankkeen toteuttamiseksi. Hanke on nimeltään ”Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin”, ja hanke toteuttaa hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2023.

Kokka kohti Suomea - hankkeen tavoitteena on turvata yritysten kasvua kasvukeskuksissa edistämällä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille.
Houkuttelevuuden lisäämisen ohella tarvitaan tätä tukevia asettautumispalveluja, jotta työhön tulleiden osaajien puolisoiden ja perheenjäsenien sitouttamisella pystytään vaikuttamaan pitkäkestoiseen maahan asettautumiseen. Samalla tulee pyrkiä saamaan jo maassa olevat kansainväliset osaajat kiinnostumaan Suomen mahdollisuuksista ja tukea heitä asettautumisessa.

Hankkeen aikana luodaan alueellisten hankehakujen kautta toimintakäytäntöjä, jotka houkuttelevat ja auttavat kansainvälisiä osaajia perheineen asettautumaan kullekin kasvukeskusalueelle. Lisäksi tuetaan työnantajia siinä, että ulkomaalaisten osaajien rekrytointikynnys työyhteisöihin madaltuu. Jotta kansainvälisten osaajien houkutteleminen suomalaisille työmarkkinoille mahdollistuu, tulee työyhteisöjä valmentaa siihen, että työnantajat saadaan entistä helpommin ja laajemmassa mittakaavassa innostumaan ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnista. Työnantajien ovet tulee saada avatuksi ulkomaalaisten rekrytoinnille.

Alueelliset hankehaut vahvistavat alueiden monitoimijaisia yhteistyöverkostoja (ns. Talent Hub) ja kansainvälisten osaajien saamista kyseisiin verkostoihin. Kokka – hanke ohjaa alueiden kansainvälisen työvoiman rekrytoinnista kiinnostuneita toimijoita konsortioiden luomiseksi ja hyvien hankehakemusten saamiseksi. Mikäli kasvukeskusalueella ei tällaista verkostoa ole ennestään, sellainen pyritään alueella käynnistämään. Alueelliset hankkeet muodostavat keskenään yhtäläisillä tunnusmerkeillä ja ilmeellä tunnistettavan kokonaisuuden. Kokka- hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa noin 15 alueellista hanketta.

Valtakunnallisesti Kokka – projekti toteuttaa yhteistyössä Business Finlandin ja kaupunkiseutujen kanssa toimenpiteitä Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Hanke tuottaa maamarkkinointimateriaalia, joka tulee olemaan alueellisten hankkeiden käytössä. Valtakunnallisella tasolla hanke tukee myös erilaisten rekrytointitapahtumien järjestämistä. Lisäksi hanke pilotoi pk – yritysten käyttöön public-private yhteistyöllä asettautumispalveluratkaisuja, jotka voivat sisältää esim. maahantulon viranomaisasioissa auttamista, muuttoon ja asunnon löytämiseen liittyviä palveluja.

Kokka – hankkeen toiminnan tavoitteena on maahanmuutto-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikan
nykyistä tiiviimpi vuorovaikutus, ja hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhminä ovat kansainvälisen rekrytoinnin edistämiseen pyrkivät palvelut. Toissijaisena kohderyhmänä on ulkomaalaiset työntekijät sekä ulkomaalaisia osaajia rekrytoivat työnantajat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat alueelle palveluja tarjoavat tahot kasvukeskuksissa sekä kansainvälisiä osaajia rekrytoivat ja hankkeen asettautumispalveluja käyttävät pk-yritykset sekä näihin yrityksiin rekrytoitavat Suomeen muuttavat henkilöt ja heidän mahdolliset perheenjäsenensä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansainväliset osaajat perheenjäsenineen: sekä jo maassa olevat ja tänne saapuvat. Kohderyhmään kuuluvat myös muut ulkomaalaisia osaajia rekrytoivat työnantajat sekä heidän asettautumistaan tukevat toimijat. Oppilaitokset, jotka osallistuvat maassa olevien kasainvälisten osaajien kouluttamiseen. Rekrytoivat työyhteisöt. Maahanmuuttavia osaajia palvelevat viranomaiset ja järjestöt ml. EURES-verkoston jäsenet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 050 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 834 129

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 050 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 834 129

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarkoituksenmukaisuussyistä tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin sukupuoliin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Muut tavoitteet tarkoituksenmukaisempia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Suositaan sähköisiä materiaaleja hankkeen toiminnassa ja seurannassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Suositaan sähköisiä materiaaleja hankkeen toiminnassa ja seurannassa. Siitä huolimatta että hanke on liikkuvuushanke, on oman hankehenkilökunnan matkustaminen vähäistä sähköisten neuvotteluvälineiden johdosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen ei erityistä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen); näihin ei ole erityistä vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta Natura 2000 - kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Suositaan sähköisiä materiaaleja hankkeen toiminnassa ja seurannassa. Kaikki syntyneet jätteet kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Projekti käyttää samoja energialähteitä kuin Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Projekti pyrkii kehittämään kestävästi paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeen avulla pyritään paikkaamaan olemassa olevaa työvoimapulaa, jonka ennustetaan pahenevan entisestää. Projekti pyrkii ratkaisemaan siihen liittyviä ongelmia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Suositaan sähköisiä materiaaleja hankkeen toiminnassa ja seurannassa. Projekti kehittää aineettomia palveluja, joista esimerkkinä on osaavan työvoiman asettautumispalvelut.
Liikkuminen ja logistiikka -1 -1
Hanke lisää työvoiman liikkumista, ja tarvetta liikkumisen logistiikan ratkaisuille. Siten hankkeella on lievä negatiivinen vaikutus kestävään kehitykseen. Liikkuminen ja logistiikka pyritään kuitenkin toteuttamaan mahdollisimman hyvin noudattaen kestävän kehityksen periaatteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Kansainväliset osaajat parantavat talouden toimintakykyä paikkaamalla osaavan työvoiman vajetta sekä tuomalla uutta osaamista tuotekehitykseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hanke kohtelee kaikkia organisaatiota ja yksilöitä (sukupuoli, etninen tausta, ikä yms.) tasa-arvoisesti, ja siten sen voidaan katsoa edistävän yleistä tasa-arvokehitystä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Hanke kohtelee kaikkia osapuolia yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti yhdenvertaisena, ja siten hankkeella voidaan katsoa olevan yhdenvertaisuutta edistävä vaikutus.
Kulttuuriympäristö 5 6
Hanke suhtautuu tasa-arvoisesti sekä osaavan työvoimaan taustakulttuureihin, että Suomen sisällä vallitseviin alueellisiin paikalliskulttuureihin. Hankehenkilökunta pyrkii syventämään omaa ymmärrystään viiteyhteisöjen kulttuurisia erityispiirteitä kohtaan.
Ympäristöosaaminen 4 3
Hanke pyrkii toiminnassaan kehittämään oman hankehenkilöstön ymmärrystä ympäristöasioissa, siten kuin ne on huomioitavissa hanketta toteutettaessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-