Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21496

Hankkeen nimi: Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rositsa Röntynen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rositsa.rontynen(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504361196

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), 2472908-2
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto, 0292800-5
Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on 2,5 vuotinen ja toteutetaan 1.1.2019-30.6.2021.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulu- ja yliopistoyhteistyönä ketterä, digitaalisuutta hyödyntävä, monipolkuinen täydennyskoulutusmalli. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten overtourismiin, ilmastonmuutokseen ja sosiokulttuurisiin ongelmiin. Kestävän kehityksen edistämistä edellytetään nykyään kaikilta toimialoilta ja matkailun tulee olla mukana tässä kehityksessä. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty aiempia tutkimuksia ja hankkeita, joiden mukaan matkailuyritysten osaaminen vastuullisuuden teemoihin liittyen on vajavaista, vaikka myös matkailijat ovat alkaneet painottaa vastuullisuutta valintoja tehdessään. Monet matkailuyritykset toimivat kestävästi jo nyt, mutta usein tiedostamattomasti ja ilman sen nostamista markkinaeduksi.

Koulutusmallin rakentaminen perustuu kolmen osatavoitteen saavuttamiseen: 1) On määritettävä vastuullisen matkailun osaamistarpeet ja kompetenssit eri alueilla ja erilaisia matkailupalveluita tuottavien yritysten keskuudessa. 2) Osaamistarpeiden määrittämisen jälkeen on kehitettävä niitä vastaava, testattu koulutuskokonaisuus, minkä jälkeen 3) varmistetaan koulutusmallin jatkuvuus ja se, että se tavoittaa toivotut kohderyhmät.

Koulutusmallin rakentaminen on vaiheistettu toimenpidekokonaisuuksiin, jotka on vastuutettu eri osatoteuttajille: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti. Kukin toteuttaja tuo hankkeeseen oman asiantuntemuksensa ja yhteistyöverkostonsa. Hankkeen toimenpiteissä tehdään selvityksiä osaamistarpeiden ja kompetenssien määrittämiseksi, suunnitellaan niitä vastaava koulutuskokonaisuus sopivalle oppimisalustalle, koostetaan olemassa olevia koulutussisältöjä ja niiden hyviä käytänteitä koulutusmallin tarpeisiin, muokataan tarvittaessa koulutussisältöä, testataan koulutusmalli ja levitetään tietoa koulutusmallista.

Hankkeen tuloksena käynnistyy ajasta ja paikasta riippumatonta täydennyskoulusta tarjoava koulutusmalli, joka vahvistaa matkailun vastuullisuutta ja siten sen tulevaa kehitystä. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Hankkeessa koostettua tietoa raportoidaan ja kootaan yhteistyötahojen (esim. Visit Finland) ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden vapaaseen käyttöön. Esimerkiksi osaamistasojen kirjallinen kuvaus perusteluineen sekä visualisointi osaamisen portaista koostetaan digitaaliseksi, avoimesti saatavilla olevaksi julkaisuksi. Viestintä ja tiedottaminen näyttelevät tärkeää roolia hankkeessa, sillä koulutusmallin lanseeraamisen ohella hankkeen yleistavoitteena on tietoisuuden lisääminen vastuullisesta matkailusta.

Matkailualalla pilotoitu koulutusmalli on monistettavissa muille aloille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan laajan klusterin yrittäjät, esimiehet, työntekijät (myös kausityöntekijät).

Lisäksi varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat matkailualalle yrittäjäksi aikovat korkeakoulutuksessa toimivat matkailualan opettajat, matkailualan asiantuntijat, kouluttajat, neuvojat, viranomaiset, vastuullisia matkailupalveluja ostavat julkiset ja yksityiset asiakkaat sekä näihin tehtäviin tähtäävät henkilöt ja korkeakoulutuksessa olevat tulevat ammattilaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat muilla aloilla toimivat vastaavat ammattilaiset, jotka voivat monistaa koulutusmallia käyttöönsä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 406 112

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 126 892

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 706 496

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 169 188

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 195

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Käytetty Lapin Letkan suvauskonetta, tuloksena: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohtelee tasa-arvoisesti naisia ja miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolinäkökulmaan sidottu, vaan toimii sukupuolineutraalisti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke edistää matkailun infran sekä muiden resurssien käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke edistää välillisesti ilmaston muutoksen aiheuttamien riskien hallintaa, edistämällä matkailuyritysten kestävien toimintakäytäntöjen ja osaamisen lisäämisellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Kestävän matkailun osaamisen lisääntyminen parantaa alueellisesti luonnon, kasvillisuuden ja eliöiden huomioimista kestävällä tavalla matkailija määrien lisääntyessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kestävän matkailun osaamisen lisääntyminen otta huomioon vesistöjen, maaperän ja ilman kestävän käytön matkailijoiden määrien lisääntyessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Natura 200 ohjelman kohteiden kestävä hyödyntäminen ja suojelu paranevat, kun matkailussa otetaan huomioon kestävyys.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Kestävyys osaamisen lisääntyminen matkailualalla vaikuttaa suoraan matkailussa syntyvien materiaalien ja jätteiden taloudellisesti kestävään käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Kestävyys osaamisen lisääntyminen matkailualalla vaikuttaa uusiutuvien energianlähteiden parempaan hyödyntämiseen ja käyttöön paikallisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä matkailuyritysten kestävien toimintakäytäntöjen ja osaamisen lisäämisellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Matkailualat ovat jo lähtökohtaisesti aineettomia palveluja tuottavia aloja. Hanke edistää aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Kestävä matkailu ottaa huomioon myös kulkemisen ja logistiikan kestävyysarvot.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Kestävän matkailun edistäminen tuo hyvinvointia sekä paikallisille ihmisille että matkailijoille. Yhteiselo paranee ja hyvinvointi lisääntyy, kun kestävyys otetaan huomioon kasvavissa matkailija määrissä.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Kestävän matkailun koulutusmalli on tasapuolisesti molempien sukupuolten sekä muiden erityisryhmien saavutettavissa. Joustavat koulutusmallit takaavat eri tilanteissa olevien mahdollisuuden koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Kestävän matkailun koulutusmalli on tasapuolisesti kaikkien alalla toimivien ja alalle haluavien saavutettavissa. Joustavat koulutusmallit takaavat eri tilanteissa olevien mahdollisuuden koulutukseen.
Kulttuuriympäristö 5 0
Kestävän matkailun osaamisen lisääntyminen tuo positiivisia vaikutuksia kulttuuriympäristön säilymiseen ja kestävään hyödyntämiseen matkailussa.
Ympäristöosaaminen 8 0
Kestävyysarvojen tuominen matkailualalle ja esille matkailualalla lisää suoraan sekä matkailualalla toimivien että matkailijoiden ympäristö tietoutta ja osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-