Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21498

Hankkeen nimi: FeelSafe - asiakaspalveluturvallisuuden kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: +358 15 361 600

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Silvennoinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmakoordinaattori, turvallisuus

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.silvennoinen(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3066768

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Epävarmuus- ja muut häiriötekijät lisääntyvät yhteiskunnassamme, ja myös Mikkelissä vaikka emme niin toivoisi. Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekevät yrittäjät, työntekijät ja myös kansalaiset tuntevat kasvavassa määrin turvattomuuden tunteita työ- ja arkielämässään. Mikkelissä asiakaspalvelijoiden turvattomuuden tunteen eriteltyjä syitä ja kokemuksien voimakkuutta tähän ei ole kuitenkaan kartoitettu, ja niitä ei siten tunneta tarkemmin. Mutta useiden tahojen mukaan asiakaspalvelutyössä toimivien henkilöiden turvallisuuden tunnetta pitäisi ymmärtää paremmin, ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi tarvitaan työkaluja ja toimenpiteitä.

Tässä hankkeessa kartoitetaan ja määritellään Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekevien yrittäjien ja työntekijöiden turvallisuudentunteen tasoa ja siihen liittyviä mittareita. Kyselyiden palaute analysoidaan, ja tämän perusteella kehitetään työkaluja ja toimenpiteitä turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Näitä toimenpiteitä pilotoidaan määritellyssä kohderyhmässä. Pilotilla pyritään nostamaan asiakaspalvelutyötä tekevien turvallisuudentunnetta ja työtyytyväisyytt. Tulokset arvioidaan lähtötilanteen ja loppukyselyiden perusteella.

Hankkeessa toteutetaan alueellisesti, ja myöhemmin kansallisesti merkittävä kehitysaloitus ja pilotointi, joka edistää mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja (asiakaspalvelutyötä tekevien yrittäjien ja työntekijöiden turvallisuudentunne ja työviihtyvyys sekä työturvallisuus).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen koe-/kohderyhmä ovat valittu ryhmä (Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekeviä yrittäjiä ja työntekijöitä /ryhmä valitaan projektin alussa/tarkemmassa projektisuunnitelmassa). Alustava lista koe-/kohderyhmään suostuneista onhakemuksen liitteenä. Valittu koe-/kohderyhmä osallistuu hankkeeseen vain objektina; heille tehdään kysely, osalle annetaan ns.pilottikoulutus ja lopuksi tehdään uusi kysely.

Koe-/kohderyhmän valinnassa kiinnitetään huomiota ns. haavoittuvien ryhmien tilanteeseen; ikääntyvien työssä jaksamiseen sekä huomioiden myös nuoret(kokemattomat) työntekijät. Myös maahanmuuttajat huomioidaan valittaessa kyselyiden ja pilotin koe-/kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin tuloksia voidaan toissijaisesti hyödyntää kaikissa Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekevien yrittäjien ja työntekijöiden kanssa.

Aikaansaatuja työkaluja ja menetelmiä voidaan myöhemmin hyödyntää myös kansallisella tasolla muissakin kaupungeissa.

Kehitettyjä työkaluja ja menetelmiä voidaan myöhemmin hyödyntää mahdollisen jatkohankkeen myötä myös kansalaisten turvallisuudentuneteen ja asukasviihtyvyyden lisäämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 724

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 724

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 606

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 606

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuoli huomioidaan 1. ja 2. kyselyssä ja siten myös määriteltävissä työkaluissa ja menetelmissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Eri sukupuolet voivat kokea uhkatilanteet eri tavalla. Siksi sukupuoli huomioidaan 1. ja 2. kyselyssä ja siten myös määriteltävissä/kehitettävissä työkaluissa ja menetelmissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei ole.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeen vaikutuksen on suunnattu Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekevien yrittäjiin ja työntekijöihin. Hankkeen tulokset vaikuttavat osaltaan paikalllisen elinkeinorakenteen kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitetään kaupallistettavia (mahdollisesti) työkaluja ja menetelmiä, jotka ovat välittömästi hyödynnettävissä myös laajemmin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei ole.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 4
Vaikutuksia suoraan kohderyhmän työhyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen tuloksena kasvanut yhteisöllisyys edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei ole.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Epävarmuus- ja muut häiriötekijät lisääntyvät yhteiskunnassamme, ja myös Mikkelissä, vaikka emme niin toivoisi. Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekevät yrittäjät, työntekijät ja myös kansalaiset tuntevat kasvavassa määrin turvattomuuden tunteita työ- ja arkielämässään. Tässä hankkeessa selvitettiin asiakaspalvelutyössä toimivien henkilöiden turvallisuuden tunnetta, ja kehitettiin sekä pilotointiin työkaluja ja toimenpiteitä asiakaspalvelijoiden turvallisuuden tunteen parantamiseksi.
Hankkeen lähtökohtana olivat uudentyyppiset, suoraan asiakaspalvelijoiden turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta rikospelkoon vaikuttavat keinot ja menetelmät, eivät perinteiset ulkoa hankittaviin kontrolliin ja vartiointiin perustuvat.
Hankkeessa kartoitettiin valittujen Mikkelin alueen asiakaspalvelutyötä tekevien yrittäjien ja työntekijöiden turvallisuudentunteen tasoa mittareilla, joilla turvallisuuden tunteen tasoa voitiin mitata ja vertailla. Palautteet analysoitiin, ja tämän perusteella kehitettiin työkaluja ja toimenpiteitä turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Tällöin löydettiin monia uudentyyppisiä ja käyttökelpoisia menetelmiä kohderyhmän turvallisuuden tunteen parantamiseksi ja rikospelon vähentämiseksi. Kehitetyt yhteisöllisen turvallisuustyön menetelmät ovat helposti ymmärrettäviä, vaikutukseltaan nopeita ja kustannuksiltaan edullisia uudistuksia. Työkaluja ja toimenpiteitä pilotoitiin määritellyssä kohderyhmässä. Pilottikoulutusten tulokset arvioitiin lähtötilanteen ja loppukyselyiden perusteella. Vaikka hanke oli vain vuoden mittainen, tulokset olivat hyviä ja kannustavat toiminnan jatkamiseen.