Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21500

Hankkeen nimi: MERKE- Merkityksellistä elämää

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0243004-7

Jakeluosoite: PL 365

Puhelinnumero: 08-3132000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.odl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Kaipainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.kaipainen(at)odl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125694

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla vastataan heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien osatyökykyisten työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeeseen, matalan kynnyksen toimintamallien kehittämistarpeeseen ja monitoimijuuden kehittämistarpeisiin. Hankkeella haetaan ratkaisua huono-osaisuuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn luomalla uusia toimintamalleja ja toimintamahdollisuuksia kohderyhmän osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä merkityksellisen elämän tukemiselle ja toimintakyvyn vahvistumiselle.

Osatyökykyisillä kuntalaisilla on sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä palvelutarpeita, joihin ei voida vastata pelkästään työllistymistä edistävillä palveluilla tai toimenpiteillä ja kohderyhmä tarvitsee sosiaalisen toimintakyvyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytysten vahvistamista, arkipäivän toimintakyvyn, elämänhallinnan ja osallisuuden lisäämistä ja vahvistamista kyetäkseen siirtymään työllistymistä edistäviin palveluihin ja pitkällä tähtäimellä koulutus- ja/tai työelämään.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työlliseen työvoimaan kuuluvat 18-65 vuotiaat osatyökykyiset, heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevat oululaiset henkilöt, joilla on selkeää osattomuuden kokemusta, sekä työ- ja toimintakyvyn vajetta, eivätkä he sijoitu avoimille työmarkkinoille, vaikka heillä olisi työhaluja. Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös työelämän ulkopuolella olevat vajaakuntoiset työikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat palveluja pitkäaikaistyöttömyyden, mielenterveyden, päihteiden käytön, tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi.
Varsinaiseen kohderyhmään voivat siis kuulua työttömät työnhakijat, sairaslomalla / kuntoutustuella olevat, osa-aikaeläkkeellä olevat, opiskelijat, kotiäidit ja -isät sekä työttömyysuhan alaiset toistuvaistyöttömät henkilöt. Hanke pyrkii tavoittamaan ja palvelemaan yhteensä 200 asiakasta.

Hankkeella tavoitellaan kohderyhmän merkityksellistä elämää ja sen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä luoden edellytyksiä jatkopoluille. Tavoitteena on matalan kynnyksen palveluja monipuolistamalla ja yhteistyötä tehostamalla (julkinen sektori) tavoittaa kohderyhmä joustavammin ja tarjota heille työ- ja toimintakykyä vahvistavaa mielekästä toimintaa ja toimenpiteitä.

Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kohderyhmän psykososiaalisia ongelmia ja riskiä syrjäytyä pysyvästi yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle, kehittää matalan kynnyksen toimintamalleja sekä luoda mahdollisuus monituottajuuteen perustuvalle yhteistyölle, jolla kevennetään ja tuetaan nykyistä palvelujärjestelmää.

Toimenpiteissä painottuvat hyvinvoinnin ja erityisesti mielenterveyden ja sosiaalisuuden edistämisen sekä osallisuuden ja vertaistuen keinot ja aktiivinen palveluohjaus työ- ja toimintakyvyn vahvistajina. Toimenpiteillä luodaan aktiivista osallisuutta lisäävä vertaisyhteisö, jossa on mahdollista vahvistaa itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja sekä saada asiantuntevaa ohjausta henkilökohtaisten tarpeiden vaatimalla tavalla.

Hankkeessa rakennetaan seuraavista toimenpiteistä koostuva kokonaisuus:
1. Matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnot ja vaikuttava asiakaslähtöinen olohuonetyyppinen ammatillisesti ohjattu toiminta. Toiminta pitää sisällään harrasteryhmät, teemaryhmät, kimppakaveritoiminnan ja virkistyspäivätoiminnan.
2. Henkilökohtainen tuki: Yksilölliset vastaanotot, asiakas-/palveluohjaus ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta. Sisältää myös ”Piipahda porisemassa” mahdollisuuden sekä videochat ohjausmahdollisuuden mobiililaitteella.
3. Tuetun vapaaehtoistoiminnan pilotti: Tuetun vapaaehtoistoimintamahdollisuuden tarjoaminen yhteistyössä ODL vapaaehtoistoiminnan ja IkäArvokas hankkeen kanssa.
4. Jalkautuvat toiminnot: Edellä mainitut toimenpiteet viedään jalkautuneena uuden Oulun reuna-alueille (Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Ylikiiminki ja Yli-Ii).
5. Asiakasohjauksen ja yhteistyön kehittäminen Oulun alueen hyvinvointikeskusten ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Hankkeen tuloksena toimintaan osallistuneiden osallisuuden kokemus ja sosiaaliset taidot sekä toimintakyky vahvistuvat. He ovat saaneet mielekästä tekemistä, suunnan arkeensa ja merkitystä elämään, mikä edistää heidän etenemistä kohti työmarkkinoita tai muuta pysyvämpää ratkaisua. On kehitetty toimintamalli, jolla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ohjautumaan matalan kynnyksen toimintaan sekä hyödyntämään molemminpuolisia mahdollisuuksia (julkinen ja yksityinen) ja resursseja. Tuloksena on syntynyt hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen palveluvalikoimaan uusia sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä, joita voidaan hyödyntää tulevassa maakunta-/soteuudistuksessa ja kasvupalvelu-uudistuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Muutoshakemus: Pysyvät ennallaan.

_________________________________


Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työlliseen työvoimaan kuuluvat 18-65 vuotiaat osatyökykyiset, heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevat oululaiset henkilöt, joilla on selkeää osattomuuden kokemusta, sekä työ- ja toimintakyvyn vajetta, eivätkä he sijoitu avoimille työmarkkinoille, vaikka heillä olisi työhaluja. Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös työelämän ulkopuolella olevat vajaakuntoiset työikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat palveluja pitkäaikaistyöttömyyden, mielenterveyden, päihteiden käytön, tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi.

Varsinaiseen kohderyhmään voivat siis kuulua työttömät työnhakijat, sairaslomalla / kuntoutustuella olevat, osa-aikaeläkkeellä olevat, opiskelijat, kotiäidit ja -isät sekä työttömyysuhan alaiset toistuvaistyöttömät henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muutoshakemus: Pysyvät ennallaan.

__________________________________


Välillisenä kohderyhmänä ovat julkisten palveluiden henkilöstö, erityisesti Oulun kaupungin sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden henkilöstö, TYPin (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) henkilöstö sekä nykyisten TE-palveluiden ja tulevien kasvupalveluiden henkilöstö. Lisäksi 3. sektorin toimijat ja Oulun kaupungin alueella toimivat asukastuvat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 476 552

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 475 641

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 536 121

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 535 096

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöä on analysoitu sukupuolinäkökulmasta TEM:n Onlinetietopalvelun lukujen (miesten ja naisten työttömyyden kehittyminen eri muuttujilla)ja työllisyyskatsauksen avulla. Tilaston mukaan elokuun lopussa 2018 Oulussa oli 3771 pitkäaikaistyötöntä, joista 1527 oli naisia, n. 40%. Lisäksi on analysoitu Oulun kaupungin tilastollista vuosikirjaa 2017. Vuoden lopussa oululaisia oli 201 810 henkilöä, joista naisia noin puolet, 101 042 naista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen osallistujiksi pyritään ohjaamaan sekä miehiä että naisia.Valtavirtaistamisen menetelmät hankkeessa, joilla estetään välitöntä ja välillistä sukupuolisyrjintää sekä edistetään sukupuolten tasa-arvoa: - naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan - huomioidaan monimuotoisemmin sukupuoleen ja olosuhteisiin liittyvät osallistujien tuen tarpeet - arvioidaan myös eri väestöryhmiin kuuluvien naisten ja miesten elinolosuhteet ja eroavat tarpeet sekä tarjotaan molemmille sukupuolille soveltuvia toimintamalleja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on vahvistaa sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä ja tämän tavoitteen toteutumiseksi on huomioitu sukupuolinäkökulma sekä valtavirtaistaminen toimintaa suunniteltaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa toteutettavilla luontoon tapahtuvilla retkillä käytetään merkittyjä luontopolkuja ja reittejä ja tuetaan näin luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Retkillä (luonnon virkistyskäyttö) korjataan roskat talteen eikä sotketa ekosysteemejä. Lisätään osallistujien tietämystä luonnon monimuotoisuudesta ja opastetaan hyödyntämään luontoa ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa suositaan julkisia kulkuvälineitä ja kevyttä liikennettä sekä hyötyliikuntaa ja vaikutetaan näin ilmastonmuutoksen aiheuttamaan riskiin (kasvihuonepäästöjen hillitseminen ja ilmaston lämpenemisen hillitseminen). Savuttomalla toimintaympäristöllä vaikutetaan myös ilmastonmuutosten hillitsemiseen. Vähähiilisyyteen vaikutetaan alentamalla huonelämpötilaa ja välttämällä turhaa valaistusta sekä käyttämällä tiloja tehokkaasti. Osallistujia ohjataan asumisessa ja ruokahuollossa, jota kautta vaikutetaan yksilöiden aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hankkeessa toteutettavilla luontoon tapahtuvilla retkillä käytetään merkittyjä luontopolkuja ja reittejä ja tuetaan näin luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Retkillä (luonnon virkistyskäyttö) korjataan roskat talteen eikä sotketa ekosysteemejä. Lisätään osallistujien tietämystä luonnon monimuotoisuudesta ja opastetaan hyödyntämään luontoa ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeen luontoretkillä ei saastuteta vesistöjä eikä maaperää. Turhaa vedenkulutusta toimitiloissa vältetään, kiinnitetään huomiota käytettäviin pesuaineisiin ja vaikutetaan näin kunnalliseen jätehuoltoon. Hankkeessa suositaan julkisia kulkuvälineitä ja kevyttä liikennettä sekä hyötyliikuntaa ja vaikutetaan näin ilmastonmuutoksen aiheuttamaan riskiin (kasvihuonepäästöjen hillitseminen ja ilmaston lämpenemisen hillitseminen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Liikuttaessa suojelu-alueilla kunnioitetaan alueen suojeluarvoa ja toimitaan sen mukaisesti luontoa kunnioittaen. Ollaan tietoisia alueen luonnonsuojeluun varatuista alueista, jotka turvaavat Perämeren rannikon ja Pohjois-Pohjanmaan suolakeuden tyypillisen luonnonympäristön säilymisen monipuolistaen samalla alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Hankkeessa suositaan myös sähköistä asiointia (puhelin ja sähköposti), jonka vaikutuksesta liikkumisen tarve vähentyy, vihreä talous vahvistuu ja vähähiilinen palvelutalous lisääntyy. Pyritään vähentämään paperin käyttöä ja käyttämään kierrätysmateriaaleja. Hankkeessa pyritään hyödyntämään vanhoja materiaaleja, kuten toimistohuonekaluja, eikä osteta uusia. Käytetään A-luokan sähkölaitteita ja vaikutetaan näin energiatehokkuuteen. Pyritään vähentämään jätteiden määrää ja lajitellaan jätteet asiaan kuuluvalla tavalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Pyritään suosimaan uusiutuvia energialähteitä käyttäviä energialaitoksia. Suositaan vähähiilisiä energiantuottajia, jotta ilmaston lämpenemistä voidaan rajoittaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hanke vaikuttaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen tukemalla olemassa olevia palvelurakenteita ja tehostamalla niiden toimintaa sekä tukemalla kolmannen sektorin toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeessa suositaan myös sähköistä asiointia (puhelin ja sähköposti), jonka vaikutuksesta liikkumisen tarve vähentyy, vihreä talous vahvistuu ja vähähiilinen palvelutalous lisääntyy.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Suositaan keskitettyä tavarantilaamista ja kuljetusta vähähiilisen talouden edistämiseksi ja päästöjen hillitsemiseksi. Keskitetään palvelut ihmisten lähelle ja vähennetään näin liikkumisesta johtuvia haittavaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeessa parannetaan yksilöiden terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta ja vaikutetaan tätä kautta hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvoinnin edistämiseen vaikutetaan myös esim. virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla. Työmahdollisuuksia parantamalla vahvistetaan yksilöiden sosiaalista asemaa ja identiteettiä (rinnakkaishanke).
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Toimenpiteet tukevat tasa-arvon edistämistä vaikuttamalla siihen, että palvelua tarjotaan sekä miehille että naisille. Toimenpiteissä huomioidaan miesten ja naisten erilaiset sukupuoleen liittyvät tarpeet ja pyritään vaikuttamaan tätä kautta tasa-arvon edistämiseen. Hanke pyrkii toimintamallillansa purkamaan sukupuolen mukaista segregaatiota.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen ja se tarjoaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskuntaan kiinnittymiselle. Hanke tukee yhteiskuntaryhmien suhteita palvelemalla sekä kantaväestöä että maahanmuuttajia.
Kulttuuriympäristö 10 0
Hanke tukee positiivista kaupunkikuvaa auttamalla syrjäytymisvaarassa olevaa kohderyhmää ja tukemalla heitä tasavertaisiksi sekä yhdenvertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Hanke pyrkii vaikuttamaan syrjäytymisen negatiivisen kulttuuriperinnön (ylisukupolvinen kehitys) hillitsemiseen tarjoamalla eheytymistä kohderyhmälle.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hankkeessa sovelletaan sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi tietoa mm. työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, energian säästöstä, riskien välttämisestä ja opastetaan asiakkaita henkilökohtaisen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää esikuntouttavaa ammatillisesti ohjattua olohuonetoimintaa ja matalan kynnyksen palveluohjausta, jonka avulla vahvistetaan syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä luoden edellytyksiä jatkopoluille. Keskeiset toimintamallit olivat Merken olkkaritoiminta Oulun ydinkeskustassa, henkilökohtainen tuki ja digitaaliset etäpalvelut.

Hanke tavoitti kohderyhmää hyvin ja palveli yhteensä 160 henkilöä. Olkkarikäyntejä kirjattiin paljon (4 040 kpl), 97% asiakkaista käytti olkkaritoimintaa. Henkilökohtaista ohjausta toimistolla käytettiin vähemmän (343 kpl), 37% asiakkaista käytti tätä. Hanke vastasi hyvin korona-ajan haasteisiin digitaalisin ratkaisuin. Etäpalvelumääriä (etäolkkari, etävastaanotto, chat ja puhelut) kertyi 671 kpl.

Jatkosijoittumisia kirjattiin yhteensä 74 kpl 54 henkilöllä (33,7%). Asiakkaat sijoittuivat kuntouttavaan työtoimintaan (8), työkokeiluun (9), palkkatuettuun työsuhteeseen (5), koulutuksiin (17), työvoiman palvelukeskukseen (3), hyve-palveluihin ja Kelan palveluihin (17), tuettuun työtoimintaan (1) ja töihin avoimille työmarkkinoille (14). Osalla oli useampia sijoittumisia. Osallistujien (n.160) työkyky oli alussa heikko k.a. 4,4 (0-10). Suuri osa osallistujista (57,5%) ei palauttanut ESR lopetusilmoitusta, mistä syystä alku- ja lopputilanteen työkykyarvion välistä eroa ei voitu numeerisesti koko kohderyhmälle arvioida. Lopetusilmoituksia palautettiin 68 kpl (42,5% osallistujista). Näillä henkilöillä alkutilanteen työkyvyn keskiarvo oli 4,7 ja lopetustilanteen 5.

Asiakkaat kokivat positiivisia laadullisia vaikutuksia. He kertoivat päivärutiinien ja arkirytmin parantumisesta. Sosiaalisten suhteiden ja uusien ystävien lisääntymisestä. Aktiivisuuden ja liikkumisen lisääntymisestä. He kertoivat paremmasta mielestä ja motivaation heräämisestä sekä uuden tekemisen mahdollisuuksien lisääntymisestä. Monelle oma polku selkiytyi ja itsensä hyväksyminen lisääntyi. Asiakastyytyväisyys oli koko hankeajan hyvää tasoa 4,5/5 ja suositteluindeksi oli 98%. Asiakkaiden kokemat vaikutukset korreloivat hyvin hankkeen tavoitteisiin.

Merken viikko-ohjelma oli säännöllinen ma-to klo 9:00 – 15:00 ja pe klo 10:00 – 13:00. Jokainen henkilö sai sen perjantaisin sähköpostiinsa tai puhelimeensa. Lisäksi se julkaistiin Merken facebook sivuilla. Hankkeessa tuettiin osallistujien psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja ja olkkarin viikko-ohjelma rakennettiin tälle tavoitteelle. Teemat liittyivät voimavaroihin, elintapoihin ja terveyteen, ulkoiluun ja kehonhuoltoon, arkeen ja elämän monimuotoisuuteen, kulttuuriin ja vierailuihin sekä luovuuteen. Retket olivat olennainen osa vuosisuunnitelmaa. Asiakkaat osallistuivat myös viikko-ohjelman sisällön suunnitteluun ja osin toteutukseenkin.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa ohjattiin, neuvottiin ja pohdittiin. Käyntimääriä ei ennalta määritelty. Jokainen kävi niin monta kertaa kuin tarve vaati. Tapaamisten sisältöä ei ennalta määritelty, vaan se räätälöitiin kunkin osallistujan tarpeen mukaiseksi. Tärkeää oli ihmisläheinen, välitön ja ammatillinen kohtaaminen.

Korona-aikana yhdistettiin digitaalisia ja fyysisiä palveluja erilaisin kokoonpanoin. Etäpalveluita olivat Merke Chat, Merken etäolkkari ja etävastaanotot. Etäolkkari oli virtuaaliolkkari, jossa teemat vaihtelivat. Etävastaanotolla asiakkaat pääsivät juttelemaan kahden kesken ohjaajan kanssa. Säännölliset puhelut olivat myös palvelukeskiössä.

Asiakkaiden mielestä parasta Merkessä olivat ihmiset, erilaiset, eri ikäiset ja kokoiset. Elämäntilanne ja voimavarat huomioitiin. Monipuolinen ohjelma ja mukavat vetäjät sekä mieleenpainuvat retket. Vapaaehtoisuutta kiiteltiin ja asiakkaat saivat itse valita, milloin osallistuivat olkkariin ja maksuttomuus tuki monta vähävaraista. Hyvähenkisiä keskusteluita ja aiheiden alustuksia arvostettiin, kuten myös tuvallista Merke yhteisöä, jonne oli helppo tulla.

Hankkeen verkostoyhteistyössä valittiin kumppanit ja toiminnasta tiedotettiin markkinointiviestinnän, säännöllisten massainfojen ja ODL palveluneuvonnan keinoin. Verkostoyhteistyö pohjautui avoimeen kommunikaatioon, yhteisiin päämääriin ja matalaan yhteydenottokynnykseen.

Kokemus Merkestä on se, että ohjatulle olkkaritoiminnalle on selkeä jatkotarve alueellisuus ja asiakasnäkökulma huomioiden. Sisällön kehittämistarve on myös olemassa. Arjen selviytymistä tukevaa toimintaa tarvitaan. Psyykkistä apua ja keskusteluapua tarvitaan. Toiminnallisia ryhmiä kaivataan keskustelujen rinnalle ja osallistumisen tulee olla mahdollisimman helppoa. Yhteiskunnallinen keskustelu aikaisesta arkiavusta on noussut myös jatkojalostukseen.

Vinkkejämme toimintamallin soveltajille. Laajan sisällön tuottaminen tulee ennakoida. Markkinointi-viestinnän tulee olla aktiivista. Digitaalisten ratkaisujen tulee olla harkittuja ja asiakasnäkökulmasta helppokäyttöisiä. Hanketyöntekijöiden ryhmänohjaustaitojen tulee olla vahvat. Mielenterveyshaasteiden tunteminen ja jatkopolutusvaihtoehtojen tunteminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Hankkeessa kehitimme vaikuttavan matalan kynnyksen palvelumallin. Merken toimintamalli lisäsi oululaisten merkityksellistä elämää. Se lisäsi sisältöä osallistujien arkeen ja vahvisti arjen toimintakykyä sekä edisti jatkopoluille pääsemistä.

Merken loppuraporttivideo löytyy tästä linkistä: https://youtu.be/8X30Lkh4RYA