Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21501

Hankkeen nimi: DAIKA - datalähtöistä insinööriosaamista Kainuuseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Dataintensiiviseen osaamiseen perustuvat tekoäly, koneoppiminen ja data-analytiikka ovat erottamattomasti läsnä nykypäivän palveluissa, tuotteissa ja prosesseissa, esimerkiksi teollisuusyritysten tuotannon suunnittelussa, logistiikkaketjujen optimoinnissa, sekä sairauksien diagnosoinnissa ja ennustamisessa.

Dataintensiivisen osaamisen sisältö on nopeasti muuttuvaa, ja tarve ammattiosaajille on koko ajan kasvava sekä yrityksissä että myös julkisella sektorilla. Tekoälyn uudet ratkaisut luovat uudenlaista osaamis- ja työntekijätarvetta, joka on jo tunnistettu toimialasta riippumatta Kainuun yrityksissä. Ennakoiva vastaaminen tähän haasteeseen on tärkeää yritysten kilpailukyvyn ja kasvun säilyttämiseksi.

DAIKA-hanke vastaa haasteeseen kehittämällä ja pilotoimalla Kajaanin ammattikorkeakouluun uuden, tutkintoon johtavan Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutuksen (240 op). Käytännönläheinen koulutus keskittyy erityisesti tekoälyratkaisujen arvoketjun perusosaamiseen: datan käsittely ja hallinta, laskentainfrastruktuuri, data-analytiikka sekä tekoälyn sovellukset. Vastaavaa koulutuskokonaisuutta ei ole tällä hetkellä tarjolla muissa Suomen ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa.

Yritysten kanssa yhteistyössä kehitettävä koulutus suunnataan Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen hakeutuville opiskelijoille. Muita kohderyhmiä ovat hankkeen toteuttamiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvat yritysten ja julkisen sektorin työntekijät sekä KAMK:n henkilöstö.

Hankkeen päätavoitteita ovat:
- Uuden Datasta tekoälyyn -koulutuksen kehittäminen vastaamaan ICT-alan osaajatarpeeseen
- Koulutuksen osuvuuden ja ajanmukaisuuden varmistaminen järjestelmällisellä yritysyhteistyöllä
- Datasta tekoälyyn -koulutuksen, DAIKA-hankkeen ja alueen näkyvyyden kasvattaminen monikanavaisella viestinnällä

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
- Datasta tekoälyyn -koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja pilotointi yhteistyössä yritysten kanssa
- Järjestelmällisen yritysyhteistyön kehittäminen
- Koulutustilaisuudet, seminaarit ja hackathon-tapahtumat
- Hankkeesta ja koulutuksesta viestintä ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksena syntyy vuosittain aloitettava Datasta tekoälyyn -koulutus, joka käynnistyy perusopinnoilla ensimmäisen kerran syksyllä 2019 ja jää hankkeen jälkeen KAMK:n koulutuslinjaksi sekä palvelemaan yritysten täydennyskoulutustarpeita. Systemaattisella viestinnällä potentiaaliset hakijat tavoitetaan tehokkaasti sukupuoleen katsomatta sekä varmistetaan sidosryhmien aktiivinen osallistuminen hankkeen toimintaan.

Toimenpiteillä vastataan kasvavaan ICT-alan osaajapulaan, vaikutetaan alueen veto- ja pitovoiman vahvistumiseen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan ja yritysten kilpailukyvyn parantumiseen, sekä lujitetaan KAMKin asemaa arvostettuna ICT-alan kouluttajana.
Kajaanin AMK toteuttaa hankkeen ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021 Kainuun ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 392 931 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa kehitetty ja pilotoitu koulutus suunnataan:
- Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskeluihin hakeutuville henkilöille,
- yhteistyöyritysten ja julkisen sektorin henkilöstölle ja
- KAMK:in henkilöstölle (ei hankkeessa oleville).

Koulutus ja sen markkinointitoimenpiteet suunnataan koko Suomen alueella Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskeluihin potentiaalisesti hakeutuville henkilöille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat ne hankkeen toimijat, jotka eivät varsinaisesti osallistu hankkeen toimenpiteisiin, mutta jotka hyötyvät hankkeen tuloksista ja vaikuttavuudesta. Alueen elinkeinoelämä, julkinen sektori hyötyvät välillisesti, kun Datasta tekoälyyn insinööriopiskelijat suorittavat harjoittelujaksoja ja tekevät opinnäytetöitään yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Uusin tieto ja koulutetut työntekijät vahvistavat myönteistä aluekehitystä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 149

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 931

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 294

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomessa ICT-alan opiskelijoista n. 15% ovat naisia (EU n. 17%) ja ICT-alan töissä n. 21% (EU n. 16%). Työ ja opiskelu alalla on kuitenkin kummallekin sukupuolelle tasavertainen ja lisää naisia kaivataan alalle. (Study for the FEMM comittee: The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls. Directarate General for Internal Policies of the Union PE604.940 – March 2018)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ammattikorkeakoulun henkilöstö edustaa kumpaakin sukupuolta ja koulun infra on kummallekin soveltuva. Hanke noudattaa kaikissa vaiheissa Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tasa-arvosuunnitelmaa ja pyrkii erityisesti nostamaan yritysyhteistyössä myös naisia johtotehtävissä edustavia yrityksiä. Markkinoinnissa pyritään lisäämään vetovoimaa naishakijoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on koulutuksen kehityksessä. Kehitystyössä on sukupuolten tasa-arvo huomioitu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Yhteistyöyritysten tekoälyn avulla kehittämiä ratkaisuja, esim. clean-tech
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Yhteistyöyritysten tekoälyn avulla kehittämiä ratkaisuja, esim. clean-tech
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
KAMK strategia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Välitön: koulutus; Välillinen; liiketoiminnan ja palveluiden tukeminen ja kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Verkkokurssien pilotointi
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Tiivis koulutusympäristö
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Ryhmätyöskentelyn hyödyntäminen ja tiivis yritysyhteistyö vähentää syrjäytymistä
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Markkinointikeinoin edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hakijoissa. Opiskelu osittain englannin kielellä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Markkinointikeinoin edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hakijoissa. Opiskelu osittain englannin kielellä.
Kulttuuriympäristö 2 2
Opiskelu osittain englannin kielellä
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-