Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21502

Hankkeen nimi: Täsmävalmennuksella työhön - Adapteri

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nuorten Ystävät ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0195035-8

Jakeluosoite: Torikatu 28

Puhelinnumero: 0447341500

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.nuortenystavat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lea Nikula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lea.nikula(at)nuortenystavat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447341862

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun seudulla on samaan aikaan kasvava pula riittävän osaavasta työvoimasta ja tuhansia pitkään työttömänä olleita ihmisiä. Adapteri -hanke on kolmivuotinen kehittämishanke, jota hallinnoi Nuorten Ystävät. Hanke vastaa alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen avulla. Lisäksi työelämään paluun tukemiseksi rakennetaan vapaaehtoisten tutoreiden verkosto tukemaan työnhakijoita urapolun pitkäaikaisessa rakentamisessa.

Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki työikäiset työttömät ja pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi painotetaan erityisesti yli 50-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Hankkeessa kohderyhmiin kuuluvat myös alueen työnantajat ja tutortoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoiset, joiden työskennellään tiiviissä yhteistyössä.

Täsmävalmennuksessa on kyse räätälöidystä lyhyiden koulutusten ja työhönvalmennuksen yhdistämisestä työnhakijan työelämävalmiuksien parantamiseksi ja työnantajaa palvelevan osaamisen kehittämiseksi. Aiemmissa hankkeissa on havaittu, että yhdessä työnantajien kanssa tehty valmennustyö on johtanut parhaisiin työllistymistuloksiin. Yrittäjän ja työnhakijoiden kanssa tehdään yhteinen täsmävalmennussuunnitelma, jonka pohjalta toteutetaan muutaman kuukauden mittainen valmennusjakso. Hankkeessa hyödynnetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mahdollistamia lyhyitä oppisopimuksia ja ammatillisten tutkintojen osatutkintoja. Työhönvalmennusjakson kesto on keskimäärin 6 kuukautta, jonka jälkeen työnhakijalla on mahdollisuus saada tuekseen vapaaehtoinen työtutor. Hankkeessa kehitetään työtutor -toimintamalli, jossa työnhakija saa ammatillisen tuen jatkoksi kevyemmän, vertaistuellisemman tukimuodon ja luotetun henkilön, jonka kanssa keskustella työelämän muutoksista ja urapolusta.

Hankkeessa toteutetun valmennuksen avulla pitkään työttömänä olleiden työllistymisedellytykset parantuvat ja he työllistyvät avoimille työmarkkinoille tai löytävät muun itselle soveltuvan jatkopolun. Työnantajat saavat omiin tarpeisiin valmennettua ja koulutettua työvoimaa. Adapteri -malli on osa alueellisen kohtaanto-ongelman ratkaisua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat. Hankkeessa työskennellään erityisesti pitkään työttömänä olleiden henkilöiden kanssa. He ovat monimuotoinen kohderyhmä, joiden koulutustausta voi vaihdella peruskoulun/ammatillisen koulutuksen puutteesta ylempään korkeakoulututkintoon. Kokemusta työelämästä on usein mutta se voi olla vanhentunutta tai työurassa voi olla taukoja. Myös terveydentilassa voi olla joitakin haasteita tai osaaminen puutteellista haetulle alalle. Edellä mainituista seikoista johtuen kohderyhmän henkilöt tarvitsevat yksilöllistä ja tarpeeksi pitkäkestoista työhönvalmennusta sekä omien työllistymispolkujen rakentamiseen kohti avoimia työmarkkinoita. Kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset työttömät henkilöt. Lisäksi painotetaan erityisesti yli 50-vuotiaiden ja alle 30 työllistämisestä.

Oulussa pitkäaikaistyöttömiä on noin 4000 henkeä. Lisäksi yli 50 vuotiaita työttömiä on noin 3500 henkeä ja alle 25 vuotiaita 2700 henkeä. Vaikka kehitys on ollut viimeisen vuoden aikana suotuisaa, on selvää, että tuen tarve työttömänä olevilla on edelleen suuri. Aiempien hankkeiden kokemusten mukaan ikääntyneet työnhakijat ovat motivoituneita tekijöitä, heillä on osaamisessa päivitettävää mutta ei halukkuutta pitkään päätoimiseen opiskeluun. Lisäksi on ollut selkeästi havaittavissa, että nuoret tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymiseen ja työuralla alkuun pääsemiseen. Pitkään työttömän olleiden ja osa-työkykyisten kohdalla työvoimapoliittiset toimenpiteet (esim. palkkatuki, työvoimakoulutukset, työkokeilu) ovat välttämättömiä työhönpaluun tukemiseksi. Hankkeessa niitä käytetään aina tarpeen mukaan kohderyhmän työllistymisen esteiden poistamiseksi yhteistyössä työnantajien kanssa.

Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat alueen työnantajat, joilla on tarve löytää täsmäosaamista kasvuun ja uudistumiseen. Hankkeessa haetaan työpaikkoja ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta. Työvoimapulasta kärsitään sekä kasvualoilla että kasvavissa PK-yrityksissä. Kokemuksemme on, että työnantajat ovat valmiita palkkaamaan pitkään työttömänä olleita henkilöitä, jos he saavat tarvitsemaansa käytännönläheistä tukea.

Hankkeen kolmantena kohderyhmänä ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet henkilöt, jotka toimivat työtutoreina hankkeen asiakkaille työhönvalmennuksen päätyttyä. Aiempien hankkeiden aikana meihin on ollut yhteydessä vapaaehtoisjärjestöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita tekemään vapaaehtoistyötä ja tukemaan työnhakijoita työelämän kysymyksissä. Lisäksi olemme havainneet, että pitkissä asiakassuhteissa tuen tarve loppuvaiheessa ei enää välttämättä edellytä sosiaalialan tai ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijuutta. Tässä vaiheessa riittävä tuki on vertaistuellinen ja yksilöllinen tutorointi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueella toimivat työllistymistä tukevat hankkeet ja toimijat. Aiemmissa hankkeissa on pienimuotoisesti oltu yhteydessä toimijoiden välillä ja kerrottu yrittäjien tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Tämän hankkeen aikana avointa vuoropuhelua ja yhteisyötä vahvistetaan eri hankkeiden välillä.

Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat alueen koulutusorganisaatiot ja viranomaiset. Koulutusorganisaatioiden kanssa tehdään tiivistä yhteistötä työnhakijoiden osaamisen kehittämiseksi. Hankkeen aikana tieto lyhyistä oppisopimuskoulutuksista, osatutkinnoista ja osaamisen kehittämisestä leviää laajemmin yrittäjien ja työnhakijoiden käyttöön. Viranomaisen kanssa jatketaan työskentelyä aiempien hankkeiden kuluessa hyväksi havaitulla yhteistyömallilla. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti työnantajien palveluiden osalta entisestään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 427 994

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 346 238

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 748 051

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 391 970

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 111

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelijat perehtyivät Valtava (sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen) kehittämisohjelman julkaisuihin ja hyviin käytäntöihin, pohtien hanketta sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolivaikutukset arvioitiin Valtavan osahankkeessa kehitetyn suvaus-koneen (sukupuolivaikutusten arvioinnin apuväline) avulla. Arvioinnissa todettiin, että hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmä on pitkään työttömänä olleet miehet ja naiset. Hankkeen toimintaympäristö ja toimenpiteet soveltuvat molemmille sukupuolille ja vaikuttavat molempiin sukupuoliin. Toiminnassa otetaan huomioon myös naisten ja miesten väliset erot ja toiveet esimerkiksi toiminnan suunnittelussa sekä koulutusten ja ryhmätapaamisten järjestämisessä. Asiakkaita ei ohjata eri ammattialoille sukupuolisidonnaisesti, vaan jokaisen yksilön kiinnostuksen mukaan. Henkilöstön ja ohjausryhmän kokoonpanossa pyritään siihen, että kumpikin sukupuoli on edustettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta hankkeen toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Asiakkaita ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeessa suositaan pyöräilyä ja julkisia kulkuneuvoja ja asiakkaita kannustetaan niiden käyttämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kasvillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta kunnioitetaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeella ei juurikaan ole vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen toimitiloissa toteutetaan materiaalien uusiokäyttöä ja jätteiden kierrätystä. Hankkeessa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei voi itse vaikuttaa tähän toimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa työskennellään paikallisten palveluntuottajien ja työvoimapulasta kärsiviä aloja edustavien yritysten/ työnantajien kanssa. Työttömien työllistäminen luo seudulle uutta kasvua
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeessa edistetään ja kehitetään toimintatapoja asiakkaiden yhteiskunnallisen osallisuuden ja työllistymisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä työpaikkojen syntymiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hankkeet asiakkaat liikkuvat pyöräillen, kävellen sekä hanke suosii julkista liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen päämääränä on asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen yhteiskunnallisen osallisuuden, osaamisen kehittymisen ja työllistymisen kautta. Hankkeen työskentelyote on yksilölähtöinen ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava, mikä lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 1
Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Työskentelyote on asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeen toiminnassa kaikki asiakkaat ovat yhdenvertaisia ja saavat yksilölähtöistä sekä osallistavaa palvelua taustasta ja kulttuurista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hankkeen toiminnassa tutustutaan Oulun seudun yrityskulttuurin kautta myös erilaisiin kulttuuriympäristöihin sekä kannustetaan asiakkaita tiedostamaan kaupungin arvokas ympäristö.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hankkeen toiminnassa on myönteinen asenne ja ilmapiiri ympäristöasioihin sekä henkilöstön ympäristöosaamista tarvittaessa kehitetään lisää.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-