Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21503

Hankkeen nimi: GET10

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0401685952

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Trifon Suopela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: trifon.suopela(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403581872

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalinen aikakausi aiheuttaa haasteita ja muutoksia organisaatioiden toimintaan monella tasolla. Erityisesti rakennus-, ICT- ja matkailuala ovat voimakkaan digimuutoksen edessä. Digitaalisuuden suhteen ei oikein ole valinnan vaihtoehtoja. Jos meinaa tulevaisuudessa säilyttää markkina-asemansa ja menestyä tulee kyetä transformoitumaan digitalisaation mukana. Pelkkä teknologian opettelu ei riitä, vaan tulee kyetä muuttamaan liiketoimintaa suuremmin. Vaikutukset ulottuvat uusiin tuotteisiin, palveluihin, liiketoimintamalleihin, prosessihin ja koko yritysten toimintakulttuuriin.

GET10 -hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisten teknologia-alan toimijoiden ja teknologiaa hyödyntävien toimijoiden osaamista ja valmiuksia menestyä digiajan aiheuttamassa rakennemuutoksessa tarjoamalla osallistujaverkostolle työpajamaisia valmennustapahtumia. Osallistujamäärien puitteissa muidenkin alojen yrityksiä kutsutaan mukaan hankkeen tapahtumiin. Hanke toteutetaan 2019-2020 ja se sisältää 10 yhteistyötapahtumaa - Eventiä. Jokainen Event sisältää konsultin vetämän valmennusosuuden ja sen jälkeen työpajan, jossa verkosto yhdessä jalostaa oppimiaan asioita kehitystoimenpiteiksi. Verkostomaisella toteutustavalla haetaan osapuolten välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja ratkotaan yksittäisten tahojen resurssiongelmia. Projektin toimenpiteisiin kuuluu lisäksi alueellisten toimijoiden aktivointi ja työttömien osallistaminen valmennus- ja verkostotapahtumiin.

Sisällöllisesti tapahtumat koostuvat johtamisen, työkulttuurin, strategian, viestinnän, tilaratkaisujen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja organisaatioiden rakennemuutosten aihealueilta muodostuvista kehitystarpeista. Tapahtumat järjestetään osallistavasti ja totetukset pyritään järjestämään myös inspirovissa tiloissa poissa perinteisistä luokkahuoneista.

Projektin tuloksena kohderyhmänä olevien yritysten osaaminen ja kyvykkyys uudistaa toimintaansa digitalisaation aikakautena kasvaa. Tämä näkyy uusien työpaikkojen määrässä, uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien synnyssä sekä alueellisten toimijoiden yhteiskehityshankkeiden lisääntymisenä.

Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään eli teknologia-alan ja sitä hyödyntävien alojen toimijoihin kuuluu tässä hankkeessa lappilaisia pk-yrityksiä sekä työttömiä työnhakijoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään eli teknologia-alan toimijoihin ja teknologiaa hyödyntäviin toimijoihin kuuluu tässä hankkeessa ensisijaisesti lappilaisten pk-yritysten henkilöstöä sekä työttömiä työnhakijoita ja lisäksi opettajat ja muu ohjaushenkiöstö.

20 yrityksen verkosto on jo mukana yhteistyössä. Niitä ovat
1. Rovaniemen Ekoteam Oy
2. Suomen Erikoistekniikka (Lumise Oy)
3. Aurora Powertrains Oy
4. Levi Rakennus Oy
5. Atlastica
6. Pro Santa
7. Kauppakeskus Rinteenkulma
8. Arctic Drilling Company
9. Pellopuu
10. Lapin sairaanhoitopiiri, tekniset palvelut
11. Pohjois-Suomen Betoni ja maalaboratotrio Oy
12. Rolloutdoor
13. Hostel Cafe Koti
14. Roadscanners Oy
15. Kunnon Paikka Oy
16. Frozen Innovations Oy
17. Napapiirin Energia ja Vesi
18. Mapitare
19. Digita
20. Sähkötapio

Osallistujia ei kuitenkaan rajata vain heihin. Myös muita kiinnostuneita yrityksiä henkilöstöineen tavoitellaan mukaan ja muidenkin alojen edustajat ovat tervetulleita tapahtumiin tilojen niin salliessa.
Työttömiä työnhakijoita tavoitellaan mukaan ensisijaisesti sosiaalisen median kautta. Myös TE-palveluita lähestyttiin suunnittelun aikana puhelimitse ja he aikoivat selvittää mahdollisuuksiaan tukea viestinnän kautta projektin tapahtumia. Osallistujien hankinnassa hyödynnetään lisäksi Lapin AMKin alumnitoiminnan kontakteja sekä ohjaamo-palvelua.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat
Oppilaitosten edustajat (Lapin AMK, LAO, LAY)
Hyvinvointialan toimijat
Matkailualan toimijat
Muut tutkimusorganisaatiot
Suuri yleisö
Alueelliset opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 149

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 372

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Pelkosenniemi, Pello, Rovaniemi, Muonio, Posio, Keminmaa, Simo, Savukoski, Enontekiö, Kittilä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Tornio, Inari, Sodankylä, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 54

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen valmisteluvaiheeseen osallistui miehiä ja naisia. Hankkeen sidosryhmissä vaikuttaa miehiä ja naisia tasavertaisesti. Hanke toteutetaan, siten että sen tapahtumissa huomioidaan yhtäläisesti miesten ja naisten tarpeet. Projektiryhmään kuuluu yksi nainen. Hankkeen osallistujiin kuuluu useita vaikka osallistuvat alat ovat miespainoitteisia. Lisäksi toimintaympäristön arviointi sukupuolinäkökulmasta on tehty suvauskoneella. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita. -Hankkeen toimintaan osallistuu sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmässä on sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmän alat ovat miesvaltaisia, mutta monialainen osaaminen ja naisten määrä ovat kasvussa. -Hanke huomioi molempien sukupuolten koulutus- ja kehitystarpeet tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa osallistamalla entistä enemmän naisia hankkeen kehitystapahtumiin. Hankkeessa käytettävät toimintamallit, kuten yritysten kontaktointi, työttömien kontaktointi ja työpajat huomioivat sekä miesten että naisten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Molemmille sukupuolille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Lisäksi suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan:"Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä välillisesti luonnonvarojen käytän kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa välillisesti ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen. Kohderyhmässä on paljon aineellista resurssia hyödyntäviä yrityksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä välillisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Kohderyhmässä on paljon aineellista resurssia hyödyntäviä yrityksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien teknologiatoimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä suoraan sekä välillisesti materiaalien ja jätteiden hallintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kohderyhmään kuuluvien yritysten kehittyminen edistää uusituvien energialähteiden käyttöä välillisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Yritysten osaamisen ja muutosvalmiuden kehittäminen digiaikakaudella mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävänkehitämisen. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät teknologia yritysten liiketoiminnallisen kyvykkyyden kehittämiseen verkostokoulutustapahtumien kautta. Yritykset voivat suoraan hyödyntää uutta osaamista kilpailukyvyn kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hankkeessa ei luoda suoraan uusia aineettomia palveluita, mutta välillisesti tuotetaan osaamista ja kyvykkyyttä hyödyntää enemmän digitaalisia ja aineettomia toimintatapoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös tieinfra-sektorin toimijjoista ja heidän osaamisen kehittäminen edistää liikkuminen ja logistiikka sektorin kehitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hankkeen myötä kohderyhmissä (yritykset jaa oppilaitokset) syntyy uutta osaamista mm. johtamiseen, strategia-asioihin, työkulttuuriin, tila-asioihin ja digitaalisten toimintataapojen omaksuntaan. Nämä edesauttavat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua. Työn joustavuus on yksi keskeisistä hankkeen valmennuksissa käsiteltävistä asioista.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen toteutus edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti ja edistää työttömien asioita tarjoten mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja verkostoitumiseen yritysten ja oppilaitostoimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Yhteiskunnan ja eri kulttuureiden tasolla ei oleteta olevan vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 5
Lapin Lapin kulttuuriympäristön vihreys ja luonnonarvot vahvistuvat toteutuksessa mukana olevien yritysten myötä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-