Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21505

Hankkeen nimi: CONNEXT - for Inclusion

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 0974245000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mai Salmenkangas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, sosiaaliala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mai.salmenkangas(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403346927

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Helsingin NMKY ry, 0199970-9
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 0954542-9
Helsingin Kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammattiopisto, Stadin Brygga, 0201256-6
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 0502454-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Connext-hankkeen päämääränä on vahvistaa koulutuksessa aliedustettujen, maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä osaamista ja motivaatiota uravalintojen suhteen, sekä tukea peruskoulun jälkeistä koulutukseen siirtymistä. Tätä kautta pyritään vähentämään ylisukupolvista syrjäytymistä ja työttömyyttä sekä edistämään nuoriso- ja koulutustakuun toteutumista erityisesti koulupolun nivelvaiheissa.
Hankkeessa vahvistetaan ura- ja opinto-ohjaajien, opettajien, oppilashuollon ja vapaa-ajan ohjaajien sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä ohjausosaamista sekä lisätään maahanmuuttajataustaisten nuorten läheisten osallistumista ohjaukseen
- tuottamalla ohjaajille siltaavaa, visuaalista ja selkokielistä materiaalia suomalaisesta palvelu- ja koulutusjärjestelmästä sekä työmarkkinoista maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän läheistensä käyttöön. Siltaavan materiaali luo pohjatiedon ja mahdollistaa muun uraohjausmateriaalin ymmärtämisen ja käytön.
- tuomalla belgialainen DRØME-hyötypelimenetelmän uraohjaukseen Suomessa.
- mallintamalla ja kouluttamalla soveltavaa, liikuntalähtöistä pedagogiikkaa sekä liikuntaa integraation ja sitoutumisen välineenä oppilaitoksissa.
- vahvistamalla ja laajentamalla liikuntaa maahanmuuttajien integraation välineenä käyttävien järjestöjen ja oppilaitosten verkostoa.
- jakamalla vastavuoroisesti kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kolmen EU-maan ja erilaisten, ESR-hankkeita toteuttaneiden organisaatioiden (kunta, järjestöt, oppilaitokset) kesken, jotka tuovat täydentäviä näkökulmia toisilleen maahanmuuttajanuorten parissa tehtävään työhön. Lisäksi hyödynnetään ja edelleen kehitetään belgialaista DRØME-hyötypelimenetelmää Suomessa ja Ruotsissa maahanmuuttajanuorten ja heidän läheistensä parissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa olevien nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset:
- Opinto-ohjaajat
- Vapaa-ajantoiminnan ohjaushenkilöstö esim. järjestöissä ja seuroissa
- Kuraattorit
- Opettajat
- Oppilaitosten ryhmänohjaajat
- Valma-ohjaajat
- Terveydenhoitajat
- Psykologit

Työpaketeissa 2 ja 4 toteutettavassa kehittämistyössä varsinaisena kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttajataustaiset pojat ja nuoret miehet perheineen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Elämän nivelvaiheessa olevat, syrjäytymisuhan alla olevat peruskoulua päättävät, sekä VALMA-luokilla ja toisella asteella opiskelevat maahanmuuttajataustaiset pojat ja nuoret miehet perheineen, jotka tavoitetaan hankekonsortion ja yhteistyökumppaneiden kautta.

CONNEXT hyödyttää myös välillisesti sosiaali- ja terveysalalle valmistuvia opiskelijoita, sillä hankkeen toimintaa ja tuloksia kytketään myös osaksi Metropolian opetusta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 325 269

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 236 705

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 416 565

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 303 143

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valmisteluhankkeen aikana kuultiin laajasti alalla toimivia ammattilaisia ja suoritettiin 3 kirjallisuuskatsausta aiheen tiimoilta: niiden perusteella hankkeen lähtökohdaksi valittiin ajankohtainen tarve: sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisten menetelmien kehittäminen maahanmuuttajataustaisten poikien ja nuorten miesten koulupolkujen tukemiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aloitusvaiheessa tarkistetaan sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistaminen ja valtavirtaistaminen hankkeen työ- ja arviointisuunnitelmissa projektihenkilöstön yhteisessä työpajassa.   Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne tukevat maahanmuuttajataustaisten, nuorten miesten voimaantumista, omien kiinnostuksen kohteiden löytymistä, ja sitä kautta miesten syrjäytymisen ehkäisyä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Nuoret, maahanmuuttajataustaiset miehet ovat mukana rakentamassa hankkeessa tuotettavia ohjausmalleja ja tuotoksia. Työhön osallistuu myös heidän läheisiään. Toteutusvaiheessa kehittämistyötä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti suhteessa tavoitteisiin sekä miesten motivaatioon ja tarpeisiin. Näillä toimilla varmistetaan, että toiminnot vastaavat aidosti maahanmuuttajataustaisten, nuorten miesten tarpeita.   Jatkuva, ohjaava arviointi ja loppuarviointi tuottavat tietoa siitä, miten hyvin hankkeen prosessit ja tulokset tukevat nuorten, maahanmuuttajataustaisten miesten ohjausta.   Tuomme sukupuolisensitiivistä näkökulmaa myös kansainväliseen yhteistyöhön, ja kotimaassa levitämme sitä toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin sekä liikunta-alan järjestöihin yhteistyössä maahanmuuttajamiestyön foorumien, ESLUn ja HNMKY:n kanssa.   Hankkeen viestinnässä nostetaan esille tarve arvioida ohjauspalveluja maahanmuuttajataustaisten miesten näkökulmasta. Viestinnän avulla välitetään tietoa nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten sekä heidän ohjaajiensa ja läheistensä kokemuksista hankkeen tuotoksista ja tuotteista. Levittämisvaiheessa nuorten, maahanmuuttajataustaisten miesten voimavarojen tukemisesta ja hyödyntämisestä ja sitä kautta sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamisesta viestitään mm. koulutusten ja seminaarien avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kehittää, mallintaa ja tarjota maahanmuuttajataustaisten poikien ja nuorten miesten parissa toimiville ohjausalan ammattilaisille toimivia työkaluja koulupudokkuuden ehkäisyyn. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen välillinen tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 -1
Lentomatkat kv-tapaamisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Koulupudokkuuden ehkäiseminen tukee Etelä-Suomen elinkeinorakenteen sosiaalisesti kestävää kehitystä ja paikallisten työvoimaresurssien hyödynnettävyyttä välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hankkeessa kehitetään oppilaitosten ja järjestöjen ohjaustyöntekijöiden osaamista ja sitä kautta välillisesti aineettomia palveluita maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän vanhemmilleen nivelvaiheeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Nuoria ohjaaville ammattilaisille tarjottavat koulutukset, materiaalit ja verkostot lisäävät tiedon saatavuutta. Valmisteltava hanke keskittyy koulupolkujen tukemisen ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn tarjoamalla nuorille paremmin kohdistettuja menetelmiä, sekä osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Hanke keskittyy sukupuolisensitiivisen ohjauksen kehittämiseen. Kohderyhmänä ja välillisenä kohderyhmänä ovat (maahanmuuttajataustaiset) pojat ja nuoret miehet, joiden peruskoulun jälkeinen syrjäytymisriski on selvästi suurempi kuin tytöillä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Valmisteltava hanke keskittyy mm. kulttuurisensitiivisen ohjauksen kehittämiseen. Kohderyhmänä ja välillisenä kohderyhmänä olevat maahanmuuttajataustaiset pojat ja nuoret miehet sekä heidän perheensä, joiden integraatiota tuetaan mm. tuottamalla siltaavaa, kohdennettua ohjausmateriaalia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälisen CONNEXT for inclusion -hankkeen tavoitteena oli ehkäistä ylisukupolvista syrjäytymistä tukemalla nuorten siirtymää peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja sitoutumista niihin. Tämä toteutui kehittämällä pelillisyyttä, liikuntalähtöisyyttä ja muuta toiminnallisuutta hyödyntävää pedagogiikkaa, tuottamalla ohjausmateriaalia sekä vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja verkostoja. Hankkeen kansainvälinen ulottuvuus rajautui matalan kynnyksen, yhteisöllisyyttä vahvistavan pelillisyyden kehittämiseen maahan muuttaneiden pariin. Tämä toteutui säännöllisillä tapaamisilla ja koulutuksilla. Kansainvälisyys antoi ammattilaisille mahdollisuuden peilata erilaisia näkemyksiä liittyen niin pelillisyyden erilaisiin toteutustapoihin kuin sisältöihinkin.

Suomessa hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset kuten opettajat, nuorisotyöntekijät sekä ohjaustyön ja oppilashuollon ammattilaiset. Välillisenä kohderyhmänä taas olivat peruskouluaan päättävät ja Valma-luokilla opiskelevat maahan muuttaneet miehet sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Hankkeessa kirjoitettiin suomen- ja englanninkieliset oppaat, jotka taustoittavat pelillisyyttä ja tukevat ammattilaisia pelillisen työotteen soveltamisessa omaan työhönsä. Laajassa yhteistyössä myös kehitettiin ja julkaistiin pelillisiä tehtäväsisältöjä yhteensä 17 aihepiiristä, jotka keskittyivät seuraaviin näkökulmiin:
1) Orientointi ja ohjaus
2) Hyvinvointi ja elämänhallinnan tukeminen
3) Liikkumaan innostaminen

Suomessa pelillisyyttä kehitettiin noin 20 nuorten ryhmässä ja joissakin niistä nuoret olivat pelisisältöjen ensisijaisia suunnittelijoita. Hankkeen aikana ammattilaisille toteutettiin pelillisyyteen liittyviä työpajoja, koulutuksia ja seminaareja suomeksi 22 ja englanniksi 5. Kehittämistyön juurtumisen näkökulmasta keskeisessä roolissa on 5 opintojakson vapaasti valittava Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena -opintojakso, jonka toteutus jatkuu myös hankkeen jälkeen. Yhteensä hankkeessa tavoitettiin noin 800 ammattilaista.

Kielitietoisen ohjauksen tueksi kehitettiin laajan ammattilaisverkoston ja tulkkiopiskelijoiden kanssa suomalaista koulujärjestelmää pelkistetyn visuaalisesti kuvaavaa infografiikkaa sekä pelillisiä ja liikunnallisia ideoita niiden käyttämiseksi toiminnallisesti nuorten ryhmissä ja vanhempainilloissa. Liikuntalähtöistä pedagogiikkaa taas kehitettiin Valma-ryhmien välitunneilla ja vapaa-ajalla. Ammattilaisille laadittiin julkaisuja, jotka sisältävät etenkin toisen asteen opetussuunnitelmaan sopivia, fyysisen liikkeen lisäämiseen opetuksessa kannustavia ja tukevia harjoitteita. Maahan muuttaneiden liikunnan yhdenvertaisuutta edistettiin perustamalla järjestöille, urheiluseuroille ja kunnille muutaman kuukauden välein kokoontuva Liikunnan ja kotoutumisen verkosto, jonka toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen kansainvälinen ulottuvuus toteutettiin Belgian (GameWise, Artevelde University College) ja Ruotsin (Karlstadin kunta) kanssa. Suomessa hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Varsinaisina kumppaneina taas toimivat Etelä-Suomen liikunta ja Urheilu ry, Helsingin NMKY ry, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto.