Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21508

Hankkeen nimi: Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Jakeluosoite: Otavantie 2 B

Puhelinnumero: +358401294722

Postinumero: 50670

Postitoimipaikka: Otava

WWW-osoite: http://www.otavanopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Fulvio Rizzo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hanketyöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: fulvio.rizzo(at)otavanopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401294987

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0600598-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli, joka toimii Etelä-Savon maakunnan yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä entistä paremmin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Palvelumallin avulla luodaan uutta ja yhdistetään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen.

Hankkeen toimenpiteet:
Hankkeen palvelut tuotetaan lähi- ja verkkopalveluina riippumattomasti ajasta ja paikasta. Tällä tavalla tuetaan yksilön osallisuutta. Palvelu tuodaan sen tarpeessa olevan henkilön luo sinne missä hän on tai mikä vastaa parhaiten hänen kulloistakin tilannetta. Verkko tuo palveluun lisäarvoa ja mahdollistaa osin palvelun tuottamisen 24/7 siten, että asiakas voi itse käyttää palvelua ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tai jättää kysymyksen, johon saa vastauksen tietyn vasteajan jälkeen.

Yritysasiakkaat saavat lisätietoa maahanmuuttajien palkkaamiseen liittyvistä tukitoimista, yritykset rohkaistuvat ottamaan työharjoitteluun potentiaalisia työntekijöitä, löytävät paremmin osaavaa ja kansainvälistä työvoimaa sekä verkostoituvat muiden yrittäjien kanssa.

Yrittäjyyttä harkitsevat maahanmuuttajat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea yrityksen perustamiseen. Erityisesti tuetaan osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia yrittäjyyden muotona.

Henkilöasiakkaille palvelut ovat esimerkiksi ohjattua työnhakuvalmennusta, työvalmentajan ohjausta, koulutuksia, vertais-mentorointia, työelämän luentoja sekä vierailuja yrityksiin ja muihin organisaatioihin.

Hankkeen tulokset:
Vertais-mentorointi yhdistettynä matalan kynnyksen palvelumalliin uusien yritysten perustamiseksi ja olemassa olevien laajentamiseksi on luonut maakuntaan uutta, kansainvälisten tulijoiden perustamaa yritystoimintaa.
Sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli rakentaa jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen, aikaisempaan osaamiseen pohjautuvan polun kohti kouluttautumista ja työllistymistä. Ymmärtämällä koulutuksen tarjonnan ja työelämän tarpeet luodaan jokaiselle asiakkaalle näiden välinen arvoketju.

Sulautuva palvelumalli edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla. Hankkeen päätyttyä malli on helppo monistaa kansallisesti ja se hyödyttää erityisesti harvaan asuttuja ja niukkenevien palveluiden alueita. Tavoite on, että mallista syntyisi tulevaisuudessa todellinen sosiaalinen innovaatio myös kansainvälisesti EU:n alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka asuvat Etelä-Savon maakunnassa. Naisten asemaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Hanke koskee kaikkia Etelä-Savoon ulkomailta muuttaneita henkilöitä (ensimmäinen sukupolvi) perheineen ja ns. toista sukupolvea mm. kouluttamattomat, koulutetut, valmistumassa olevat tai työkokemusta omaavat maahanmuuttajat, maassa jo useamman vuoden asuneet turvapaikanhakijat sekä ulkomaalaiset opiskelijat.

Toinen pääkohderyhmä on eteläsavolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon. Tarvitsevat työvoimaa tai ovat tähän asti joutuneet rekrytoimaan sitä ulkomailta (esim.kausityöntekijöiksi). Yritykset tarvitsevat myös dynaamisuutta ja innovatiivisuutta liiketoiminnan kehittämiseksi, laajentamiseksi ja mahdollisen kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Välillisinä kohderyhminä hankkeessa toimivat maahanmuuttajat, jotka ovat aiemmin asuneet Etelä-Savossa ja joutuneet
lähtemään heikon työllisyystilanteen takia.
- Muualla asuvat maahanmuuttajat, joita kiinnostaa työllistyminen ja/tai oman osaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa
itsenäisesti tai toisen yrityksen palveluksessa Etelä-Savossa.
- Etelä-Savon ulkopuolella olevat yritykset, jotka mahdollisesti hankkeen kautta saatavan tiedon avulla voisivat harkita
investointia Etelä-Savoon.
- Julkisen sektorin toimijat kuten TE-keskus, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut, sosiaalitoimi, yrityksen perustamisessa
tarvittavat tahot jne.
- Kolmannen sektorin toimijat kuten Mikkelin monikulttuurikeskus Mimosa, Savonlinnan Linnalan Setlementti, Omega,
Kansainvälinen Mikkeli eri oppilaitoksissa opiskelevat maahanmuuttajat (Esedu, XAMK ja Mikkelin kansalaisopisto);
opetushenkilöstö, kuraattorit, opinto-ohjaajat, uraohjaajat, tutorit vastaanottokeskus.
- näyttötutkinnon suorittamiseen osallistuvat yritykset, organisaatiot ja niiden henkilöstö.
- hankkeeseen osallistuvien yritysten itse määrittelemä henkilöstö.
- maahanmuuttajan yrityksen perustamiseen osallistuvat tahot ja yrityksen tulevat asiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 963

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 472 173

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 666 617

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 629 563

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Puumala, Kangasniemi, Enonkoski, Pertunmaa, Rantasalmi, Hirvensalmi, Pieksämäki, Sulkava, Mäntyharju, Joroinen, Heinävesi, Savonlinna, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 61

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
MHankkeen suunnittelussa on ollut mukana laaja asiantuntijajoukko, joiden antamia näkemyksiä valmistelutyöryhmä on hyödyntänyt tarkastellessa sukupuolten tasa-arvoa hankkeessa. Hankkeen aikana on tarkoitus hankkia lisä tietoa Etelä-Savon toimintaympäristöstä sukupuolinäkökulmasta. Maahanmuuttajista usein naiset ovat miehiä heikommassa asemassa työllistymisen ja koulutuksen näkökulmasta. On todettu, että maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on miehiä korkeampi ja työllisyysaste matalampi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
MHankkeen toiminnoissa tullaan kiinnittämään huomiota sellaisiin toimintatapoihin, joilla myös naisia saataisiin hankkeeseen mukaan. Hankkeessa selvitetään koko kohteena olevan maahanmuuttajataustaisen ryhmän osalta myös sukupuolieroista johtuvia tilastollisia tekijöitä. Saadun tiedon perusteella on mahdollista laatia koulutuksellisia interventioita tukemaan mm. naisten aiemman osaamisen hyödyntämistä työllistymisen näkökulmasta sekä välillisesti voimaannuttaa heikommassa asemassa olevien ryhmien jäseniä. Hanke keskittyy erityisesti selvityksen jälkeen niihin yksilöihin, joiden osaamispotentiaali on parhaiten hyödynnettävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, se on kuitenkin yksi tärkeimmistä päämääristä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeessa suositaan verkossa tapahtuvia toimeenpiteita ja käytetään julkisia kulkuvalineita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia pintaja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeen käytössä olevia aineistoja ja materiaaleja tullaan tuottamaan mahdollisimman paljon sähköisesti, jolloin myös niiden kehittäminen ja päivittäminen ei aiheuta jätettä. Painotuotteiden osalta pyritään huomioimaan kierrätys ja ympäristöystävällisyys. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon sosiaalista mediaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon olemassa olevia yhteisesti käytettäviä tiloja, laitteita, ohjelmia ja tiedonsiirtomahdollisuuksi. Hankkeen hankintojen kilpailutuksissa kestävä kehitys ja hiilijalanjälki ovat merkittäviä tekijöitä tarjoajaa valittaessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen kautta etelä-savolaiset yritykset voivat saada ideoita ja valmiita menetelmiä toiminnan kehittämiseen osallistumalla hankkeen toimintoihin. Tarjoamalla maahanmuuttajalle mahdollisuuden myös yrityksen kansainvälisyys kasvaa. Hanke tukee osaavan työvoiman saatavuuden lisääntymistä ja sitä kautta myös mahdollisesti laajentaa maakunnan yritysten kilpailukykyä ja tuottaa uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke tukee aineettomien palveluiden käyttöä ja kehittämistä ja tämän kautta paperi- ja painojätteen vähenemistä. Esimerkiksi maahanmuuttajille tehdään alkukartoituskysely Webropol-kyselytyökalulla. Saatua sähköistä aineistoa pystytään käsittelemään moneen eri muotoon ja tarpeeseen sekä välittämään tietoja sähköisesti eteenpäin. Hankkeessa luodaan digitaalinen palvelualusta asiakkaille.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeen toiminnot pyritään suorittamaan niin, että vältetään turhaa matkustamista mm. etäyhtyeyksiä, sosiaalista mediaa ja sähköisiä materiaaleja ja kanavia hyödyntäen. Lähitapaamiset suunnitellaan sijainniltaan, sisällöltään ja saavutettavuudeltaan mahdollisimman taloudellisesti ja ekologisesti. Julkista liikennettä, yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä hyödynnetään mahdollisimman paljon.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeella on paljon positiivisia vaikutuksia maahanmuuttajien hyvinvointiin ja terveyteen.Hanke vahvistaa henkilön oman identiteetin kasvua ja sen löytämistä osana suomalaista yhteiskuntaa. Hanke tukee henkilön ns. kuulumista joukkoon ja lisää osallisuutta sekä varmasti tätä kautta myös juurtumista Etelä- Savoon. Hankkeen alkukartoituksen avulla löydetään niitä toimenpiteitä, jotka nopeuttavat maahanmuuttajan työllistymistä ja/tai kouluttautumista. Hankkeen toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia maahanmuuttajien motivoitumiseen ja sitoutumiseen, joka puolestaan vaikuttaa siihen, että hankkeeseen mukaan lähtevät yritykset saavat motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Tämä edistää yrityksen sisällä maahanmuuttajiin kohdistuvat ennakkoasenteiden vähenemistä, luottamusta saadaan kasvatettua ja maahanmuuttaja otetaan paremmin työyhteisöön mukaan.
Tasa-arvon edistäminen 8 7
Hanke edistaa tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hankeen toimeenpiteet edistavat yhdeenvertaisuutta riippumatta muun muassa henkilön kulttuurisesta tai etnisesta taustasta. Hanke tukee ja edistaa Etelä-Savon kuultturista moninaistumista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön (maisema, virkistysalueet, kulttuuriperintö, kaupunkirakenne ja rakennuskanta).
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toiminnoissa pyritään ottamaan kestävä kehitys huomioon aina, kuin se on mahdollista. Hankkeessa aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen mm. henkilökohtainen portfolio, datan kerääminen suoraan järjestelmään lisäävät ja vahvistavat hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja tahojen kestävän kehityksen ymmärrystä. Otavan Opistolla on myös vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KATE-hanke on luonut hybridin, joustavan, ja ketterän mallin, jossa lähipalvelut ja verkkopalvelut tarjottiin kansainvälisille tulijoille ja Etelä-Savon yrityksille heidän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Asiakaspalvelua tarjottiin muun muassa matalan kynnyksen palvelupisteen, hankkeen verkkosivujen sekä sosiaalisen median avulla. Räätälöidyllä polulla opiskelun ja työelämän kautta, hankkeen osallistujia tuettiin työnhaussa, neuvonnassa, työn etsimisessä ja yrityksen perustamisessa (10 yritystä on perustettu). Uusi innovatiivinen malli on vähentänyt hankkeen asiakkaille kohdennettujen palvelujen päällekkäisyyttä. KATE on toiminut tarpeellisena lisänä virallisten tahojen palveluihin ja tarjonnut yksilöllisempää ja syvällisempää apua asiakkaille. Samaan aikaan tehtävien ja vastuiden työnjako muiden alueellisten toimijoiden kanssa, jotka osallistuvat maahanmuuttajien työllisyyden, liiketoiminnan ja koulutuksen edistämiseen, on selkeytynyt.

Hankkeessa käytetty yksilöllinen ja räätälöity toimintatapa on osoittanut, että vaikka toimijoita kansainvälisten tulijoiden ohjaamiseksi on useita, ei niiden välinen yhteistyö toimi vielä optimaalisesti. KATE-hanke on tuonut lisätukea henkilöasiakkaiden ohjauksen ja työelämätaitojen lisäksi työllistymisen ensiaskeliin myös yritysten näkökulmasta. Lisäksi on todettu, että yrityksen perustamiseen tarvitaan kansainvälisiltä tulijoilta laaja-alaisia tietoja toimialan kulttuurista, säännöistä ja liiketoiminnan suunnittelusta. Tämä tulee huomioida myös yritysneuvonnassa riittävinä resursseina.