Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21511

Hankkeen nimi: NONSTOP -Nuorten osallisuuden, sosiaalisen tuen ja oikea-aikaisten palveluiden -kehittämishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Varkauden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0173416-1

Jakeluosoite: PL 208

Puhelinnumero: 017 579 411

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: Varkaus

WWW-osoite: http://www.varkaus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Rosvall

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: NONSTOP hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.rosvall(at)varkaus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4442474

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NONSTOP -Nuorten osallisuuden, sosiaalisen tuen ja oikea-aikaisten palveluiden -kehittämishanke (jatkossa NONSTOP -hanke) on Varkaudessa 1.1.2019–31.12.2020 välisenä aikana toteutettava kehittämishanke syrjäytymisvaarassa oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Hankkeen päätoteuttajana toimii Varkauden kaupungin psykososiaalisten palvelujen aikuissosiaalityön yksikkö. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat jo suunnitteluvaiheessakin tiiviisti mukana ollut laaja toimijaverkosto, kuten Varkauden kaupungin nuorten toimijaverkosto (aikuissosiaalityö, perhepalvelut, lastensuojelu), Lasten ja Nuorten keskus Nikula, Mielenterveys- ja Päihdepalvelut, Työllisyyspalvelut sekä Sivistystoimi (etsivä- ja erityisnuorisotyö, Waltterin koulu ja Ohjaamo). Lisäksi toimijaverkostossa mukana ovat Savon ammattiopisto (Sakky), Varkauden lukio, Varkauden seudun työpajayhdistys, TE-toimisto, Poliisi ja Varkauden seurakunta. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien, työn, koulutuksen ja olemassa olevien työllistämistä edistävien palvelujen ulkopuolelle jäävien nuorten kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukeminen uudenlaisin ja monipuolisin sosiaalisen kuntoutuksen menetelmin ja monialaista yhteistyötä (yli hallintorajojen) tiivistämällä. Pyrkimyksenä on, ettei yksikään nuori jäisi palvelujen ulkopuolelle tai ilman tukea.

NONSTOP -hankkeen avulla pyritään luomaan varkautelaisille 16–29-vuotiaille nuorille olemassa olevien palveluiden rinnalle uudenlaisia matalamman kynnyksen monialaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja toimintamalleja, jotka ovat monipuolisia ja tarjolla kaikille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, heidän statuksestaan tai saamastaan toimeentulostaan riippumatta. Palveluilla pyritään vastaamaan tarpeeseen, joka pohjautuu nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämiseen, koska olemassa olevat sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat tällä hetkellä Varkaudessa puutteelliset. Hankkeen aikana on tarkoitus tavoittaa 120 nykyisten palvelujen ulkopuolelle jäävää nuorta, jotka eivät vielä tavoita jo olemassa olevia nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palveluita (esim. työpajoja ja kuntouttavaa työtoimintaa). Tällaisia nuoria ovat muun muassa peruskoulun päättäneet (16v) nuoret ja heidän perheensä, sairauslomalla, kuntoutustuella ja kuntoutusrahalla olevat nuoret sekä opiskelijat, joiden opinnot uhkaavat keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet. Hankkeen kohderyhmään kuuluvien nuorten määrä on Varkaudessa viime vuosina lisääntynyt ja on edelleen kasvava ongelma, eikä Varkaudessa ole tällä hetkellä nuorten palveluvalikoimassa keinoja, joilla ko. nuoria voitaisiin auttaa.

Hankkeen valmisteluun on osallistunut laaja yhteistyöverkosto varkautelaisten nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Suunnitteluvaiheessa selvennettiin välillisten kohderyhmien kanssa yhteistyössä, mitä palveluja nuorille on jo Varkaudessa tarjolla ja mitä voitaisiin kehittää sisäisesti ja mihin tätä hanketta tarvitaan. Asiantuntijoiden kautta saadun tiedon mukaan esimerkiksi 2. asteen opinnoissa on lähes 100 nuorta, joiden opinnot eivät syystä tai toisesta etene tai uhkaavat keskeytyä kokonaan. Tähän ongelmaan pyritään hakemaan ratkaisua muun muassa tässä hankkeessa hyödyntämällä uudenlaista pajakoulu-toimintamallia, johon hankitaan hankkeen toteuttajan toimesta ostopalveluna erityisopettajan työpanosta lisäämään nuorten kouluvalmiuksia ja turvaamaan nuorten opintojen jatkuminen keskeytymisen sijaan. Pajakoulu on yksi osa hankkeen sisällä järjestettävää toimintaa ja on tarkoitettu kaikille hankkeen kohderyhmään kuuluville nuorille, ei vain oppilaitoksen kirjoilla oleville nuorille. Hankkeen suunnitteluvaiheessa osallistettiin myös kohderyhmään kuuluvia nuoria, järjestämällä nuorille kuulemistilaisuus. Nuorilta saaduista ideoista koottiin yhteenveto, jota tullaan hyödyntämään hankkeessa toteutettavien nuorten tarpeisiin perustuvissa eritasoisissa ryhmätoiminnoissa ja yksilöllisissä palveluissa. Nuorten ideoita otetaan vastaan ja nuoria osallistetaan toiminnan kehittämisessä myös koko hankkeen ajan. Hankkeen suunnittelussa yhteistyö on ollut avointa ja lopullinen suunnitelma on ollut yhteiskehittelyn tulos.

Kunnan vahvan roolin myötä hankkeen toteuttajana toimintamallit pyritään saamaan hankkeen avulla pysyviksi toimintamalleiksi Varkaudessa käynnistetyn nuorten Ohjaamo-toiminnan sekä aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palvelupakettien palveluvalikoimaan. Tavoitteena myös on, että nuori olisi keskiössä ja palvelut asiakkaan ympärillä toimisivat sujuvasti ja oikea-aikaisesti asiakkaan palvelutarpeiden mukaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluvalikkoa on tarkoitus laajentaa ja kehittää monipuoliseksi huomioiden niin yhteisöllinen, omaehtoinen kuin vertaistuellinenkin näkökulma erilaisissa yksilö- ja ryhmätoiminnoissa. Uudenlaisilla sosiaalisen kuntoutuksen palveluilla ja rinnalla kulkevilla aktivointi- ja harrastustoiminnoilla tavoitteena on lisätä nuorten elämänhallintaa ja onnistumisen kokemuksia sekä osallisuutta ja arkisten asioiden sujuvuutta ja sitä kautta luoda nuorille yksilöllisiä palvelupolkuja ja ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa kehitettyjen palvelujen on tarkoitus tuoda uudenlaisia matalamman kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja toimintamalleja nykyisten palveluiden rinnalle, lähtökohtana nuorten ajankohtaiset tarpeet. Palveluiden avulla pyritään antamaan nuorille eväitä tulevaisuuteen. Uutuusarvoa palveluihin luodaan kehittämällä nuorille pajakoulumallia sekä sopivampia yhteydenpitoväyliä, muun muassa digitaalisaatiota hyödyntäen.

Suunnittelussa on huomioitu, osallistamalla ja kuulemalla asiakkaita, että palvelut tulee olla asiakastarpeista lähteviä, ei järjestelmästä lähteviä. Osa ryhmistä voi toimia nonstop-periaatteella ja osa voidaan järjestää suljettuina ryhminä. Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää seuraavanlaisia asiakassegmentoinnin kautta nousseiden tarpeiden mukaisia eritasoisia sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoja ja yksilöllisiä palveluja.

1. Pienryhmätoimintaa (suljetturyhmä): Tukea toimintakyvyn tukemiseen, kotoa pois lähtemiseen, mielenterveyden hallintaan ja sosiaalisten suhteiden lisäämiseen. Kohderyhmänä nuoret, jotka eivät vielä kykene muuhun ryhmätoimintaan, kuin pienimuotoiseen ja suljettuna ryhmänä toimivaan ryhmään. Ryhmä kokoontuu viikoittain 1-2 kertaa, 2-4h/kerta. Ryhmän avulla pyritään tavoittamaan hankkeen aikana noin 20 nuorta.

2. Avoin ryhmä: Tukea arjen- ja elämänhallinnan lisäämiseen. Kohderyhmänä yksinäiset nuoret ja Varkauteen muualta muuttaneet nuoret. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti viikoittain avoimien ovien ja yhdessä toimimisen periaatteella 2 x vko, 2-4h/kerta. Nuoria pyritään ohjaamaan ryhmän lisäksi myös muihin vapaa-ajan harrastuksiin ja toimintoihin mukaan sekä verkostoitumaan muiden nuorten kanssa. Ryhmän avulla pyritään tavoittamaan hankkeen aikana noin 60 nuorta.

3. Kotiin annettavia palveluja: Tukea itsenäiseen asumiseen liittyviin asioihin. Hankkeeseen palkatut työntekijät tarjoavat hankkeen aikana nuorten tarpeiden mukaan mm. tukea itsenäiseen asumiseen ja asioiden hoitoon sellaisille yksin asuville nuorille, jotka eivät vielä kykene osallistumaan minkäänlaisiin ryhmätoimintoihin, ei edes suljettuun ryhmään. Palvelun kautta pyritään tavoittamaan noin 20 nuorta.

4. Pajakoulua: Erityisopettajan työpanoksen ja osaamisen hyödyntäminen sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa ja työpajatoiminnoissa. Ostopalveluna hankitun erityisopettajan työpanoksen kautta tavoitteena on lisätä nuorten kouluvalmiuksia ja turvata nuorten opintojen jatkuminen keskeytymisen sijaan. Pajakoulu on yksi osa hankkeen sisällä järjestettävää ostopalvelutoimintaa ja on tarkoitettu kaikille hankkeen kohderyhmään kuuluville nuorille, ei vain oppilaitoksen kirjoilla oleville nuorille. Kyseessä on aivan uudenlainen toimintamalli, joka vastaa nuorten elämässä edistymiseen ja antaa eväitä tulevaisuuteen. Toimintamallin kautta pyritään tavoittamaan hankkeen aikana 20 nuorta.

Kaikkien edellä mainittujen ryhmien ja toimintojen vetovastuusta huolehtivat hankkeeseen palkatut työntekijät (hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä / ohjaaja). Yhteistyötä tehdään ryhmätoimintojen järjestämisen suhteen tiiviisti nuorten monialaisen yhteistyöverkoston ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Monialaista ja moniammatillista yhteistyöstä hyödyntäen saadaan tarjottua nuorille monipuolisia ja jokaisen nuoren yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita. Ilman tätä hanketta ei saataisi suunniteltua monialaisia matalankynnyksen toimintoja tai autettua kohderyhmän nuoria.

Kuntoutuksellisen näkökulman huomioiminen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tuo mukanaan myös vaihtoehtoiset kustannukset. Tukemalla nuoria varhaisessa vaiheessa kokonaisvaltaisesti tuetaan nuorten työelämävalmiuksia joko välillisesti tai välittömästi ja voimaantumisen kautta mahdollistuu palaaminen työelämään ja koulutukseen. Vaihtoehtoisesti ongelmat kumuloituvat, jos asioille ei tehdä mitään, joka on myös kansantaloudellinenkin näkökulma. Kehittävän arvioinnin avulla pyritään nostamaan esille hyviä käytäntöjä ja vaikutuksia, jotka ovat nousseet esille kehittämistyössä ja sitä kautta luomaan pysyviä toimintamalleja nuorten palvelujärjestelmään. Hyödyntämällä hankkeen aikana myös olemassa olevia mittareita nuorten työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa (esim. Kykyviisari, GAS-menetelmä), mahdollistetaan myös vaikuttavuuden mittaaminen. Asiakaslähtöisyyden ja tiedonkulun lisäämiseen hankkeen aikana pyritään vaikuttamaan erilaisten digitaalisten menetelmien käyttöönoton ja hyödyntämisen kautta, niin palveluissa kuin työvälineenäkin. NONSTOP-hankkeen aikana on tarkoitus osallistua, moniammatillista osaamista hyödyntäen, nuorten chat-palvelun kehittämiseen yhteistyössä Po1nt on Chat-hankkeen kanssa. Asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämisessä on keskeisessä roolissa ja tähän on tarkoitus hyödyntää erilaisia ketteriä ja osallistavia menetelmiä kiinteänä osana päivittäistä asiakastyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat (15)16–29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat varkautelaiset nuoret. Paja-koulun kohderyhmään kuuluu myös 15vuotta täyttäneet peruskoululaiset, jotka tarvitsevat tukea koulun antaman tuen lisäksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat jo suunnitteluvaiheessakin mukana ollut laaja toimijaverkosto, kuten Varkauden kaupungin nuorten toimijaverkosto (aikuissosiaalityö, perhepalvelut, lastensuojelu), Lasten ja Nuorten keskus Nikula, Mielenterveys- ja Päihdepalvelut, Työllisyyspalvelut sekä Sivistystoimi (etsivä- ja erityisnuorisotyö, Waltterin koulu ja Ohjaamo). Lisäksi toimijaverkostossa mukana ovat Savon ammattiopisto (Sakky), Varkauden lukio, Varkauden seudun työpajayhdistys, TE-toimisto, Poliisi ja Varkauden seurakunta. Hankkeen aikana hyödynnetään ja tiivistetään jo olemassa olevaa verkostoyhteistyötä ja moniammatillista osaamista ja sitä kautta pyritään laajentamaan Ohjaamo-toiminnan palveluvalikkoa ja aikuissosiaalityön kuntoutuksellisen tuen -palvelupakettiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 258

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 189

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 242 919

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu miehiä ja naisia samassa suhteessa kuin heitä kohderyhmässä on.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään hankkeessa, mutta se ei kuitenkaan hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen aikana tavoitteena on osallistaa ja tukea syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti jo varhaisessa vaiheessa ja ohjata heidät oikeiden palvelujen piiriin ja sitä kautta parantaa nuorten mahdollisuuksia palata työelämään ja koulutukseen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa halutaan tarjota palveluja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, joita jo olemassa olevat palvelut eivät vielä tavoita. Palveluiden avulla mahdollistetaan nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisten kontaktien lisääntyminen sekä lisätään nuorten osallisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeessa huomioidaan myös sellaiset nuoret, jotka eivät ikänsä tai statuksensa vuoksi tavoita olemassa olevia palveluja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

NONSTOP -Nuorten osallisuuden, sosiaalisen tuen ja oikea-aikaisten palveluiden -kehittämishanke (jatkossa NONSTOP -hanke) on Varkaudessa 1.1.2019–30.6.2021 välisenä aikana toteutettava kehittämishanke syrjäytymisvaarassa oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Hankkeen päätoteuttajana toimii Varkauden kaupungin psykososiaalisten palvelujen aikuissosiaalityön yksikkö. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat jo suunnitteluvaiheessakin tiiviisti mukana ollut laaja toimijaverkosto, kuten Varkauden kaupungin nuorten toimijaverkosto (aikuissosiaalityö, perhepalvelut, lastensuojelu), Lasten ja Nuorten keskus Nikula, Mielenterveys- ja Päihdepalvelut, Työllisyyspalvelut sekä Sivistystoimi (etsivä- ja erityisnuorisotyö, Waltterin koulu ja Ohjaamo). Lisäksi toimijaverkostossa mukana ovat Savon ammattiopisto (Sakky), Varkauden lukio, Varkauden seudun työpajayhdistys, TE-toimisto, Poliisi ja Varkauden seurakunta. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien, työn, koulutuksen ja olemassa olevien työllistämistä edistävien palvelujen ulkopuolelle jäävien nuorten kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukeminen uudenlaisin ja monipuolisin sosiaalisen kuntoutuksen menetelmin ja monialaista yhteistyötä (yli hallintorajojen) tiivistämällä. Pyrkimyksenä on, ettei yksikään nuori jäisi palvelujen ulkopuolelle tai ilman tukea.
Hankkeessa kehitetyt toimintamallit pyrittiin saamaan pysyviksi toimintamalleiksi Varkaudessa ja osaksi nuorten Ohjaamo-toimintaa sekä aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palvelupakettien palveluvalikoimaa. Jo hankkeen suunnittelu vaiheessa huomioitiin, osallistamalla ja kuulemalla asiakkaita, jotta hankkeeseen suunnitelluista palveluista saataisiin nuorten palvelutarpeita lähteviä, ei palvelujärjestemästä lähteviä.
NONSTOP-hankkeen aikana, joka hankkeen alkamisen jälkeen sai uudeksi työnimeksi Ramppi, toteutettiin syrjäytymisvaarassa olevien tarpeeseen ja nuorten palvelutarpeiden kautta nousseiden tarpeiden mukaisia eritasoisia sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoja ja yksilöllisiä palveluja sekä kehitettiin paja-koulu-malli. Tavoitteena oli, että nuori on keskiössä ja palvelut asiakkaan ympärillä toimisivat sujuvasti ja oikea-aikaisesti asiakkaan palvelutarpeiden mukaisesti.
Yhteistyötä tehtiin ryhmätoimintojen järjestämisen suhteen tiiviisti nuorten monialaisen yhteistyöverkoston ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Monialaista ja moniammatillista yhteistyöstä hyödyntäen saatiin tarjottua nuorille monipuolisia ja jokaisen nuoren yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita. Ilman tätä hanketta ei saataisi suunniteltua monialaisia matalankynnyksen toimintoja tai autettua kohderyhmän nuoria. Uudenlaisilla sosiaalisen kuntoutuksen palveluilla ja rinnalla kulkevilla aktivointi- ja harrastustoiminnoilla tavoitteena oli lisätä nuorten elämänhallintaa ja onnistumisen kokemuksia sekä osallisuutta ja arkisten asioiden sujuvuutta ja sitä kautta luoda nuorille yksilöllisiä palvelupolkuja ja ehkäistä syrjäytymistä.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluvalikolla oli tarkoitus laajentaa ja kehittää monipuolisemmaksi huomioiden niin yhteisöllinen, omaehtoinen kuin vertaistuellinenkin näkökulma erilaisissa yksilö- ja ryhmätoiminnoissa sekä paja-koulussa.
Hankkeen aikana tavoitettiin paljon nuoria, osa nuorista kokivat hankkeessa toiminnat tarpeelliseksi, osa saivat yhdellä tapaamisella tarvitsevana tuen. 94 nuorta oli hankkeen aikana mukana joko yksilötapaamisen, ryhmä- tai paja-koulun toiminnassa.
NONSTOP -hanke osoitti, että nuoret tarvitsevat turvallisen ja tutun aikuisen, joka tukee ja auttaa nuoria eteenpäin, pienin askelin. Luottamuksen saaminen kestää usein monia tapaamisia ja asioiden hoidossa nuoret tarvitsevat yksilöllistä palveluohjausta ja tukea myös hankkeen päättymisen jälkeen. Palvelujärjestelmän ja verkoston laaja-alainen tuntemus hankkeen työntekijöillä tukivat myös yksilöllistä palveluohjausta ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.