Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21512

Hankkeen nimi: Rajaton Ylä-Savo

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kauppakamari

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276398-4

Jakeluosoite: PL 1199,

Puhelinnumero: 0504120559

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiochamber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Silja Huhtiniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: silja.huhtiniemi(at)chamber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504120559

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rajaton Ylä-Savo tähtää yritysvetoisesti Ylä-Savon vetovoiman kasvattamiseen. Ylä-Savossa sijaitsee useita merkittäviä vientiyrityksiä ja seudun liikevaihto ja vienti kasvavat selvästi nopeammin, kuin Suomessa keskimäärin. Kasvun ylläpitäminen edellyttää, että yrityksiin löytyy osaajia töihin. Tämä on osoittautunut haasteelliseksi, sillä Ylä-Savon väestö vähenee ja ikääntyy.

Hankkeen toiminta keskittyy kahteen pääkokonaisuuteen:

1) Yläsavolaisten yritysten vetovoimaa ja brändiä hyödyntäen luodaan tiivistä yhteistyötä Ylä-Savon yritysten sekä osaajien, osaajatiimien ja startup-yritysten välillä Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla. Tavoitteena on siten vahvistaa osaajien saatavuutta Ylä-Savossa tunnistettujen yritystarpeiden perusteella.

2) Yläsavolaisille ammatinvalintavaiheessa oleville nuorille ja opiskelijoille tarjotaan hackathon-tyyppisiä tapahtumia. Niissä tuodaan uudella tavalla esiin Ylä-Savossa sijaitsevia monipuolisia uramahdollisuuksia ja työtehtäviä nuorten omien kiinnostusten lähtökohdista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa heistä entistä useampi kiinnostuisi tekemään uraansa ja rakentamaan elämäänsä kotiseudullaan.

Molempien tavoitteiden onnistuminen edellyttää tiivistyvää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten sekä opiskelijoiden välillä. Hankkeessa tullaan siksi luomaan kontakteja ja uudenlaisia yhteistyömalleja eri oppilaitosten kanssa Pohjois-Savossa, muualla Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla.

Hankkeen taustalla ovat erityisesti Ylä-Savon kauppakamariosaston ja Ylä-Savon Teollisuusliiton hallituksissa vaikuttava yritysten joukko. Hankesuunnitelma on laadittu yhdessä näiden yritysten kanssa ja yrityksillä tulee olemaan merkittävä rooli myös hankkeen ohjaamisessa. Yläsavolaiset yritykset ovatkin erittäin sitoutuneita Rajaton Ylä-Savo –hankkeeseen. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät ja kokeiltavat toimenpiteet vastaavat elinkeinoelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin, jolloin osaajat ja tarjolla olevat työtehtävät saadaan kohtaamaan toisensa aiempaa tehokkaammin.

Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä sille, että Ylä-Savossa sijaitsevat yritykset voivat varmistaa osaajien ja osaamisen saatavuuden ja jatkaa kasvuaan Ylä-Savossa myös tulevaisuudessa. Jotta tässä onnistutaan, hanke tavoittelee tiivistä yhteistyötä yritysten lisäksi myös muiden elinkeinoelämän järjestöjen sekä julkisten toimijoiden kanssa ml. seudun kunnat, ely-keskus ja te-toimisto, maakuntaliitto ja oppilaitokset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Ylä-Savossa toimivat yritykset, joilla on tarve vahvistaa osaamistaan ja löytää uusia työntekijöitä
• Osaajat, osaajatiimit ja startup-yritykset, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyömahdollisuuksista Ylä-Savossa toimivien yritysten ja yritysryhmien kanssa
• Yläsavolaiset, ammatinvalintavaiheessa olevat nuoret ja opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Oppilaitokset Pohjois-Savossa
• Teknistä korkeakoulutusta tarjoavat oppilaitokset ja mahdollisesti muut Suomessa ja tarvittaessa ulkomailla sijaitsevat oppilaitokset, joissa on Ylä-Savon tarpeisiin soveltuvaa osaamista
• Ylä-Savolaiset koulut ja oppilaitokset, joissa nuoret ovat ammatinvalintavaiheessa tai valmistumassa
• Elinkeinoelämää edustavat järjestöt Ylä-Savossa
• Startup-yrityksiä palvelevat toimijat
• Ylä-Savon kunnat
• Maakunnallinen vetovoimahanke ”Future Savo” sekä Ytyä-hanke
• Muut tahot, jotka pyrkivät osaltaan parantamaan Ylä-Savon vetovoimaa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi maakuntaliitto, ely-keskus ja te-toimisto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 661

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 977

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 500 661

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 977

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Helsingin, Kuopion, Tampereen, Ylä-Savon, Oulun, Lappeenrannan

Kunnat: Sonkajärvi, Tampere, Oulu, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Pielavesi, Vieremä, Lappeenranta, Helsinki, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysissa todettu, että toimintaympäristö ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat tasapuolisesti kohderyhmän käytettävissä sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole sukupuolinäkökulmasta toteutettava hanke. Hanke kohtelee hankkeeseen osallistuvia tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hanke parantaa Ylä-Savossa toimivien yritysten osaamista ja tuo tarjolle uusia osaajia. Siten yritysten valmiudet kestävään toimintaan parantuvat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke tähtää aktiivisesti Ylä-Savon vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on varmistaa, että Ylä-Savoon löytyy osaavaa työvoimaa kasvavien yritysten tarpeisiin. Tämä on keskeinen edellytys sille, että yritykset voivat investoida Ylä-Savoon myös tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia yrityslähtöisiä tapoja Ylä-Savon vetovoimaisuuden parantamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa pyritään parantamaan työmatkaliikkumista aiempaa laajemmalla työssäkäyntialueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hanke luo edellytyksiä Ylä-Savon tulevaisuuden elinvoimaisuudelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-