Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21513

Hankkeen nimi: Hevosvoimia luonnosta -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion 4H-Yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276401-2

Jakeluosoite: Siikaniemenkatu 4, 2. krs, 70620 Kuopio

Puhelinnumero: 040-5583716

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://kuopio.4h.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Kylänpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kuopio(at)4h.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405583716

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hevosvoimia luonnosta -hanke

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta maahanmuuttajataustaiselle ja haavoittuvaisessa taloudellisessa asemassa oleville nuorille.

-Toiminta kohdistuu ESR toimintalinjalle 5. Toiminta pyrkii vahvistamaan sosiaalista osallisuutta ja luomaan mielekästä toimintaa taloudellisesti haastavassa oleville sekä maahanmuuttajataustaisille nuorille.
-Toimijana hankkeessa ovat Kuopion 4H-yhdistys ry
-Toiminta sitoutuu vahvasti Suomen 4H-liiton mukaiseen strategiaan, ja myös Kuopion kaupungin strategian mukaiseen toimintaan.
-Tarkoituksena on hyödyntää luontoympäristöön liittyvää hyvinvointiosaamista nuorten tukemisessa. Samalla hyödynnetään myös sosiaalisen ympäristön positiivista vaikutusta.
-Keskeinen sisältö on järjestää poni- ja muuta eläin- ja luontoavusteista toimintaa maahanmuuttajataustaisille ja haavoittuvassa taloudellisessa asemassa oleville nuorille (Sosiaalipedagoginen hevostoiminta).
-Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli eläin- ja luontoavusteisesta toiminnasta maahanmuuttajataustaisten ja taloudellisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien nuorten parissa työskentelyssä. Toiminnan eri vaiheet raportoidaan huolellisesti ja esitellään hankkeessa syntynyt toimintamalli kirjallisesti (hankkeen tuotos). Tavoitteena on osaltaan osallistua myös kuopiolaisten monikulttuuristen nuorten kotouttamiseen ja taloudellisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien nuorten tukemiseen.
-Hankkeessa pyritään luomaan eläin- ja luontoavusteinen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jatkossa Kuopion alueella erilaisten ryhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yhteistyötä pyritään tekemään mm. Kuopion kaupungin sosiaalitoimen, koulujen ja maahanmuuttajatoimijoiden parissa.
-Hankkeessa hyödynnetään luonnon ja eläinten voimaannuttavaa vaikutusta, tutustutetaan suomalaiseen luontoon, annetaan positiivisia elämyksiä ja vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
-Toiminnassa on mukana lisäksi hevos- ja kerhotoimintaan sitoutuneita ohjaajia.
-Toimintaa järjestetään nuorille keväällä 2019, syksyllä 2020 ja keväällä 2020.
-Eläinavusteinen työskentely ponien kanssa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan ohjauksessa on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toiminta rakennetaan yhteisölliseksi ja osallistavaksi. Luonto ja hevoset rentouttavat ja voimaannuttavat.

Kuopion 4H-yhdistys ry on 78 vuotta toiminut lasten- ja nuorisoalan toimija, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjota mielekästä toimintaa. Keskeistä ovat toiminnalliset menetelmät. Yhdistys noudattaa Suomen 4H-liiton strategiaa ja 4H-liiton arvoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuopiolaiset maahanmuuttaja- ja haavoittuvaisessa taloudellisessa asemassa olevat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten perheet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 492

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 492

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke toimii sukupuolisensitiivisesti, huomioiden mahdolliset kulttuurierot. Hankkeen fyysisenä toimintaympäristönä on koulutilat, joissa sukupuolitasa-arvoon liittyvät asiat on pyritty huomioimaan. Lisäksi muuna toimintaympäristönä on luontoympäristö sekä menetelmänä eläinten kanssa toimiminen, jotka ovat lähtökohtaisesti sukupuolineutraaleja ympäristöjä ja toimintoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toimii sukupuolisensitiivisesti, huomioiden mahdolliset kulttuurierot. Hankkeen fyysisenä toimintaympäristönä on koulutilat, joissa sukupuolitasa-arvoon liittyvät asiat on pyritty huomioimaan. Lisäksi muuna toimintaympäristönä on luontoympäristö sekä menetelmänä eläinten kanssa toimiminen, jotka ovat lähtökohtaisesti sukupuolineutraaleja ympäristöjä ja toimintoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toimii sukupuolisensitiivisesti, huomioiden mahdolliset kulttuurierot. Hanke pyrkii luonnollisesti osaltaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 6
Pyritään toimimaan luonnonvarojen suhteen kestävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Pyritään toimimaan ilmastonmuutoksen aihettamien riskien vähentämiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 6
Pyritään huomioimaan monimuotoisuus ja huolehtimaan monimuotoisuuden pysymisestä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 5
Pyritään toimimaan vesien, maaperän ja ilman suhteen kestävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Ei suoraan Natura 2000 -kohteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 3
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Keskeisenä tavoitteena
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Keskeisenä tavoitteena
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Keskeisenä tavoitteena
Kulttuuriympäristö 8 8
Keskeisenä tavoitteena
Ympäristöosaaminen 9 9
Keskeisenä tavoitteena

9 Loppuraportin tiivistelmä

Eläin - ja luontoavusteinen toiminta tukee hyvinvointia moninaisesti, niin psyykkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisestikin. Luonnossa ja eläinten kanssa toimiessa on monia mahdollisuuksia toimia ja osallistua. Kuopiossa on paljon toimintaa lapsille, mutta nuorille ohjattua matalan kynnyksen toimintaa on vähän tarjolla. Kuopion 4H-yhdistyksen toiminta-ajatuksena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta sopii hyvin tähän toimintatapaan. Hevosvoimia luonnosta -hankkeen keskeinen sisältö, pitkäkestoiset hevostoimintaryhmät ja lyhyet toimintatuokiot, toteutettiin sosiaalipedagogista viitekehystä käyttäen. Tärkeimpiä elementtejä tällöin ovat niinikään toiminnallisuus, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, elämyksellisyys sekä dialogisuus, johon hevoset lauma- ja saaliseläimenä aina ihmisen kanssa hakeutuvat luonnostaan. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ohjaajan tehtävänä on toiminnan ohjauksen ohella sanoittaa hevosen eleitä ja rakentaa toiminta osallistavaksi ja siten, että osallistujien on mahdollisuus ylittää omia rajojaan turvallisessa ilmapiirissä ja saada kiitosta. Pitkäkestoisissa toimintaryhmissä osallistujien ja yhteistyötahojen ohjaajien antamien palautteiden perusteella toiminta toteutettiin laadukkaasti. Osallistujat kokivat kokeilleensa uusia asioita, saaneensa rohkeutta sekä iloa eläimistä, luonnosta ja ryhmästä. Yhteistyötahojen ohjaajat kokivat, että ohjaus ryhmässä oli sensitiivistä ja mahdollisti tarpeellisen tuen. He näkivät toiminnan tarpeelliseksi omalle kohderyhmälleen.

Kokoamalla toimintaryhmät usean yhteistyötahon kanssa, hankkeessa kertyi monipuolista kokemusta toimintamallin kokoamista varten. Yhteistyötahoina olivat kaupungin erityisnuoristyö/ Vinkkeli, Setlementti Puijola/Tyttöjen Talo, Pyörön koulu ja kaupungin aikuissosiaalityö. Pitkäkestoisissa toimintaryhmissä keväällä ja syksyllä 2019, talvella 2019-2020 ja kesällä 2020 oli yhteensä 30 osallistujaa ja osallistumiskertoja kertyi 129. Osallistumisaktiivisuus vaihteli toimintaryhmittäin 40-88%. Lyhytkestoisia toimintaryhmiä toteutettiin kolme, joissa oli yhteensä noin 50 osallistujaa. Toimintakerroista jäi toteutumatta koronaepidemian vuoksi kolme. Koronatilanteen alkaessa keskusteltiin, että hankkeen keskeisenä sisältönä olevaa läsnäoloon ja vuorovaikutukseen kohdentuvaa toimintaa ei haluttu toteuttaa etäyhteyksillä. Toiminnassa oli koronatilanteen aikaan keväällä hetken katkos, jonka jälkeen toimintaa jatkettiin koronaohjeistusten mukaisesti.

Hankkeen toiminnasta koottiin toimintamalli, jonka avulla Kuopion 4H- yhdistys voi jatkossa käynnistää ja jatkaa hankkeessa rakennettua eläin- ja luontoavusteista toimintaa. Yhteistyötahoja yhdistykselle karttui niin kolmannen sektorin kuin paikallisten yritysten sekä kaupungin taholta. Hankkeessa syntynyt toimintamalli sisältää selkeän prosessin ja tuotekortit erilaisille palveluille. Jatkossa Kuopion 4H-yhdistyksellä on valmiuksia tuottaa hevostoiminnan toimintatuokioita kouluille esimerkiksi ryhmäyttämispäiviin, koulutusta toisen asteen koulutukseen, tyhy-hetkiä sekä pidempikestoista sosiaalista kuntoutumista tukevaa harrastustoimintaa mm. pienryhmäopetukseen tai sosiaalityöhön.