Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21514

Hankkeen nimi: MAHKU- maahanmuuttajien valmennus työllistymisen edistämiseksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0166906-4

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: (015) 527 4000

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.savonlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Maaria Tolvanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palveluesimies

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.tolvanen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4174148

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarve ja kohderyhmä:
Savonlinnassa on useita maahanmuuttajataustaisia pitkäaikaistyöttömiä, joiden työelämävalmiudet ovat heikkoja. Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluissa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä on palveltu ennenkin ja käytännössä on huomattu, että heiltä puuttuu työnhakutaitoja ja suomen kielen taitotaso on heikko.

Hankkeen tavoitteet:
MAHKU-hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymisvalmiuksia ja vahvistaa heidän osaamistaan työllistymistä tukevia palveluja kehittämällä. Hankkeessa tuotteistetaan matalan kynnyksen palveluprosessi, jonka avulla tehdään palvelutarpeen arviointi ja tunnistetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden osaaminen ja osaamisen vajeet. Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kielitaidon parantaminen työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on myös maahanmuuttaja-asiakkaiden yrittäjävalmennukseen ohjaaminen sekä yritysyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymiseksi.
Hanketyön tavoitteena on myös lievittää kantaväestön asenteita maahanmuuttajia kohtaan ja lisätä erilaisuuden hyväksyntää maahanmuuttajien työelämään osallistumisen kautta.

Hankkeen toimenpiteet:
Tavoitteisiin päästään seuraavilla toimenpiteillä: maahanmuuttaja –asiakkaan palvelupolun tuotteistaminen ja ohjausprosessin kuvaaminen työllisyyspalvelujen henkilökunnan käyttöön, verkkosivuston tuottaminen (työllisyyspalvelujen tarjoamat palvelut maahanmuuttaja-asiakkaille), yksilö- ja ryhmäohjaaminen, palvelutarpeen arviointi ja ohjaaminen työllistymistä edistäviin palveluihin tai koulutuksiin, kielitaidon kohentaminen ryhmäkeskustelujen tuella, maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaannuttaminen, sidosryhmäyhteistyö yrityksien, Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelujen, TE-toimiston ja eri oppilaitosten välillä sekä verkoston roolien välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen. Yleisesti ottaen maahanmuuttajille järjestetään kohtaamisia sekä tukea ja neuvoa siinä, miten ja mistä töitä voi hakea, ja minkälaisia tukivaihtoehtoja on käytettävissä.

Hankkeen tulokset:
Hankkeen lopputulemana maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet kohenevat, heidän kielitaitonsa paranee ja yhteiskuntaan integroituminen edistyy ja nopeutuu ja sen myötä he tuntevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. Parhaimmillaan monikulttuurisuus lisää avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta Savonlinnan kaltaisessa pikkukaupungissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkään työttömänä olleet maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat ohjausta työllistymisessä.
Toistuvasti työttöminä olevat (esim. palkkatukityöjakso 3 vuoden välein) maahanmuuttajat.
Hankkeen asiakkaat ohjautuvat palveluun mm. TE-palveluista, Navigaattorista, TYP:stä ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen elinkeinoelämä ja yritykset, joilla on mahdollisuus saada monikulttuurista ja ammattitaitoista työvoimaa.

Työttömien maahanmuuttajien perheet, jotka hyötyvät välillisesti siitä, että heidän perheenjäsentensä työllistymistä edistetään.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden henkilökuntaa, koska maahanmuuttajapalvelun tuotteistaminen edistää ja helpottaa myös heidän työtään.

Onnistunut palveluprosessi hyödyttää myös muiden sidosryhmien toimintaa, kuten esim. TE-palvelut, Navigaattori, yrittäjät ja järjestöt sekä oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 383

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 398

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 221 844

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 198

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta riippumatta. Huomioidaan toimintaympäristössä olevien maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kulttuuritaustaiset seikat, esimerkiksi naisten asema perheessä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota maahanmuuttajataustaisten naisten kielitaidon kehittymisen edellytyksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen asiakkaat saavat yhdenvertaista palvelua sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa huomoidaan kuitenkin etenkin maahanmuuttajataustaisten naisten asema, heidän kielitaitonsa kehittyminen ja ongelmat työllistymisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen tavoitteissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Hankkeen materiaalit hankitaan kestävän kehitysken periatteita noudattaen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Hankkeen matkakulut pyriään minmoimaan ja käytetään yleisiä kulkuneuvoja tai yhteiskyytejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa kierrätetään materiaaleja ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Hankkeessa kierrätetään materiaaleja sekä noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Materiaalit hankitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä jätteet kierrätetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Mahdollisuuksien mukaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden valmentaminen työelämään kielitaidon kohentumisen ja osaamisen vahvistamisen kautta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Maahanmuuttajia valmennetaan tuottamaan palveluja ohjaamalla heidät yrittäjyysvalmennukseen
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Käytetään julkista liikennettä mahdollisimman paljon
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Edistetään pitkäaikaistyöttömänä olevien maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan työn kautta
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Edistetään pitkäaikaistyöttömänä olevien maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan työn kautta, etenkin maahanmuuttaja naisten tasa-arvon toteutumista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen sekä kannustetaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oman kulttuurin säilyttämiseen
Kulttuuriympäristö 4 3
Maahanmuuttajataustaiset hankkeen asiakkaat valmennetaan suomalaiseen kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita

9 Loppuraportin tiivistelmä

-