Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21516

Hankkeen nimi: JATKIS-hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0212392-8

Jakeluosoite: Linnunlahdentie 2

Puhelinnumero: 0503675194

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pkyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Blomberg

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.blomberg(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503675194

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista, mutta myös omistajanvaihdoksien määrää maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään jatkajia yrityksiin.

Toimenpiteet
Hankkeen tavoitteita toteutetaan käytännössä kolmen työpaketin kautta:
1) Jatkajat
a. Jatkajien löytäminen
b. Luodaan sähköinen työkalu jatkajien ja myyjien kohtaamiseen eli ns. koodattu appi
c. Järjestetään ns. suljetut senssit

2) Luopujat
a. Omistajanvaihdokseen liittyvän yleisen tietoisuuden ja osaamisen lisääminen
b. Yrityksiä kontaktoiva ja yrityksessä kiertävä ”omistajanvaihdosasiamies”
c. Erilaiset työpajat ja tilaisuudet teemasta
d. Yritys myyntikuntoon ja yrittäjä eläkekuntoon

3) Omistajanvaihdoksiin liittyvän osaamisen kehittäminen
a. Asiantuntijaverkoston ja omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten osaamisen kehittäminen
b. Yrityskummiverkoston hyödyntäminen omistajanvaihdoksissa
c. Yrityskummiverkoston laajentaminen, esim. luopuvien yrittäjien joukosta

Tulokset
Hankkeen tuloksia ovat mm.:
maakunnan yritysten tietoisuus omistajanvaihdokseen liittyvistä teemoista ja palveluista kasvaa
hanke on edesauttamassa 75 kpl omistajanvaihdosta
omistajanvaihdoksiin liittyvä osaaminen kasvaa maakunnassa
yrityskummiverkostoa vahvistetaan nimenomaan omistajanvaihdokseen liittyvissä teemoissa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kaikki pohjoiskarjalaiset yritykset (myös muut kuin yrittäjäjärjestön jäsenet), joilla omistajanvaihdos on ajankohtainen joko nyt tai lähitulevaisuudessa. Lisäksi kohderyhmänä ovat potentiaaliset jatkajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on omistajanvaihdoksessa olevien yrityksien henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 399 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 394 604

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 459 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 454 216

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 181

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on vaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on kuitenkin vaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on vaikutuksiltaan sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Hankkeessa huomioidaan mm. digitaalisuuden mahdollisuudet materiaalitehokkuudessa. Tämä tarkoittaa mm. sähköisiä materiaaleja ja markkinointia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa etsitään jatkajia yrityksiin, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen. Yritystoiminnan jatkon myötä hankkeella on keskeinen vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään osaamista ja sitä kautta aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen voi edesauttaa liikkumiseen ja logistiikaan liittyen taloudellista kestävyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Yritystoiminnasta luopuvien hyvinvointia edistetään auttamalla heitä omistajanvaihdostilanteessa uusien jatkajaehdokkaiden muodossa. Hankkeessa kehitetään myös uutta osaamispääoman ja sitä kautta kautta hankkeeseen osallistuvien työhyvinvointi ja -jaksaminen paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on vaikutuksiltaan tasa-arvoneutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jatkis-omistajanvaihdoshanke käynnistettiin vuoden 2019 alussa. Kaksivuotiseksi suunniteltu hanke venyi kolmen vuoden pituiseksi hankkeen tarpeen osoittauduttua suunniteltua laajemmaksi. Hanke toteutui henkilöresursseiltaan kuuden henkilötyövuoden mittaisena, joka kohdistettiin suoraan yrityksissä tehtävään asiantuntijatyöhön, toimintatapojen kehittämiseen, työpajatoiminnan kehittämiseen sekä toteuttamiseen ja asiantuntijawebinaarien järjestämiseen.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ja osarahoittajina olivat Pohjois-Karjalan kunnat, joko suoraan tai kehitysyhtiöidensä kautta. Hankkeen toteutuksessa hyödynnettiin paljon eri alueilla työskenteleviä yritysneuvojia, joiden työpanoksella oli suuri merkitys hankkeen onnistumiseen. Yhteistyökumppanit Business Joensuu Oy, Keti Oy, Pikes Oy, Lieke Oy ja Juuan kunta hyödynsivät hankkeen palveluja omissa asiakasprosesseissa ja olivat mukana tuottamassa hankkeen toimintaa yhteistyössä monin eri tavoin.

Osarahoittajien lisäksi hankkeessa yhteistyössä oli mukana suuri joukko palveluntuottajia, jotka osallistuivat erilaisten palvelujen tuottamiseen, joita hankkeen ympärille syntyi runsaasti. Monet yhteistyökumppanit olivat mukana ”talkoopohjalta”, joten hanke oli kustannustaan huomattavasti suurempi. Hanke kokosi yhteen maakunnan eri toimijoita laajasti. Yhteistyö julkisen, yksityisen ja 3. sektorin välillä toteutui erinomaisesti. Yrittäjäjärjestö onnistui neutraalina toimijana kokoamaan porukan kasaan ja toteuttamaan omistajanvaihdostyötä yhdessä. Yhteistyö yksityisen sektorin palvelun tuottajien kanssa syveni koko ajan hankkeen edetessä.

Hankkeessa kehitettiin digitaalinen työväline yrityksen toiminnan analysointiin ja arvon määritykseen. Sovelluksen avulla pystytään arvioimaan liiketoimintaa riskien näkökulmasta, jonka perusteella voidaan määrittää yritykselle järkevä kauppahinta ja kauppahinnan takaisinmaksuaika. Sovellus toimi erinomaisesti työpajoissa, joita hankkeen aikana järjestettiin säännöllisesti. Parhaimmillaan yrittäjä määritti yrityksensä arvon työpajassa ja pystyi osoittamaan kehityskohteet, joihin pureutumalla yrityksen myytävyys ja arvo kehittyi huomattavasti. Moni työpajassa mukana ollut yritys, on ollut myöhemmin yritysjärjestelyjen kohteena. Työväline jää yritysten käyttöön myös hankkeen jälkeen. Verkkosovelluksen ylläpito jää hankkeen jälkeen Business Joensuu Oy:n vastuulle.

Hanke herätti paljon mielenkiintoa yksityisten palvelutuottajien keskuudessa, jotka konsultoivat yrityksiä omistajanvaihdostyössä. Alueen palvelutarjonta on lisääntynyt merkittävästi hankkeen aikana. Asiantuntijat ottivat suuren roolin omistajanvaihdoksiin liittyvän valmennustyön osalta, joka toteutettiin pääasiassa asiantuntijawebinaareina. Hankkeen aikana pidettiin kymmeniä eri aihealueisiin liittyviä asiantuntijawebinaareja, joihin osallistui kolmen vuoden aikana satoja yrittäjiä, sekä myös asiantuntijoita eri organisaatioista. Webinaarit olivat korkeatasoisia koulutuksellisia tapahtumia, joiden vaikutus on ollut laaja. Yritysneuvojien osallistuminen näihin tilaisuuksiin edistää tiedon siirtymistä yrityksiin vuosien ajan vielä hankkeen jälkeenkin.