Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21517

Hankkeen nimi: Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä - hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Yritetään yhdessä ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1445974-4

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Puhelinnumero: 08 341 320

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.kestavankehityksenkeskus.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Vaaraniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: torppa03(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440340013

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävän kehityksen keskus on syrjäytymistä ehkäisevä sekä ekologisesti kestävämpää maailmaa rakentava vireä kolmannen sektorin toimija. Oulun Välivainiolla sijaitsevan työllistävän keskuksen toiminta-ajatuksena on modernin kaupunkiyhteisön kestävä kehittäminen sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä elinympäristön hyvinvointia edistävällä tavalla. Keskus on omalla toiminnallaan osoittanut, että työttömyys ja luonnonvarojen ehtyminen voidaan yhdistää inhimillisesti kestävämpää yhteiskuntaa rakentavaksi kokonaisuudeksi. Keskuksen toimitilat on rakennettu itse hyödyntäen kierrätysmateriaalia noin 40 prosenttisesti. Keskuksella on yli 30 vuoden kokemus pitkäaikaistyöttömien kanssa työskentelystä.

Yritetään yhdessä ry:llä on tällä hetkellä käynnissä kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittämishanke. Nyt haettavalla kansainvälisellä hankkeella pyritään levittämään meneillään olevassa hankkeessa ja aikaisemmin kehitettyjä toimintamuotoja kiertotalouteen ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen liittyen sekä laajentamaan ja löytämään uusia työllistämisen muotoja yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa. Kumppaniksi on valikoitunut Ruotsista Coompanion Norrbotten sekä Bulgariasta NGO Development of the social capital. Hankkeen aikana pyritään luomaan pitkäaikaisia yhteistyöverkostoja Ruotsiin ja Bulgariaan.

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen etsimällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä. Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 1) hyvien käytäntöjen etsiminen Euroopasta liittyen työttömyyden hoitamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, 2) Kestävän kehityksen keskuksen toimintamallin levittäminen ja 3) yhteisten toimintamallien kehittäminen. Vertailun perusteella pyritään löytämään hyviä käytäntöjä Bulgariasta, Ruotsista sekä muista Euroopan unionin maista. Vertailun avulla voidaan löytää keinoja entisestään parantaa toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa toimintoja kehittämällä pyritään löytämään ja luomaan uusia työllistämisenmuotoja. Coompanion Norrbottenin hankkeelle tuoma arvo syntyy vahvasta tietotaidosta sosiaalisesta yrittämisestä ja aloittavien yrittäjien toiminnan tukemisesta. Bulgariaan pyritään levittämään kiertotalousajattelua sekä Yritetään yhdessä ry:n kehittämää hyväksi koettu toimintamallia pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työllistämiseksi. Bulgariasta saadaan myös hyviä käytänteitä toimimisesta erilaisten etisten ryhmien kanssa ja myös varauduttaessa ilmastomuutokseen viljeleväthän he tällä hetkellä kasveja, joita me voimme viljellä jo osittain nyt lämpöpenkkien avulla.

Tämä lisää koheesiota Euroopan unionin maiden välillä. Yhteistyökumppanien pitkä kokemus heikossa työmarkkina asemassa olevien kanssa työskentelystä tarjoaa hyvän pohjan yhteistyölle, yhdessä oppimiselle ja hyvien käytänteiden levittämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat alle 29 vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, yli 54 vuotiaat miehet ja erilaiset etniset ryhmät sekä sellaiset pitkäaikaistyöttömät, joilla on halu perustaa oma pienyritys.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat yritykset, kunnat ja muut kolmannen sektorit järjestöt sekä Euroopan Unionin alueella toimivat yhdistyksen kanssa vastaavaa työtä tekevät organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 667

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 470

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 875

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 960

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on perehdytty alueelliseen ja valtakunnalliseen saatavilla olevaan tietoon sukupuolieriytyneiden töiden osalta. Hankkeen valmisteluvaiheessa on mietitty jopa sitä, että eri pajoille tulisi sukupuoli kiintiöt. Toinen asia, jota on jo kokeiltu, on tiedottamisen lisääminen. Näillä toimilla sukupuolinäkökulma tulee paranemaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmistelussa on jo kehitetty sellaisia toimintamuotoja, jotka sopivat molemmille sukupuolille. Tällaisia ovat viljelytoiminta ja siihen liittyvät kompostointi ja onkimatojen kasvattaminen. Ruotsissa sukupuolinäkökulma on työmarkkinoilla huomioitu paremmin kuin Suomessa. Hankkeen aikana tähänkin asiaa saadaan uutta näkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Syrjäytymisen ehkäisemistä ei voida tehdä ilman, että edistetään samalla myös sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Hankkeessa pyritään löytämään uusia työllistämisen muotoja, jotka ovat vahvasti sidoksissa kestävään kehityksen sekä kiertotalouteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 5
Kestävän kehityksen keskus pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta muun muassa pienentämällä materiaalihukkaa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että keskuksella valmistettavat tuotteet tehdään kierrätysmateriaalista ja rakennukset on rakennettu 40 % kierrätysmateriaalista. Kaikessa toiminnassa mennään ympäristönehdoilla. Tässä hankkeessa etsitään ja levitetään hyviä käytäntöjä, joilla työllistäminen ja kestävä kehitys yhdistetään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 3
Hanke tukee välillisesti luonnon monimuotoisuutta, joka on yksi yhdistyksen toiminnan perusarvoista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Kestävän kehityksen keskuksella kehitetään toimintamuotoja, joilla voidaan vaikuttaa vesistöjen ja maaperän laatuun. Nyt meneillään olevassa hankkeessa on muun muassa kerätty kaislaa Hietasaaren rannalta, millä on sekä vedenlaatua parantava että ympäristön viihtyisyyttä lisäävä vaikutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Hankkeessa pyritään löytämään ja levittämään toimintamuotoja, joilla pitkäaikaistyöttömien työpanos sekä kestävä kehitys yhdistetään. Esimerkki tällaisesta toiminnasta voisi olla erilaisten tuotteiden valmistaminen kierrätysmateriaalista tai vanhojen polkupyörien kunnostaminen niin sanotuiksi kaupunkipyöriksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Yhteistyötä tekeviä yrityksiä pyritään opastamaan kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa pyritään löytämään uusia työllistämisen muotoja ja toimintatapoja liittyen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeessa pyritään löytämään uusia työllistämisen muotoja ja toimintatapoja liittyen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Tämä edistää hankkeen välillisen kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeessa pyritään löytämään työllistämisen muotoja, jotka ovat sukupuolineutraaleja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeen aikana tullaan työllistämään hyvin erilaisista kulttuureista peräisin olevia ihmisiä. Hankkeen aikana käydään myös tutustumassa erilaisiin työkulttuureihin ja ihmisiin. Tällä tavalla saadaan sellaista tieto, mikä auttaa yhteiskunnallisen ja kulttuurien välisen yhdenvertaisuuden lisääntymiseen.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hankkeen aikana tutustutaan hyvin monen laisiin työkulttuureihin.
Ympäristöosaaminen 7 10
Kestävän kehityksen keskuksella on vahva ympäristöosaaminen, jota hankkeen aikana pyritään levittämään. Lisäksi Euroopasta etsitään uusia hyviä käytäntöjä pitkäaikaistyöttömien työpanoksen sekä kestävän kehityksen yhdistämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-