Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21517

Hankkeen nimi: Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä - hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Yritetään yhdessä ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1445974-4

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Puhelinnumero: 08 341 320

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.kestavankehityksenkeskus.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Vaaraniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: torppa03(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440340013

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävän kehityksen keskus on syrjäytymistä ehkäisevä sekä ekologisesti kestävämpää maailmaa rakentava vireä kolmannen sektorin toimija. Oulun Välivainiolla sijaitsevan työllistävän keskuksen toiminta-ajatuksena on modernin kaupunkiyhteisön kestävä kehittäminen sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä elinympäristön hyvinvointia edistävällä tavalla. Keskus on omalla toiminnallaan osoittanut, että työttömyys ja luonnonvarojen ehtyminen voidaan yhdistää inhimillisesti kestävämpää yhteiskuntaa rakentavaksi kokonaisuudeksi. Keskuksen toimitilat on rakennettu itse hyödyntäen kierrätysmateriaalia noin 40 prosenttisesti. Keskuksella on yli 30 vuoden kokemus pitkäaikaistyöttömien kanssa työskentelystä.

Yritetään yhdessä ry:llä on tällä hetkellä käynnissä kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittämishanke. Nyt haettavalla kansainvälisellä hankkeella pyritään levittämään meneillään olevassa hankkeessa ja aikaisemmin kehitettyjä toimintamuotoja kiertotalouteen ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen liittyen sekä laajentamaan ja löytämään uusia työllistämisen muotoja yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa. Kumppaniksi on valikoitunut Ruotsista Coompanion Norrbotten sekä Bulgariasta NGO Development of the social capital. Hankkeen aikana pyritään luomaan pitkäaikaisia yhteistyöverkostoja Ruotsiin ja Bulgariaan.

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen etsimällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä. Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 1) hyvien käytäntöjen etsiminen Euroopasta liittyen työttömyyden hoitamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, 2) Kestävän kehityksen keskuksen toimintamallin levittäminen ja 3) yhteisten toimintamallien kehittäminen. Vertailun perusteella pyritään löytämään hyviä käytäntöjä Bulgariasta, Ruotsista sekä muista Euroopan unionin maista. Vertailun avulla voidaan löytää keinoja entisestään parantaa toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa toimintoja kehittämällä pyritään löytämään ja luomaan uusia työllistämisenmuotoja. Coompanion Norrbottenin hankkeelle tuoma arvo syntyy vahvasta tietotaidosta sosiaalisesta yrittämisestä ja aloittavien yrittäjien toiminnan tukemisesta. Bulgariaan pyritään levittämään kiertotalousajattelua sekä Yritetään yhdessä ry:n kehittämää hyväksi koettu toimintamallia pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työllistämiseksi. Bulgariasta saadaan myös hyviä käytänteitä toimimisesta erilaisten etisten ryhmien kanssa ja myös varauduttaessa ilmastomuutokseen viljeleväthän he tällä hetkellä kasveja, joita me voimme viljellä jo osittain nyt lämpöpenkkien avulla.

Tämä lisää koheesiota Euroopan unionin maiden välillä. Yhteistyökumppanien pitkä kokemus heikossa työmarkkina asemassa olevien kanssa työskentelystä tarjoaa hyvän pohjan yhteistyölle, yhdessä oppimiselle ja hyvien käytänteiden levittämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat alle 29 vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, yli 54 vuotiaat miehet ja erilaiset etniset ryhmät sekä sellaiset pitkäaikaistyöttömät, joilla on halu perustaa oma pienyritys tai työllistyä kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti kevytyrittäjinä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat yritykset, kunnat ja muut kolmannen sektorit järjestöt sekä Euroopan Unionin alueella toimivat yhdistyksen kanssa vastaavaa työtä tekevät organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 001

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 068

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 875

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 127 764

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on perehdytty alueelliseen ja valtakunnalliseen saatavilla olevaan tietoon sukupuolieriytyneiden töiden osalta. Hankkeen valmisteluvaiheessa on mietitty jopa sitä, että eri pajoille tulisi sukupuoli kiintiöt. Toinen asia, jota on jo kokeiltu, on tiedottamisen lisääminen. Näillä toimilla sukupuolinäkökulma tulee paranemaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmistelussa on jo kehitetty sellaisia toimintamuotoja, jotka sopivat molemmille sukupuolille. Tällaisia ovat viljelytoiminta ja siihen liittyvät kompostointi ja onkimatojen kasvattaminen. Ruotsissa sukupuolinäkökulma on työmarkkinoilla huomioitu paremmin kuin Suomessa. Hankkeen aikana tähänkin asiaa saadaan uutta näkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Syrjäytymisen ehkäisemistä ei voida tehdä ilman, että edistetään samalla myös sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Hankkeessa pyritään löytämään uusia työllistämisen muotoja, jotka ovat vahvasti sidoksissa kestävään kehityksen sekä kiertotalouteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 5
Kestävän kehityksen keskus pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta muun muassa pienentämällä materiaalihukkaa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että keskuksella valmistettavat tuotteet tehdään kierrätysmateriaalista ja rakennukset on rakennettu 40 % kierrätysmateriaalista. Kaikessa toiminnassa mennään ympäristönehdoilla. Tässä hankkeessa etsitään ja levitetään hyviä käytäntöjä, joilla työllistäminen ja kestävä kehitys yhdistetään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 3
Hanke tukee välillisesti luonnon monimuotoisuutta, joka on yksi yhdistyksen toiminnan perusarvoista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Kestävän kehityksen keskuksella kehitetään toimintamuotoja, joilla voidaan vaikuttaa vesistöjen ja maaperän laatuun. Nyt meneillään olevassa hankkeessa on muun muassa kerätty kaislaa Hietasaaren rannalta, millä on sekä vedenlaatua parantava että ympäristön viihtyisyyttä lisäävä vaikutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Hankkeessa pyritään löytämään ja levittämään toimintamuotoja, joilla pitkäaikaistyöttömien työpanos sekä kestävä kehitys yhdistetään. Esimerkki tällaisesta toiminnasta voisi olla erilaisten tuotteiden valmistaminen kierrätysmateriaalista tai vanhojen polkupyörien kunnostaminen niin sanotuiksi kaupunkipyöriksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Yhteistyötä tekeviä yrityksiä pyritään opastamaan kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa pyritään löytämään uusia työllistämisen muotoja ja toimintatapoja liittyen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeessa pyritään löytämään uusia työllistämisen muotoja ja toimintatapoja liittyen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Tämä edistää hankkeen välillisen kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeessa pyritään löytämään työllistämisen muotoja, jotka ovat sukupuolineutraaleja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeen aikana tullaan työllistämään hyvin erilaisista kulttuureista peräisin olevia ihmisiä. Hankkeen aikana käydään myös tutustumassa erilaisiin työkulttuureihin ja ihmisiin. Tällä tavalla saadaan sellaista tieto, mikä auttaa yhteiskunnallisen ja kulttuurien välisen yhdenvertaisuuden lisääntymiseen.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hankkeen aikana tutustutaan hyvin monen laisiin työkulttuureihin.
Ympäristöosaaminen 7 10
Kestävän kehityksen keskuksella on vahva ympäristöosaaminen, jota hankkeen aikana pyritään levittämään. Lisäksi Euroopasta etsitään uusia hyviä käytäntöjä pitkäaikaistyöttömien työpanoksen sekä kestävän kehityksen yhdistämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritetään yhdessä ry on syrjäytymistä ehkäisevä sekä ekologisesti kestävää maailmaa rakentava vireä kolmannen sektorin toimija. Yhdistyksen ylläpitämä Oulun Välivainiolla sijaitseva Kestävän kehityksen keskus on työpajakeskus, jonka tavoitteena on modernin kaupunkiyhteisön kestävä kehittäminen sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä elinympäristön hyvinvointia edistävällä tavalla.
ESITE-hankkeen tavoitteena oli nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen etsimällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä.
Hanke jakautui alun perin kolmeen osa-alueeseen:
1) Hyvien käytäntöjen etsiminen työttömyyden hoitamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
2) Kestävän kehityksen keskuksen toimintamallin levittäminen muihin EU-maihin, erityisesti kumppaneille Ruotsiin ja Bulgariaan
3) Yhteisten toimintamallien kehittäminen yhteistyön perusteella.
Hankkeen kestäessä, elokuussa 2020, muodostettiin loppuajaksi viisi työpakettia:
TYÖPAKETTI 1: Verkostoja laajemmiksi ja aktiivisemmiksi
TYÖPAKETTI 2: Uusia tuotteita ja palveluja
TYÖPAKETTI 3: Viestintäkone käyntiin
TYÖPAKETTI 4: Yrittäjyysmalli
TYÖPAKETTI 5: KEKE Opas
Alkuperäisten tavoitteiden osalta erinomaisesti toteutui tavoite 2, Kestävän kehityksen mallin levittäminen kumppaneille Bulgariaan ja Ruotsiin. Hankkeen myötä Bulgarian Ruseen on syntynyt pieni ”Kestävän kehityksen keskus”. Ruotsin kumppani Luulajassa taas on ottanut Oulun mallista sopivia osia ja viestinyt niitä paikallisille sosiaalisille yrityksille / yrittäjille. Kohderyhminä Ruotsissa ovat olleet sosiaaliseen yrittäjyyteen tutustuvat koululaiset ja opiskelijat sekä sosiaalista yrittäjyyttä harkitsevat tai aloittelevat toimijat.
Tavoitteen 1 osalta Yritetään yhdessä ry puolestaan on tutustunut Ruotsalaisen Coompanion – kouluttaja- / konsulttiyrityksen keinoihin edistää sosiaalista yrittäjyyttä. Erityisen mielenkiintoista on ollut maahanmuuttajien työllistyminen itsensätyöllistämisen keinoin.
Tavoite 3 kärsi aika paljon korona-ajasta. Kansainvälinen yhteiskehittely ei etäyhteyksin onnistunut synnyttämään uusia yhteisiä toimintamalleja, tiedonvaihtoa lukuun ottamatta. Myös kumppaneiden kielitaidon rajallisuus ja halu kuvata toimintojaan englanniksi kirjallisesti valitettavasti hidasti yhteistä ajattelua. Etäyhteyksiin saatiin osallistumaan huomattavan pieni määrä Ruotsin ja Bulgarian henkilöitä alun vierailuryhmiin verrattuna.
Loppupuolen työpakettien tulokset ovat seuraavat:
TYÖPAKETTI 1: Verkostoja laajemmiksi ja aktiivisemmiksi
Hankkeen aikana on kontaktoitu Oulussa laaja joukko mm. matkailuun, ravintolatoimintaan, kiinteistöhuoltoon, Green Care -palveluihin ja rakennusten purkuun liittyviä toimijoita, tarkoituksena kokeilla uusia yhteistyömuotoja tai etsiä uusia palveluja, joita työllistämisessä voitaisiin tehdä.
Yhteistyömuotoja ja yhteistyöhön halukkaita organisaatioita on kyllä tarjolla hyvinkin paljon. Ideoista ei ole pulaa. Olisimme voineet käynnistää enemmän kokeiluja, mikäli meillä olisi ollut enemmän ohjausresursseja, tiloja ja jo itsenäiseen työhön pystyviä työntekijöitä. Useat ideat voinemme testata tuonnempana. Yhdistyksen on myös mietittävä jatkossa mitkä uusista ja nykyisistä yhteistyömahdollisuuksista antavat eniten valmiuksia jatkotyöllistymiseen tai sosiaaliseen kuntoutumiseen.

TYÖPAKETTI 2: Uusia tuotteita ja palveluja
Uusia tuotteita on syntynyt mm. pienimuotoisesti lounasravintolan tarjontaan ja on syntymässä purettujen rakennusosien jatkojalostukseen. 3D-mallinnukseen ja viestintäpalveluihin on pyritty synnyttämään kykyjä henkilöiden itsensätyöllistämiseksi alustatalouden tai kevytyrittäjyyden avulla.

TYÖPAKETTI 3: Viestintäkone käyntiin
”Viestintäkoneen” – periaate on määritetty, käytäntöjä luotu ja osaamista kasvatettu. Verkkosivut on uudistettu uudelle alustalle, uutiskirje, blogi, SOME-alustat ja verkkomyynti niin TORI.FI:n kuin Foodoran kautta aloitettu. YouTube-kanaville syntyy uutta sisältöä.
Sisäisessä viestinnässä on otettu käyttöön infonäytöt ja tekstiviestijakelu.

TYÖPAKETTI 4: Yrittäjyysmalli
Yrittäjyysmallin osalta todettiin monia haasteita. Muutama uusi yritys on toki hankkeen aikana käynnistetty, mutta kannattavan ja kestävän liiketoiminnan synnyttäminen pitkäaikaistyöttömien omin voimin on osoittautunut haastavaksi. Yrittäjyyteen liittyy paljon paitsi osaamista mutta myös sinnikkyyttä ja uskoa omiin kykyihin. Pisimmillään 12 kk kestävät palkkatukijaksot tuntuvat jäävän lyhyiksi yrittäjäksi kasvamiseen nähden. Hankkeen loppupuolella keskityttiinkin enemmän itsensätyöllistämisen valmiuden kasvattamiseen ja tämä jääneekin pysyväksi toimintamuodoksi.

TYÖPAKETTI 5: KEKE Opas
Kansanvälisille kumppaneille ja hankkeen aikana vierailleille muille kansainvälisille ryhmille pidetyistä Kestävän kehityksen keskuksen toimintaa kuvaavista esityksistä on kasattu pieni kirjanen, KEKE-opas. Siihen on kerätty useimmin esiin nousseet kysymykset ja kiinnostuksen aiheet. Keke opas löytyy verkkosivuilta suomeksi ja englanniksi.