Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21518

Hankkeen nimi: ParasVerkosto - verkostoyritysten laaduntuoton ja toimituskyvyn sekä digi- ja kv-asioiden kehittämistarpeiden selvitys

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.9.2018 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HJP Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2541613-3

Jakeluosoite: Koulutie 21

Puhelinnumero: +358443675442

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.hjp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Passiniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.passiniemi(at)hjp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443675442

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ParasVerkosto-hankkeen tavoitteena on:
1. Koota Ylä-Savon ja osin myös Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueelta keskeisten yläsavolaisten
teknologiateollisuuden päähankkijoiden toimittajaverkostoyritykset mukaan yhteiseen selvityshankkeeseen.
2. Selvittää mukana olevien päähankkijoiden verkostokumppanuusyrityksiin kohdistuvat keskeiset laaduntuottoon ja
toimituskykyyn sekä ekoloogiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen liittyvät
osaamis- ja kehittämistavoitteet tiiviiksi kuvaukseksi, jonka perusteella voidaan luotettavasti selvittää mukana olevien
toimittajaverkostoyritysten nykytila ja kehittämistarpeet.
3. Tehdä edellä mainitun kuvauksen perusteella yrityskohtainen osaamis- ja kehittämistarveselvitys.
4. Tehdä yrityskohtainen ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteinen suunnitelma mahdollisista jatkotoimista mukana
oleville toimittajaverkostoyrityksille.

ParasVerkosto-hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Koota Ylä-Savon sekä osin myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta keskeisten yläsavolaisten
teknologiateollisuuden päähankkijoiden toimittajaverkostoyritykset mukaan yhteiseen ParasVerkosto-hankkeeseen.
Kokoaminen tapahtuu tapaamalla henkilökohtaisesti yhden-kahden asiantuntijan yhteisenä tapaamisena potentiaalisia
kohdeyritysten edustajia. Ennen tapaamista laitetaan kaikille tunnistetuille kohdeyrityksille ParasVerkoso-hankkeesta
kertova esite. Kun mukaan lähtevien yritysten ryhmä on saatu koottua, heille pidetään yksi-kaksi workshop-tilaisuutta,
joiden avulla muodostetaan yhteinen käsitys hankkeen toteutustavoista ja sitoutetaan mukana olevien yritysten
henkilöstö käynnistyvään selvityshankkeeseen.
2. Selvittää mukana olevien päähankkijoiden keskeiset laaduntuottoon ja toimituskykyyn, ekoloogiseen ja sosiaaliseen
kestävyyteen sekä digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen liittyvät osaamis- ja kehittämistavoitteet tiiviiksi
kuvaukseksi. Tämä toimenpide toteutetaan siten, että hakijaorganisaation ko. teemojen asiantuntijat (3-4 henkilöä)
tapaavat keskeisten yläsavolaisten teknologia-alan päähankkijayritysten verkosto- ja laadunhallinnankehityksestä
vastaavat henkilöt ja keräävät heiltä päähankkijoiden tiedossa olevat ja kyseisiin aihepiireihin liittyvät vaatimukset
verkostokumppanuusyrityksille selkeästi jäsennettäväksi ja tulkittavaksi ParasVerkosto-kriteeristöksi. Hakijayrityksen
asiantuntijatyönä valmistama kriteeristö käydään päähankkijayritysten edustajien kanssa läpi, jolloin voidaan yhdessä
varmistaa sen vastaavan päähankkijayritysten tavoitetilaa.
3. Tehdään edellä mainitun kuvauksen kriteeristön perusteella mukana oleville toimittajaverkostoyrityksille
yrityskohtainen osaamis- ja kehittämistarveselvitys edellä mainituista osa-alueista. Selvitys tehdään useammassa
konsultatiivisessa yrityskohtaisessa tapaamisessa. Tässä tapaamisessa ovat hakijayrityksestä mukana 2-4
asiantuntijaa riippuen kohdeyrityksen tunnistamista kehittämistarpeista sekä päähankkijoilta saaduista yrityskohtaisista
kehitystarve-ehdotuksista. Yrityksen puolelta näihin konsultatiivisiin tapaamisiin osallistuvat ne henkilöt, joiden
työtehtäviin ja osaamisalueisiin selvityksen kohteina olevat asiat kuluvat. Näitä konsultatiivisia tapaamisia tuetaan vielä
1-2 yrityskohtaisella workshopilla, joihin osallistuu yrityksen koosta ja kehittämiskohteiden sisällöstä riippuen 3-5
henkilöä.
4. Tehdään yrityskohtainen ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteinen suunnitelma mahdollisista osaamisen ja
toimintatapojen kehittämiseen tähtäävistä jatkotoimista mukana oleville toimittajaverkostoyritysten henkilöstölle. Tämä
toimenpide toteutetaan kahdessa – neljässä vaiheessa riippuen selvitystyön yrityskohtaisista sekä kaikkien yhteisistä
tuloksista. Jokaiselle yritykselle tehdään hakijayritysten asiantuntijoiden toimesta yhteenveto selvitystyöstä ja
suositukset/ehdotukset käytännön jatkotoimista. Tämä selvitystyö käydään läpi yrityskohtaisissa workshopeissa.
Niissä pyritään nostamaan esille ne kehittämistoimenpiteet, jotka ovat hankkeistettavissa jollekin rahoittajataholle.
Sellaiset yritykset, joiden kehittämiskohteissa on tunnistettu olevan edellytyksiä esim. ELY-keskuksen
kehittämisavustusrahoitukselle, pidetään yhteinen työpaja, johon osallistuu myös ELY-keskuksen edustaja.
Vastaavasti sellaiset yritykset, joiden kehittämiskohteissa on tunnistettu olevan edellytyksiä useamman yrityksen
samaan aikaan haettavalle Business Finland-rahoitukselle, pidetään yhteinen työpaja, johon osallistuu myös Business
Finlandin edustaja.

ParasVerkosto-hankkeen tuloksina arvioidaan syntyvän seuraavanlaisia tuloksia:
A. Lyhyen aikavälin tulokset (< ½ vuotta):
1. Yksittäinen osallistujayritys saa selkeän yhteenvedon siitä, mikä yrityksen tämän hetkinen osaaminen ja palvelukyky
on suhteessa päähankkijan tavoitteeseen. Yritys saa myös ehdotuksen keinoista (mm. kehittämistoimenpiteistä ja
niiden rahoituksesta), joilla yhdessä tunnistetut kehittämistarpeita voidaan lähteä viemään käytäntöön.
2. Keskeiset Ylä-Savon alueen keskeiset teknologia-alan päähankkijayritykset saavat ulkopuolisen asiantuntijan
tekemän selvityksen oman verkoston ParasVerkosto-hankkeessa mukana olevien yritysten kehittämispotentiaalista ja
-sisällöistä.
3. Eri rahoittaja- ja alueelliset koulutusorganisaatiotahot saavat käsityksen siitä, minkälaisia toiminnan ja osaamisen
kehittämisen tarpeita kohdeyrityksillä on.
4. Hakijaorganisaatiolle syntyy kehittämistyön tuloksena geneerinen malli, jonka avulla jatkossa voidaan tunnistaa
yksittäisen valmistavan teollisuuden toimittajayrityksen kehitystarpeet.
B. Pitkän aikavälin tulokset:
1. Mukana olevat yritykset ovat käynnistäneet pitkäkestoisia (1½ - 2½ vuotta kestäviä) yrityskohtaisia tai useamman
yrityksen yhteisiä kehittämishankkeita, joiden tuloksena kohdeyrityksissä on käynnistynyt pysyvä jatkuvan
parantamisen toimintakulttuuri, joka parantaa yrityksen globaalia kilpailukykyä sekä tuottavuutta
2. Ylä-Savon alueen keskeisten teknologia-alan päähankkijayritysten toimittajaverkostoyrityksistä on kehittynyt
päähankkijayritysten kriteerit täyttävä ParasVerkosto

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ParasVerkosto-hankkeen varsinaisina kohdeyrityksinä ovat sellaisten Ylä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toimivien toimittajaverkostoyritysten henkilöstö, jotka toimivat Ylä-Savon alueen keskeisten teknologia-alan päähankkijayritysten toimittajaverkostoissa. Kohderyhmän ytimen muodostavat hankkeessa mukana olevien yritysten avainhenkilöt ja operatiivisia ratkaisuja tekevät henkilöt, joilla työtehtävänsä kautta on roolia kohdeyrityksen prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

ParasVerkosto-hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat alueen ammatilliset oppilaitokset sekä eri teknologiatoimialan koulutus- tai kehittämishankkeiden rahoituksesta vastaavat henkilöt. Myös alueen kuntien yritysten toimintaympäristön kehittämisestä vastaavat henkilöt kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Ylä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Joensuu, Kiuruvesi, Kuopio, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 57

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on tehty valmisteluvaiheessa toimintaympäristöanalyysi ja hankkeen on todettu olevan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja edistää valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista käytännössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteet ovat sisällöltään neutraaleja ja tukevat siten eri sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen avulla pyritään tunnistamaan nykyisissä logistisissa ratkaisuissa olevat kehittämis- ja tehostamismahdollisuudet sekä löytämään ensi vaiheen ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Selvitystyön avulla pyritään tunnistamaan yrityskohtaisesti ne muutostekijät prosesseissa, joilla voidaan tulevaisuudessa parantaa yrityksen ekoloogista kestävyyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Selvitystyön avulla pyritään tunnistamaan yrityskohtaisesti ne kohteet ja tekijät prosesseissa ja materiaalin käytössä, joilla voidaan jatkossa tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää jätteiden määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Selvitystyön avulla pyritään tunnistamaan keinot, joiden avulla seudullista verkostoitumiskehitystä voidaan edistää ja vahvistaa. Hankkeen avulla pyritään myös saamaan tietoa, minkälaisia uusia yrityksiä jatkossa hankkeessa mukana olevat kohdeyritykset tai mentoriyritykset tarvitsisivat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Osaavan työvoiman saatavuus ja liikkuvuus on haaste Ylä-Savossa. Hankkeen avulla pyritään selvittämään, millä tavalla esim. työvoiman liikkuvuutta alueen sisällä voitaisiin kehittää. Sama koskee merkittävässä määrin myös tavaran liikkumista ja alueen sisäisiä logistisia ratkaisuja sekä niiden kehittämistarpeiden tunnistamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeen avulla pyritään löytämään keinoja, joilla hankkeen kohdeyrityksissä saadaan aikaan päähankkijayritysten kaipaama pysyvä kulttuurimuutos jatkuvan parantamisen suuntaan. Tällaisen muutoksen aikaansaaminen edellyttää sellaisen uudenlaisen johtamiskulttuurin aikaansaamista pk-yrityksiin, joka tukee koko henkilöstön mukaan tuloa jokapäiväisen toiminnan kehittämiseen. Tämä edistää merkittävästi yritysten henkilöstön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke edistää eri sukupuolta olevien ja erilaisissa työtehtävissä työskentelevien henkilöiden tasavertaista osallistumista hankkeen toimenpiteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 3 4
Hankkeen selvitystyössä paneudutaan myös kohdeyritysten ekologiseen kestävyyteen ja kehittämisen mahdollisuuksiin. Tämä lisää kohdeyritysten hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ParasVerkosto-hankkeen tavoitteena on:
1. Koota Ylä-Savon ja osin myös Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueelta keskeisten yläsavolaisten teknologiateollisuuden päähankkijoiden toimittajaverkostoyritykset mukaan yhteiseen selvityshankkeeseen.
2. Selvittää mukana olevien päähankkijoiden verkostokumppanuusyrityksiin kohdistuvat keskeiset laaduntuottoon ja toimituskykyyn sekä ekoloogiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen liittyvät osaamis- ja kehittämistavoitteet tiiviiksi kuvaukseksi, jonka perusteella voidaan luotettavasti selvittää mukana olevien toimittajaverkostoyritysten nykytila ja kehittämistarpeet.
3. Tehdä edellä mainitun kuvauksen perusteella yrityskohtainen osaamis- ja kehittämistarveselvitys.
4. Tehdä yrityskohtainen ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteinen suunnitelma mahdollisista jatkotoimista mukana
oleville toimittajaverkostoyrityksille.