Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21519

Hankkeen nimi: Kylät liikkeelle

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 015228750

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Makkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.makkonen(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443410059

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maaseutukuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ja tukemiseen ovat olennaisesti heikentyneet viime vuosina. Kyläkouluja on lakkautettu ja toimintamahdollisuudet kylillä ovat heikentyneet. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta ihmisten harrastamismahdollisuuksiin. Maakunnallisessa HYTE työryhmässä kävi selväksi, että toimenpiteet, joita järjestetään kaupungeissa, eivät toimi maaseudulla koska harrastusmahdollisuudet ovat rajatut.
Kylät liikkeelle -hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun toimintaa luomalla edellytyksiä toimintaan ja harrastamiseen sekä luoda kylille yhteishenkeä. Hankkeessa kootaan verkostoja yhteen ideoimaan erilaisia toimintoja, jotka koetaan puutteeksi. Toiminta kohdistuu kaikenikäisiin asukkaisiin. Tärkeä toimenpide on huolehtia elintapaohjauksen (liikunta, ravinto, uni) juurruttamisesta maaseudun asukkaisiin antamalla koulutusta ja elintapaneuvontaa. Tässä kohtaa hyödynnetään VESOTE-hankkeen alustaa ja palvelutarjotinta.Hankkeen kohteena oleviin ESSOTE:n alueen maaseutukuntiin on koulutettu elintapaohjaajia. Hankkeessa hyödynnetään koulutettuja elintapaneuvojia. Tehdään yhteistyötä ReissuEllu ja MAHLi:n hankkeiden kanssa. ESLi on tehnyt kumppanuussopimuksen ESSOTE:n kanssa Vesote -hankkeen jatkosta vuosille 2019-2020.

Hankkeessa aktivoimme lapsia/nuoria aikuisten esimerkin voimalla, keksimme uusia toimintatapoja kaikkien liikuttamiseen ja innostamiseen, kyselemme kansalaisilta millaista toimintaa he haluavat ja laitetaan toiminnat käyntiin, viedään elintapaneuvontaa eteenpäin maaseudulla ja painotetaan liikunnan, ravinnon ja unen tärkeyttä jokaiselle, järjestetään innostavia tapahtumia ja kaikkien näiden eri toimien kautta kohdennamme toimintaamme myös syrjäytymisvaarassa oleviin ja heidän toiminta/työkykynsä vahvistamiseen yhteistyössä kuntien liikuntatoimijoiden kanssa.

Pääteemat ja konkretia hankkeessa:

1. Elintapaohjauksen juurruttaminen myös maaseudulle.
Ohjelma rakennetaan vuosiperiodilla siten, että valituissa kunnissa/kyläyhteisöissä ryhmät kokoontuvat tasaisin väliajoin. Alkuun suunnitellaan eri toimia ja sen jälkeen tapaamisia tulee enemmän ja erilaisia koska eri toimien ja tapahtumien kautta tapaamisia tulee luonnostaan. Ensimmäisissä kohtaamisissa painopiste on tutustumisessa ja ryhmäytymisessä. Toiminta alkaa keskusteluilla ja arkiliikunnan kartoituksella.

Seuraavien tapaamisten aihealueita ovat liikunta, ravinto ja uni. Ohjelma rakennetaan vuosiperiodilla siten, että valituissa kunnissa/kyläyhteisöissä ryhmät kokoontuvat sovitun ohjelman mukaan. Alkukartoituksissa hyödynnetään VESOTE:n kautta koulutettuja elintapaohjaajia. Osallistujille annetaan hyvinvoinnin harjoitusohjelma. Materiaaleina käytetään mm. KKI:n Matka hyvään kuntoon kalenteria. Ravinto teeman materiaalina käytetään Tartu tilaisuuteen materiaalia, joka johdattaa pysyviin elämäntapamuutoksiin rennolla ja nautittavalla tavalla. Liikuntaohjelma alkaa arkiliikunnan kartoittamisella ja lisäämisellä. Ohjelma etenee nousujohtoisesti säännölliseksi liikunnan harrastamiseksi. Uni ja rentoutuminen- osio toteutetaan koulutettujen elintapaohjaajien johdolla. Ohjelmaan kuuluvat lisäksi lajikokeilut. Aloittaminen pienin askelin, onnistumisen ilo ja hyvän fiiliksen säilyttäminen vievät hiljalleen kohti liikunnallisempaa elämäntapaa, joka tässä hankkeessa on tavoitteena. Yhteistyö ReissuEllu-hankkeen kanssa on myös tiivistä siellä alueella missä hanke toimii. Elintapaohjauksen mallia juurrutetaan myös Savonlinnan maaseutualueille jonne ReissuEllu-hanke ei ylety.

2. Kokeilukulttuuri.
Kokeilukulttuuri tarkoittaa, että keräämme toimintaan ideat kansalaisilta yhteisissä tapaamisissa ja laitamme ne käytäntöön hyvin nopealla aikataululla. Ihmisiä tapaamme tavanomaisissa/luontevissa paikoissa ja kyselemme heiltä siellä millaista liikuntaa he haluaisivat järjestettävän. Hankkeista saatujen palautteiden myötä tällainen tapa osallistaa ihmisiä lisää uskallusta osallistua paremmin eri toimintoihin, koska ovat saaneet itse kertoa ideoitaan. Tarkoituksena onkin, että kynnys osallistumiseen tehdään mahdollisimman pieneksi. Kohtaaminen-Idea-Toiminta! Eri kokeilujen, innostamisen ja toiminnan tarkoituksena on aktivoida maaseudun asukkaita.

3.Tapahtumat.
Helpoin tapa lähteä liikkeelle on ideoida kyläläisiä yhdistäviä tapahtumia. Tapahtuma yhdistää perheet. Tapahtumat voivat olla kulttuuri- tai liikuntapainotteisia tai molempia. Tapahtumissa tehdään yhteistyötä mahdollisimman monen eri tahon kanssa. Tapahtumien kautta aktivoidaan asukkaita, saadaan uusia malleja ja toimintatapoja, lisätään yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien työ/toimintakykyä ottamalla heitä mukaan toimintaan.

4. perheet liikkeelle.
Perheille järjestetään tapahtumia ja he saavat itse kertoa ideoitaan millaista toimintaa olisi toiveissa. Perheen vanhemmille järjestetään myös tietoiskuja elintapaohjauksien yhteydessä teemoista liikunta, ravinto ja uni.

Yhteistyöverkostoina toimivat: Järvi-Suomen kylät, koulut, urheiluseurat, kuntien liikunta-,nuoriso- , kulttuuri- ja sivistystoimet, yritykset ja kaikki kuntien asukkaat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaikki kylien asukkaat (perheet), kyläyhdistykset, kuntien liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi, muut yhdistykset, urheiluseurat, työelämän ulkopuolella olevat ( työ - ja toimintakyvyn parantaminen )

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien elinkeinotoimi

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 616

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 097

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 616

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 187 097

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mäntyharju, Hirvensalmi, Kangasniemi, Puumala, Mikkeli, Sulkava, Rantasalmi, Pieksämäki, Enonkoski, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ei toteuteta yhdessä paikassa

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolet tasavertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdistuu molempiin sukupuoliin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki ovat tasa-arvoisesti mukana.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei merkitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei merkitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei merkitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei merkitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei merkitystä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei merkitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
hyväkuntoiset lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit parantavat paikallista elinkeinorakennetta kestävästi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
hieman merkitystä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei merkitystä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
suuri merkitys hyvinvoinnin edistämiseen
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke edistää hyvinvointia tasa-arvoisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Merkitys tärkeä.
Kulttuuriympäristö 3 3
Pieni merkitys
Ympäristöosaaminen 3 3
Pieni merkitys -harrastepaikat kaikille tutuiksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Henkkeen pääteemoja olivat: Hankkeessa luomme toimintatapoja kaikkien liikuttamiseen ja innostamiseen, kyselemme kansalaisilta millaista toimintaa he haluavat ja laitetaan toiminnat käyntiin, viedään elintapaneuvontaa eteenpäin maaseudulla ja painotetaan liikunnan, ravinnon ja unen tärkeyttä jokaiselle, järjestetään innostavia tapahtumia ja kaikkien näiden eri toimien kautta kohdennamme toimintaamme myös syrjäytymisvaarassa oleviin ja heidän toiminta/työkykynsä vahvistamiseen yhteistyössä kuntien liikuntatoimijoiden kanssa.
Hanke teki suunniteltuja toimenpiteitä hyvällä volyymilla. Liikunnallisia innostavia tapahtumia, lajikokeiluja, toimintoja järjestettiin hankeaikana 133 kpl ja niihin osallistui 1978 henkilöä. Tämän lisäksi järjestettiin Etelä-Savon Liikunnan tapahtumia, joissa hanke oli mukana yhteensä 6 ja niissä oli mukana 1440 henkilöä. Elintapaohjaus oli hankkeen yksi pääteemoista. elintapaohjausryhmiä hankkeella oli yhteensä 14 ja niissä oli 162 asiakasta. Elintapaohjausryhmien kanssa pääpaino oli liikunnan, ravinnon ja unen tuominen mukaan vahvemmin jokaisen elämään/mietintään. Ryhmien kanssa kokeiltiin erilaisia liikkumismuotoja ja monelle liikunta jäi pysyväksi keinoksi elämään hyvinvoinnin tuojana.