Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21522

Hankkeen nimi: Lukiolaki ja korkeakouluun haku uudistuvat: uudistusten vaikutukset Kainuun lukioissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Korkeakouluyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0209831-2

Jakeluosoite: Linnankatu 6 B

Puhelinnumero: 040 1488 591

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunaalto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mira Huotari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: va. johtaja/rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mira(at)kainuunaalto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1488 591

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi lukiolaki astuu voimaan 1.8.2019. Uudistuksella tavoitellaan entistä tehokkaampaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle sekä lukio-opintojen entistä parempaa vastaavuutta jatko-opintojen, työelämän sekä kansainvälisyyden vaatimuksiin.

Uuden lain mukaan osa lukio-opinnoista tulee toteuttaa yhdessä vähintään yhden korkeakouluopintoja tarjoavan oppilaitoksen kanssa. Laki edellyttää lukioilta niin sanottuja kurkistusopintoja, joiden kautta opiskelijan on mahdollista jo lukioaikana tutustua korkea-asteen opintotarjontaan ja korkea-asteella vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä syventää lukion oppimääriä korkea-asteen opinnoilla. Opintomäärien mitoituksen perusteena käytetään jatkossa lukioissakin yliopistojen tapaan kurssien sijaan opintopisteitä.

Kainuun osalta tilanne on haastava, koska alueen oma korkeakouluopetuksen tarjonta on kapea rajoittuen lähinnä Kajaanin ammattikorkeakouluun. Tämän vuoksi osa kurkistusopinnoista tullaan toteuttamaan verkkovälitteisesti yhteistyössä valtakunnallisen korkea-asteen oppilaitosverkoston kanssa. Verkkovälitteisessä opiskelussa opiskelijan itseohjautuvuus, motivaatio ja digitaidot ovat oleellisia. Taitoja tulee tukea riittävällä ja asiantuntevalla opinto-ohjauksella.

Korkeakouluopintojen monipuoliset kurkistusmahdollisuudet sekä akateemiseen korkeakouluopiskeluun valmistavat opinnot ovat hankkeen päätavoitteista ensimmäinen. Myös kurkistusopintojen rahoitusmallit on selvitettävä, koska lukiokoulutukseen kuuluvien kurkistusopintojenkin tulee olla opiskelijalle maksuttomia.

Uusi lukiolaki velvoittaa lisäksi lukiot tarjoamaan entistä henkilökohtaisempaa opinto-ohjausta ja opintopolkuja. Opinto-ohjaus laajenee kattamaan niin sanotun jälkiohjausvelvoitteen kohdistuen niihin opiskelijoihin, jotka eivät lukio-opintojen jälkeen saa jatko-opiskelupaikkaa. Lain myötä opinto-ohjaustyötä tekevien toimenkuva laajenee. Muutos edellyttää opinto-ohjauksesta vastaavan henkilökunnan osaamistarpeiden kartoittamista ja tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelua, mikä on hankkeen toinen päätavoite.

Siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle tulee tehostaa myös uudistamalla korkea-asteen opiskelijavalintaa. Jatkossa korkeakouluun haetaan yhä näkyvämmin ylioppilastutkinnon perusteella niin kutsutussa todistusvalinnassa. Todistusvalinta tarkoittaa lukio-opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten menestyksellistä suorittamista sekä oikeita lukioaikaisia oppiainevalintoja. Hankkeessa perehdytään eri korkeakoulujen hakumenettelyihin ja menettelyissä painotettaviin oppiaineisiin ja arvosanoihin. Hakumenettelyjen sisällöt tulee avata selkeästi kohderyhmien keskuuteen, sillä jatko-opintoihin valmistautuminen alkaa tulevaisuudessa jo lukion ensimmäiseltä luokalta. Opinto-ohjauksen merkitys myös jatko-opintojen suhteen on merkittävä. Laki velvoittaa lukioita huolehtimaan myös niiden opiskelijoiden jatko-opinto-ohjauksesta, jotka ovat tehneet jatko-opintojen kannalta vääriä oppiainevalintoja tai ovat suorittaneet heikosti valinnan kannalta ratkaisevasti vaikuttavan ylioppilaskokeen.

Uusi lukiolaki edellyttää opintojen linkittymistä alueen työ- ja elinkeinoelämään entistä paremmin. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyössä TE-keskuksen kanssa tulevaisuuden työelämäntarpeita. Näin tulevaisuudessa työllistäviin aloihin osaltaan suuntautua jo lukioaikaisissa opinnoissa ainakin kurkistusopintojen kautta.

Uudistuksiin on kyettävä vastaamaan onnistuneesti ja ennakoivasti kaikissa Kainuun lukioissa, jotta kainuulaisten lukiolaisten tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet ja jatko-opintokelpoisuudet turvataan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat Kainuun lukioissa opiskelevat sekä lukioiden opinto-ohjaustyötä tekevät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Kainuun lukioiden muu henkilöstö, lukiolaisten vanhemmat, lukio-opintoja suunnittelevat, lukio-opiskelun keskenjättäneet tai ylioppilastutkinnon heikolla menestyksellä suorittaneet, Kainuun työ- ja elinkeinoelämän edustajat, vapaan sivistystyön toimijat, muu toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitostoiminta Kainuussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 030

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 030

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Kajaani, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 370

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Voimassaolevaa, tutkimustietoon pohjautuvaa alueellista analyysiä ei ole tehty. Yleisenä käsityksenä ja valtakunnallisten tutkimustulosten tukema kuitenkin on, että enemmistö lukio-opiskelijoista on tyttöjä, valtaosa opetus- ja etenkin opinto-ohjaustyötä tekevistä on naisia ja jatko-opinnoissa tietyt alat (opetus- ja kasvatus sekä hoiva-alat) ovat naisvaltaisia ja tietyt alat (tekniikka ja rakentaminen) miesvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana tuodaan näkyväksi tyttöjen ja poikien määrälliset suhteet lukio-opiskelussa, naisten ja miesten määrälliset suhteet lukion opetus- ja opinto-ohjaustyössä, eri aloille jatko-opintoihin hakeutuvien sukupuolisidonnaisuus. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten lukioaikaiset oppiainevalinnat jakautuvat sukupuolten välillä ja miten ne vaikuttavat jatko-opintohakuun viitaten etenkin korkea-asteen todistusvalintaan. Myös tulevaisuudessa työllistävien alojen sukupuolisidonnaisuutta avataan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Tasa-arvon näkökulmaa huomioidaan selvitysten ja kartoituskohteiden valinnassa, henkilöstövalinnoissa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa sekä hanketulosten loppuraportoinnissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Yhteydenpidossa, tiedotuksessa, opinto-ohjauksessa kuin myös kurkistusopintojen toteutuksessa hyödynnetään digitalisaatiota ja verkko-opetusta mahdollisuuksien mukaan. Markkinointi toteutetaan pääosin sosiaalisen median kautta. Turhaa matkustamista ja tulostetun materiaalin tuottamista rajoitetaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Turhaa matkustamista vältetään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Tulostetun materiaalin tuottamista rajoitetaan, mikä vähentää jätemateriaalin kertymistä. Markkinointimateriaali pyritään tuottamaan aineettomasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hankkeessa selvitetään Kainuun alueella odotettavissa olevaa osaamis- ja työvoimapulaa. Hanke edistää lukio-opiskelijoiden tietoisuutta tulevaisuuden työllistävistä ammateista Kainuussa sekä avaa niitä opintopolkuja, joiden kautta kyseiseen ammattiin valmistutaan. Hanke myös avaa työelämän vallitsevaa sukupuolisidonnaisuutta ja jättää opiskelijalle mahdollisuuden murtaa sukupuolisidonnaisia ammattiryhmittymiä. Lisääntyvä yhteistyö lukioiden ja paikallisen työelämän välillä antaa konkretiaa opinnoista ja niiden johtamista ammateista ja työn sisällöistä. Jo lukioaikana nuori saa käsityksen mahdollisista tavoiteammateistaan ja osaa suunnata opintopolkuaan kohti tavoitetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeessa tuotetaan pääosin aineettomia palveluita: lukiolaisille suunnatut korkea-asteen kurkistusopinnot, opinto-ohjaajien täydennyskoulutustarjonnnan suunnittelu, jatko-opintoihin ja työelämään tarvittavat henkilökohtaiset opintopolut.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Hankkeeseen kuuluvaa yhteydenpitoa, opinto-ohjausta ja opiskelua toteutetaan mahdollisuuksien mukaan verkkovälitteisesti, jolloin turhalta matkustamiselta vältytään. Lähitapaamiset viedään lähelle opiskelijoita periaatteella "opettaja matkustaa", jolloin matkustaminen koskee muutamaa ihmistä, ei koko opiskelijaryhmää. Myös työelämään tutustumisia pyritään toteuttamaan paikallisesti oman kotikunnan sisällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hankkeen avulla luodaan monimuotoisempi lukio-opintojen tarjonta, kehitetään ja edesautetaan lukiossa toteutettavaa opinto-ohjausta ja opinto-ohjaustyötä tekevien ammattitaitoa, autetaan henkilökohtaisten opintopolkujen ja urahaaveiden toteutumista, tiedotetaan selkeästi jatko-opintohakuun liittyvistä käytänteistä ja vaihtoehdoista tavoitteena varmistaa, että mahdollisimman moni kainuulainen lukiolainen saavuttaa jatko-opintohaaveensa, integroidaan lukio- ja korkea-asteen opiskelua alueen työelämään ja etenkin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Luodaan uskoa siihen, että nuorille on työllistymismahdollisuuksia kotiseudullaan ja näin edesautetaan alueen säilymistä elinvoimaisena ja osaavana maakuntana.
Tasa-arvon edistäminen 8 3
Tarjotaan Kainuussa valtakunnallisesti tasavertaiset lukio-opiskelun mahdollisuudet kaikissa maakunnan lukioissa. Turvataan kilpailukykyiset jatko-opintomahdollisuudet kainuulaisille nuorille. Pyritään rikkomaan perinteiset sukupuolisidonnaiset aine- ja ammatinvalintastereotypiat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien turvaaminen opiskelijan kotipaikasta ja oppilaitoksesta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 4
Digipalveluita hyödyntämällä ohjataan säästämään luontoa kuormittavaa matkustusta ja aineellisen, luontoa rasittavan materiaalin tuottamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella uuden lukiolain ja uudistuvan korkeakouluunhaun vaikutuksia Kainuun lukioissa. Tavoitteena oli, että uudistuksista huolimatta kainuulaisilla lukiolaisilla säilyvät tasapuoliset mahdollisuudet monimuotoisia lukio-opintoja suorittaa sekä korkea-asteen jatko-opintohakuihin valmistautua. Kainuussa haasteen muodostavat erityisesti lukioiden pieni koko sekä pitkät etäisyydet korkea-asteen oppilaitoksiin, jolloin yhteistyön toteuttaminen vaatii erityistä panostusta. Myös opinto-ohjaustyötä tekevien osaaminen tuli varmistaa ja mahdolliset lisäkoulutustarpeet selvittää.

Hankkeen alussa uudistuksista tiedotettiin kattavasti ja tasapuolisesti Kainuun lukioita, lukiolaisia sekä lukiolaisten huoltajia. Tiedotusta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeästi ja helposti lähestyttävällä tavalla. Lähitoteutuksena toteutettuja info-tilaisuuksia suosittiin. Tiedotukseen luettiin mukaan tietyin osin myös perusasteen 9. luokkalaisten opinto-ohjauksesta vastaavat. Koronan myötä näkyvyys siirtyi sosiaaliseen mediaan. Hanketoimista tiedotettiin kattavasti sosiaalisen median kanavissa Facebook ja Instagram sekä Kainuun kesäyliopiston kotisivut www.kainuunaalto.fi ja www.kainula.fi.

Hankkeen päätavoitteena oli keskittyä lukio-opintojen ja korkea-asteen jatko-opintojen välisen yhteistyön kehittämiseen ja toteuttamiseen Kainuun lukioissa. Kainuun oma korkea-asteen oppilaitosverkosto on verraten suppea eikä esimerkiksi omaa yliopistoa maakunnasta löydy. Tämä vaikeuttaa yliopistoyhteistyön toteuttamista ja voi jättää yliopisto-opinnot nuorille etäisiksi. Hankkeen aikana selvitettiin kattavasti valtakunnallinen korkea-asteen tutustumis-, kurkistus- ja maistiaisopintotarjonta. Tarjonnasta poimittiin niitä opintoja, jotka olivat nousseet esille lukiolaisille suunnatuissa kyselyissä koskien nuorten jatko-opinto- ja urahaaveita. Tutustumisopintotarjonta lisättiin Kainuun kesäyliopiston kotisivuille, joiden kautta opinnoista tiedottaminen, ilmoittautuminen ja opintojen ohjaaminen voitiin hoitaa keskitetysti. Tarjonta muodostui lähinnä verkkovälitteisistä opintojaksoista, koska pitkät etäisyydet korkea-asteen kampusalueilla toteuttaviin lähiopintoihin estivät lähiosallistumisen. Lisäksi opintotarjonnassa suosittiin maksuttomia opintoja, koska korkea-asteen tutustumisopintojen suorittamisen tuli olla opiskelijoille maksutonta. Lukioiden valmiudet tukea maksullisten tutustumisopintojen suorittamista olivat rajalliset. Opintojen maksullisuus ei kuitenkaan saa eriarvostaa lukiolaisten mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen.

Hankkeen edetessä kävi selväksi se, että lukiolaisten valmiudet suorittaa itsenäisesti verkossa toteutettavia tutustumisopintoja olivat rajalliset. Tutustumisopintoihin liitettiin paikallista opinto-ohjausta, tutortyöskentelyä sekä vertaistukitoimintaa. Koronan myötä toiminnot siirtyivät verkkoon. Hankkeen tavoittelemaa henkilökohtaista opinto-ohjausta ja -tukea ei näin ollen päästy toivotulla tavalla toteuttamaan.

Tutustumisopintojen rinnalla kartoitettiin avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjontaa. Kohderyhmän tietoisuuteen tuotiin niitä avoimen korkeakouluopetuksen opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, joita nuori voi esimerkiksi välivuoden aikana suorittaa Kainuusta käsin, ja joilla tutustua korkeakouluopintoihin ja sen eri oppiaineisiin, edistää paitsi akateemisia opiskeluvalmiuksiaan myös verkko-opiskeluvalmiuksiaan ja hankkia jopa väylähakukelpoisuuden. Opintotarjonta toteutettiin pääosin verkko-opintoina, se koottiin yhteen Kainuun kesäyliopiston kotisivuille ja toteutukseen sidottiin paikallista opinto-ohjausta, tutortoimintaa ja vertaisryhmätyöskentelyä.

Hankkeen aikana toteutettiin laajaa opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksella tuettiin lukioiden omaa opinto-ohjausta. Sisällöissä keskityttiin erityisesti tutustumisopintoihin sekä avoimen korkeakouluopetuksen opintoihin ja niissä vaadittaviin opiskelutaitoihin. Opinto-ohjaus toteutettiin Koronasta johtuen pääosin verkossa. Tarjolla oli niin viikoittaista yleistä opinto-ohjausta kuin myös henkilökohtaista ohjausta. Myös valtakunnallisista, verkkovälitteisistä ja kaikille avoimista Opiskelutaitoilloista tiedotettiin hankkeen kautta.

Hankkeen päätapahtumana oli toteuttaa Kainuun lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu Akateemisia opiskeluvalmiuksia -seminaari. Seminaari suunniteltiin lähitoteutukseksi keväälle 2020. Tilaisuus jouduttiin perumaan Koronan vuoksi. Sisältöjä ja toteutustapaa muokattiin niin, että Jatko-opintovalmiuksia Kainuun lukiolaisille -verkkoseminaari saatiin toteutumaan keväällä 2021. Tilaisuuden osallistujat kerättiin Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon ja Paltamon lukioista. Seminaaripäivä koostui seuraavista teema-alueista: Lukio-opiskelua ja korkeakouluunhakua koskevista uudistuksista taustaa ja vaikutuksia lukiolaisen opintosuunnitelmiin, Vaihtoehtoiset hakureitit ammattikorkeakouluun, Avoimen väylä hakutapana yliopistoon, Paneelikeskustelu ”Muutokset hyvässä ja pahassa – joka tapauksessa osana nuoren opiskelijan arkea”, Opiskelu saa olla myös hauskaa, Taitoja tulevaisuuteen, Tulevaisuuden työelämän osaajat Kainuussa, Minun talous ja Rakennetaan nuori vahvaksi. Osallistujamäärä jäi alle tavoitellun. Merkittävänä syynä tähän oli yleinen väsymys verkkototeutuksiin.

Hankkeen aikana selvitettiin lukioissa toimivien opinto-ohjaajien resursseja ja lisäkoulutustarpeita. Saatujen selvitysten perusteella resurssit koettiin suhteellisen riittäviksi. Uusi lukiolaki, jatko-opintohaut, todistusvalinnan kriteerit sekä Opintopolku.fi-portaali olivat opinto-ohjaajilta kerätyn tiedon mukaan hyvin hallussa. Sen sijaan opiskelijan ja opinto-ohjaajan omaa jaksamista tukeviin toimiin, akateemisiin opiskeluvalmiuksiin sekä verkko-opiskeluvalmiuksiin liittyen nähtiin lisäkoulutustarpeita. Tarpeita vastaava ammatillinen lisäkoulutus suunniteltiin ja sille haettiin avustus Opetushallituksen Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutushaussa. Koulutus käynnistyy syksyllä 2021.

Uusi lukiolaki edellyttää lisäksi lukio-opiskelun ja työ- ja elinkeinoelämän entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteistyöverkostoja selvitettiin ja uusia yhteistyömuotoja suunniteltiin. Työn tuloksena syntyivät mm. Ura- ja jatko-opintojen päivät, joita toteutettiin Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen lukiolla. Päiviin kutsuttiin mukaan kunnan sekä koko Kainuun merkittäviä työnantajia sekä valtakunnallisella tasolla korkea-asteen oppilaitosten edustajia. Päivien tarkoituksena oli esitellä tulevaisuuden Kainuun korkea-asteen osaamista vaativia aloja ja osaajatarpeita. Tietoon liitettiin korkea-asteen jatko-opinnot siitä näkökulmasta, millä opinnoilla ko. aloille voi pätevöityä, mitkä oppilaitokset pätevöittäviä opintoja tarjoavat ja millaiset hakureitit ko. opintoihin on olemassa. Tiedotuksessa tuotiin esille myös aloihin ja opintoihin liittyvät tutustumisopinnot ja avoimen korkeakouluopetuksen opinnot. Ura- ja jatko-opintojen päivien rinnalla toteutettiin työpaikkatutustumiskäyntejä, joista huomattavimpana voidaan mainita Terrafamelle suunnatut tutustumismatkat. Tavoitteena oli toteuttaa työpaikkatutustumisia huomattavasti laajemmassa määrin, mutta Korona pandemia esti ko. tavoitteen saavuttamisen.

Hankkeen toiminta-aikana luotiin uusia toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja. Tutustumisopintotarjonnasta ja avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjonnasta tiedotetaan hankkeen päättymisenkin jälkeen Kainuun kesäyliopiston kotisivuilla www.kainula.fi. Avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjontaa suunnitellaan myös siitä näkökulmasta, millä opinnoilla tuetaan toiselta asteelta valmistuneiden nuorten korkea-asteen jatko-opiskelua esimerkiksi välivuoden aikana. Opintotarjonnalla tuetaan myös opiskelua tulevaisuuden Kainuun työllistäville aloille. Verkkovälitteistä opinto-ohjausta jatketaan Kainuun kesäyliopiston toimesta. Ura- ja jatko-opintojen päiviä jatketaan Kainuun lukioilla. Toteutuksesta vastaavat lukiot yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa. Verkkopedagogiikkaa hyödyntämään ja opintotarjontaa monipuolistetaan mm. abikurssien osalta lukio- ja vapaan sivistystyön verkostoissa. Lisäksi selvitetään pienten lukioiden yhteistyömahdollisuuksia verkkopedagogiikkaa hyödyntämällä turvata monipuolinen lukiokurssitarjonta kohtuullisin opetuskustannuksin. Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke jatkaa toisen asteelta valmistuneiden ja työ- ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön kehittämistä ja toteuttamista.