Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21523

Hankkeen nimi: MERKE - Merkityksellistä elämää rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää MERKE - Merkityksellistä elämää -kehittämishankkeen (S21500) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen avulla vastataan heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien osatyökykyisten työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeeseen, matalan kynnyksen toimintamallien kehittämistarpeeseen ja monitoimijuuden kehittämistarpeisiin. Hankkeella haetaan ratkaisua huono-osaisuuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn luomalla uusia toimintamalleja ja toimintamahdollisuuksia kohderyhmän osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä merkityksellisen elämän tukemiselle ja toimintakyvyn vahvistumiselle.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työlliseen työvoimaan kuuluvat 18-65 vuotiaat osatyökykyiset, heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevat oululaiset henkilöt, joilla on selkeää osattomuuden kokemusta, sekä työ- ja toimintakyvyn vajetta, eivätkä he sijoitu avoimille työmarkkinoille, vaikka heillä olisi työhaluja. Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös työelämän ulkopuolella olevat vajaakuntoiset työikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat palveluja pitkäaikaistyöttömyyden, mielenterveyden, päihteiden käytön, tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi. Varsinaiseen kohderyhmään voivat siis kuulua työttömät työnhakijat, sairaslomalla/kuntoutustuella olevat, osaaikaeläkkeellä olevat, opiskelijat, kotiäidit ja -isät sekä työttömyysuhan alaiset toistuvaistyöttömät henkilöt. Hanke pyrkii tavoittamaan ja palvelemaan yhteensä 200 asiakasta.

Hankkeessa rakennetaan seuraavista toimenpiteistä koostuva kokonaisuus:
1. Matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnot ja vaikuttava asiakaslähtöinen olohuonetyyppinen ammatillisesti ohjattu toiminta.
2. Henkilökohtainen tuki: Yksilölliset vastaanotot, asiakas-/palveluohjaus ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta.
3. Tuetun vapaaehtoistoiminnan pilotti: Tuetun vapaaehtoistoimintamahdollisuuden tarjoaminen yhteistyössä ODL vapaaehtoistoiminnan ja IkäArvokas hankkeen kanssa.
4. Jalkautuvat toiminnot: Edellä mainitut toimenpiteet viedään jalkautuneena uuden Oulun reuna-alueille.
5. Asiakasohjauksen ja yhteistyön kehittäminen Oulun alueen hyvinvointikeskusten ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Kehittämishanke toteutetaan 01.01.2019-31.12.2021 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Rinnakkaishanke on toiminnassa ajalla 01.01.2019-30.09.2020. Palkkatukijaksojen on päätyttävä viimeistään 31.05.2020 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 120 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-