Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21524

Hankkeen nimi: Täsmävalmennuksella työhön - Adapteri rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.1.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Täsmävalmennuksella työhön - Adapteri -kehittämishankkeen (S21502) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hanke vastaa alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen avulla. Lisäksi työelämään paluun tukemiseksi rakennetaan vapaaehtoisten tutoreiden verkosto tukemaan työnhakijoita urapolun pitkäaikaisessa rakentamisessa. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki työikäiset työttömät ja pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi painotetaan erityisesti yli 50-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Hankkeessa kohderyhmiin kuuluvat myös alueen työnantajat ja tutortoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoiset, joiden kanssa työskennellään tiiviissä yhteistyössä.

Täsmävalmennuksessa on kyse räätälöidystä lyhyiden koulutusten ja työhönvalmennuksen yhdistämisestä työnhakijan työelämävalmiuksien parantamiseksi ja työnantajaa palvelevan osaamisen kehittämiseksi. Yrittäjän ja työnhakijoiden kanssa tehdään yhteinen täsmävalmennussuunnitelma, jonka pohjalta toteutetaan muutaman kuukauden mittainen valmennusjakso. Hankkeessa kehitetään työtutor -toimintamalli, jossa työnhakija saa ammatillisen tuen jatkoksi kevyemmän, vertaistuellisemman tukimuodon ja luotetun henkilön, jonka kanssa keskustella työelämän muutoksista ja urapolusta.

Kehittämishanke toteutetaan 01.01.2019-31.12.2021 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät viimeistään 31.05.2020) TEM:n nykyisen ohjeistuksen mukaisesti. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Nuorten Ystävät ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 028

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 219 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 028

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-