Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21526

Hankkeen nimi: Parasta Etelä-Savoon - taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3

Puhelinnumero: 0153 5561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuulevi Aschan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuulevi.aschan(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 637 8841

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, ESSOTE, 0825508-3
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, 2101432-1
Diakonia-ammattikorkeakoulu, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taide, kulttuuri ja luonto tarjoavat tutkitusti vaikuttavia välineitä ja menetelmiä hyvinvoinnin kehittämiseen. Niiden hyödyntämistä voidaan tehostaa entisestään lisäämällä tietoisuutta ja osaamista niiden soveltuvuudesta ja käytöstä erilaisten asiakkaiden kanssa. Siksi hankkeen tarkoituksena on kehittää sote- ja nuorisoalojen ammattilaisten taide- ja kulttuuri, sekä luontolähtöisten menetelmien käytön osaamista omassa työssään.

Hankkeen keskeinen tavoite on lisätä eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista niin, että hyvinvointia edistävien taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttäminen lisääntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myös kasvatus- ja nuorisopalveluissa. Lisäksi tavoitteena on kerätä tietoa osaamista lisäävien valmennusmallien toteuttamisen edellytyksistä, kehitettävistä mallin osa-alueista ja toimivista käytännöistä.

Hankkeessa lisätään ammattilaisten osaamista palvelumuotoilulla toteutettavissa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöönottoon tähtäävissä laajoissa valmennuspaketeissa. Valmennuspaketit pitävät sisällään muun muassa seuraavia työmuotoja: yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia sekä kokoavia työpajapäiviä, joihin myös muille kuin valmennuspaketeihin osallistuville, asiasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus osallistua. Valmennukset on suunnattu kahdelle ryhmälle 1) sote- alan, kasvatus- ja nuorisoalan toimijoille - ammattilaisille, opiskelijoille ja järjestötoimijoille - sekä 2) taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan toteuttajille. Monialainen osallistujajoukko oppii valmennusten aikana myös toisiltaan. Yhtenä innovatiivisena työmuotona valmennuksiin sisältyy monialaista ja ketterää yhdessä kehittämisen osaamista lisäävät Design jam-tilaisuudet. Niissä lisätään osaamista siitä, miten tuotetaan monialaisia ratkaisuja konkreettisiin, hankkeessa esille nousseisiin pulmiin tai haasteisiin esimerkiksi miten paketoida/ yhdessä suunnitella tiettyyn yksikköön tietty taide-, kulttuuri- ja/tai luontolähtöinen toiminta eri ammattilaisten osaamista hyödyntäen.Taide-, kulttuuri- ja luontoalan toimijoille hankkeessa annetaan mentorointia myös huomioiden taide-, kulttuuri- ja luontopalvelun tuottajan ansaintamalli tässä kontekstissa ja pohditaan kehitettävän palvelun sopivuutta myytäväksi palveluksi sekä hyödynnetään digitaalisuutta. Laajan valmennuspaketin lisäksi hankkeessa tuotetaan suppeampia, räätälöityjä yksikkökohtaisia maksimissaan yhden päivän pituisia valmennuspäiviä. Osaamista lisäävät valmennusmallit kuvataan niin, että niiden toteuttamista on mahdollista jatkaa hankkeen jälkeen. Valmennusten toimivuudeta kerätään tietoa eri näkökulmista: valmennuksiin osallistuvien henkilöiden ja yksiköiden, valmennuksia toteuttavien ja palveluita järjestävien ja palveluista päättävien tahjen näkökulmista.


Hankkeen tuloksena suuren ammattilaisjoukon osaaminen lisääntyy. Hankkeessa syntyy uusia, toimivaksi havaittuja valmennusmalleja, joilla lisätään 1) sote- sekä myös kasvatus- ja nuorisoalojen ammattilaisten osaamista taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisestä toiminnasta sekä 2) taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan tuottajille osaamista toimia sote-, nuoriso- ja kasvatusaloilla ja tuottaa palveluja yrittäjänä. Lisäksi hanke tuottaa tietoa, joka tukee jatkossa tehtäviä mallinnuksia taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan toteuttamisesta organisaatiotasolla sote- ja kasvatus- sekä nuorisoaloilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat toimijat, jotka osallistuvat hankkeessa tuotettaviin valmennuksiin.
1) sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaiset
2) sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijat ja heitä kouluttavat
3) kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja nuorisoalalla
4) taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajat ja järjestäjät

Valmennukset toteutetaan monialaisina eli neljän eri kohderyhmän edustajat osallistuvat samoihin valmennuksiin ja näin myös oppivat toisiltaan ja voivat syventää ymmärrystään eri kohderyhmien näkökulmista yhteiskehittämiseen pohjautuvien menetelmien kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kasvatus- ja nuorisopalveluiden käyttäjät ja päättäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 290 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 328

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 643 856

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 056

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Rantasalmi, Sulkava, Puumala, Pieksämäki, Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa, Enonkoski, Savonlinna, Juva, Joroinen, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sote-alan henkilöstö on naisvaltaista, etenkin hoitohenkilökunnan keskuudessa. Miehiä on vain noin viidennes. Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa tämä erityispiirre on huomioitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sote-alan henkilöstö on naisvaltaista, etenkin hoitohenkilökunnan keskuudessa. Miehiä on vain noin viidennes. Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa tämä erityispiirre on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen päätavoite on osaamisen vahvistaminen sote-alan henkilöstön keskuudessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Osaamisen lisäämiseksi toteutettavissa valmennuksissa hyödynnetään verkko-opetusta, myös hankkeen sisäisissä palavereissa hyödynnetään etäkokousmenetelmiä. Lähtökohtaisesti taide-, kulttuuri- ja luontolähtöiset menetelmät hyödyntävät aineetonta pääomaa ja siten edustavat kestävää kehitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Osaamisen lisäämiseksi toteutettavissa valmennuksissa hyödynnetään verkko-opetusta, myös hankkeen sisäisissä palavereissa hyödynnetään etäkokousmenetelmiä. Lähtökohtaisesti taide-, kulttuuri- ja luontolähtöiset menetelmät hyödyntävät aineetonta pääomaa ja siten edustavat kestävää kehitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Osaamisen lisäämiseksi toteutettavissa valmennuksissa hyödynnetään verkko-opetusta, myös hankkeen sisäisissä palavereissa hyödynnetään etäkokousmenetelmiä. Lähtökohtaisesti taide-, kulttuuri- ja luontolähtöiset menetelmät hyödyntävät aineetonta pääomaa ja siten edustavat kestävää kehitystä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee vahvasti kasvualaksi tunnistetun taide-, kultturi- j luontolähtöisen toiminnan yrittäjyyttä ja näin vahvistaa alan maakunnallista palvelurakennetta ja kestävää kehittämistä, hankkeen toimenpiteet luovat myös mahdollisia uusia palveluavauksia paikallisille taide-, kulttuuri-, ja luontoyrittäjille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Lähtökohtaisesti taide-, kulttuuri- ja luontolähtöiset menetelmät hyödyntävät aineetonta pääomaa ja siten edustavat kestävää kehitystä
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Osaamisen lisäämiseksi toteutettavissa valmennuksissa hyödynnetään verkko-opetusta, myös hankkeen sisäisissä palavereissa hyödynnetään etäkokousmenetelmiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hyvinvointivaikutuksia sekä ammattilaisten osaamisen lisääntymisestä viime kädessä hyötyville sote-, ja kasvatus- sekä nuorisoalan palvelujen käyttäjille kuin myös työhyvinvoinnin lisääntymisen muodossa valmennuksiin osallistuville toimijoille.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen yhtenä päämääränä on tuottaa osaamista taide-, kulttuuri-ja luontolähtöisistä menetelmistä sote-alalla niin, että eri asiakasryhmät ovat tasa-arvoisessa asemassa esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen yhtenä päämääränä on tuottaa osaamista taide-, kulttuuri-ja luontolähtöisistä menetelmistä sote-alalla niin, että ne ovat esteettömiä ja yhdenvertaisesti saavutettavia
Kulttuuriympäristö 3 5
Hyvinvointipalveluita kehitetään myös kulttuuriperintöä arvostaen ja hyödyntäen
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-