Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21528

Hankkeen nimi: Lähetkö-hanke - Hyvinvointia ja voimavaroja sosiaalisen osallistumisen kautta

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 7, PL 8216

Puhelinnumero: (016) 3221

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Alajoutsijärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palveluesimies

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.alajoutsijarvi(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405649641

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen on määritelty Rovaniemellä keskeiseksi hyvinvointia edistäväksi tavoitteeksi tuleville vuosille muun muassa kaupunkistrategiassa ja hyvinvointikertomuksessa. Kuitenkaan heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat kuntalaiset eivät saavuta samoja osallisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia kuin muut kuntalaiset. Heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat kuntalaiset kohtaavat syrjintää, ennakkoluuloja, yksinäisyyttä ja toimettomuutta. Heillä on tarve vahvistaa omaa sosiaalista toimintakykyä.

Lähetkö-hankkeessa haetaan ratkaisua ongelmiin, joita sisältyy heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kuntalaisten sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden käytännön toteutumiseen. Hanketta toteutetaan neljän työpaketin avulla, jotka ovat:
1) Yhteistyöverkosto ja jalkautuva työskentely
2) Sosiaalista osallisuutta lisäävä toiminta
3) Osallistujan oman hyvinvoinnin ja voimavarojen ylläpitämisen ja vahvistamisen tuki
4) Osallistujan kehittämis-ja vaikuttajatyö sekä rakenteellinen sosiaalityö

Tavoitteet: Lähetkö-hankkeen päätavoitteena on lisätä heikoimmassa yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa asemassa olevien kuntalaisten sosiaalista osallisuutta, osallistumista, yhteisöllisyyden kokemuksia sekä hyvinvointia ja voimavaroja. Päätavoite jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin:
1. Osallisuuden ja osallistumisen ulkopuolelle jäävien kohderyhmän henkilöiden tavoittaminen ja ohjaaminen toimintaan, koska lähtökohtaisesti he eivät oma-aloitteisesti hakeudu tarjolla oleviin toimintoihin osallistumisen tarpeistaan huolimatta. Toimintamallin muodostaminen kohderyhmän henkilöiden tavoittamisessa ja ohjaamisessa osallisuutta mahdollistavaan toimintaan.
2. Sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi hankkeessa määritellään ja järjestetään osallistujia kiinnostavaa toimintaa.
3. Hanke tarjoaa osallistujalle hänen hyvinvointiaan ja voimavarojaan vahvistavaa tukea, millä lisätään osallistujan toimintakykyä sekä toimintoihin ja palveluihin kiinnittymistä.
4. Osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseksi hankkeessa käynnistetään osallistujien kehittämis-ja vaikuttamistyö sekä tuotetaan tietoa kohderyhmän henkilöiden osallistumisen tarpeista ja niihin vastaamisesta.

Toimenpiteet:
1. Yhteistyöverkoston ja jalkautuvan työskentelyn työpaketissa osallisuuden ulkopuolelle jäävien yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden tavoittamiseksi ja ohjaamiseksi toimintaan hankkeessa käynnistetään etsivä ja jalkautuva kentällä tapahtuva työskentely sekä muodostetaan yhteistyö- ja ohjausverkosto kohderyhmän henkilöitä kohtaavista tahoista. Hanketyöstä tiedotetaan ja osallistujia pyritään tavoittamaan hanketoimintaan myös tiedottamisen kautta. Hanke tukee työntekijöiden ja verkoston työtä hankkeessa järjestettävällä koulutuksella. Kohderyhmän henkilöiden tavoittamisen ja osallistumiseen ohjaamisen tavoista hankkeessa muodostetaan toimintamalli.
2. Sosiaalista osallisuutta lisäävän toiminnan työpaketissa kohderyhmän henkilöitä kiinnitetään hanketyöskentelyyn pohtimalla yhdessä osallistujan kanssa hänen osallistumisen tarpeita, järjestämällä osallistujia kiinnostavaa toimintaa ja ottamalla kohderyhmän henkilöitä mukaan toiminnan järjestämiseen sekä tarjoamalla tukea ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa järjestetään esimerkiksi retkiä ja muuta toimintaa.
3. Osallistujan oman hyvinvoinnin ja voimavarojen ylläpitämisen ja vahvistamisen tuen työpaketissa hanke tarjoaa kohderyhmän henkilöille heidän hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseksi sosiaalista tukea eri muodoissa sekä toimintakyvyn arviointia.
4. Osallistujan kehittämis-ja vaikuttajatyön sekä rakenteellisen sosiaalityön työpaketissa osallistujilta kerätään osana kehittäjä-ja vaikuttajatyötä palautteita, kokemuksia, ideoita, joita hanketyöntekijät käsittelevät yhteisissä tilaisuuksissa osallistujien kanssa. Hankkeessa järjestetään asiakasraateja, joissa keskustellaan heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien henkilöiden kanssa heidän osallistumisen tarpeistaan ja niihin vastaamisesta. Muita toimenpiteitä ovat opiskelijoille hankkeessa tarjottavat harjoittelumahdollisuudet ja opinnäytteiden tekemisen mahdollisuudet sekä hankkeen tuloksista tiedottaminen seminaarin ja julkaisun kautta.

Tulokset:
1. Hankkeen tuloksena muodostuu toimintamalli osallisuuden ulkopuolelle aikaisemmin jääneiden yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden tavoittamisessa ja heidän ohjaamisessa osallisuutta mahdollistavaan toimintaan. Toimintamalliin sisältyy yhteistyöverkoston toiminta osallistumiseen ohjaamisessa, kohderyhmän pariin jalkautuvan etsivän ja osallistumiseen ohjaavan työskentelyn sekä järjestettävästä toiminnasta tiedon välittämisen.
2. Hankkeen myötä kohderyhmän henkilöt saavat kokemuksia osallistumisesta ja yhteisöllisyydestä sekä tietoa osallistumisen merkityksestä. Osalla kohderyhmän henkilöistä osallistuminen ja osallisuus lisääntyy hankkeen tarjoamien toimintojen ja tuen myötä. Tulokset kohderyhmän henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden lisääntymisestä tuotetaan henkilöiden omista arvioinneista.
3. Hankkeen tuloksena saavutetaan sosiaalisen tuen ja toimintakyvyn arviointien kautta osan kohderyhmän henkilöiden toimintakyvyn lisääntymistä sekä toimintoihin ja palveluihin kiinnittymistä. Tulokset kohderyhmän toimintakyvyn lisääntymisestä sekä toimintoihin ja palveluihin kiinnittymisestä perustuvat otoksiin toimintakykymittausten tuloksista sekä yhteistyöverkoston antamiin huomioihin ja palautteisiin.
4. Hankkeessa osallistujat saavat kokemuksia kehittämis-ja vaikuttamistyöstä. Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden kehittäjä- ja vaikuttajatyön sekä rakenteellisen sosiaalityön tuloksina saadaan rakenteellisen sosiaalityön selvitystyö kohderyhmän tarpeista ja niihin vastaamisesta sekä toimenpide-ehdotuksia ongelmien ehkäisemiseksi. Hankkeen tuloksia tuodaan esille järjestettävässä seminaarissa sekä julkaisun kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat syrjintää ja ennakkoluuloja kohtaavat työelämään pyrkivät työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt sekä päihde-ja mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt. Kohderyhmän henkilöt eivät saavuta samoja osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia kuin muut kuntalaiset. Kuntalaisia voi jäädä osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien ulkopuolelle mm. pienituloisuudesta, terveydellisistä syistä tai muista tekijöistä kuten vähäisistä voimavaroista tai puutteellisesta tiedonsaannista johtuen. Hanke kohdentuu sekä miesten että naisten syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisyyn.

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä on hankkeessa järjestettävän koulutuksen ja työpajatyöskentelyn osalta yhteistyöverkoston jäseniä ja ammattilaisia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät: poliisi, Rovaniemen Päiväkeskus ry, Rovaniemen seurakunta, Lapin ensi-ja turvakoti, Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalvelut, Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 391 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 8216

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöä on analysoitu ja arvoitu sukupuolinäkökulmasta siten, että on tarkasteltu Kelan työmarkkinatuen tilastoa. Kelan tilastosta otetun työmarkkinatukiseurannan 10/2017 mukaan työmarkkinatukipäivien kertymässä Rovaniemellä miehiä on naisia enemmän työmarkkinatuen saajina ja työmarkkinatukipäivistä 1500 tai yli on kertynyt lähes puolet enemmän miehille kuin naisille. Sosiaalihuollon asiantuntemukseen perustuvan yleisen arvion mukaan Rovaniemellä miehien hyvinvointia, elämänlaatua ja toimintakykyä heikentää naisia enemmän pitkäaikaistyöttömyys,toimeentulotukiasiakkuus,työkyvyttömyyseläke, päihdeongelmat, välitystiliasiakkuus, asuminen tuetussa tai ohjatussa asumisessa, köyhyys ja pienituloisuus. Hankkeessa on tehty toimintaympäristöanalyysiä tutkimalla kunnan sosiaalisen kuntoutuksen osallistujatilastoja vuosilta 2016 ja 2017. Tilastoissa on vuosittaista vaihtelua ja miehiä ja naisia ei ole jaoteltu ikäryhmittäin. Enemmistö osallistujista on yli 50 vuotiaita molempina vuosina. Lisäksi vuonna 2016 miehiä on osallistunut yli puolet enemmän kuin naisia. Sosiaalisen kuntoutuksen tilastojen perusteella on arvioitu hankkeeseen osallistuvien heikossa asemassa olevien henkilöiden työmarkkina-asemaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintojen suunnittelussa ja niiden järjestämisessä otetaan huomioon sukupuolten väliset erot, siten että sekä miehille että naisille on heitä kiinnostavaa ja tarpeisiin vastaavaa toimintaa sekä yksilöllistä tukea. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän henkilöiden sosiaalisen osallisuuden lisääminen molempien sukupuolten osalta. Tavoitteena on, että Lähetkö-hankkeessa osallistutaan Rosa hankkeen toteuttamaan verkkokoulutukseen sukupuolen huomioiminen asiakastyössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei koske tätä hanketta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeessa pyritään hallinnollisessa työssä ja verkostojen kanssa työskenneltäessä vähentämään paperin käyttöä ja työskentelemään älylaitteita ja tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa vahvistetaan heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kuntalaisten sosiaalisia verkostoja yhdessä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden esimerkiksi taloyhtiöiden ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa kehitetään työntekijöiden tekemää verkostoyhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena kohderyhmän osallisuuden lisääminen. Verkostojen vahvistamisella edistetään mm. toimijoiden välistä luottamusta, toiminnan tehokkuutta, vahvistetaan sosiaalista ajattelua ja suvaitsevaisuutta. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään jalkautuvaa ja etsivää työmenetelmää kohderyhmän henkilöiden tavoittamiseksi. Osallistujan hyvinvoinnin tukemiseen kokeillaan ja kehitetään sosiaalisen tuen eri muotoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke voi lisätä kohderyhmän henkilöiden liikkumisen tarvetta kaupungin keskustaan lähelle osallistumisen mahdollisuuksia. Osa hankkeen toiminnoista voidaan järjestää lähellä osallistujien asuinympäristöjä esimerkiksi kohtaamispaikoissa. Liikkumisessa käytetään ensisijaisesti julkisia liikennevälineitä.Liikkumisen tarve on kunnan alueella ja pääosin kaupungin keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Hankkeessa on tavoitteena lisätä heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten sosiaalisen osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, millä parannetaan henkilön voimavaroja ja elämänhallintaa edistäen henkilön hyvinvointia ja toimintakykyä.Hankkeessa tuotetaan tietoa heikomassa asemassa olevien kuntalaisten osallistumisen tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Toimenpiteet tukevat tasa-arvon edistämistä vaikuttamalla siihen, että hankkeessa lisätään ja tuetaan sekä miesten että naisten sosiaalista osallisuutta ja edistetään hyvinvointia ja toimintakykyä. Toimenpiteissä huomioidaan miesten ja naisten erilaiset sukupuoleen liittyvät tarpeet ja pyritään vaikuttamaan tätä kautta tasa-arvon edistämiseen. Enemmistö hankkeeseen osallistujista ennakoidaan olevan miehiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Hankkeen toimenpiteet edistävät suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä sosiaalista osallistumista lisäävissä toiminnoissa ja tapahtumissa sekä hanke tarjoaa yhdenvertaisia sosiaalisen osallistumisen ja toimintakyvyn vahvistamisen mahdollisuuksia. Hankkeen kautta pyritään tavoittamaan erityisesti henkilöitä, jotka jäävät yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle ja aktivoimaan heitä osallisuuteen ja tarjoamaan heille yhteisöllisyyden kokemuksia.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke mahdollisesti vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten negatiivista ylisukupolvista kehitystä hillitsevästi tarjoamalla voimavaroja ja sosiaalista osallisuutta tukevia mahdollisuuksia.
Ympäristöosaaminen 0 1
Sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi hankkeessa pyritään lisäämään siihen osallistuvien kuntalaisten henkilökohtaista tietoisuutta ympäristöön liittyvistä asioista ja ympäristön tarjoamista toiminnan mahdollisuuksista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-