Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21529

Hankkeen nimi: Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 1.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotkamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Jakeluosoite: Markkinatie 1

Puhelinnumero: 0447502480

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.sotkamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyysasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.leinonen(at)sotkamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7502480

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sotkamon kunnan toimesta on kartoitettu aktiivisesti Sotkamon alueen työllisyydenhoidon tilaa sekä kehittämistarpeita. Selvitystyön sekä toimijoilta saadun palautteen perusteella Sotkamon kunnassa ei ole riittävästi tarjolla matalan kynnyksen toimintapaikkoja, mitkä tukisivat pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta ja kuntoutumista. Edellä mainittujen toimintapaikkojen puuttuminen vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin, pitkittyviin työttömyysjaksoihin sekä työmarkkinatuen maksuosuuksien kasvuun. Kunta on päättänyt reagoida tarpeeseen ja hakea ratkaisuja matalan kynnyksen työtoimintamahdollisuuksien tarjoamiseen ja kehittämiseen erityisesti osallisuutta ylläpitävään ja työhön kuntoutumisen vaiheisiin. Kunnan näkemyksen mukaan ja saadun palautteen myötä uskotaan vahvasti, että toimintakeskus tukee tätä ratkaisuna tällä hetkellä parhaiten.

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; kaikki sotkamolaiset osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheen palveluita tarvitsevat nuoret ja työikäiset henkilöt (Työllisyydenhoidon käsikirja). Hankkeen kohderyhmää ei rajata sosiaalisen taustan tai työttömyyden keston perusteella, koska palvelua halutaan tarjota kaikille sitä tarvitseville. Hankkeen aikana tavoitellaan saavutettavan 140 asiakasta.

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tai vähentää sosiaalista syrjäytymistä edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat haavoittuvampaan kohderyhmään, jotka kokevat työmarkkinoilta syrjäytymistä ja syrjintää. Riskitekijöitä ovat mm. mielenterveys- ja päihdeongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja koulutuksen puute. Hankkeella kehitetään yksilö- ja ryhmävalmennusten sisältöjä sekä moninkertaisestaan ryhmävalmennusta Sotkamossa. Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatielle Sotkamoon, joka lisää mahdollisuuksia muiden palveluiden rinnalle. Hankkeen avulla tiivistetään moniammatillista asiakastyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston sekä kunnan välillä. Lisäksi hanke rakentaa yhteistyötä mm. kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä hyödyntää kunnan ja Kainuun soten resursseja ohjaustoiminnassa (mm. erityisliikunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut).

Hankkeen uutuusarvo on monipuolinen matalan kynnyksen toimintakeskus, jossa toteutetaan erilaisia yksilö- sekä ryhmätoimintoja, jotka tukevat eri elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeita ja voimaantumista ikään katsomatta. Kyseessä on kokonaan uutta toimintaa ja palvelua Sotkamossa, jolle on useilta toimijoilta saadun palautteen perusteella ilmeinen tarve. Hankkeen uutuusarvoa tuo terveydenhuollon ammattiosaamisen vahva kytkeminen toimintakeskukseen. Hankkeen ohjaustoimintaan kytketään mukaan 3. sektorin verkosto ja kunnan työntekijät. Hankkeella pyritään osaltaan vaikuttamaan koulukeskeytysten määrään. Toimintakeskus tarjoaa mahdollisuuden nuorille ja aikuisille suorittaa opintoja tuetussa ympäristössä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa (mm. KAO). Hankkeessa testataan digitaalisia palveluita vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Hankkeen uutuusarvoa on myös Green Care -tyyppisen toiminnan käynnistäminen kunnan toimintana Sotkamossa. Toiminta tulee tukemaan kohderyhmän lisäksi myös muiden kuntalaisten osallisuutta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2021 (3 vuotta). Hankkeessa työskentelee kolme kokoaikaista ohjaajaa ja osa-aikainen projektipäällikkö. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 739 954 euroa, josta julkisen tuen osuus on 554 966 euroa (75 %) ja Sotkamon kunnan omarahoitusosuus 184 988 euroa (25 %). Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Sotkamon kunta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; kaikki sotkamolaiset osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheen palveluita tarvitsevat nuoret ja työikäiset henkilöt (Työllisyydenhoidon käsikirja). Hankkeen kohderyhmää ei rajata sosiaalisen taustan tai työttömyyden keston perusteella, koska palvelua halutaan tarjota kaikille sitä tarvitseville.

Kohderyhmän ei välttämättä tarvitse olla työttömän työnhakijan statuksella vaan hankkeeseen voi tulla esim. myös kuntoutustuella, opintorahalla, toimeentulotuella, työttömyysturvalla, sairauspäivärahalla tai sosiaalisen kuntoutuksen tuella, jos toiminta tukee ihmisen elämänhallintaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat:

- Varsinaisen kohderyhmän perheet ja läheiset henkilöt
- Kainuun sote (mm. terveys- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveys, sosiaalityö, perhetyö)
- TE-hallinto
- KELA
- Kainuun ammattiopisto (KAO)
- 3.sektorin verkostot (järjestöt, yhdistykset, seurat)
- Sotkamon kunta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 554 966

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 431 813

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 739 954

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 575 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hyödyntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (12/2011) opasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan tietoisesti huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten väliset erot tarpeissa, elämäntilanteissa ja odotuksissa hankkeen toimintoihin liittyen. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään ottamalla sukupuolinäkökulma mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin, tavoitteisiin ja toimintoihin. Hankkeessa huomioidaan esimerkiksi naisten ja miesten erilaiset elämäntilanteet, suhteet perheisiin ja läheisiin sekä päihteidenkäytön tilanne. Nais- ja miesnäkökulma huomioiden suunnitellaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen asiakaslähtöisesti. Jo alkukartoituksessa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne ja arvioidaan myös mies- tai naisohjaajan tarvetta yksilöllisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvo mutta tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeessa toteutetaan kierrätys/vaihtotori -tyyppistä toimintaa, jolla säästetään ympäristööä. Myös ateria- ja puhtaanapidossa otetaan huomioon ympäristöystävälliset tuotteet ja kierrätys. Hankkeessa toteutetaan Green Care -tyyppistä toimintaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa noudatetaan kunnan ohjeita kierrätyksessä ja jätteiden lajittelussa. Mahdollinen syntyvä biojäte kompostoidaan mahdollisuuksien mukaan toimintakeskuksessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitettävä matalan kynnyksen työtoiminnan sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämisen malli on tuote, joka mahdollistaa kunnan, Kainuun soten, TE-hallinnon, KELA:n ja 3.sektorin verkostojen yhteistyön kaikkein haasteellisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kuntalaisten palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa kehitettävät yksilölliset ja ryhmämuotoiset toimintamallit edistävät monipuolisesti kohderyhmän osallisuutta, hyvinvointia, terveyttä sekä sosiaalista voimaantumista. Hankkeella voidaan vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisyyn.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen myötä kaikkein haasteellisimmassa elämäntilanteessa ja yhteiskunnallisessa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuudet yhdenvertaisuuteen kohenevat. Erilaisista taustoista sekä eri elämänvaiheissa olevien eri-ikäisten kuntalaisten yhdenvertaisuus paranee hankkeeseen osallistumisen myötä ja sen jälkeen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuntalain mukaan kunnan yleisenä tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 410/2015). Kuntalaisten aktivoinnilla ja osallisuuden kasvattamisella on tässä mielessä suuri merkitys. Sotkamon kunta hallinnoi ja toteutti ESR-rahoitteisen Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -työllisyydenhoidon hankkeen ajalla 1.1.2019 – 31.12.2021. Sotkamon kunnan työllisyyspalvelut halusi vastata palautteen perusteella saatuun tarpeeseen testaamalla ja kehittämällä uutta toimintaa kunnan alueella.

Hankkeen tarjoamat palvelut oli suunnattu työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sotkamolaisille osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheen palveluita tarvitseville nuorille ja työikäisille henkilöille. Suurimmalla osalla hankkeen kohderyhmäläisistä oli pitkään jatkuneita tunnistamattomia toiminta- ja työkykyyn vaikuttavia haasteita (mm. fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia haasteita, päihdeongelmaa ja kognitiivisia vaikeuksia) pitkittyneen työttömyyden taustalla.

Hankkeen tavoitteet jakautuivat hankesuunnitelman mukaisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä
- Ryhmä- ja työtoimintojen sisältöjen kehittäminen sekä moninkertaistaminen Sotkamossa
- Osallistujien kokonaistilanteen kartoitus ja havainnointi muun selvitystyön tueksi
- Moniammatillisen työn tiivistäminen mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston sekä kunnan välillä
- Yhteistyömuotojen tiivistäminen mm. kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia
ohjausresursseja. Lisäksi ostopalvelulla haluttiin kokeilla uudenlaista palveluntuotantoa.

Hankkeesta kerätyn palautteen perusteella hanke edisti merkittävästi kohderyhmäläisten mahdollisuutta tavata ihmisiä ja luoda uusia sosiaalisia kontakteja tarjoamalla erilaista ryhmä- ja työtoimintaa yhteisöllisessä toimipaikassa. Hanke tuki myös kohderyhmäläisten itseluottamuksen kehittymistä, vahvisti uskoa omaan tulevaisuuteen ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa. Lisäksi hankkeen aikana tuettiin kohderyhmäläisten toiminta- ja työkyvyn selvityksiä, ja useampi osallistuja saikin apua omaan kokonaistilanteeseensa.

Ryhmä- ja työtoimintaa kehitettiin osallistujien tarpeita mukaillen. Teemoina olivat mm. luonto, Green Care -tyyppinen toiminta, digitaitojen vahvistaminen, koulutus- ja työelämäpolkuja tukeva toiminta, ateria- ja puhtaanapito, hyvinvointia tukevat ryhmät, ympäristö- ja hallitoiminta, kierrätys, kädentaidot ja kulttuuri. Työtehtäviä syntyi erityisesti kunnan eri toimialojen, kolmannen sektorin toimijoiden kuin myös seurakunnan kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Erilaiset ryhmä- ja työtoiminnat tukivat havaintojen tekemistä kohderyhmän toiminta- ja työkyvyn näkökulmasta.

Kunnan aktiivisella panostamisella työllisyydenhoitoon on ollut sekä taloudellisia että inhimillisiä vaikutuksia. Hankkeen aikana tavoitettiin yhteensä 85 kohderyhmäläistä, joista 60 (70 %) oli miehiä ja 25 (30 %) oli naisia. Toteutuneeseen asiakasmäärään voi olla tyytyväinen. Lisäksi hankkeen myötävaikutuksella 9 osallistujaa työllistyi ja 14 eteni koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Tietoisuus työttömien palvelutarpeista on selkeytynyt huomattavasti hankkeen myötä ja kunnan substanssiosaaminen on vahvistunut. Hankkeen aikana yhteistyö TE-palveluiden sekä aikuissosiaalityön kanssa tiivistyi merkittävästi. Kehitettävää on edelleen terveys- ja kuntoutuspalveluiden kytkeytymisessä osaksi työllisyydenhoitoa.

Erinomaisten tulosten ja vaikuttavuuden ansiosta hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu kunnan omana toimintana 1.1.2022 alkaen. Hankkeen tulosten ja vaikutusten myötä syntyi Sotkamon kunnan oma matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatielle osaksi kunnan työllisyyspalveluita. Toimintakeskus toimii jatkossakin yhteisöllisenä ja toiminnallisena ohjaus- ja oppimisympäristönä, jossa ryhmä- ja yksilövalmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja, osallisuutta, sosiaalisia suhteita, terveyttä, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Hankkeen kehittämistoimenpiteistä ja tuloksista julkaistiin video, joka on nähtävillä YouTubessa (https:// www.youtube.com/watch?v=8L4xmfUYGAM).