Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21534

Hankkeen nimi: Duuni edellä - Imuohjattu koulutus maakunnissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: PL87

Puhelinnumero: 017‐214 3000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Jokela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.jokela(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447853004

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö s.r, 0172730-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjoissavolaiset yritykset ovat ilmaisseet vakavan huolensa eri alojen osaavan työvoiman saatavuudesta. Ammatillisen koulutuksen resursseja on leikattu ja maakunnan koulutus on aiempaa enemmän keskittynyt kaupunkeihin ja paikkakunnille VT 5:n varrella.

Kaupunkikeskusten ulkopuolisissa kunnissa osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi ja saatavuus on muuttunut entistä haasteellisemmaksi. Yritysten ja työntekijöiden kotipaikkakunnalla ei useinkaan ole soveltuvaa koulutusta ja pitkien matkojen ja osittain puutteellisten yhteyksien takia kouluttautuminen on hankalaa. Tarvitaan keinoja, joilla nuoret, työttömät, ammatinvaihtajat ja maahanmuuttajat saadaan hakeutumaan opiskelemaan ja suorittamaan opintonsa loppuun ja työllistymään oman alueensa yrityksiin. Samalla heille tarjoutuisi mahdollisuus jäädä asumaan kotiseudulleen. Alueen yritysten työntekijät vastaavasti tarvitsevat joustavia ja monipuolisia mahdollisuuksia täydentää osaamistaan.

Hankkeessa tehdään "imuohjattu" eli työpaikkavetoinen koulutusmalli. Koulutusmallissa alueen ihmisille tarjotaan mahdollisuus koulutukseen kotiseudullaan ja sitä kautta työllistymään paikkakunnan yrityksiin. Hanke kohdistuu puualaan, sosiaali- ja terveysalaan, liiketaloudenalaan, hotelli ja ravitsemusalaan sekä vaatetusalaan . Hanketta hallinnoi Savon koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana toimii Tohtori Matthias Ingmanin säätiö / Ingmanedu. Hankkeen fokuksessa ovat ammatillisen II-asteen tutkinnot.

Alueen yrityselämä tarvitsee osaavaa työvoimaa ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Koulutusmallissa koulutus/osaamistarve lähtee yrityksestä ns. imuohjauksena – yrityksen tarpeisiin ja siihen vastataan paikallisesti järjestettävällä koulutuksella. Malli toteutuu siten, että yrityksissä kartoitetaan työvoiman ja osaamisen määrällinen ja laadullinen tarve, etsitään paikallisesti nuorista, työttömistä tai työpaikkaa vaihtavista koulutettavat henkilöt, jotka koulutetaan työvaltaisesti, työpaikan tarpeita vastaavasti. Koulutus toteutetaan hyvin pitkälti työpaikoilla ohjattuna ja siihen sisällytetään mahdollisuuksia verkon kautta tapahtuvaan oppimiseen. Koulutettava henkilö voi olla peruskoulusta tai lukiosta valmistuva, työtön tai paikkakunnalle muuttava uusi henkilö. Toimintamalli tukee myös yrityksen henkilöstökoulutuksen järjestämistä. Koulutukseen osallistuvat etsitään yhteistyössä kuntien koulutoimen, TE –palveluiden, kunnan työllisyysammattilaisten tai henkilöstöyritysten kautta. Kunnan ja yritysten kanssa on mahdollisuus myös yhteismarkkinointiin tarvittavien osaajien löytämiseksi paikkakunnalle. Yhteismarkkinoinnissa esitellään koulutuksen lisäksi työpaikkoja, vapaita asuntoja, päivähoitopaikkoja, kouluja ja muita ihmisen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Hanke toteutetaan pilottien kautta muun muassa puualalla, elintarvike-, ravintola-ja catering-alalla, puhdistus-, ja kiinteistöpalvelualalla, sosiaali- ja terveysalalla, tekstiili ja vaatetusalan sekä liiketalouden alalla. Eri aloilla kehittämistä voidaan toteuttaa eri tavoin, tavoitteen ollessa sama. Eri aloilta ja piloteista saadut toimintamallit antavat suuntaa toimintamallien kehittämisessä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi toiminta- ja yhteistyömalli, jolla koulutusta voidaan oppilaitosten yhteistyönä kustannuskattavasti toteuttaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työnhakijat ja alan vaihtajat, toisen asteen opiskelijat, maahanmuuttajat sekä vaikeasti työllistyvät.

Varsinaisen kohteena ovat myös Pohjois–Savon keskisuuret ja pienet yritykset, jotka saavat räätälöidyn koulutuksen kautta työvoimaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat myös oppilaitokset, joiden palveluvalikoima laajenee ja rooli koulutuspalvelujen tuottajana vahvistuu.
Välillisinä kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat myös osallistuvien yritysten olemassa oleva henkilökunta uuden työvoiman osaamisen kehittymisen myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 339 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 555

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 415 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 029

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Vesanto, Kiuruvesi, Kuopio, Tuusniemi, Rautavaara, Lapinlahti, Keitele, Kaavi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaali ja terveyspuolella työskentelee 86,7% naisia ja 13.3 % miehiä. Majoitus ja ravitsemuspuolella työskentelee 69 % naisia ja 31 % miehiä. Teollisuudessa työskentelee 77.4 % miehiä ja 22.6% naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on sekä naisilla että miehillä tasavertainen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan ja alan koulutuksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Työpaikalle pyritään löytämään työntekijät työpaikan lähettyviltä – joten työmatka-ajo vähenee. Opetuksen tueksi pyritään saamaan sähköistä oppimateriaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Työpaikalle pyrytään löytämään työntekijät työpaikan lähettyviltä – joten työmatka-ajo vähenee. Opetuksen tueksi pyritään saamaan sähköistä oppimateriaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Työpaikalle pyrytään löytämään työntekijät työpaikan lähettyviltä – joten työmatka-ajo vähenee. Opetuksen tueksi pyritään saamaan sähköistä oppimateriaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Työpaikalle pyrytään löytämään työntekijät työpaikan lähettyviltä – joten työmatka-ajo vähenee. Opetuksen tueksi pyritään saamaan sähköistä oppimateriaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Työpaikalle pyrytään löytämään työntekijät työpaikan lähettyviltä ja näin pitää työllisyyttä tasaisesti niin Suomen mittakaavassa kuten kuntamittakaavassa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 7
Koulutuspalvelut ja niiden saavutettavuus paranevat
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Työpaikalle pyrytään löytämään työntekijät työpaikan lähettyviltä – joten työmatka-ajo vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke lisää varsinaisten ja välillisten osallistujien hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hankkeen kautta koulutuksellinen ja siten yhteiskunnallinen tasa-arvo paranee
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hanke lisää tasa-arvoisia kouluttautumismahdollisuuksia. Tavoitteena on mahdollistaa kohderyhmän työllistyminen ja mm. uusien suomalaisten integrointi suomalaiseen kulttuuriin ja työhön
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen tavoitteena on pitää seutukunnat elinvoimaisena ja tasaisesti asuttuna.
Ympäristöosaaminen 3 3
Vastuullisuus kuuluu sisältönä kaikkeen koulutukseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-