Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21540

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden teknologiat matkailun palveluissa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Vanhala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisen asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.vanhala(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844067

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudet teknologiat ja niihin perustuvat palveluratkaisut vaikuttavat koko liiketoiminta-alaan muuttaen matkailijoiden kokemuksia helpottamalla, nopeuttamalla ja personoimalla matkailun palveluprosesseja. Tulevaisuuden teknologiat matkailun palveluissa - hankkeen tavoitteena on matkailualan yritysten parempi sopeutuminen tekoälyn ja robotiikan tuomiin muutostilanteisiin. Tavoitteisiin vastataan tuottamalla selvitysraportti, joka sisältää tietoa tekoälystä ja robotiikasta matkailualalla, huomioiden Lapin toimintaympäristö.

Hankkeessa järjestettävissä palvelumuotoiluun pohjautuvilla työpajatilaisuuksilla halutaan innostaa yrityksiä tutustumaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin matkailualalla ja tukea matkailualan yrittäjien innovatiivisuutta, yritystoiminnan tuottavuutta sekä sopeutumista uusiin markkinatilanteisiin. Tavoitteena on selvittää, mitä tekoäly ja robotiikka ovat ja mitä ne mahdollistavat matkailualalle. Mitä mahdollisuuksia tekoäly ja robotiikka tuovat matkailualan yrittäjille ja mitkä ovat ne tulevaisuuden haasteet, joista yrittäjien on hyvä olla tietoisia jo nyt, ja varauduttava?

Tekoäly ja robotiikka tuovat sekä mahdollistavat mm. uudenlaisia palvelutilanteita. Tilanteiden kautta vastaan tulee myös uudenlaiset työn tekemisen tavat, työn johtaminen sekä organisointi. Robotisointi ja tekoäly vapauttavat ihmiset rutiinityöstä, jolloin se mahdollistaa vapautuneen työpanoksen kohdistamisen enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin tai aiempien tehtävien tekemiseen entistä paremmin tekoälyn avulla. Robotiikan tuomat avut rutiinityötehtäviin voi luoda myös uusia mahdollisuuksia esim. jo pitkän työuran omaavan/ikääntyvän työntekijän tehtävien uudelleen tarkasteluun ja luoda sitä kautta uudenlaista työmotivaatiota ja työssäjaksamista. Näillä kaikilla muutoksilla on merkitystä myös työhyvinvointiin sekä tekoälyn ja robotiikan tuomiin kilpailu- tai markkinointitilanteisiin.

Tekoäly ja robotiikka voivat tulevaisuudessa tuoda myös mahdollisuuksia yrityksille/organisaatioille henkilöstön työurien pidentämiselle. Jo nyt on tehty kokeiluja, jossa tekoäly on tunnistanut työkyvyttömyyseläkeläisen kaksi vuotta ennen eläkkeen alkamista, pohjautuen terveyteen liittyviin tietoaineistoihin. Perinteisesti työkyvyn tukeminen on painottunut niiden henkilöiden tukemiseen, jotka ovat jo joko sairaita tai joiden työkyky on alentunut. Tekoälyä on tällä hetkellä jo hieman valjastettu työterveyshuollon käyttöön. Mikäli yritysten/organisaatioiden työterveyshuollossa hyödynnettäisiin tulevaisuudessa tekoälyä, voi se luoda uuden työkalun reagoida varhaisempiin signaaleihin ja tarjota kohdennettua yksilöllistä tukea sitä tarvitseville. Näin ollen voidaan ennaltaehkäistä työkyvyn laskua, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä sekä pidentää sen myötä työuria.

Palvelumuotoilua ja digitalisaatiota yhdistämällä voidaan saada tuettua uusia avauksia matkailualalle koskien palveluprosessien monimuotoisuutta. Kyseisessä hankkeessa palvelumuotoilusta tutut työskentelytavat, kuten yhdessä kehittäminen ja erilaiset ideoiden kehittämiseen ja testaamiseen luodut palvelumuotoilun työkalut yhdistetään luovasti tekoälyn ja robotiikan tuomien hyötyjen tunnistamiseen matkailualan kentällä. Hankkeessa järjestettävien palvelumuotoilutyöpajojen avulla matkailualan yrittäjät ja toimijat pääsevät miettimään näitä teemoja yhdessä. Työpajojen tavoitteena on edistää myös yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja sitä kautta syntyvää työhyvinvointia sekä tuottavuutta.

Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:

1. Kartoitetaan tietoa tekoälystä, robotiikasta ja sen käyttämisestä matkailualalla ja tästä tuotetaan erillinen selvitysraportti

Kartoitustyötä tehdään mm. keräämällä tietoa Lapin alueen matkailualan yrittäjiltä - miten he tällä hetkellä hahmottavat tekoälyn ja robotiikan matkailualalla. Sen lisäksi tietoa kartoitetaan olemassa olevilta tekoälytoimijoilta. Kartoitusta tehdään myös tutustumalla tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

2. Järjestetään yksi työpaja kahdessa Lapin matkailukeskuksessa. Työpajat kokoavat yhteen matkailualan toimijat, asiakkaat ja robotiikan & tekoälyn asiantuntijat.

Työpajoihin sisältyy asiantuntijoiden alustuksia tekoälystä ja robotiikasta sekä matkailualan yrittäjien, matkailualalla toimivien ja kehittäjien toiminnallista työskentelyä ja yhteiskehittämistä. Työpajojen tavoitteena on ideoida monialaisissa ryhmissä, miten robotiikkaa ja tekoälyä voitaisiin hyödyntää matkailuyrityksissä. Työpajoissa jokainen ryhmä tuottaa yhden idean robotiikkaa tai tekoälyä hyödyntävästä matkailupalvelusta- tai tuotteesta. Työpajoista ja ideoista koostetaan yhteen kokoava raportti.

3. Raportoidaan selvityksen ja työpajojen tulokset sekä johtopäätökset yhdeksi esiselvitysraportiksi

Hankkeen loppuraportti (hankkeen tulos) kokoaa yhteen hankkeen eri työskentelyvaiheet ja tulokset. Raportti sisältää seuraavat asiat:

- Mitä tekoälyllä ja robotiikalla tarkoitetaan?
- Mitä tekoäly ja robotiikka voi(si)vat mahdollistaa matkailualalla?
- Millä tavalla tekoäly ja robotiikka tällä hetkellä hahmotetaan Lapin matkailualalla?
- Näkemyksiä, mitä tekoäly ja robotiikka voisivat lähitulevaisuudessa tarkoittaa Lapin matkailualalla.
- Mitä vaikutuksia uusilla teknologiolla (tekoälyllä ja robotiikalla) uskotaan olevan Lapin matkailualalle.

Esiselvityshankkeen perusteella lähdetään suunnittelemaan laajempaa hankekokonaisuutta aiheesta.
Hankkeessa toimii asiantuntijoita Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista, taiteiden tiedekunnasta sekä Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvistystä varten Lapin alueen matkailualan yrittäjät, matkailuyritysten henkilöstö sekä matkailualan toimijat ja kehittäjät toimivat hankkeessa tiedontuottajina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat matkailualan (yritysten) palveluja käyttävät henkilöt, aluekehittäjät ja oppilaitokset. Hankkeesta voidaan välillisesti katsoa hyötyvän laajasti koko Lapin elinkeinoelämän.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 712

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei rajata osallistujia sukupuolen mukaan. Osallistuminen tehdään mahdolliseksi sekä mies- että naisosallistujille yhtä lailla. Alan sukupuolijakauma on tiedostettu hanketta valmistellessa ja tullaan tiedostamaan myös hanketta toteuttaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet (kartoitus, selvitystyö, työpajat) toteutetaan siten, että ne huomioivat matkailualan yleisen sukupuolijakauman.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvo huomioidaan hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
Kestävä kehitys kuuluu Lapin yliopiston ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaperiaatteisiin ja strategisiin painopisteisiin. Se on myös lähtökohtana Lapin matkailustrategialle. Tekoälyllä ja robotiikan tuominen matkailualalle voi myös vaikuttaa luonnonvarojen käytän kestävyydelle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei ole merkitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei ole merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei ole merkitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei ole merkitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen tulevaisuuden matkailualan palveluissa voivat edistää myös materiaalien ja jätteiden määrää vähentymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Hankkeen avulla selvitetään tekoälyn ja robotiikan tuomia mahdollisuuksia Lapin matkailuelinkeinolle. Nämä tulevaisuuden teknologiat voivat olla mahdollistamassa mm. ympärivuotista matkailua sekä laajempaa tuotevalikoimaa kasvaville matkailijamassoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Hankkeessa kerätään tietoa siitä, miten matkailualalla voidaan tulevaisuudessa kehittää palveluitaan, mm. aineettomien tuotteine ja palveluidenkin suuntaan.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Esiselvitystiedon perusteella voidaan mahdollisesti löytää ratkaisuja myös liikkumisen ja logistiikan vähentämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeessa tuotetaan tietoa tulevaisuuden teknologioista. Tuomalla tietoa aiheesta edistetään hyvinvointia. Tiedon keruun ja tiedon jäsentämisen (esim. työpajat) myötä voidaan varautua tulevaisuuden palvelutilanteisiin, asiakastilanteisiin ym. muutoksiin paremmin, jolla on johdannainen vaikutus myös hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hanke edistää sosiaalista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa kartoittamalla ja tuottamalla tietoa tekoälystä ja robotiikasta, kohdentuen vielä Lapin matkailualalle. Olemassa olevaa tietoa aiheesta on vielä verrattain vähän.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää kulttuurista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta tuomalla tietoa tulevaisuuden teknologioiden tuomista mahdollisuuksta.
Kulttuuriympäristö 5 5
HAnke tukee Lapin alueen tekoäly ja robotiikka osaamisen kehittymistä, huomioiden erityisesti lappilaisen toimintaympäristön matkailualalla.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankeella voi olla vaikutusta ympäristöosaamiseen ajatellen tekoälyn ja robotiikan mahdollistumista matkailualalle Lapin alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-