Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21543

Hankkeen nimi: DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 1.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatiu 3

Puhelinnumero: 032452111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Marjatta Puutio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.puutio(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406216206

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen Yliopisto, 0155668-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meillä ihmisillä on tapana työelämän arjessa pyrkiä välttämään konflikteja ja niiden herättämiä hankalia tunteita. Usein myös tapamme tarkastella konflikteja työyhteisöissä keskittyvät lähinnä ihmisten välillä kärjistyneiden ristiriitojen ratkaisuyrityksiin. Myös esimiehet työyhteisöissä kaipaavat uusia välineitä konfliktitilanteiden käsittelyyn. Tarinankerronnassa konfliktit ovat välttämättömiä hyvän tarinan syntymiselle, ja työyhteisöissäkin nämä tilanteet voidaan kääntää voitoksi ja hyväksi tarinaksi oikeiden menetelmien avulla. DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena -hankkeessa etsitään uusia näkökulmia ja työkaluja konfliktien ymmärtämiseen ja hallintaan tutkimalla ja hyödyntämällä tarinankerronnan ja dramaturgian lainalaisuuksia. Kehittämme hankkeessa tarinankerronnan ja dramaturgian menetelmiä pk-yritysten työhyvinvoinnin tueksi.

Tarinankerronnan menetelmät auttavat työyhteisön jäseniä ottamaan etäisyyttä kokemiensa konfliktien käsittelyyn ja ratkaisemaan niitä käsikirjoittamisen keinoin. Keinot auttavat sekä tarjoavat yritysten esimiehille ja työhyvinvoinnista vastaaville uusia havainnollisia välineitä työelämän arjessa läsnäolevien konfliktien hallintaan. Uuden osaamisen, menetelmien ja kehittymisen kautta hankkeessa tavoitellaan siihen osallistuvien pk-yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantumista.

Hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen, musiikin ja median yksikkö sekä sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun hallintotieteen tutkimusryhmä sekä tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen työhyvinvoinnin tutkimusryhmä. Hankkeen aikana syntyy koulutuskokonaisuus ja kokonaisuutta tukevat tarinankerrontaa konfliktien tarkastelun avaimena havainnollistava työkirja, sekä dokumenttielokuva. Tulosten avulla konfliktitarinoiden kehittymisen kautta työhyvinvointia voidaan parantaa myös muissa organisaatioissa. Hankkeeseen osallistuu 20 pirkanmaalaista pk-yritystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Pirkanmaan seudulla toimivien pk-yritysten esimiehet ja työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä yritysten koko henkilöstö.
Hankkeen päätyttyä tuloksia voivat hyödyntää sekä yksityiset että julkiset työyhteisöt ja organisaatiot laajasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yrityksille kehittämispalveluita tarjoavat oppilaitokset ja yksityiset palveluntuottajat, työterveyshuolto sekä tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita teeman työhyvinvointiin liittyvästä tutkimuksesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 275 982

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 253 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 367 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 338 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toteuttajat tiedostavat, että osa konflikteista työpaikoilla voi liittyä sukupuolittuneisiin näkemyksiin ja että nykyisellään käytetyillä konfliktinratkaisukeinoilla voi olla sukupuolia epätasa-arvoisesti kohtelevia vaikutuksia. Hanketta suunniteltaessa on perehdytty myös ns. sukupuolitiedostavan organisaatiotutkimuksen näkökulmiin. Hankkeen toteuttajat ovat pohtineet, kuinka esim. nais- ja miesvaltaiset työyhteisöt eroavat konfliktien yleisyyden, laadun ja ratkaisumallien suhteen. Riippuu kuitenkin paljon mukaan tulevien organisaatioiden tarpeista, kuinka paljon sukupuoleen liittyviä näkökulmia suoranaisesti hyödynnetään hankkeen varsinaisessa toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan sekä mies- että naisvaltaisia työpaikkoja ja työpaikkojen sisällä molempia sukupuolia ja organisaation eri tasoilla työskenteleviä henkilöitä. Hankkeen tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää esim. organisaatioiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen Suora vaikutus: Tarjotaan alueen pk-yrityksille mahdollisuus kehittää toimintaansa sellaisin menetelmin, jotka ilman ankarahoitusta olisivat niille taloudellisesti epärealistisia. Epäsuora: paikallinen elinkeinoelämä kehittyy. kilpailukykyisemmäksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Suora: Hankkeessa syntyy uusi aineeton tuote, eli kehittämispaketti yritysten työhyvinvoinnin parantamiseksi. Epäsuora: Tätä tuotetta/palvelua voidaan jatkossa käyttää laajasti eri palveluntuottajien toimesta sekä erilaisissa työyhteisöissä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Suora: Työhyvinvoinnin lisääminen erityisesti hankkeeseen osallistuvissa pk-yrityksissä, kun keinot käsitellä konflikteja paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 8 5
Suora: lisäämällä osallisuutta hankkeessa mukana olevien yritysten henkilöstön keskuudessa ja tarkastelemalla niiden vallitsevia käytäntöjä avoimesti, edistetään tasa-arvoa näiden yritysten toiminnassa Epäsuora: levittämällä havaintoja laajemmalle verkkomateriaalien ja kehitettävän koulutuksen avulla saavutetaan vastaavia vaikutuksia laajemmassa yritysjoukossa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
Suora: lisäämällä osallisuutta hankkeessa mukana olevien yritysten henkilöstön keskuudessa ja tarkastelemalla niiden vallitsevia käytäntöjä avoimesti, edistetään yhdenvertaisuutta näiden yritysten toiminnassa. Epäsuora: levittämällä havaintoja laajemmalle. verkkomateriaalien ja kehitettävän koulutuksen avulla saavutetaan vastaavia vaikutuksia laajemmassa yritysjoukossa
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Meillä ihmisillä on tapana työelämän arjessa pyrkiä välttämään konflikteja ja niiden herättämiä hankalia tunteita. Tapamme tarkastella konflikteja työyhteisöissä keskittyvät lähinnä ihmisten välillä kärjistyneiden ristiriitojen ratkaisuyrityksiin. Myös esimiehet työyhteisöissä kaipaavat uusia välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ristiriitatilanteiden hallintaan.

Tarinankerronnassa konfliktit ovat välttämättömiä hyvän tarinan syntymiselle, ja työyhteisöissäkin nämä tilanteet voitaisiin kääntää voitoksi ja hyväksi tarinaksi, kun ensin ymmärrettäisiin konfliktien tarinoita synnyttävä luonne ja kuinka tuota tarinaa on mahdollista ohjailla olemalla tietoinen omasta roolistaan tarinallisena hahmona. DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena -hankkeessa etsittiin uusia näkökulmia ja työkaluja konfliktien ymmärtämiseen ja hallintaan tutkimalla ja hyödyntämällä tarinankerronnan ja dramaturgian lainalaisuuksia.

Kehitimme hankkeessa elokuvien analysointityökalun pk-yritysten työhyvinvoinnin tueksi hyödyntäen elokuvakäsikirjoittamisessa käytössä olevia draaman ja draaman henkilöhahmojen analysoinnin työkaluja. Menetelmä kehitettiin yhteistyössä pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa, kartoittaen ensin osallistujien tarpeita, järjestämällä esimiespäiviä sekä yrityskohtaisia työhyvinvointipäiviä, kehityspäivän työkirjan ja menetelmän kehittämiseksi, osallistujille yhteisen seminaaripäivän, sekä kaikille avoimen työkirjan julkistamistilaisuuden. Kehitetty elokuvien analysointimenetelmä auttaa työyhteisön jäseniä ottamaan etäisyyttä kokemiensa konfliktien käsittelyyn ja tarkastelemaan yleisesti ihmisten, mutta myös omaa ja muiden toimintaa työyhteisössä elokuvien avulla.

Uuden osaamisen, menetelmien ja kehittymisen kautta hankkeessa tavoiteltiin siihen osallistuvien pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantumista. Hankkeen toteuttivat Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen, musiikin ja median yksikkö sekä sosiaali- ja terveysalan yksikkö yhdessä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan hallintotieteen tutkimusryhmän kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyi ”Ymmärrä tarinaa, ymmärrä ihmistä” -työkirja, jossa olemme kuvanneet hankkeen aikana kehitetyn elokuvien analysointiin perustuvan työhyvinvoinnin kehittämismenetelmän sekä itse hankkeen prosessin. Viimeksi mainitussa työkirjaa tukee hankkeen aikana kuvattu ja tehty lyhyt video.