Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21544

Hankkeen nimi: TIETTY - tietoa ja tukea työllistymiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 013 244 200

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Kristiina Sallinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TIETTY - tietoja ja tukea työllistymiseen-hanke vastaa ammatillisen koulutuksen reformin asettamaan haasteeseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäämisestä myös erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Riverian ja Ammattiopisto Luovin opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia kehitetään vaihtamalla oppilaitosten henkilöstön osaamista, lisäämällä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yritysten kanssa sekä kokeilemalla alueella toimivien henkilöstö- ja kuntoutusyritysten parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on kehittää henkilökohtaisia tapoja järjestää kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden koulutusta työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa, tiivistää ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työllistymisen tueksi, kehittää yksilöllisiä, työllistymiseen johtavia osaamisen hankkimisen tapoja, tukea sujuvia siirtymiä oppilaitoksissa ja työhön sekä valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia työpaikalla järjestettävän koulutuksen erityisohjauksen asiantuntijoiksi.

Hankkeessa on 4 työpakettia:
1. Työelämäyhteistyön ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen
2. Opiskelijoiden uraohjaus
3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tuki sekä
4. Oppilaitosten ja työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiedotus ja viestintä

Tehostetulla ja aiempaa monipuolisemmalla ohjauksella ehkäistään erityisopiskelijoiden opintojen keskeyttämistä ja lisätään heidän hyvinvointiaan koulutuksen aikana. Yhteistyöllä mahdollistetaan vaihtoehtoja työllistymispolkujen rakentamiseen hyvissä ajoin ennen opiskelijan ammattiin valmistumista. Oppilaitosten ja yritysten henkilöstön ohjausosaaminen lisääntyy ja Pohjois-Karjalaan saadaan osaavaa työvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat erityisopiskelijaksi nimetyt Riverian ja Ammattiopisto Luovin Pohjois-Karjalan opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat tukea tarvitsevia henkilöitä ohjaavat palveluverkostot kuten TE-palvelut ja Ohjaamot, työelämä ja muut koulutuksenjärjestäjät sekä erityisopiskelijoiden läheiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 445 073

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 398 275

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 502 589

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 447 471

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 49

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 334

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty Lapin Letkan Suvauskone-analyysi sukupuolivaikutuksista. Erityistä ja vaativaa erityistä tukea saavissa opiskelijoissa naisten ja miesten määrä on melko tasainen. Naiset hakevat apua ongelmiinsa miehiä herkemmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma työllistymisen mahdollisuuksien kartoittamisessa (ns. mies- ja naisvaltaiset alat ja tietoisuus niihin liittyvistä ennakko-oletuksista), hankkeen projekti- sekä ohjausryhmän kasaamisessa ja kaikissa muissa sen toimenpiteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllistymisen edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeen toiminnassa suositaan skype-kokouksia. Opiskelijoiden työpaikalla järjestettävään koulutukseen kehitetään digitaalisia ohjausmalleja, jotka vähentävät opetus- ja ohjaushenkilöstön matkustamista. Opiskelijat suorittavat kestävän kehityksen opintoja osana tutkinnon suorittamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Skype-kokoukset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hanketyö perustuu sähköiseen viestintään. Paperin tulostusta vältetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeessa edistetään osaavan työvoiman saamista Pohjois-Karjalan yrityksiin eri toimialoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Hankkeen toimenpiteissä kehitetään uusia toimintamalleja koulutuksen järjestäjien käyttöön. Tulevat opiskelijat saavat käyttöönsä aiempaa laadukkaampia koulutuspalveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Sähköinen viestintä on etusijalla hankkeen toimenpiteissä.Ohjauskäyntejä työpaikoilla toteutetaan siten, että sama ohjaaja ohjaa molempien oppilaitosten opiskelijoita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeessa mukana olevat opiskelijat saavat valmennusta ja tukea työllistyäkseen valmistumisen jälkeen. Tämä ehkäisee työttömyyttä ja syrjäytymistä yhteiskunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvonäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ohjaamalla naisia ja miehiä tasapuolisesti ja tarkastelemalla kriittisesti nais- ja miesvaltaisten alojen luomat mielikuvat työllistymismahdollisuuksista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 10
Hanke kiinnittää huomiota erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien yhdenvertaisiin oikeuksiin työllistyä kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Hankkeessa valmennetaan työnantajia havaitsemaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön potentiaali työntekijänä. Hanke muokkaa yritysten arvo- ja asenneilmastoa yhdenvertaisuutta suosivammaksi.
Kulttuuriympäristö 6 7
Hankkeessa huomioidaan kulttuuriympäristön säilyttäminen kannustamalla opiskelijoita työn hakemiseen sekä kaupungista että maaseudulta.
Ympäristöosaaminen 5 6
Tuetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua heitä kiinnostaviin työpaikkoihin koko Pohjois-Karjalan alueella, myös muualla kuin omalla kotipaikkakunnalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TIETTY - tietoa- ja tukea työllistymiseen hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida erilaisia tapoja toteuttaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla järjestettävää koulutusta yhdessä työpaikkojen kanssa, tiivistää yhteistyötä ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työnantajien, tuetun tai kuntouttavan työn asiantuntijoiden ja henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Tavoitteena oli myös kehittää erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuvia henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) toteutusmalleja ja uraohjausta, yksilöllisiä opintopolkuja sekä osaamisen hankkimisen tapoja huomioiden opiskelijan tarpeet ja työllistymistavoitteet.
Lisäksi tavoite oli selvittää, valita sekä kehittää hankkeen toteuttajien, Riverian ja Ammattiopisto Luovin, koulutustarjonnasta niitä sisältöjä, joita opiskelijat tarvitsevat työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumista varten ja kokeilla opintojen valinnanmahdollisuuksien laajentamista oppilaitosten välillä. Tavoite oli myös tukea sujuvia ja joustavia siirtymiä oppilaitosten välillä sekä koulutuksesta työhön opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Yhtenä tavoitteena oli valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia ohjaamaan ja tukemaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita työpaikoilla.

TIETTY - tietoa- ja tukea työllistymiseen hankkeen työpaketit olivat: 1. Työelämä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen, 2. Opiskelijoiden uraohjaus, 3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tuki. 4. Oppilaitosten ja työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiedotus ja viestintä. Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisopiskelijaksi nimetyt Riverian ja Ammattiopisto Luovin Pohjois-Karjalan opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Lisäksi kohderyhminä olivat tukea tarvitsevia henkilöitä ohjaavat palveluverkostot kuten TE-palvelut ja Ohjaamot, työelämä ja muut koulutuksenjärjestäjät sekä erityisopiskelijoiden läheiset.

Hankkeen toiminta aika oli 1.1.2019 – 31.12.2021 ja se toteutettiin yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa.

Hankkeen toimenpiteiden tarve näkyi jo heti alussa hyvin selkeästi. Yksilöllistä erityispedagogista tukea tarvittiin työpaikalla tapahtuva oppimisen järjestelyissä, tutustumisissa ja itse työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia esittelytilaisuuksia, joissa kerrottiin hankkeen toimenpiteistä ja tarjoamasta tuesta.

Hankkeessa tuotettiin toimintaan osallistuvien eri alojen opiskelijoiden urapoluista videoita. Näitä esiteltiin mm. seminaareissa ja eri tilaisuuksissa. Videoilla opiskelijat kertoivat ajatuksiaan saamastaan tuesta opintojen valmistumisvaiheessa sekä pohtivat omaa tuen tarvettaan ja saatua tukea Tietty-hankkeelta.

Hankkeen aikana järjestettiin kaikkiaan viisi seminaaria, joista kaksi viimeistä jouduttiin muuttamaan Covid 19- pandemian takia täysin etäyhteyksin järjestettäviksi. Näihin viiteen seminaariin osallistui kaikkiaan liki 700 henkilöä eri puolilta Suomea. Suurin osa osallistuneista oli eri yritysten, oppilaitosten, järjestöjen sekä työllistymisen parissa toimivaa henkilöstöä, niin työntekijöitä kuin esimiehiä. Osallistujat pääsivät vaivattomasti päivittämään omaa osaamistaan hankkeen tarjonnan kautta.

Luovissa aloitettiin tiimioppimisen ajattelun ja toiminnan jalkauttaminen Riverian henkilöstön valmentamana ja ohjaamana. Tällä kehittämisellä tähdättiin oppilaitoksen henkilöstön pedagogisen osaamisen ja viestinnän kehittämiseen. Hankkeessa toteutettiin oppimisen pedagogisia pilotointeja Pop Up College ja Team Idea.

TE-palveluiden kanssa järjestettiin yhdessä oppilaitosten henkilöstöille työllistymisen tueksi webinaareja pitkin hankekautta. Yhteistyössä TE-palveluiden kanssa kehitettiin valmistumisen nivelvaiheen tukea ja ohjausta (malli). Työstetty malli ohjaa valmistuvan opiskelijan oikea-aikaiseen ja sopivaan palveluun, eikä näin ollen tapahdu syrjäytymistä tai putoamista yhteiskunnan rattaista. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle.

Tarmo-hankkeen (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry) kanssa järjestettiin yhdessä Ratko-mallin koulutus Joensuuhun. Tähän koulutukseen osallistui kaikkiaan 26 henkilöä eri organisaatioista. Ratko-mallia lähdettiin työstämään oppilaitosyhteistyönä Riveria & Luovi-mallilla kohderyhmänä yritykset. Ratko-koulutuksessa kartoitettiin työpaikkojen työskentelyä ja työtehtäviä, muodostaen niistä räätälöityjä täsmätyötehtäviä osatyökykyisille sekä hankkeen kohderyhmän opiskelijoille.

Tietty-hankkeen toimesta järjestettiin työpaikkaohjaajakoulutusta yhteistyökumppaneille sekä oltiin mukana kehittämässä Riverialle työpaikkaohjaajakoulutusta digitaaliseen työkirjaan, Workseediin, mikä toimii verkkoympäristössä. Työpaikkaohjaajakoulutuksia järjestettiin yhteensä 16 kertaa, ja mukana oli n. 150 henkilöä eri yrityksistä Pohjois-Karjalasta.