Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21546

Hankkeen nimi: Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.1.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä -kehittämishankkeen (S21517) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen etsimällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä. Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 1) hyvien käytäntöjen etsiminen Euroopasta liittyen työttömyyden hoitamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, 2) Kestävän kehityksen keskuksen toimintamallin levittäminen ja 3) yhteisten toimintamallien kehittäminen. Vertailun perusteella pyritään löytämään hyviä käytäntöjä Bulgariasta, Ruotsista sekä muista Euroopan unionin maista. Vertailun avulla voidaan löytää keinoja entisestään parantaa toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa toimintoja kehittämällä pyritään löytämään ja luomaan uusia työllistämisenmuotoja. Coompanion Norrbottenin hankkeelle tuoma arvo syntyy vahvasta tietotaidosta sosiaalisesta yrittämisestä ja aloittavien yrittäjien toiminnan tukemisesta. Bulgariaan pyritään levittämään kiertotalousajattelua sekä Yritetään yhdessä ry:n kehittämää hyväksi koettua toimintamallia pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työllistämiseksi. Yhteistyökumppanien pitkä kokemus heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa työskentelystä tarjoaa hyvän pohjan yhteistyölle, yhdessä oppimiselle ja hyvien käytänteiden levittämiselle.

Kehittämishanke toteutetaan 01.01.2019-31.12.2021 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.05.2020) maakuntauudistukseen liittyvän maksatusrajoitteen vuoksi. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Yritetään yhdessä ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 186 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 519

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 163 519

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-