Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21550

Hankkeen nimi: Ohjaamo Kirkkonummi, Kyrkslätt Navigatorn

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kirkkonummen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0203107-0

Jakeluosoite: Ervastintie 2

Puhelinnumero: 09 29671

Postinumero: 02400

Postitoimipaikka: Kirkkonummi

WWW-osoite: http://www.kirkkonummi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Malmi-Suominen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: sosiaalipalvelupäällikkö vs.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.malmi-suominen(at)kirkkonummi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401269852

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Kirkkonummessa luodaan Kirkkonummelle uusi alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.
Tuloksena on uudenlainen palvelumalli, jolla pystytään paremmin palvelemaan nuorta hänen tarpeidensa mukaisesti.

Hankkeen osatavoitteina ovat:

1. Nuorten palveluohjauksen keskittäminen yhteen toimipisteeseen
2. Palvelumalli, joka vastaa nuorten palvelutarpeisiin monialaisesti ja oikea-aikaisesti
3. Nuorten työllistymistä tukevien ja edistävien yhteistyörakenteiden luominen
4. Jalkauttaa nuorten palveluohjaus kunnan ”kolmeen keskukseen”
5. Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisy

Toimenpiteinä ovat:

1. Nuorten matalankynnyksen monialainen palveluohjaus
2. Nuorten työllisyyttä edistävien toimien tehostaminen
3. Yhteistyökäytäntöjen luominen
4. Yhteistyöverkostojen rakentaminen.

Hankkeen tulokset:

Hankkeen myötä nuorille tarjottavat palvelut ovat jatkossa hyvin koordinoituja sekä yhteistyössä tarjottavien palveluiden prosessit ja vastuut selkeitä. Palvelut ovat helposti ja ajantasaisesti nuorten saavutettavissa. Nuorten palveluiden laatu ja kattavuus paranevat. Ohjaamotoiminnan avulla parannetaan nuorten koulutukseen ja opintoihin kiinnittymistä sekä työllistymisvalmiuksia.Nuorten osallisuus ja hyvinvointi kasvaa ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus lisääntyy, kun palvelut kohtaavat paremmin eri tilanteissa olevia nuoria. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat kirkkonummelaiset nuoret kiinnittyvät yhteiskuntaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamon kohderyhmänä ovat kaikki koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat kirkkonummelaiset. Ohjaamo Kirkkonummi tarjoaa kaikille Kirkkonummella oleville nuorille tietoa ja neuvontaa sekä henkilökohtaista valmennusta ja palveluohjausta niille nuorille, jotka sitä tarvitsevat. Ohjaamo Kirkkonummen kohderyhmää ovat myös nuorten palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö sekä alueen
työnantajat ja oppilaitokset.

Hankkeen kohderyhmässä korostuu nuorten miesten tarve Ohjaamo-hankkeen palveluille. Hanke pyrkii aktivoimaan erityisesti heitä. Asiakaskunnassa otetaan huomioon korostetusti maahanmuuttajanuoret, joiden kotoutumisaika on päättymässä. Tähän ryhmään lukeutuu Kirkkonummella tällä hetkellä 76 maahanmuuttajanuorta.

Kirkkonummella on tällä hetkellä nuoria työttömiä 19 alle 20-vuotiasta, 131 alle 25-vuotiasta ja 249 alle 30-vuotiasta.

Lukiokoulutuksen keskeyttää vuosittain n. 30 nuorta ja ammatillisen koulutuksen 22 nuorta. Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttää kokonaan vuosittain 31 kirkkonummelaista nuorta. Keskeyttäjät ovat pääosin nuoria miehiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta välillisesti hyötyvät tahot: nuorten perheet ja läheiset, työvoimaa tarvitsevat yritykset, julkisten ja
yksityisten palveluiden tuottajat (palvelut sujuvoituvat, tehostuvat ja vaikuttavuus paranee, kun nuoret pääsevät ajoissa
oikeiden palveluiden piiriin ja yhteistyö eri palveluiden kesken paranee). Aikuissosiaalityö, kuntouttavaan työtoiminta / työllistymisyksikkö Toimari, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut, nuorisopalvelut, terveyspalvelut ja vammaispalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 507 307

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Kirkkonummi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kirkkotallintie 1

Postinumero: 02400

Postitoimipaikka: Kirkkonummi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 292

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa ja otetaan käyttöön muissa hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä (esim. Vantaan kaupungin Petra-hanke).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa arvioidaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin. Transseksuaaliset huomioidaan erikseen.Hankkeessa korostuvat nuoret miehet. Hankkeen työntekijöiden rekrytoinnissa ja ohjausryhmän kokoonpanossa on huomioitu sukupuolinäkökulma (valtavirtaistaminen).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kohderyhmässä korostuu nuorten miesten tarve Ohjaamo-hankkeen palveluille. Lukiokoulutuksen keskeyttää vuosittain n. 30-nuorta ja ammatillisen koulutuksen 22-nuorta. Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttää kokonaan vuosittain 31 kirkkonummelaista nuorta. Keskeyttäjät ovat pääosin miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa noudatetaan kunnan hyviä käytäntöjä tukea luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kirkkonummi on ns. HINKU-kunta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, eikä myöskään kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 - ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen toiminta tukee paikallisia elinkeinoja työvoiman saatavuuden paranemisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 10
Hankkeessa otetaan käyttöön nuorten ohjauksen malli ja matalan kynnyksen palvelukokonaisuus.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-