Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21553

Hankkeen nimi: Puujalostamo - puuosaamisen keskittymä Päijät-Hämeessä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: PL214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anniina Harjapää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKi-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anniina.harjapaa(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085178

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päijät-Häme on yksi maan suurimpia puutuotteiden tuottajamaakuntia sekä merkittävin huonekaluteollisuuden keskus. Myös puurakentaminen on nouseva trendi Euroopassa ja vahvistamassa asemaansa myös Suomessa. Ala tarvitsee tekijöitä joilla on näkemystä rakentamisesta, mutta myös ymmärrys puusta materiaalina ja sen monipuolisista käyttömahdollisuuksista rakentamisessa ja sisustuksissa. Tähän tarpeeseen on Päijät-Hämeellä hyvä mahdollisuus vastata, koska alueelle on keskittynyt monenlaista puualan osaamista ja koulutusta.

Puujalostamo-hankkeen päätavoitteena on rakentaa puuosaamisen koulutusmoduuleita, jotka vahvistavat Päijät-Hämeen profiilia puualan merkittävänä osaamiskeskuksena ja työllistäjänä valtakunnallisesti. Tavoitteena on löytää uutta osaamista puualan ja kansainvälisen liiketoiminnan yhdistelmänä.


Hankkeessa hahmotetaan puualan tulevaisuuden osaamistatarpeita, luodaan työelämälähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä puualan yritysten kanssa ja pilotoidaan uusi monialainen koulutuskokonaisuus, verkotetaan alueen osaajat ja mahdollistetaan osaamisen siirtoa mestareilta nuorille, sekä päivitetään ja vahvistetaan opettajien ja opinto-ohjaajien osaamista.


Hankkeessa syntyy Puujalostamo -koulutusmalli, joka tähtää kansainväliseen tuotekehitys-, tuotanto- ja liiketoimintaosaamiseen puualalla. Puujalostamo opintokokonaisuus jatkuu pilotointivaiheen jälkeen erikoistumiskoulutuksena osana puutekniikan sekä kaluste- ja teollisen muotoilun korkeakoulutuksen suuntautumisaloja sekä täydennyskoulutuksena yhteistyössä teollisuuden ja yritysten kanssa.


Hankkeen tuloksena on

1. tiekartta 2030 puualan tulevaisuuden osaamisista eli mitä osaamista tarvitaan pitkällä aikavälillä
2. työelämälähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä puualan yritysten kanssa ja uusi pilotoitu monialainen koulutuskokonaisuus
3. syntynyt mentoriverkosto alueen puuosaajista, joka mahdollistaa puuosaamisen siirron mestareilta nuorille
4. opettajien ja opinto-ohjaajien parempi puuosaaminen
5. laadukkaampaa teollisen puumuotoilun, tuotekehityksen ja viimeistelyn osaamista
6. vahvistunut yhteistyö valittujen kv-verkostojen kanssa


Pitkän aikavälin vaikutuksina saadaan puualalle kaupallisesti suuntautuneita insinöörejä ja muotoilijoita, joilla on kyky luoda korkealaatuiseen puuosaamiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa ja synnyttää uusia pk-yrityksiä. Tämä vahvistaa Lahtea puuosaamisen keskittymänä ja nostaa päijät-hämäläistä puumuotoilua ja puutekniikkaa kansainvälisesti näkyväksi sekä lanseeraa LAMKia business -orientoituneidenpuumuotoilijoiden ja puuinsinöörien kouluttajana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Opiskelijat, kv. opiskelijat, alalla työskentelevät ammattilaiset, opettajat, kouluttajat, valmistajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Puualan yritykset, huonekaluteollisuus, sahateollisuus ja puurakennusala

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 280 319

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 767

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 373 757

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 270 355

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hollola, Sysmä, Lahti, Padasjoki, Kärkölä, Asikkala, Hartola, Heinola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 88

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta on hyvin erilainen riippuen siitä tarkastellaanko puu- ja rakennusalaa vai muotoilusektoria. Puu- ja rakennusala on vahvasti miesvaltainen, mutta muotoilualaa opiskelee ja muotoilun parissa työskentelee nykyisin naisenemmistö. Koulutusmallin kehittämisessä ja pilotoinnissa otetaankin huomioon se, etteivät siihen vaikuta kaavamaiset käsitykset sukupuolirooleista ja niihin liittyvistä vallitsevista oletuksista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma laadittaessa osaamisen tiekarttaa ja kehitettäessä koulutusta. Tavoitteena on, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet ammatillisen osaamisen täydentämiseen. Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan miesvaltaisella puu- ja rakennusalalla vallitseviin vakiintuneisiin tasa-arvohaasteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se otetaan huomioon kehittämistoiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Rakentamisen ja sisustamisen aiheuttamaa uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja materiaalien valmistuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja vähennetään suosimalla uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä, kuten puun käyttöä. Puutuotteiden valmistuksen aiheuttamat ympäristöhaitat ja energiakulutus ovat minimaaliset verrattuna esimerkiksi tiileen, betoniin ja teräkseen. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi, joten se on ihanteellinen kiertotalousmateriaali. Puupohjaisten rakennustuotteiden käytöllä on tutkimuksen mukaan merkittävät suorat ja välilliset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Puuta voidaan käyttää korvaamaan ilmastoa ja ympäristöä saastuttavia raaka-aineita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on palauttaa Lahti Suomen puuosaamisen keskukseksi ja nostaa päijät-hämäläinen puumuotoilu ja puutekniikka kansainvälisesti näkyväksi business -orientoituneiden puumuotoilijoiden ja puuinsinöörien johdolla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään koulutustuotetta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Kosteuden sitomiskyky, myönteiset akustiset ominaisuudet ja lämmönjohtavuus ovat tunnettuja puun ominaisuuksia. Nämä kaikki lisäävät hyvinvointia mm. asumisessa. Uusien tutkimusten mukaan puu on materiaalina myös antibakteerinen. Vähähiilisen asumiseen liittyvät kehittämistoimet edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Mentorien ja nuorten opiskelijoiden kokemustenvaihtotapaamiset edistävät sukupolvien tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli toimii konkreettisena työvälineenä toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita työelämässä ja oppilaitoksissa erityisesti puuosaamiseen liittyen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-