Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21555

Hankkeen nimi: Ennakointi ja jatkuva oppiminen - tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Puhelinnumero: 016-341 341

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Koski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutus- ja kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.koski(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407368481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ennakointi ja jatkuva oppiminen - tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeella tuotetaan ennakointitietoon pohjautuva jatkuvan oppisen strategia vuosille 2021-2025. Strategiatyöllä on merkittävä vaikutus alueen elinkeinoelämän, kilpailukyvyn ja osaavan työvoiman osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeen myötä vahvistetaan kaikkien ikäryhmien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen virallisen ja epävirallisen sekä arkioppimisen puitteissa, kohennetaan Lapin alueen työvoiman tietoja, ammattitaitoa ja pätevyyttä ja edistetään joustavia urapolkuja. 
 
Hankkeen keskeinen tavoite on, että Lapin jatkuvan oppimisen strategian myötä aikuiskoulutustoimijoilla on selkä visio ja strategia, joiden avulla tunnistetaan ja vastataan alueellisiin elinkeinoelämän ja työvoiman osaamis- ja kehittämistarpeisiin. Lapin alueelle tuotetaan kehittyvän työelämän tarpeita vastaavaa aikuiskoulutusta sekä osaavaa työvoimaa ja samalla tuetaan jatkuvan oppimisen ja joustavien urapolkujen periaatetta.  
 
Hankkeen toimenpiteet pohjautuvat fasilitoituun työpajatyöskentelyyn, jota tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä koulutusorganisaatioiden, aluehallinnon, työelämän ja 3. sektorin toimijoiden kesken.

Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 
1) Lapin aikuiskoulutuksen nykytila-analyysi: Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla – Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020:n toimeenpanon ja tulosten arviointiin pohjautuva nykytila-analyysi
2) Nykytila-analyysiin pohjautuva toimintaympäristön kuvaaminen 
3) Aikuiskoulutusstrategian 2021 – 2025 visio ja arvot 
4) Kehittämistoiminnan painopistealueet ja tavoitteet 
5) Toimeenpanosuunnitelma ja sen seuranta 

Tuloksena syntyy Lapin jatkuvan oppimisen 2021 - 2025 strategia, joka sisältää aikuiskoulutuksen:
- vision,
- arvot,
- painopistealueet,
- tavoitteet ja
- toimeenpanosuunnitelman.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
- Lapin (aikuiskoulutusta tuottavat) koulutusorganisaatioiden henkilöstö 
- Elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatioiden asiantuntijat 
- Lapin elinkeinoelämän edustajat 
- Aluekehitystoimijat ja aluehallintoviranomaiset 
- 3. sektorin toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
- Lapin alueen työvoima ja työntekijät 
- työttömät työnhakijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 108

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 938

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Enontekiö, Kolari, Pello, Rovaniemi, Savukoski, Muonio, Simo, Salla, Sodankylä, Posio, Inari, Kittilä, Pelkosenniemi, Ylitornio, Keminmaa, Ranua, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehty, mutta hankesuunnittelussa on arvioitu osallistuvien henkilöiden sukupuolijakaumaa. Hankkeen toimenpiteissä otetaan sukupuolinäkökulma huomioon. 
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeen toimintaan siten, että huomioidaan toiminnan aikana onko naisten ja miesten osallistumisessa eroja. Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisvelvoite (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015) mahdollistamalla osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin sekä miehille että naisille.  
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin aikuiskoulutusstrategia vuosille 2021-2028. Hankkeen toimenpiteisiin osallistetaan sekä naisia että miehiä. Hankkeen hyödyt ovat yhtäläiset sekä miehille että naisille.  

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Työskentelymuodoissa otetaan huomioon jätteen määrän vähentäminen.  
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Lapin toimijoiden yhteistyö saa hankkeen toimenpiteiden ansiosta uusia muotoja ja hankkeessa luotava aikuiskoulutusstrategia palvelee alueen elinkeinoelämää osaamisen kehittämisen näkökulmasta.  
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Toimenpiteillä tuotetaan jatkuvaa oppimista tukevia aikuiskoulutuspalveluita Lappiin.
Liikkuminen ja logistiikka 2 6
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon etäyhteyksien ja etätyövälineiden hyödyntäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeen toimenpiteillä luodaan entistä paremmat mahdollisuudet elinikäiseen, jatkuvaan oppimiseen Lapissa. Aikuisten mahdollisuus oman asiantuntemuksensa kehittämiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen kohenee aikuiskoulutusstrategian myötä.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Aikuiskoulutustrategialla pyritään luomaan entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen Lapissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon yhdenvertaisuuden periaatteet. Tavoitteena on kaikkia yhdenvertaisesti palveleva aikuiskoulutusstrategia ja uudet yhteistyön muodot koulutuksen kentällä.  
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-