Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21556

Hankkeen nimi: Polku Kokonaiseksi Kansalaiseksi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pirkanmaa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2634159-1

Jakeluosoite: Puutarhakatu 17

Puhelinnumero: +358443556125

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/pirkanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Matilainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.matilainen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443556125

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään kansalaistaitoja, osallisuutta ja toimijuutta tukeva uusi nivelvaiheen vapaan sivistystyön kenttään sijoittuva valmentava koulutus ja - ohjausmalli aikuisille. Koulutusjakso valmentaa joko kansanopistopohjaiseen tai ammatilliseen opiskeluun sekä antaa valmiuksia uuden ammatillisen tulevaisuuden suunnitteluun. Aikuisille suunnatut valmentavat opinnot mahdollistavat elinikäisen oppimispolut ja tarjoavat väylän tavoitteellisempiin opintoihin. Koulutus toteutetaan ratkaisukeskeisiä työvälineitä hyödyntäen ja tavoitteena on löytää opiskelijoiden vahvuuksia, antaa edellytyksiä oman identiteetin ja kansalaisuuden vahvistumiselle ja rohkaista heitä aloittamaan uusi suunta elämässään. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Oppimalla kokonaiseksi kansalaiseksi –hankkeen kanssa, jonka rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeessa haetaan ratkaisua työikäisten syrjäytymisongelmaan sekä pitkäaikaistyöttömyyden kovan ytimen purkamiseen. Vaikka työllisyystilanne on parantunut merkittävästi, työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys eivät ole samaa tahtia vähentyneet. Osaavasta työvoimasta on pula useilla toimialoilla. On havaittu, että pelkät työllistämistoimet eivät ole riittäviä vaan tarvitaan laaja-alaista sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden yhteistyötä. Työikäiset ihmiset, jotka ovat olleet työelämän ulkopuolella vuosia tarvitsevat kansalaisuutta, osallisuutta ja oppimisen edellytyksiä vahvistavan koulutusjakson ennen oman ammatillisen osaamisensa päivittävää koulutusta. Kaikista heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden jatkopolut voivat olla myös muuta osallisuutta tukevaa toimintaa. Tällä hetkellä tarjolla ei ole riittävästi tällaista aikuisille suunnattua valmentavaa koulutusta. Valmentavat koulutukset on suunnattu etupäässä nivelvaiheessa oleville nuorille.

Aikuisille suunnatussa valmentavassa koulutuksessa haetaan ratkaisuja myös työelämän ulkopuolelle jäämisen syihin. Asiakkaita tuetaan päihde- ja rikoskierteen katkaisemisessa ja autetaan heitä löytämään mahdollisuuksia suunnata toimintaansa tukemaan paremmin omaa hyvinvointiaan, yhteiskunnallista osallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta.

Hankkeessa kehitetään ratkaisukeskeistä teoriaperustaa hyödyntäen uudenlainen koulutuksen ja yksilöllisen ohjauksen toimintamalli, joka pureutuu pitkään työelämän ulkopuolella olevien aikuisten uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Koulutus antaa valmiuksia ammatilliseen täydennyskoulutukseen, uudelleen kouluttautumiseen sekä oman identiteetin vahvistamiseen kohti aktiivista kansalaisuutta.

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen pääsääntöisesti ViaDia Pirkanmaan sekä mahdollisesti myös muiden ViaDia ry:n paikallisyhdistysten tai järjestöjen kautta. Matalan kynnyksen työ- ja toimintakeskusten, ruoka-aputyön ja asunnottomuustyön kautta on löydetty hankalissa elämäntilanteissa olleita aikuisia, joiden kuntoutuminen ja elämänhallinnalliset taidot ovat parantuneet. Uusi koulutus toimii mm. kuntouttavan työtoiminnan jatkopolkuna mahdollistaen uusien ammatillisten jatkokoulutuspolkujen löytymisen. Koulutuksessa parannetaan opiskelijoiden viestinnällisiä valmiuksia, yhteiskuntatietouteen liittyviä valmiuksia, digitaalisia valmiuksia sekä mm. itsesäätelytaitoja, tunnetaitoja, psyykkistä joustavuutta sekä pettymysten sietokykyä yksilöllisen valmennuksen avulla. Näin parannetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia jatkossa pitkäjännitteisesti omien ammatillisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Suomen teologisen opistojen, Suomen Marttaliiton sekä Via Dia Pirkanmaa ry:n muiden kumppaneiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutusjakso on suunnattu pääsääntöisesti yli 35- vuotiaille aikuisille, joiden aikaisemmista opinnoista on kulunut jo useita vuosia. Hankkeen kohderyhmään kuuluvilla opiskelijoilla saattaa olla takanaan erittäin kuormittavia elämänkokemuksia esim. vankilataustaa tai vahva päihdehistoria. Siksi siirtyminen suoraan ammatilliseen koulutukseen muodostaa liian suuren kynnyksen ja mahdollisesti jopa uuden pettymyksen ja epäonnistumisen kokemuksen. Matalan kynnyksen koulutuspalvelu tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja auttaa löytämään ehkä vuosia piilossa olleita taitoja.

Asiakasohjaus koulutukseen tapahtuu pääsääntöisesti ViaDia Pirkanmaa ry:n kuntoutustoiminnan, vankilatyön ja työtoiminnan kautta. Asiakasohjausta voidaan tehdä myös yhteistyössä työllisyyspalveluiden, sosiaalityön sekä oppilaitosten kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota kieli- ja viestintätaitojen kehittämiseen, joten koulutuspilottia voidaan soveltaa jatkossa myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa. Tuoreessa OECD:n kotouttamistoimenpiteitä tutkivan raportin mukaan https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-skills-and-labour-market-integration-of-immigrants-and-their-children-in-finland_9789264305250-en vain yksi viidesosa kotoutumiskoulutuksessa olleista maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista saavutti kielitaidon suhteen heille asetetun tavoitetason, joka mahdollistaisi jatkokoulutuspoluilla etenemisen. Hankkeella haetaan epäsuorasti ratkaisua myös tämän kohderyhmän nivelvaiheen koulutuksen kehittämiseen.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä voidaan nähdä myös tahot, jotka työskentelevät kyseisen asiakasryhmän kanssa eli sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijat, ammatillisen kuntoutuksen sekä työllisyyspalveluiden toimijat sekä Rikosseuraamuslaitos, jolle malli tarjoaa yhden mahdollisuuden rakentaa jatkopolkuja asiakaskunnalleen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 878

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 153 984

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 158 878

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 153 984

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 48

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ViaDia Pirkanmaa ry ja ViaDia ry tekevät vahvasti myös naistyötä mm. Hämeenlinnan kristillisen kuntoutusosaston ja siinä jatkopolkuna usein toimivan välivuokra-asuttamisen kautta. Naistyötä tehdään myös mm. Jyväskylässä yhteistyössä Laukaan vankilan kanssa. ViaDia Pirkanmaa ry:n ja ViaDia ry:n asiakaskunnassa on enemmän naisvankeja kuin heidän osuutensa prosentuaalisesti edellyttäisi naisvankien määrän perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mikäli asiakasohjaus tulee enimmäikseen jo ViaDia Pirkanmaa ry:n asiakaskunnasta, naisten osuus alkavassa hankkeessa saattaa olla suurempi kuin naisvankien prosntuaalinen määrä Suomen vankiloissa edellyttäisi. Naisvangit ja asunnottomat naiset kuuluvat kaikkein haavoittuvimpaan yhteiskuntaryhmän. Tästä syystä naisnäkökulmaan on kiinnitetty erityistä huomiota ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Haettavassa hankkeessa ei ole tasa-arvoon liittyviä erityistavoitteita. Pidämme tärkeänä kehittää uusia toimintamalleja myös miesten koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa hankkeen asiakasohjaukseen suunnitellut toimipisteet ovat pääsääntöisesti miesvankiloita. Tärkeää on saada valittua ohjauksen ja koulutuksen kannalta mahdollisimman toimiva ryhmä, jossa toteutuu myös vahvan vertaistuen mahdollisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Henkilöt joilla ei ole koulutustaustaa tai koulutus on hyvin kaukainen ajatuskin, saavat mahdollisuuden aloittaa matalan kynnyksen opiskelun heille kiinnostavien asioiden parissa. Koulutus mahdollistaa toteutuessaan jatkopolutuksen ammatillisiin opintoihin ja näin olleen myös osallisuuden yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke mahdollistaa kaikkien kohderyhmän henkilöiden tasapuolisen siirtymän opiskelemaan rotuun, ryhmään ja sukupuoleen katsomatta
Kulttuuriympäristö 9 9
Hankkeen oppimisympäristönä on oppilaitoksen lisäksi erilaisia kulttuurillisia ympäristöjä joihin tutustutaan opintokäynneillä.
Ympäristöosaaminen 7 7
Koulutuksen aikana oppimisympäristönä on myös hävikkiruoka- ja kirppariympäristö ja erilaiset hävikin vähentämiseen liittyvät toimenpiteen ko. ympäristössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin kansalaistaitoja, osallisuutta ja toimijuutta tukeva valmentava koulutus ja - ohjausmalli aikuisille. Koulutus- ja ohjausmallia kehitettiin, ja hankkeessa toteutettiin yhteensä kolme kuudentoista viikon kurssia. Näiden lisäksi hankkeessa toteutettiin kokeilumuotoisena yksi kahdeksan viikon kurssi etäyhteyksin verkkokurssina, sekä yksi kahdeksan viikon verkkokurssi, johon kuului myös kontaktitapaamisia. Ryhmämuotoisen valmennuksen lisäksi asiakkaille tarjottiin yksilöllistä ohjausta. Toiminnan kautta tavoitettiin 37 asiakasta. Valmennuksen teemoina olivat mm. digi- ja yhteiskuntataidot, itsetuntemuksen ja osallisuuden lisääminen ja toimijuuden vahvistaminen. Valmennuksen työskentelyorientaatio oli tarinallisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Valmennuksen tavoitteena pitkällä aikavälillä on purkaa pitkäaikaistyöttömyyden kovaa ydintä, vaikuttaa työttömyyden juurisyihin ja auttaa aikuisia löytämään väyliä koulutus- ja työllistymispolulla.

Hankkeen tuloksena kehitettiin valmennusmalli yhdessä Oppimalla kokonaiseksi kansalaiseksi -sisarhankkeen kanssa. Valmennusmallia hyödynnetään hankkeen jälkeen ViaDia Pirkanmaan muussa asiakastoiminnassa ja uudessa Kohtaa verkossa -ESR-hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin valmennuksen tueksi yksilöohjauksen malli, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työotetta.