Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21557

Hankkeen nimi: KAHVI- Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: PL 222

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussi Haukkamaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.haukkamaa(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401955446

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä OSAO, 0992445-3
Diakonia-ammattikorkeakoulu, 0115776-3
Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KAHVI-hankkeen tavoitteena on kehittää julkisten koulutusorganisaatioiden kansainvälistä koulutusvientiosaamista ja siten vahvistaa organisaatioiden valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeen järjestämien koulutusten ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen julkisten koulutusorganisaatioiden henkilökunta. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, joissa perehdytään koulutusvientiin kohderyhmän koulutustarvekartoituksen perusteella valittujen teemojen kautta. Hankkeessa tuotetaan koulutusvientiä käsitteleviä julkaisuja, kuten koulutusorganisaatioille suunnattu koulutusviennin sähköinen käsikirja. Hankkeen myötä koulutusorganisaatioiden osaaminen sekä henkilökunnan kiinnostus koulutusviennin mahdollisuuksia kohtaan kasvavat. Hanketta toteuttavat oppilaitokset vahvistavat yhteistyötään koulutusviennin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä osaamisen kasvun ja uusien tuotekonseptien myötä myös potentiaali organisaatioiden koulutusviennin edistämiseen kasvaa oleellisesti. Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattiopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Koulutusviennin käynnistämistä ja kehittämistä suunnittelevien (Pohjois-Pohjanmaan) korkeakoulujen ja koulutusorganisaatioiden vientitoiminnasta kiinnostunut henkilöstö, 2) muut koulutusalan yksityisten ja julkisten organisaatioiden asiantuntijat, jotka tarvitsevat työssään tietoa koulutusviennin ja siihen liittyvän osaamisen viimeaikaisesta kehityksestä ja sen hyödyntämisestä omassa työssään, 3) Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstö sekä 4) yksityishenkilöt, jotka pohtivat ammatillista uudelleensuuntautumista koulutusviennin pariin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden muu henkilöstö sekä niiden opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 852

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 919

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 566

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 313 650

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Siikajoki, Lumijoki, Tyrnävä, Oulu, Ii, Utajärvi, Muhos, Hailuoto, Raahe, Kempele, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Vaala, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koulutusvientiä harjoittavien oppilaitosten henkilöstön sukupuolijakaumasta ei hankkeen valmisteluvaiheessa löytynyt suoraan tietoa. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksen (2013) mukaan julkisen sektorin kaikista palkansaajista naisia on 72 %. Kuntasektorilla naisten osuus on lähes 78 %. Opetushenkilöstön suhteen naisia on keskimäärin 70 % toisella asteella ja 85,2 % esi- ja perusasteella (Opetushallitus, 2016). Yliopistonlehtoreista vuonna 2016 tehdyn henkilötyövuosien mukaisen jaon mukaan naisten osuus oli noin puolet. Koulutusvientiin osallistuu kuitenkin myös muuta henkilökuntaa kuin opettajia, joista keskimäärin enemmistö on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin osallistuvia henkilöitä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Koulutusviennin osaamisen kehittäminen voi vaikuttaa välillisesti luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Koulutusviennin osaamisen kehittämisen avulla voidaan välillisesti lisätä tietämystä ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Koulutusviennin osaamisen kehittyminen voi välillisesti vaikuttaa tietoon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkityksestä ekosysteemille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Koulutusviennin osaamisen kehittyminen voi välillisesti lisätä tietämystä pinta- ja pohjavesien, maaperän- sekä ilmastonsuojelusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa pyritään edistetämään aineettomien tuotteiden ja palveluiden käyttöä. Digitalisaation hyödyntäminen vähentää materiaalien ja jätteiden määrää niin välittömästi kuin välillisestikin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Koulutusviennin kasvulla voi olla välillinen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Koulutusviennin osaamisen kasvun myötä paikallinen elinkeinorakenne kehittyy kestävästi koulutusviennin osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa kehitetään koulutusvientiin liittyvää osaamista ja sitä kautta palveluita ja tuotteita, jotka ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Digitalisaatiolla on aineettomien palveluiden ja tuotteiden myötä liikkumista vähentävä vaikutus. Hankkeen koulutusviennin opetusmateriaaleja voi opiskella myös etäopintoina.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Koulutusviennin edistämisellä on välittömiä ja vahvasti välillisiä hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksia. Osaamisen kasvu edistää kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Koulutusviennin osaamisen kehittäminen edistää alueellista tasa-arvoa, kun kohderyhmän osaaminen kasvaa valtakunnalliselle tasolle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Osaamisen kehittäminen edistää välittömästi ja välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 2
Koulutusviennin edistämisellä voi olla välillisiä ympäristöosaamisen vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen (KAHVI) -hankkeen tavoitteena oli kehittää Pohjois-Pohjanmaan alueen julkisten koulutusorganisaatioiden koulutusviennin osaamista ja vahvistaa organisaatioiden valmiuksia sekä näiden keskinäistä yhteistyötä koulutusvientitoiminnassa. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 22 koko päivän tai puolen päivän koulutustapahtumaa, joiden sisällöt suunniteltiin potentiaalisille osallistujille tehdyn tarvekartoituksen pohjalta. Koulutusten pääteemoina olivat 1) koulutusviennin mahdollisuudet, 2) tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, 3) kansainvälinen markkinointi ja myynti, 4) kohdealuetuntemus ja 5) laki- ja sopimusasiat. Koulutuksiin osallistui yhteensä 157 henkilöä, joka oli noin kaksinkertainen määrä odotuksiin nähden.

Hankkeessa tuotettiin koulutustilaisuuksien lisäksi kaksi julkaisua. “Koulutusviennin käsikirja” on tarkoitettu koulutusvientiä aloittavien organisaatioiden ja yritysten avuksi tuoden tietoa vientiin valmistautumisen eri näkökulmista. Lisäksi “Pinokaupalla - kokemuksia ja näkemyksiä koulutusviennistä” -julkaisussa esitellään tapauskuvauksia kokemuksista kiinalaisen oppilaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön käynnistämisestä sekä koulutusviennin Arctic Education Forum -konferenssitapahtuman toteutuksesta ja kokemuksista Oulun alueella.