Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21558

Hankkeen nimi: Ohjauksella opintoihin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Jokiväylä 9

Puhelinnumero: 0207984100

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sami-Pekka Kasvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami-pekka.kasvi(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-6373719

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muuttuva työ- ja koulutuskenttä ovat tehneet nuoren osaamisen kehittämisestä joustavampaa. Samalla muutokset ovat tehneet koulutusalan valinnasta nuorille aiempaa vaikeamman päätöksen, sillä lukuisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien keskeltä on haastava löytää juuri nuorten omiin tilanteisiin ja vahvuuksiin sopiva polku kohti toivottuja opintoja. Erityisen haastava tilanne on niiden nuorten kohdalla, jotka ovat kouluttamattomia ja ilman opiskelupaikkaa, sekä heillä, joilla on joko tarve täydentää aiempaa koulutustaan tai vaihtaa ammattiaan, mutta eivät ole vielä riittävän itseohjautuvia. Hankkeella pyritään vastaamaan tähän tilanteeseen löytämällä yhdessä nuoren kanssa mielekkäät ja toimivat ohjauspolut opintoihin, mallintamalla ne ja yhdistämällä Ohjaamo-verkoston osaaminen ja palvelut nuoren opinto- ja uraohjausta tukevaan kokonaisuuteen.


Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan ohjauspolkuja erilaisissa opinto-ohjauksen kohderyhmille (15-29 -vuotiaat nuoret). Nämä ryhmät ovat:

- Jatkuvassa haussa ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret
- Koulutuksen keskeyttäneet ammattikouluttamattomat nuoret (ml. lukion keskeyttäneet)
- Lukio-opinnot suorittaneet, mutta ilman koulutuspaikkaa olevat nuoret
- Ammatinvaihtaja-nuoret
- Räätälöityä, työllistymistä edistävää ja osaamista täydentävää koulutusta tarvitsevat nuoret

Nuorten lisäksi varsinaisia kohderyhmiä ovat myös oppilaitos- ja ohjaushenkilöstö, sekä Ohjaamo-verkosto, joiden opinto- ja uraohjausosaamista hankkeessa kehitetään.

Hankkeen tuloksena
1. Hankkeen tuloksena saadaan toimintamalli erilaisista lähtötilanteista koulutukseen hakeutuville asiakkaille. Hankkeessa mallinnetaan erilaisia koulutukseen hakeutumisen polkuja. Polkumallien kehittämisen myötä edistetään asiakkaiden pääsemistä koulutukseen ja kehitetään asiakkaille tarjottavaa kouluttautumiseen liittyvää ohjausta ja ammatillisen koulutuksen reformin joustavia koulutus- ja kouluttamisvaihtoehtoja sekä ehkäistään syrjäytymistä.

2. Käytössä on verkoston yhteiset työvälineet nuoren vahvuuksien, ammatinvalinnan ja aiemman osaamisen tunnistamiseen sekä muun muassa pajatoiminnan yhteydessä hankitun osaamisen dokumentointiin myöhemmän, opiskeluvaiheen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin tehostamiseksi.

3. Ohjaamo-verkoston tarjoama tuki ja palvelut kiinnittyvät aiempaa tiiviimmin nuoren koulutus- ja urasuunnitteluun sekä opintojen sujuvaan käynnistymiseen. Esimerkiksi arjenhallinnan ja neuropsykiatrisen tuen tuomiselle osaksi opinto-ohjausta on olemassa selkeä malli ja esimerkiksi TE-palvelut, kuten koulutuskokeilu, työkokeilu, työvoimakoulutus ja ammatinvalintapsykologi osataan liittää oikea-aikaisesti osaksi opinto-ohjauksen polkua.

4. Hankkeessa tehtävän yhteistyön, viestinnän ja ohjaushenkilöstön työpajojen/vast. myötä koko verkoston ammatillinen sekä monialainen osaaminen kehittyvät. Lisäksi tietämys alueen verkostojen palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista lisääntyy.

5. Ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen opintoihin ohjaustyötä tekevien verkoston yhteistyö vahvistuu ja eri kouluasteiden ja koulutusta tarjoavien yksiköiden välinen yhteistyö vahvistuu.

6. Alusta, johon on kerätty uraohjauksen työvälineitä, sekä kuvattu hankkeen aikana tarkentuneet koulutukseen ohjauksen polkumallit sekä polutuksen eri vaiheisiin liittyvät palvelut ja toimijat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret, jotka eivät etene suoraan perusopinnoista tutkintoon johtavaan koulutukseen, ovat keskeyttäneet opintonsa tai suunnittelevat tai ovat pakotettuja ammatinvaihtoon. Kohderyhmän tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja ohjaamoverkosto tarjoaa tarvittavan tuen sekä koulutusalan suunnitteluun että opintojen sujuvaan käynnistymiseen. Toinen varsinainen kohderyhmä ovat oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstö sekä ohjaamoverkosto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat perusopetus, yhteistyökumppanit, nuoren lähiverkosto ja työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 376

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 373 029

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 560

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on ollut mukana Lapin Letka -hankkeessa, jossa on analysoitu ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta. Analyysin perusteella sukupuoli vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, millaisiin tutkintoihin nuoret hakeutuvat. Hankkeessamme ohjauspolut kehitetään siten, että eri koulutusvaihtoehtojen vetovoimaisuus rakentuu nuoren omien mielenkiintojen ja vahvuuksien mukaan, ei sukupuolen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ESR-asetuksen 7 artiklassa määritellyillä toimilla torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä edistämään yksilöiden opiskelu- ja yksityiselämän yhteensovittamista. Ohjaustilanteissa tunnistetaan ne tilanteet, jolloin sukupuoli voi olla mukana vaikuttamassa yksilön päätökseen ja sen vaikutusta pyritään nuorilähtöisesti hälventämään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan myös sukupuolten moninaisuus välttämättä hanke-viestinnässä ja kaikessa toiminnassamme heteronormatiivista kieltä ja kuvastoa. Hankkeessa toteutettaviin palveluihin on kaikilla sukupuolilla yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Hanke pyrkii lisäämään nuorten miesten pääsemistä ja kiinnittymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeessa tuotetut materiaalit pyritään tekemään vain sähköiseen muotoon ja vain välttämättömät tulostetaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 8
Työvoiman osaamisen tunnistaminen ja tarpeisiin vastaaminen. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen lisäämällä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta. Tämä puolestaan parantaa paikallisen elinkeinoelämän kilpailukykyä markkinoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeessa kehitetään palveluja, jotka vahvistavat alueen taloudellisesti kestävää kehitystä Harvaan asuttujen alueiden ongelmana on se, että väestö ikääntyy muuta maata nopeammin ja työvoiman poistuma on muita alueita suurempaa sekä työvoiman saatavuus pitkien etäisyyksien alueilla on vaikeampaa. Luomalla tehostettuja ja yksilöityjä ohjauspolkuja yksilölle sopivaan ja kiinnostavaan koulutuspaikkaan nopeuttaa osaavan työvoiman saatavuutta alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeessa toteutetaan etäyhteyksin ohjausta ja konsultointia, jolloin turha liikkuminen kaupunkialueella ja maakunnassa vähenee. Verkostotapaamisiin on mahdollista osallistua myös sähköisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke vahvistaa nuorten ammatillista koulutusta vailla olevien sosiaalista hyvinvointia ja lisää osallistuvien nuorten itsetuntemusta ja minäpystyvyyden tunnetta. Yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta katsottuna hankkeella voidaan vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti merkittävään syrjäytymisen riskiin. Välilliset vaikutukset säteilevät laajasti koko yhteiskuntaan sekä lyhyellä että erityisesti pitkällä aikavälillä. Ohjauspoluissa huomioidaan myös ihmisten aktivointi ja motivointi omaehtoiseen osaamisen päivittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke vahvistaa koulutusta vailla olevien, eri ryhmittymien, mahdollisuutta päästä koulutuksen piiriin. Hanke vahvistaa sosiaalisten ryhmien tasa-arvon edistymistä ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyä kaikilla sukupuolilla, erityisesti nuoret miehet huomioiden. Sukupuolten moninaisuus ja niiden välinen tasa-arvo on huomioitu vahvasti sekä hankkeen toiminnassa että tuotetussa materiaalissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke vahvistaa ja nopeuttaa nuorten mahdollisuuksia siirtyä koulutukseen tai uudelleen kouluttautua. Ohjauspolku henkilökohtaistetaan yksilön tarpeiden perusteella. Hanke toteuttaa toiminnassaan yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjimättömyyttä, kuten perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa määrätään. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon, erityisryhmien asemaan sekä syrjäytymiseen ja syrjimisen ehkäisyyn luomalla henkilökohtaistettuja polkuja ja palvelukokonaisuuksia koulutukseen hakeutuville nuorille. Yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta katsottuna hankkeella voidaan vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti merkittävään syrjäytymisen riskiin.
Kulttuuriympäristö 3 4
Rovaniemen kuntaa ja koko Lapin maakuntaa kuvastavat pitkät välimatkat, jotka hankaloittavat palveluiden ja koulutuksen saatavuutta. Kehittämällä monialaisena verkostona uudenlaisia ohjauksen toimintamalleja, hanke vaikuttaa myönteisestä syrjäisillä alueilla asuvien henkilöiden kouluttautumiseen ja voi olla osana pehmentämässä laskeutumista kaupunkialueelle opiskelujen perässä. Maakunnan ja paikallistason kehittäminen pitää yllä Rovaniemen mainetta hyvänä ja elinvoimaisena opiskelijakaupunkina.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja esimerkiksi sähköisten järjestelmien avulla, jolloin nuoret ja ohjausalan ammattilaiset voivat kohdata toimivammin etäyhteyksillä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-